نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور نظرآباد، البرز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری‌زدایی سازمانی بود. از این رو این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ­ها توصیفی- همبستگی از نوع خاص مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان کادر رسمی نیروی انتظامی در 7 کلانتری شهرستان خرم‌آباد، به تعداد 245، تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در سطح خطای 05/0 نمونه‌ای به حجم 150 نفر تعیین شد. پرسشنامه استاندارد که به صورت طبقه‌ای نسبی در بین پاسخ‌دهندگان توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا تأیید گردید و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برابر با 78/0 بود که نشان از پایایی قابل قبول است. همچنین در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95/0 مدیریت دانش با کیفیت خدمات انتظامی پلیس و یادگیری‌زدایی، و از سوی دیگر یادگیری‌زدایی با کیفیت خدمات انتظامی پلیس رابطه مستقیم و معناداری دارند. درک درست از ماهیت کیفیت خدمات و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند کمک شایانی به فرماندهان و مدیران ارشد در بهبود هر چه بیشتر کیفیت خدمات انتظامی کند. وقتی نیروی انتظامی در کسب، تبدیل، بکارگیری و حفظ دانش به شکل مناسب‌تر و بهتر عمل کند، منجر به افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مردم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Knowledge Management on Service Quality of Police Office with Mediation of Organizational Unlearning

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Naserpur 1
  • Mohsen Arefnezhad 2
  • Hadi Taghavi 3
  • Mitra Zarea Nemati 4

1 Master of Business Management, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Assistant Professor, Business Management Department,, Lorestan University, Lorestan, Iran

3 PhD student in Information Technology Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Bachelor of Business Management, Management,, Payame Noor University of Nazarabad, Alborz, Iran

چکیده [English]

The present study aims to examine the effect of knowledge management on service quality of police office with mediation of organizational unlearning. Therefore, this study is practical in purpose and it is a survey research in collecting data. Participants are 245 staff of police force working in 7 police stations of Khorramabad. Cochran's test was used to determine the volume of sample as a 150-person sample regarding the population volume at the level %5 was assigned. the standard questionnaire were applied. This questionnaire regarding the population volume was distributed among participants. Questionnaire validity was confirmed by content validity while its reliability which was done by Cronbach alpha was 0.786 that it shows an acceptable reliability. Moreover, structural modelling was used to test hypotheses. Results indicated that at the level %95 there is significantly positive effect of knowledge management on service quality and unlearning, as well as unlearning on service quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Knowledge Management
  • Organizational Unlearning
  • Police
احمدی، سید علی اکبر و صالحی، علی. (1392). روش‌تحقیق در مدیریت. انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ دوم، ص 225.
اخوان، پیمان؛ باقرزاده نیری، مهدی و شادپور، پژمان. (1391). تحلیل فرایند فراموشی فعال دانش‌های کهنه و قدیمی: بیمارستان شهید هاشمی نژاد. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(2)، 1- 18.
پایدار، فرانک و رجبی کیاپی، مرتضی. (1398). نقش مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در اثربخشی سازمانی ناجا. مطالعات راهبردی ناجا. 4(11)، 115-140.
حاجی زین العابدینی، محسن؛ کوهی رستمی، منصور و موری بختیاری، نگار. (1398). بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. علوم و فنون مدیریت اطلاعات. 5(3)، 131-154.
حمیدی، ناصر. (1394). ساختاردهی و اولویت‌بندی موانع پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات برای ارائه‌ی راهکارهای غلبه بر موانع (با تأکید بر خدمات نیروی انتظامی). مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(3)، 45-68.
دادفر، آذین. (1396). بررسی تأثیر یادگیری‌زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و مزیت رقابتی پایدار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.
دهقانی سلطانی، مهدی و مصباحی، مریم. (1398).تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان. نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی. 11(22)، 177-195.
