نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران

چکیده

طراحی وب‌سایت‌های سبز با توجه به مؤلفه‌های رابط کاربر سبز، کارآمدی مصرف انرژی را در وب‌سایت‌ها بهبود می‌بخشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقاط قوت و ضعف وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص‌های رابط کاربری سبز انجام پذیرفت. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش وب‌سنجی انجام گردید. جامعه آماری شامل 59 وب‌سایت کتابخانه دیجیتالی بود. ابزار، سیاهه وارسی محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ (785/0) تأیید گردید. ارزیابی وب‌سایت‌ها با استفاده از 2 ابزار آنلاین و نظر مشاوران و طراحان وب‌سایت انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی - (آزمون‌های دوجمله‌ای و کای اسکور) انجام شد. بر اساس یافته‌های پژوهش وب‌سایت‌های موردبررسی ازنظر طراحی رابط کاربری (030/0=P) با یکدیگر تفاوت معنی‌دار دارند و بیشترین تعداد (8/28%) در سطح متوسط قرار دارند. کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی (8/25%) و نیز کتابخانه‌های دیجیتال غیردانشگاهی (6/28%) در سطح خوب قرار دارند. اولویت‌بندی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران نشان داد که: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه پیام نور (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)، کتابخانه دیجیتال آستانه مقدس حضرت معصومه (محصول پارس آذرخش) و کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی (محصول آستان قدس رضوی حرم مطهر) همگی با امتیاز کامل 25 در سطح عالی و دو وب‌سایت‌های کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی ایران (محصول یکتا وب‌افزار شرق) و کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محصول شرکت پارس آذرخش) با امتیاز 7 در رتبه آخر ازنظر رعایت مؤلفه‌های موردنظر قرار دارند. وضعیت رابط کاربری سبز در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتالی ایران متوسط به بالا است. همچنین وضعیت مؤلفه‌های رابط کاربری سبز وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی و غیردانشگاهی در سطح خوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Green User Interface of Iranian Digital Library Websites

نویسندگان [English]

  • Kobra Gooran Orimi 1
  • Mitra Ghiasi 2
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 3

1 Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Designing green websites using green user interface components improves their energy expenditure efficiency. This research aim to identify the strengths and weaknesses of the Iranian digital libraries’ websites according to the UI Green metric criteria. This applied study adopted a webometrics approach. Our research population was 59 digital libraries’ websites. Our tool was a researcher-made checklist. Experts certified its validity. Its reliability was confirmed using Cronbach’s Alpha test (alpha=0.758). Websites were evaluated both by two online tool and by website advisors and designers. We analyzed data using descriptive and inferential statistics (binomial and chi-squared tests). Our results showed a significant difference in user interface design between the studied websites (P=0.030). Most websites(28.8%) are middle-level. Academic (25.8%) and non-academic digital libraries (28.6%) are at a good level. Ranking the Iranian digital libraries showed that the digital libraries of Payame Noor University(by Ertebatat Payme Mashregh Engineering Co.), Fatemeh Masumah Holy Shrine (by Pars Azarakhsh), Astan Quds Razavi (by Astan Quds Razavi Holy Shrine) are in the excellent level by scoring the total 25 points. Two digital libraries, the digital library of Iran University of Medical Sciences (by Yekta Web Afzar Shargh Co.) and Mashhad University of Medical Sciences (by Pars Azarakhsh Co.), are in the last place in complying with the intended components by scoring 7. Iranian digital libraries have an above-average status in using the green user interface. Furthermore, the green user interface components of academic and non-academic digital library websites were in good level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green User Interface
  • Graphic User Interface
  • Green Web
  • Digital Libraries
  • Webometrics
اسعدی شالی، عادله.، عباس‌پور، جواد. (1398). ارزیابی کیفیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران از نظر شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش(سئو). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۴ (۳)، 1321-۱۳۴۲. بازیابی شده-fa.html) 3689 (https://jipm.irandoc.ac.ir/article1-
امان الهی نیک، حمید.، علیپورحافظی، مهدی.، مطلبی، داریوش. (1393). ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی مؤسسه‌های پژوهشی ایران بر اساس پروتکل دیجی کوال. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی ا اطلاعات. 25(3).
