نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رییس گروه خدمات ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، معاون اداره کل فراهم آوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.22054/jks.2020.53757.1339

چکیده

هدف: هدف این پژوهش پایش دیدگاه مراجعان درباره خدمات کتابخانه ملی ایران و استفاده از آن در برنامه‌ریزی خدمات است.
روش پژوهش: روش این پژوهش کیفی است و از گروه کانونی و طوفان فکری و تصمیم‌گیری گروهی برای جمع‌آوری داده استفاده شد. گروه‌های کانونی با مشارکت 29 نفر از اعضا (در دو گروه 11 و 18 نفر) تا اشباع داده‌ها ادامه داشت . نرم‌افزار Maxqda برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد عوامل خدمات‌رسانی اداره کل اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران از دیدگاه مراجعین مراجعان در 4 درون‌مایه می‌گنجد. تحلیل کیفی داده‌های مراجعه‌کنندگانمراجعان منجر به استخراج 546 کد اولیه شد که به گزارش عوامل خدمات‌رسانی پرداخته بودند. بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی چندین مرحله، در نهایت 14 زیردرون‌مایه حاصل گردید.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش بیانگر وجود برخی مسائل و مشکلات موجود در میزهای خدمت کتابخانه ملی ایران را از دید مراجعان روشن ساخت و 4 درون‌مایه اصلی کتابدارن، مراجعان، خدمات و میزهای خدمت‌رسانی به تفکیک زیردرون‌مایه‌های آن مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

User Involvement in Library Services Planning: A Case Study of the National Library of Iran in 2018

نویسندگان [English]

  • Azam najafqolinejad 1
  • Farnaz Mohammadi 2

1 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رییس گروه خدمات ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 PhD student in Information Science and Knowledge

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is Toto monitor the views of users about the services of the National Library of Iran and use them in service planning
Research Method: The method of this research is qualitative and focus group and brainstorming and group decision making were used to collect data. Focus groups continued until data saturation with the participation of 29 members (in two groups of 11 and 18). Maxqda software was used for data analysis.
Findings: The results showed that the service factors of the Information department of the National Library of Iran from the perspective of users fall into 4 themes. Qualitative analysis of data led to the extraction of 546 initial codes that were reported as service factors. Multiple revisions and code integration based on similarity over several stages resulted in 14 sub-themes.
Conclusion: The findings of the study indicate the existence of some issues and problems in the service desks of the National Library of Iran from the perspective of users and the four main themes of librarians, users, services and service desks were studied separately under its sub-themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User-oriented
  • Information Services
  • National Library of Iran
  • Information Planning