رضایی، غلامرضا؛ رضایی، حمیدرضا؛ منوچهری، فاطمه و رضایی، لیلا. (1392). بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در بهبود کیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز). حسابداری سلامت، 2(1)، 20-34.
سرخوندی، سحر، زینی وند، راحله و فیض جوادیان، حامد. (1397). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه)، رشد فناوری، شماره 56، 21-36.
سلطانی، محمدرضا، نیکوکار، غلامحسین و دارابی، داود. (1393). انتخاب مدل مناسب مدیریت دانش برای یکی از سازمان‌های تحقیقاتی نظامی. مدیریت بازرگانی، 6(3)، 535-554.
صادقیان، رحمت اله، یعقوبی، نورمحمد و اعزازی، محمداسماعیل. (1391). بررسی درباره فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره 17، 103-120.
قطب الدینی، ابوالفضل؛ دانایی، ابوالفضل و متانی، مهرداد. (1398). عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی. مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی.14(51)، تابستان، 1398، 33-60.
قلی زاده، خسرو و کریم زاده، جعفر.(1392). نقش مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران.
قنبری، حبیب و شفیعی، صفدر. (1398). تأثیر مدیریت دانش حفاظتی بر مصون‌سازی کارکنان. مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی. 14(51)، 93-116.
کدیوریان، مجید. (1396). بررسی نقش قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد نوآوری سازمان موردمطالعه (شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان.
کریمی، جهانگیر. (1397). رابطه مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های نظامی، مجله خبرگزاری پلیس، شماره 959، 2-1.
لک، بهزاد؛ رضایی نور، جلال؛ حسینی رضی، الهام و خسروی، سروش. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در ناجا. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 4(15)، 11-30.
مشبکی، اصغر، ستام، هادی و ده یاری، سعید. (1391). ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند، مدیریت سلامت، 15(48)، 93-105.
ملازاده، علی اکبر و یعقوبی، نورمحمد. (1394). بررسی و مطالعه پلیس دانش بنیان و مدیریت دانش در ناجا. دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، 6(14)، 21-42.
الهی، شعبان؛ سورانی، اعظم و رجب زاده، علی. (1398). وضعیت‌یابی مؤلفه‌های انگیزه کارکنان و به اشتراک‌گذاری دانش قبل و بعد از پیاده‌سازی مدیریت دانش. مطالعات مدیریت کسب‌و‌کار هوشمند. 7(28) ، 33-66.
Abel, M., Bäuml, K. (2017). Collaborative remembering revisited: Study context access modulates collaborative inhibition and later benefits for individual memory. Mem Cogn. 45, 1319–1334
Akgün, A. E., Byrne, J. C., Lynn, G. S., & Keskin, H. (2007).Organizational unlearning as changes in beliefs and routines in organizations, Journal of Organizational Change Management, 20(6), 794-812.
Al Ahbabi, S., Singh, S., Balasubramanian, S. and Gaur, S. (2019), Employee perception of impact of Knowledge management processes on public sector performance, Journal of Knowledge Management, 23(2), 351-373.
Becker, K. L. (2003). Managing Change in Regionally-based Organisations: understanding the need for individual and organisational unlearning. Australia and New Zealand Academy of Management.
Becker, K. L. (2008). Unlearning as a driver of sustainable change and innovation: three Australian case studies. International Journal of Technology Management, 42, 89-106.
Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organization: Examining the interaction between technology, techniques and people. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.
Butt, M.A., Nawaz, F., Hussain, S. et al. (2019).  Individual knowledge management engagement, knowledge-worker productivity, and innovation performance in knowledge-based organizations: the implications for knowledge processes and knowledge-based systems. Comput Math Organ Theory 25, 336–356 https://doi.org/10.1007/s10588-018-9270-z
Davenport, T.-H., Delong., Beers,M. (1998). successful Knowledge Management projects. Salon Management revive. 90-111.
Easterby-Smith, M &, Lyles, M. A. (2011). In praise of organizatinal forgetting. Journal of Management Inquiry, (3)20, 311-316.
