نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 -

10.22054/jks.2019.42966.1229

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار تصویریابی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی ـ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه دانشجویان و اساتید رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می‌دهد.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه در این فرمول ۲۹۶ نفر تعیین شد اما کمی بیش از حجم نمونه یعنی ۳۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس‌ازآن با جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و بررسی پاسخ‌ها به‌صورت داده‌های آماری در نرم‌افزار SPSS، نتایجی که شامل خصوصیات رفتار تصویر‌یابی متخصصین رشته معماری بود، شناسایی شد. یافته‌ها نشان داد که متخصصین معماری عمدتاً باهدف آشنایی با ایده‌های خلاق و بهره‌گیری از جزئیات سازه‌های معماری از تصاویر بهره می‌گیرند. جهت شناسایی جزئیات نیاز تصویری و تصاویر موردنیاز خود نیز عمدتاً از شبکه‌های اجتماعی و موتورها و پایگاه‌های جستجو تخصصی تصویر و مشورت باهم حرفه‌ای‌های خود استفاده می‌کنند. نوع محتوای تصویری مورداستفاده آن‌ها نیز عمدتاً عکس، نقشه و نمودار بود که یافتن آن‌ها در موتورها و پایگاه‌های تصویر با محدودسازی اندازه تصویر و دنبال کردن پیونده‌های مرتبط تا زمانی که به تصویر موردنظر دست می‌یافتند، محقق می‌شد. با توجه به سهم کتابخانه در بازیابی تصاویر مبتنی بر داده های پژوهش، در جهت افزایش ارتقای نقش کتابخانه پیشنهاد می‌شود کتابخانه و کتابداران در زمینۀ آگاهی‌رسانی به گروه‌های پژوهشی دانشگاه اقداماتی نظیر تهیه بروشور، برگزاری همایش، دوره‌های بازدید از کتابخانه و کارگاه‌های آموزشی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Image Retrieval Behavior in Architecture field of Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • Faezeh Ahmadipour 3

2 Shahid Beheshti University

3 -

چکیده [English]

Access to the required information in all available scientific disciplines is one of the most important factors in the survival of that field. In the architecture field, the type of information format differs from other disciplines. The purpose of this study was to identify the behavior of image in the architecture of Shahid Beheshti University. The present study is an applied target and descriptive survey method. The statistical population of the study consists of two groups of students and professors in architecture of Shahid Beheshti University. To determine the sample size, the Cochran formula was used and the sample size in this formula was 296. The results showed that the architects mainly used images for identifying creative and And the use of details of architectural structures. The type of image content they used was mostly photos, maps and charts. Find them in engines and image databases by limiting the size of the image and following related links as long as the image was taken. One of the major obstacles in finding images for architects was the lack of familiarity with the way they were searched. Creativity, proximity to the subject, the credibility and quality of the images were the criteria for selecting content. Considering the library's share in retrieving research-based images, it is suggested that library and library librarians conduct awareness-raising activities at the university's research groups such as brochures, conferences, library visits, and workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Image Recovery
  • Information behavior
  • Shahid Beheshti University