دوره 11 (1403)
دوره 10 (1402)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
مقاله پژوهشی
پژوهش در بازیابی اطلاعات در ایران: تحلیل علم‌سنجی و مصورسازی علمی

علی اکبر خاصه؛ حیدر مختاری؛ ماهره عاشقی معاف

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64246.1476

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی علم‌سنجی مقالات حوزه بازیابی اطلاعات ایران، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از ابتدای طرح موضوع در مقالات فارسی تا سال 1398 پرداخته است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با استفاده از فنون علم‌سنجی، ازجمله تحلیل استنادی و تحلیل هم‌رخدادی واژگان انجام‌گرفته است. داده‌های موردنیاز از پایگاه اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برداشت و تفسیر کاربران از برچسب‌های اطلاعاتی محیط رابط کاربری وبگاه‌ها: مطالعه موردی کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

اعظم نجفقلی نژاد

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 37-68

https://doi.org/10.22054/jks.2022.67475.1498

چکیده
  هدف از این پژوهش آگاهی از برداشت و تفسیر کاربران از برچسب‌های اطلاعاتی محیط رابط کاربری وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. با روش مکاشفه‌ای از مشارکت‌کنندگان خواسته شد با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان

محمدحسن عظیمی؛ شهناز خادمی زاده؛ معصومه حیدرزاده

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 69-93

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64985.1482

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کمی است که در آن از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه‌شده است. در پژوهش حاضر از آزمون تی‌تک‌نمـونه‌ای، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه وضعیت رابط‌ کاربری سبز در وب سایت‌ کتابخانه‌های دیجیتال ایران

کبری گوران اوریمی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 95-133

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68693.1518

چکیده
  طراحی وب‌سایت‌های سبز با توجه به مؤلفه‌های رابط کاربر سبز، کارآمدی مصرف انرژی را در وب‌سایت‌ها بهبود می‌بخشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقاط قوت و ضعف وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص‌های رابط کاربری سبز انجام پذیرفت. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش وب‌سنجی انجام گردید. جامعه آماری شامل 59 وب‌سایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نمایش دانش توسط شبکه عصبی جهت ارائه چارچوبی برای دستیابی به سود مطلوب در برنامه ریزی مالی سازمان (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

زهرا صادقی؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 135-159

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68202.1511

چکیده
  حصول سود بیشتر در سازمان‌ها نیازمند دستیابی آن‌ها به ابزارهایی دقیق برای تقویت کسب‌وکار به‌منظور برنامه‌ریزی مالی مناسب است. لذا هدف این تحقیق، نمایش دانش توسط شبکه عصبی جهت ارائه چارچوبی برای دستیابی به سود مطلوب در برنامه‌ریزی مالی سازمان بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش، سازمان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره ساکنان شهر کرمانشاه: مطالعة قوم کُرد با تأکید بر نظریه زندگی سه‌بُعدی

ثریا زنگنه؛ فریبا زنگنه؛ امین زارع

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 161-196

https://doi.org/10.22054/jks.2021.58315.1411

چکیده
  هدف پژوهش بررسی رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره ساکنان شهر کرمانشاه مطالعة موردی قوم کرد با تأکید بر نظریه زندگی سه‌بعدی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوة پیمایشی انجام گرفت. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای دومرحله‌ای صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربردهای پردازش زبان طبیعی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر کتابخانه‌های دیجیتال

محبوبه ربیعی؛ وحیدرضا میرزائیان

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، صفحه 197-262

https://doi.org/10.22054/jks.2022.64237.1478

چکیده
  پردازش زبان طبیعی به‌عنوان شاخه‌ای از زبان‌شناسی محاسباتی که تلاش عمده آن در جهت به‌کارگیری رایانه در فرآیند خودکارسازی درک و پردازش زبان طبیعی انسان و تمرکز بر تعامل میان انسان و رایانه است، در حوزه‌های مختلف علوم ازجمله علم اطلاعات و دانش‌شناسی، جایگاه مهمی یافته است. مطالعه حاضر باهدف اصلی شناسایی زیرشاخه‌ها و حوزه‌های فرعی ...  بیشتر