نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که فرهنگ تاکید علمی در مدارس، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و اثربخشی مدرسه را تسهیل می‌کند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ تاکید علمی در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1398 بود. این مطالعه به روش کیفی از نوع پدیدارشناختی انجام شد. حجم نمونه شامل 24 نفر از صاحب‌نظران حوزه تعلیم‌وتربیت بودند که با آنها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت، بطوری که داده‌های لازم براساس اشباع نظری جمع‌آوری گردید. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزار NVivo 10 استفاده گردید. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که چهار عامل بیش‌ترین نقش را در رشد و توسعه فرهنگ تاکید علمی در مدارس ایفا می‌نمایند. این عوامل عبارتند از: «کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی» دارای بیش‌ترین امتیاز و در جایگاه اول، «بازخورد سازنده» در جایگاه دوم، «کیفیت محیط آموزشی» در جایگاه سوم، «امنیت روانی و شغلی» در جایگاه چهارم قرار گرفتند. بنابراین، برای این که فرهنگ تاکید علمی در مدارس رشد و توسعه پیدا کند، باید تمام عوامل مطروحه در مدارس بطور هماهنگ مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه فرهنگ تاکید علمی مستلزم آن است که نظام آموزش‌وپرورش از برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیاز مدارس برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Developing Factors of Academic Emphasis Culture in Tehran Schools: Phenomenological Study

نویسنده [English]

  • Mahmood Safari

Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The culture of academic emphasis is one of the cultures at school, where teachers put collaborative methods on the agenda. The purpose of this study was to identify the factors that make and develop the culture of academic emphasis culture in Tehran schools in school year of 2017-2018. This study was carried out in a qualitative method of phenomenological type. The sample for this study consisted of 24 experts and educators who were interviewed with semi-structured interviews, so that the data gathered based on theoretical saturation. In order to analyze the data, the “NVivo 10” software has been used. Findings of this study indicated that the four factors play the most role in academic emphasis culture in schools. These factors were: "the quality of educational activities" had the highest score, and in the first place, "constructive feedback" in the second place, "the quality of educational environment" in the third place, "mental and job security" was in the fourth place. Therefore, in order to grow the culture of academic emphasis in schools, all identified factors in schools must be developed in a coordinated way, since achieving a teacher's academic emphasis culture requires the development of a system that needs to be carefully planned and should be compatible with the needs of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Emphasis
  • Academic Emphasis Culture
  • School Culture
  • phenomenological study