مقاله پژوهشی
ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری

امیررضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فائزه احمدی پور

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2019.42966.1229

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار تصویریابی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی ـ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه دانشجویان و اساتید رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می‌دهد.برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه در این فرمول ۲۹۶ نفر تعیین شد اما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر شاخص‌های آلتمتریکس شبکه‌ علمی- اجتماعی ریسرچ‌گیت بر فعالیت‌های پژوهشی نویسندگان و پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری در پایگاه‌های اطلاعاتی

علی بیرانوند؛ زهرا شنبدی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.54330.1352

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر شاخص‌های آلتمتریکس شبکه علمی-‌ اجتماعی ریسرچ‌گیت بر شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه‌های علمی استنادی اسکوپوس، وب‌او‌ساینس و گوگل اسکالر صورت گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع پیمایشی-توصیفی است که به روش علم‌سنجی و با رویکرد آلتمتریکس انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازیابی اطلاعات در محیط وب (مورد مطالعه: نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران)

یعقوب نوروزی؛ محمد ملکی؛ عیسی زارعی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.57974.1402

چکیده
  هدف این پژوهش با هدف ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تحت‌وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان از نظر ویژگی‌های بازیابی‌اطلاعات در محیط وب انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای تحت‌وب پارس آذرخش، سیمرغ و سامان تشکیل می‌دهند. برای سنجش، بررسی، شناسایی و ارزیابی ابعاد پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران

یونس نوبخت؛ مریم نوبخت

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2020.55723.1373

چکیده
  مطالعات علم‌سنجی تصویرى از جریان تولید، اشاعه و بهره‌گیری از علم را در اختیار مدیران سطوح مختلف پژوهشی و اجرائی قرار می‌دهند تا بر اساس آن به برنامه‌ریزی در حوزه مربوطه بپردازند. هدف این مقاله، مطالعه علم‌سنجی تحقیقات مدیریت سود در ایران است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با ‌استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت‌گرفته است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش مبتنی بر تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن در بین اعضای هیات علمی دانشگاه یزد در سال 1399

سمیه فتاحیان؛ فاطمه مکی زاده؛ افسانه حاضری

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.61113.1446

چکیده
  هدف: تسهیم دانش یکی از فرایندهای دانشی است که چرخه حیات دانش درون سازمان به ویژه توزیع دانش را در سراسر دانشگاه شکل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه یزد پیرامون تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی و پیمایشی بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت

ثریا ضیایی؛ مهناز محسنی طارمسری

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 80-100

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.52002.1333

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بر تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را تمامی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر رشت در سال 1398 تشکیل می دادند که از میان آن ها 70 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
باتلاق اطلاعاتی: مفهومی نوین در بحران کرونا ویروس: بیان دیدگاه

حسن اشرفی ریزی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1401، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22054/jks.2021.51320.1309

چکیده
  بیان دیدگاه چکیده ندارد. مقدمه را گذاشتم. در واقع، فضایی که حجم زیادی اطلاعات غیرمعتبر در آن تولید و اشاعه می یابد، باتلاق اطلاعاتی نام دارد. این اصطلاح خاص جریان اطلاعات در بحران ها با دامنه وسیع از جمله بحران کرونا ویروس می باشد. تفاوت این واژه با آلودگی اطلاعات این است که در آلودگی اطلاعات، حجم اطلاعات نادرست بسیار زیاد نبوده و اثرگذاری ...  بیشتر