نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش، مطالعه روند پژوهش‌ها پیرامون مفهوم مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش، با استفاده از روش تحلیل و نقشه‌برداری علم‌سنجی است. توصیف علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی در پایگاه داده‌هایWeb of Science ، طی سال‌های 2000 تا 2019 انجام ‌شده است. ساختار و الگوهای اطلاعات مبادله شده در زمینه پژوهش‌های مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش و نیز تفسیر رابطه بین کلمات کلیدی به‌کاررفته در پژوهش‌ها، با بهره‌گیری از نرم‌افزار VOSviewer استخراج و تحلیل گردید. جامعه آماری شامل 25.029  مقاله، که اغلب مقالات با میزان استناد بالا بودند، بررسی گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تعداد مقالات مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش از سال 2000 تا 2018 روندی افزایشی داشته است. مقالات بیشتر در قالب مقالات مروری و مقالات پژوهشی بودند. پراستنادترین نشریات به ترتیب، نشریات کشورهای آمریکا، انگلستان و دانشگاه‌های کاونتری، دانشگاه تورین، دانشگاه لیورپول و دانشگاه آزاد اسلامی بودند. بیشترین همکاری‌های بین‌المللی در انتشار مقالات به ترتیب میان کشورها و پژوهشگران آمریکا، انگلستان، چین و ایران بوده است. در هم‌نشینی یا Co-occurrence حاکم در کلمات کلیدی به‌کاررفته در پژوهش‌ها، مفهوم مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش بیشتر با مفاهیم فناوری، مدیریت، مدیریت کیفیت جامع و نوآوری، سازمان‌دهی، کلمه دانش و رهبری همراه بوده است. از مجموع داده‌های ارائه‌شده می‌توان دریافت که  توجه به مفهوم مدیریت دانش و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش در طول زمان افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientometric Study of the Research Process in Knowledge Management and its Conceptual Relationship with Education

نویسندگان [English]

  • Fariba Adliy 1
  • Masumeh Lashgari 2
  • Masumeh Shiirii 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Administration and Planning, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 M.A. in Educational Administration and Planning, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the research process on the concept of knowledge management using the method of analysis and mapping of scientometrics to show the dispersion of countries, universities, journals, research articles and researchers and their colleagues in different parts of the world. Descriptions of social networks were analyzed on the WOS database from 2000 to 2019, and the structure and patterns of information exchanged in the field of knowledge management research, as well as the interpretation of the relationship between keywords used in research, were used. Keywords used in the research was extracted and analyzed by the VOSviewer software. The statistical population consisted of 25,029 articles, most of which included high-quality, high-impact articles. The results showed that the number of leadership articles from 2000 to 2018 has been increasing. Most of the articles were presented in the form of review articles and complete research articles. The most popular publications are those of the United States and the United Kingdom, respectively, and the universities of Coventry, the University of Turin, the University of Liverpool, and the Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometric Analysis
  • Knowledge Management
  • Scientometric Mapping
خلیل‌نژاد، شهرام؛ نکوئی‌زاده، مریم و گل محمدی، عماد .(1396). رابطه مدیریت دانش با قابلیت نوآوری با توجه به نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری استراتژیک. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(2).
رضایی کلانتری، مرضیه؛ باقری، حسین و شعبانی، سمیه. (1396). بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش بااخلاق حرفه‌ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 11(2)، 29-48.
زکیانی، شعله؛ غفاری، سعید و ایمان دوست، سیده عشرت. (1398). ترسیم شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران ایرانی حوزه مدیریت دانش. مجله علم‌سنجی کاسپین، 6(2)، 7-14.
سلیمی، مهدی. (1396). اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای. مدیریت فرهنگ ‌سازمانی، 15(4)، 925-946.
صالحی، محمد و موحدی، منیره. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نقش ذی‌نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش(مطالعه موردی: آموزش‌وپرورش استان مازندران). نشریه مدیریت فردا، سال 15.
قلی‌پور، مریم و قربانی، محمود. (1397). بررسی رابطه مدیریت دانش و تعهد سازمانی(موردمطالعه: اداره آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(4)، 192-177.
نیکوکار، غلامحسین؛ سلطانی، محمدرضا و پاشایی، هولاسو. (1393). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح. مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6.
هاشمی، سیدحامد و خاصه، علیرضا. (1397). تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های مدیریت دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام(آی. اس.سی). فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 5(3)، 88-71.
Blanco-Mesa, F., Merigo, J.M., Gil-Lafuente, A.M. (2017). Fuzzy Decision Making: a Bibliometric- based Review. J. Intell. Fuzzy Syst. 32, 2033–2050.
Cancino, C., Merigo, J.M., Coronado, F., Dessouky, Y., Dessouky, M. (2017). Forty Years of Computers & Industrial Engineering: a Bibliometric Analysis. Comput. Ind. Eng. 113, 614–629.