امتی، الهه.، علی پور، اکرم. (1۳۹۵). عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسائل فنی پایگاه‌ها در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵. اطلاع‌رسانی پزشکی نوین. ۱; ۲ (۲)، ۵۹ -۷۲. بازیابی 5 آذرماه 1398، از http://jmis.hums.ac.ir/article-1-86-fa.html
بابائی، مطهره. (1397). بررسی میزان بهره‌گیری از فناوری‌های وب 2 در بازیابی اطلاعات در پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
بارودی، کارول. (1394). فناوری اطلاعات سبز: به زبان آدمیزاد. ترجمه مسعود ظهرابی. تهران: هیرمند.
بیرانوند، علی.، خاصه، علی‌اکبر. (1395). تحلیل محتوایی و ساختاری وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور و مقایسه با کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع ایران. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 3(4)، 51-68 .
داستانی، میثم.،  عطاردی بیمرغی، علیرضا.  (1395). سنجش سرعت و عملکرد وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران با جی تی متریکس. مجله علم‌سنجی کاسپین، (۱)،7-۱۳. بازیابی 5 آذرماه 1398، از http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-94-fa.html
رادفر، رضا.،  ظهرابی، مسعود. (1395). مدیریت فناوری اطلاعات سبز. تهران: علمی و فرهنگی.
رجبعلی بگلو، رضا.، فتاحی، رحمت‌الله.، پریرخ، مهری. (1398). ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 35(1)، ص 261-289.
سلیمانی پور، روح‌الله. (1392). ارزیابی وب‌سایت‌ها؛ مبانی و روش‌ها. کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی، ره‌آورد نور، (45)، 72-79. بازیابی شده http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
سهیلی، فرامرز.، جسری، سحر.، خاصه، علی‌اکبر.، دانش، فرشید. (1400). کاربردپذیری وب‌سایت موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی در ایران. پیاورد سلامت، 15(1)، 1-13.
طاهری، مریم.،  نقی مهرطبایی، اشرف.  (1390). ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد و بررسی نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ایران. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، (17)، 69-80.
عسکری، محسن.،  پورجوهری، امیرحسین. (1395). تحلیل محتوا و تطبیق چالش‌های محیطزیستی ایران و جهان در پانزده سال اخیر (1380 الی 1394 شمسی- 2000 الی 2014 میلادی). محیط‌شناسی،42(4)، زمستان 1395، صفحه 787- 803.
کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان (1398). رؤیت به روز 4 شهریور 1401 از لینک http://dlim.ir/DL/UsersManagement/Users/Membership_SiteRequest.aspx?Rand=0.‎6512943923550254
گلسرخ تبار امیری، مهدی.،  حسین زاده، مهدی. (1390). بهینه‌سازی برای موتورهای جستجوگر (سئو) اسرار بهینه‌سازی صفحات وب. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول.
مجیدی، اکبر.، زندیان، فاطمه.، حسن‌زاده، محمد. (1389). انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربری کتابخانه دیجیتال دانشگاهی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 25(4)، 695-720.
مطلبی، داریوش . (1388). سخن سردبیر: کتابخانه‌ها در خدمت توسعه پایدار، اطلاع‌رسانی و کتابداری. کتاب ماه کلیات، 13، 2-3.
نوروزی، یعقوب.، حداداسکویی، علیرضا. (1397). موانع پیاده‌سازی رایانش ابری (نمونه پژوهشی: پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران). مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29(2)، 151-170.
