مقاله پژوهشی
1. مدلسازی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران

حمیدرضا محمودی؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.54963.1363

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود وسعت و غنای موضوعی و تنوع مباحثی که در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی پیش روی محققان است، نظریه پردازی در این رشته با کمبودهایی روبروست. با توجه به جایگاه اعضای هیات علمی در توسعه نظریه پردازی در این رشته، این پژوهش به دنبال شناسایی موانع نظریه پردازی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. شناسایی عناصر توصیفی و مدیریتی مهر در شناسنامه های موزه‌های داخلی و خارجی و ارائه الگویی برای سازماندهی مهرها وتطابق عناصر آن با مارک 21 و دابلین‌کور

زویا آبام؛ المیرا سفیان

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 11-20

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.53554.1336

چکیده
  هدف پژوهش شناسایی عناصر توصیفی و مدیریتی مهر در شناسنامه‌های موزه‌ها است. پژوهش از نوع کاربردی است که در مرحله اول، با روش مطالعه سندی انجام شد و داده‌های آن از طریق تحلیل محتوای 9 منبع معتبر در حوزه مهر و بررسی شناسنامه‏های 7 موزه‌د اخلی و 45 موزه خارجی به دست آمد. در مرحله دوم، که با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت، داده‌های گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی

مهرداد ناصرپور؛ محسن عارف نژاد؛ هادی تقوی؛ میترا زارع نعمتی

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 21-30

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.53446.1335

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی می باشد. از این رو این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی از نوع خاص مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان کادر رسمی نیروی انتظامی در 7 کلانتری شهرستان خرم اباد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. وضعیت تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطلاعات در پایگاه استنادی وب علوم

نجمه سیددخت؛ فاطمه امامی رودی

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.50022.1368

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان رشد، کاهش یا ثبات تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطلاعات در پایگاه استنادی وب علوم در بازۀ زمانی 2010 تا 2017 می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخص‌های علم سنجی به ارزیابی تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطلاعات پرداخته است. جامعۀ آماری شامل کلیه رکوردهای مربوط به پایگاه استنادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری از طریق تحلیل نقش‌ میانجی‌ استراتژی نوآوری و تسهیم دانش

مهدی صالحیان؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی؛ عباس قائدامینی هارونی

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.55903.1377

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نوآوری باز واردشونده بر عملکرد نوآوری از طریق تحلیل نقش‌ میانجی‌ استراتژی نوآوری و تسهیم دانش در در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق، همبستگی و از لحاظ هدف، از نوع کاربردی بوده است. ابزار تحقیق بر اساس پرسش‌نامه‌های استاندارد عملکرد نوآوری قاسمی (1396)، نوآوری باز واردشونده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ تاکید علمی در مدارس: مطالعه پدیدارشناسی

محمود صفری

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.52681.1329

چکیده
  نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که فرهنگ تاکید علمی در مدارس، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و اثربخشی مدرسه را تسهیل می‌کند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ تاکید علمی در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1398 بود. این مطالعه به روش کیفی از نوع پدیدارشناختی انجام شد. حجم نمونه شامل 24 نفر از صاحب‌نظران حوزه تعلیم‌وتربیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت(مورد مطالعه: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران)

حامد محمدی

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1400، صفحه 157-180

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.48013.1257

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ادراک کارکنان از اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت در شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران صورت گرفته است. به‌منظور سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی در شرکت مورد مطالعه از الگوی چهار سطحی کرک‌پاتریک استفاده شده و سئوالات تحقیق نیز بر مبنای همین الگو، تبیین گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر شامل انجام ...  بیشتر