Fauchart, E. (2006). Moral Hazard and the Role of Users in Learning from Accidents. Journal of Contingencies & risis Management. (2)14, 97-106.
Gold, A. H., Malhotra, A. & segars, A.H. (2001). Knowledge Management: An organizational capabilities perspective. journal of Management information system, 18(1), 185-214.
Lee, K., & Lim, C., (2001). Technological Regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the korean industries, Research Policy, 30(No. 3): 459-483
Lim, Ming K, Ming-Lang Tseng, Kim Hua Tan, Tat Dat Bui. (2017). Knowledge Management in Sustainable Supply Chain Management: Improving Performance Through an Interpretive Structural Modelling Approach, Journal of Cleaner Production, Vol. 162, 20 September.
Lyu, Chongchong; Yang, Jianjun; Zhang, Feng; Teo, Thompson S.H.; Guo, Wenyu. (2020), Antecedents and consequence of organizational unlearning: Evidence from China, Industrial Marketing Management, Vol. 84, 261-270.
Mattson, J. (1994). Improving Service Quality in Person_To_Person Ecounters. The service ndustries journal, 14(1): 45_61.
Parasuraman, A., Zeithaml,V.A.and Berry,L.L.(1988). A conceptual model of service quality and its implications for future research .Journal of Marketing, 40. 41-55.
Petrova, G., Smokotin, V., Kornienko,A., Ershova, I., Kachalov,N. (2014). Knowledge management as a strategy for the administration. Social and Behavioral Sciences,451-459.
 Pighin, M & Marzona, A. (2011). Unlearning/Relearning in Processes of Business Information Systems Innovation. Journal of Iinformation and Organizational Science, (1)35.
Rezazade Mehrizi, M. (2011). Managing old and obsolete knowledge. The PHD thesis. Management and Economics school, Sharif university of technology.
Roldán, José; Cegarra, Juan Gabriel; Cepeda, Gabriel. (2014). Building Organisational Agility Through an Unlearning Context. European Conference on Knowledge Management 2: 834-842. Kidmore End: Academic Conferences International Limited.
Sturbuck, H., William, (2017). Organizational Learning and Unlearning, The Learning Organization, 24(1), 30-38.
Tsang, E. W & Zahra, S. A. (2008). Organizational unlearning. Human Relation. (10)61, 1435-1462.
Tsang, E. W. K. Zahra, S. A. (2008). "Organizational unlearning". Human Relations, 61(10), 1435–1462.
Wang, X; Qi, Y. and Zhao, Y. (2019). Individual unlearning, Organizational unlearning and strategic flexibility: The down-up change perspective, Baltic Journal of Management, 14(1), 2-18.
Zeithaml, V, A, Parasuraman, A.&Malhotra, A. (2000). A conceptual framework for understanding e-service quality: Implications for future research and managerial Practice, working Paper.Report, No,00-115, Marketing science Institute,Cambridge. MA, 1-46.
Zhu, F., Wymer Jr, W., &Chen, I. (2002). IT based service and service quality in consumer banking. International Journal of service Industry Management, 69-90.
Ahmadi, Seyyed Ali Akbar; Salehi, Ali. (2012). Research method in management. Payame Noor University Publications. Second edition, p. 225. [In Persian].
Akhavan, Peyman, Bagherzadeh Niri, Mehdi and Shadpour, Pezhman. (2012). Analysis of old knowledge active forgetting: Shahid Hashminejad Hospital. Management Research in Iran, 16(2), 18-1. [In Persian].
Dadfar, Azin. (2016). Examining the effect of organizational delearning on the organization's performance, taking into account the mediating role of organizational agility and sustainable competitive advantage. Master's thesis, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University. [In Persian].
Dehghani Soltani, Mehdi and Mesbahi, Maryam. (2018). The effect of organizational memory on new product development performance in knowledge-based companies. Scientific Journal of Business Management Explorations. 11, 22, 177-195. [In Persian].