واگنر، ریچارد دنیس.  (1396). مرجع کامل طراحی صفحات وب. ترجمه امیراحسان رضایی. تهران: مهرگان قلم: واژگان‫، چاپ پنجم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Asadi, Adeleh & Abbaspour, javad (2019). Evaluation of Iran’s National Newspapers Website Quality from Search Engines Optimization (SEO) Perspective. Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), 34(3), pp. 1321-1342. Retrieved (https://jipm.irandoc.ac.ir/article1-3689 fa.html([in Persian]
Askari, Mohsen; PourJohari, Amirhossein (2017). Content analysis and comparison of urban environment challenges in Iran and the world during the recent fifteen years (1380-1394h- 2000-2014s). journal of environmental studies, 42(4), pp. 787-803. [in Persian]
Amanollahi Nick, hamid; Alipour-Hafezi, Mehdi; matlabi,dariush(2015) Evaluation of digital libraries of Iranian research institutions based on the DigiQUAL protocol. Librarianship and Information organization studies, 25(3), pp.25-43. [in Persian]
babaie, Motahareh(2019). Investigating the use of Web 2 technologies in information retrieval in Iranian Digital Libraries Portals. Master Thesis Knowledge and Information Science Orientation Information Management, Qom University, Faculty of Literature and Humanities. ([in Persian]
Baroudi,carol(2015).GREEN IT for dummies. Translated by Massoud Zahrabi. Tehran: HIRMAND. [in Persian]
Biranvand, ali & Khasseh, Ali Akbar(2017). A Content and Structural Analysis of Payame Noor University’s Digital Library and its Comparison with Digital Libraries of Iranian Universities. Quarterly Journal of Knowledge and Information Management, 3(4).pp,51-68. ([in Persian]
Dastani, Meisam  & Atarodi Beimorghi, Alireza(2016). Measuring the speed and performance of Websites in all Iranian Universities of Medical Sciences with Gtmetrix tool. Caspian Journal of Scientometrics, 3(1).PP,7-13. Retrieved http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-94-fa.html([ in Persian]
Developers (https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools)
ابزاردولوپرز یک برنامه تخصصی متخصصان و طراحان است که گوگل در اختیار طراحان قرارداده تا قبلاً ایران به دلیل تحریم دسترسی نداشت
Dick. Markus; Kern. Eva; Johann. Timo; Naumann. Stefan & Gülden.Christian. (2012). Green Web Engineering - Measurements and Findings. Computer Science EnviroInfo. Retrieved https://www.semanticscholar.org/paper/Green-Web-Engineering Measurements-and-Findings-Hirsch-Dick Kern/0d62ca31 fd 55 b 417 aea 7f5 c18e6c02a 66 dbd08 dd
Digital library of Isfahan Municipality (2018). Retrieved September 5,2022 from http://dlim.ir/DL/Usersmanagement/User/membership _siteRequest.aspx?Rand=0.6512943923550254
Doyon, Denis F. (2020). The Pedagogy of Sustainable Web Design. Journal of Sustainability Education Vol. 23, April 2020 Ecomedia Literacy ISSN: 2151-7452.
Gil, David; Fernández-Alemán, Jose Luis; Trujillo, Juan; García-Mateos, Ginés; Luján-Mora, Sergio; Toval, Ambrosio. (2018). The Effect of Green Software: A Study of Impact.Factors on the Correctness of Software.Sustainability 2018, 10, 3471; doi:10.3390/su10103471. www.mdpi.com/journal/sustainability
GolsorkhTabar Amiri, Mehdi; Hosseinzadeh, Mehdi (2011). Search Engine Optimization (SEO) Secrets of Web Page Optimization. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch, first edition. [in Persian]Gtmetrix (https://gtmetrix.com/(
Inal, Yavuz. (2018). University students’ heuristic usability ınspection of the national library of Turkey website. Aslib Journal of Information Management.70(1), 66-77. Retrieved Jun 21, 2020 from  https://doi.org/10.1108/AJIM-09-2017-0216
Isfahan Municipality Digital Library.Retrieved 23 december 2019 http://www.dlim.ir/Digital/Home/Index (
Kuo,Lungwen; Chang, Tsuiyueh & Lai, Chih-Chun (2022). Affective psychology and color display of interactive website design. Displays, 2022, 71, 102134.from https://doi.org/10.1016/j.displa.2021.102134
Liu, Wei; Su, Jing. (2018). Online digital library sampling based on query related graph. The Electronic Library. 36(6):1082-1098. Retrieved June 23, 2020 from    https://doi.org/10.1108/EL-08-2017-0163
Majidi, Akbar;Zandian, Fatimah; Hassanzadeh, Muhammad (2010). Users’ Expectation from the User Interface Screen of an Academic Digital Library. Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), 25(4(; 695-720. [in Persian]
Matlabi, Dariush (2008). Editor's note: Libraries serve sustainable development, information and librarianship. Ketabmah: Kolliat,13, 2-3.
