نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد- دانشکده علوم اجتماعی- علم اطلاعاتو دانش شناسی

2 دانشگاه یزد

10.22054/jks.2021.61113.1446

چکیده

هدف: تسهیم دانش یکی از فرایندهای دانشی است که چرخه حیات دانش درون سازمان به ویژه توزیع دانش را در سراسر دانشگاه شکل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه یزد پیرامون تسهیم دانش و واکاوی عوامل مرتبط با آن است.
روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی و پیمایشی بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد است. که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 115 نفر تعیین گردید. در تبیین عوامل مرتبط با نگرش اعضای هیات علمی پیرامون تسهیم دانش، ویژگی های فردی شامل جنسیت، سن، سابقه کاری و مرتبه علمی مورد توجه قرار گرفت. همچنین رابطه نگرش با آگاهی، رفتار، ابزارها، ترغیب‌کننده‌ها، و موانع تسهیم دانش در بین پاسخگویان بررسی شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد رابطه معناداری (05/0p˃) بین جنسیت، مرتبه علمی، سابقه کاری و سن پاسخگویان از نظر سه متغیر رفتار، نگرش و آگاهی وجود ندارد. اما، رابطه بین نگرش اعضای هیات علمی و متغیرهای رفتار، آگاهی، ابزارها و عوامل ترغیب‌کننده و محدود کننده (001/0P˂) معنادار بود.
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت و معنیدار بین عوامل موثر بر تسهیم دانش و نگرش پیرامون تسهیم دانش، می توان گفت که وجود فرهنگ سازمانی قوی منجر به افزایش تمایل به تسهیم دانش در افراد و موفقیت هر چه بیشتر آنها در انجام این مهم با همکاران می شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitudes based on knowledge sharing and analysis of related factors among faculty members of Yazd University in 2020

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Makkizadeh 1
  • Afsaneh Hazeri 2

1 YAzd uni

2 Yazd uni

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the attitudes of faculty members of Yazd University about knowledge sharing and analysis of related factors.
Methodology: In this research, descriptive and survey methods have been used. The statistical population of the study includes all faculty members of Yazd University. The sample size was determined based on Cochran formula of 115 people and the samples were selected using stratified random sampling method. In explaining the factors related to faculty members' attitudes about knowledge sharing, individual characteristics including gender, age, work experience and academic rank were considered. SPSS 21 software was used for data analysis.
Results: Findings showed that there is no significant relationship (p˃0.05) between gender, academic rank, work experience and age of respondents in terms of three variables of behavior, attitude and awareness. However, the relationship between faculty members' attitudes and variables of behavior, knowledge, tools and motivating and limiting factors (P˂0.001) was significant.
Conclusion: Given the positive and significant relationship between factors affecting knowledge sharing and attitudes about knowledge sharing, it can be said that the existence of a strong organizational culture leads to an increase in the desire to share knowledge in people and their greater success in doing this with colleagues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: : Knowledge Sharing
  • Universities and Colleges—Faculty
  • Yazd- Universities and Colleges