Elahi, Sha'ban; Sorani, Azam; Rajabzadeh, Ali. (2018). Assessing the components of employee motivation and knowledge sharing before and after the implementation of knowledge management. Smart business management studies. 7, 28, pp. 33-66. [In Persian].
Ghanbari, Habib; Shafiei, Safdar. (2018) The effect of protective knowledge management on employee immunity. Quarterly Journal of Police Protection and Security Studies. Volume 14, No. 51, pp. 93-116. [In Persian].
Haji Zein al-Abidini, Mohsen; Kohi Rostami, Mansour; Mori Bakhtiari, Negar. (2018) Investigating the structural and technological obstacles of establishing knowledge management in public libraries of Khuzestan province. Science and Techniques of Information Management. Number 3, Year 5, pp. 131-154. [In Persian].
Hamidi, Nasser. (2014). Structuring and prioritizing obstacles to the adoption of knowledge management in the service supply chain to provide solutions to overcome obstacles (with emphasis on police services). Resource Management in Police Force, 2(3), 45-68. [In Persian].
Kadivarian, M. (2016). Investigating the role of knowledge management capabilities in the relationship between human resources strategy and innovation performance of the studied organization (Kermanshah Petrochemical Industries Company). Master's thesis, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Lorestan University. [In Persian].
Karimi, Jahangir. (2017). The relationship between knowledge management and employee creativity in military organizations, Police News Agency Magazine, No. 959, 1-2. [In Persian].
Lak, Behzad; Rezaei Noor, Jalal; Hosseini Razi, Elham; Khosravi, Soroush .(2015). Identifying factors influencing the choice of knowledge management strategy in Naja. Quarterly Journal of Resource Management in the Police Force. No. 15, fourth year, pp. 11-30. [In Persian].
Meshbaki, Asghar; Setam, Hadi and Dehyari, Saeed. (2012). Improving organizational performance through targeted organizational learning, Health Management, 15(48), 93-105. [In Persian].
Molazadeh, Ali Akbar and Yaqoubi, Noor Mohammad. (2014). Investigation and study of knowledge-based police and knowledge management in Naja. Police Science of Sistan and Baluchistan, 6(14), 21-42. [In Persian].
Paidar, Faranak; Rajabi Kiapey, Morteza. (2018). The role of knowledge management and employee empowerment in the organizational effectiveness of Naja. Naja Strategic Studies. 4, 11, pp. 115-140. [In Persian].
Qolizadeh, Khosro and Karimzadeh, Jafar. (2012). The role of knowledge management in improving the quality of services of Bonab Islamic Azad University. The 6th knowledge management conference. Tehran. [In Persian].
Qutb al-Dini, Abulfazl; Danaei, Abolfazl and Matani, Mehrdad. (2018). Factors affecting the implementation of organizational knowledge management. Quarterly Journal of Police Protection and Security Studies. 14, 51, Summer, 2018, pp. 33-60. [In Persian].
Rezaei, Gholamreza; Rezaei, Hamidreza; Manouchehri, Fatemeh and Rezaei, Leila. (2012). Investigating the role of knowledge management and intellectual capital in improving the quality of service delivery (case study: Shahid Faqihi Hospital, Shiraz). Health Accounting, 2(1), 20-34. [In Persian].
Sadeghian, Rahmatollah; Yaqoubi, Noor Mohammad and Azazi, Mohammad Ismail. (2013). Research on purposeful organizational forgetting and organizational agility. Public Management Research, No. 17, 103-120. [In Persian].
Sarkhondi, Sahar; Zeiniwand, Raheleh; Feiz Javadian, Hamed. (2017). The effect of knowledge management on the performance of private banks through the mediation of service quality (case study: private banks of Kermanshah), Roshd-e Fanavari, No. 56, 21-36. [In Persian].
Soltani, Mohammadreza; Nikokar, Gholamhossein and Darabi, Davoud .(2013). Choosing the right model of knowledge management for one of the military research organizations. Business Management, 6(3), 535-554. [In Persian].