Murugesan San (2008). Harnessing Green IT: Principles and practies. IT professional.10(1);24-33.
Norouzi, Yaghoub; Jafari Far, Nayere(2019). Analysis on the Development Indicators of Iranian Digital Libraries. Library and Information Sciences, 11(1); 100-123. [in Persian]
Norouzi. Yaghoub; Soltanali Dastjerdi. Hamideh. (2015).Users' Expectations from a Digital Library User Interface: The Case of National Library and Archives of Iran. Librarianship and Information organization studies, 26(2); 39-52. [in Persian]
Ommati. Elaheh; Alipour. Akram. Important elements in the design of user interface, usability and technical issues of databases during the years 2014 -2016. Journal of Modern Medical Information Sciences. 2016; 2(2): 59-72. Retrieved http://jmis.hums.ac.ir/article-1-86-fa.html([in Persian]
Onaifo, Daniel  & Rasmussen, Drew. (2013). Increasing libraries' content findability on the web with search engine optimization.X Library Hi Tech. 31(1):87-108. Retrieved June 23, 2020 from    https://doi.org/10.1108/07378831311303958
Pandikumar.s & Kabilan, S.P (2013) Principles and Holistic Design of Green Web Portal. International Journal of Computer Applications. 65(9).
Radfar, Reza; Zahrabi, Massoud (2016). Green Information Technology Management. Tehran: Scientific and Cultural. [in Persian]
Rajabali beglou, Reza; Fattahi, Rahmatollah & Parirokh, mehri(2019). Value co- creation Among Digital Libraries Software’ Beneficiaries(Users, Librarians & Designers). Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), 35(1).pp.261-289. [in Persian]
SEO 2018, check list. (2018). Retrieved December 17, 2018 from https://bit.ly/seo-2018-book
 Shouman, Bassam; Othman, Ayman Ahmed Ezzat؛ Marzouk, Mohamed (2021). Enhancing users involvement in architectural design using mobile augmented reality.Engineering, Construction and Architectural Management, 9 June 2021. Rettived https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ECAM-02-2021-0124/full/html
Soheili, Faramarz; Jasri, Sahar & Khasseh, Ali Akbar (2021). Usability of Mobile Website of the Libraries of Top Medical Sciences Universities in Iran. Journal of Payavard Salamat, 15(1). [in Persian]
Soleimanipoor, Ruhollah (2014). Website evaluation; Basics and methods. Library, archives and manuscript research, Rahavard Noor, (45), 72-79. Retrieved http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage([in Persian]
Taheri, Maryam & naghimehrtabai, ashraf(2011). Model-based engineering and information technology in the development of Digital Library Software Institute of Information and Communications Technology. Quarterly Journal of Industrial Technology development, 9(17), Pages 69-80. [in Persian]
Tavasoli, Maryam;Naghshineh, Nader (2021). Studying "Bounce Rate" and "Average Visit Duration" on the Iranian University Library Websites: Correlation Analysis". International Journal of Digital Content Mangement, 1(2).
Vyas, Chaitanya(2019). Evaluating state tourism websites using Search Engine Optimization tools. Tourism Management, 2019, 73, pp. 64–70.
Wagner, Richard Dennis (2017). Creating web pages all-in-one desk reference for dummies. Translated by Amir Ehsan Rezaei. Tehran: Mehregan Ghalam: Vocabulary, 5th edition. [in Persian]
Zha, Xianjin; Zhang, Jinchao ; Yan, Yalan; & Wang, Wentao. (2015). Comparing flow experience in using digital libraries. Library Hi Tech., 33 (1), 41-53. Retrieved June 22, 2020 from  https://doi.org/10.1108/LHT-12-2014-0111.