Chuang, K.-Y., Chuang, Y.-C., Ho, M., & Ho, Y.-S. (2011). Bibliometric Analysis of Public Health Research in Africa: the Overall Trend and Regional Comparisons. South African Journal of Science, 107(5-6), 54-59.
Fu, H.-Z., & Ho, Y.-S. (2015). A Bibliometric Analysis of the Journal of Membrane Science(1976-2010). The Electronic Library. 33(4), 698-713.
Góngora Orjuela, A. (2010). The Importance of Bibliometric Studies. The Orinoquia Case. ORINOQUIA, 14(2), 121-122.
Kristijan, B. (2018). Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 238, 141 – 148.
Laengle, S., Merigo, J.M., Miranda, J., Słowiński, R., Bomze, I., Borgonovo, E., Dyson, R.G., Oliveira, J.F., Teunter, R. (2017). Forty years of the European Journal of Operational Research: a bibliometric overview. Eur. J. Oper. Res. 262, 803–816
Leung, X. Y., Sun, J., & Bai, B. (2017). Bibliometrics of Social Media Research: A co-citation and Co-word Analysis. International Journal of Hospitality Management. 66, 35-45.
Magaly G.M., Jose M. Merigo, J.M., Fuentesc, H.B. (2019). Knowledge Management: A Global Examination based on Bibliometric Analysis. Technological Forecasting & Social Change, 140, 194–220.
Maria José Sousa, Álvaro Rocha. (2019). Strategic Knowledge Management in the Digital Age. Journal of Business Research. 94, 223–226.
Merigo, J.M., Gil-Lafuente, A.M., Yager, R.R. (2015). An Overview of Fuzzy Research with Bibliometric Indicators. Appl. Soft Comput. 27, 420–433.
Naushad Ail, P.M., Basharat, A., & Ail Raza. (2018). Bibliometric Analysis of Literature on Knowledge Sharing. Annals of Library and Information Studies.  65, 217-227.
Rahimi, R., Koseoglu, M. A., Okumus, F., & Liu, J. (2016). Bibliometric Studies in Tourism. Annals of Tourism Research. 61(2016), 180-198.
Sanjay, K. S., Shivam, G., Donatella, B., Shampy, K. (2019). Top Management Knowledge Value, Knowledge Sharing Practices, Open Innovation and Organizational Performance. Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.040
Speel, P. H. (1999). Knowledge Mapping for Industrial Purposes. 12th Workshop on Knowledge Acquisition Modeling and Management, Alberta.
Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2013). VOSviewer Manual. Leiden: Univeristeit Leiden.
Vošner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Železnik, D., & Završnik, J. (2016). A Bibliometric Retrospective of the Journal Computers in Human Behavior(1991–2015).Computers in Human Behavior, 65(1), 46-58.
Wang, C.C., Sung, H.Y., Chen, D.Z., Huang, M.H. (2017). Strong ties and Weak Ties of the Knowledge Spillover Network in the Semiconductor Industry. Technol. Forecast. Soc. Chang. 118, 114–127.
Hashemi, Seyyed Hamed; Khasseh, Alireza. (2017). Scientometric analysis of Iran's knowledge management researches in Islamic World Citation Database (ISC). Information Management and Knowledge Management Quarterly, 5(3), 71-88. [In Persian].
Khalilnejad, Shahram; Nakoeizadeh, Maryam; Golmohammadi, Emad. (2016). The relationship between knowledge management and innovation capability according to the moderating role of strategic orientation. human resources management researches, 7(2). [In Persian].
Nikoukar, Gholamhossein, Soltani; Mohammad Reza, Pashaei Holasou. (2013). Investigating knowledge management infrastructure in one of the universities of the armed forces. information technology management, period 6. [In Persian].
Qolipour, Maryam; Ghorbani, Mahmoud. (2017). Investigating the relationship between knowledge management and organizational commitment (case study: Bojnord Education Department). Educational Leadership and Management Quarterly, 12(4), 177-192. [In Persian].
Rezaei Kalantari, Marzieh; Bagheri, Hossein; Shabani, Somayeh. (2016). Investigating the relationship between the aspects of knowledge management and professional ethics of the employees of the Islamic Azad University of Sari Branch. Educational Leadership and Management Quarterly, 11(2), 29-48. [In Persian].
Salehi, Mohammad; Movahedi, Monireh. (2015). Identifying and ranking the dimensions and components of the role of educational stakeholders in the establishment of knowledge management (case study: education and training of Mazandaran province). Farda Management magazine. [In Persian].
Salimi, Mehdi. (2016). The effect of organizational culture on social responsibility and organizational commitment of employees of sports and youth departments: the mediating role of professional ethics. Organizational Culture Management, 15(4), 925-946. [In Persian].
Zakiani, Sholeh; Ghaffari, Saeed; Iman Doust, Seyedah Ishrat. (2018). Drawing the co-authorship network of Iranian researchers in the field of knowledge management. Caspian Scientific Journal, 6th year, 2nd issue, 7-14. [In Persian].