References [in Persian]
Asadi Shali, Adeleh; Abbaspour, Javad (2018). Evaluation of the website quality of Iran's national newspapers in terms of search engine optimization (SEO) indicators. Information processing and management research paper. 34 (3), 1321-1342. Retrieved-fa.html) 3689 (https://jipm.irandoc.ac.ir/article1- [in Persian]
Aman Elahi Nik, Hamid; Alipour Hafezi, Mehdi; Motalebi, Darioush (2013). Evaluation of digital libraries of Iranian research institutes based on DigiQual protocol. Quarterly journal of national library studies and information organization. 25(3). [in Persian]
Askari, Mohsen and Pourjohari, Amir Hossein (2015). Analysis of the content and adaptation of the environmental challenges of Iran and the world in the last fifteen years (2000 to 2014 - 2000 to 2014 AD). Environmental Science, 42(4), Winter 2015, pp. 803-787. [in Persian]
Babaei, Motahareh (2017). Investigating the utilization of web 2 technologies in information retrieval in Iran's digital library portal. Master's thesis in information science and epistemology, majoring in information management, Qom University, Faculty of Literature and Human Sciences. [in Persian]
Baroudi, Carol (2014). Green information technology: in human language. Translated by Masoud Zohrabi. Tehran: Hirmand. [in Persian]
Biranvand, Ali; Khaseh, Ali Akbar (2015). Content and structural analysis of the digital library website of Payam Noor University and comparison with libraries of comprehensive universities in Iran. Quarterly Journal of Information Management and Epistemology, 3(4), 51-68. [in Persian]
Dastani, Meysam; Atarodi Beimorghi, Alireza (2016). Measuring the speed and performance of websites of Iranian medical sciences universities with GT metrics. Caspian Scientific Journal, (1), 7-13. Baziabibi, 5th of November 2018, from http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-94-fa.html [in Persian]
Golsorkh Tabar Amiri, Mehdi; Hosseinzadeh, Mehdi (2011). Optimizing for search engines (SEO) the secrets of optimizing web pages. Tehran: Islamic Azad University, Department of Science and Research, first edition. [in Persian]
Isfahan Municipality Digital Library (2018). View updated on September 4, 1401 from the link http://dlim.ir/DL/UsersManagement/Users/Membership_SiteRequest.aspx?Rand=0.6512943923550254 [in Persian]
Majidi, Akbar; Zandian, Fatemeh; Hassanzadeh, Mohammad (2010). User expectations from the university digital library user interface page. Iran Science and Information Technology Research Institute (Irandoc), 25(4), 695-720. [in Persian]
Motalebi, Dariush (2008). Editor's note: Libraries serve sustainable development, information and librarianship. The Book of Generalities, 13, 2-3. [in Persian]
Nowrouzi, Yaqoob; Hadadaskouei, Alireza (2017). Obstacles to the implementation of cloud computing (research sample: Iran's digital library portal). National studies of library and information organization, 29(2), 151-170. [in Persian]
Ommati, Elaheh; Alipour, Akram (2016). Important elements in user interface design, usability and technical issues of databases between 2014 and 2016. Modern medical information. 1; 2 (2), 59-72. Retrieved December 5, 2018, from http://jmis.hums.ac.ir/article-1-86-fa.html [in Persian]
Radfar, Reza; Zohrabi, Masoud (2015). Green information technology management. Tehran: scientific and cultural. [in Persian]
Rajabali Baglou, Reza; Fatahi, Rahmatullah; Parirukh, Mehri (2018). Joint value creation among stakeholders (users, librarians and designers) of digital library software in Iran. Iran Science and Information Technology Research Institute (Irandoc), 35(1), pp. 261-289. [in Persian]
Soleimanipour, Ruhollah (2012). evaluation of websites; Basics and methods. Librarianship, archives and research copies, Rahevard Noor, (45), 72-79. Retrieved from http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage [in Persian]
Soheili, Faramarz. Jasri, Sahar and Khaseh, Ali Akbar; Danesh, Farshid (2021). Usability of the mobile website of the libraries of the top universities of medical sciences in Iran. Payavard Salamat, 15(1), 1-13. [in Persian]
Taheri, Maryam and Naghi Mehrtabaei, Ashraf (2010). Presenting a re-engineering model based on information technology in creating and reviewing the digital library software of Iran Research and Information Technology Institute. Industrial Technology Development Quarterly, (17), 69-80. [in Persian]
Wagner, Richard Dennis (2016). The complete web page design reference. Translated by Amir Ehsan Rezaei. Tehran: Mehregan Qalam: vocabulary, fifth edition. [in Persian]