نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حصول سود بیشتر در سازمان‌ها نیازمند دستیابی آنها به ابزارهایی دقیق برای تقویت کسب و کار به منظور برنامه‌ریزی مالی مناسب است. لذا هدف این تحقیق، نمایش دانش توسط شبکه عصبی جهت ارائه چارچوبی برای دستیابی به سود مطلوب در برنامه ریزی مالی سازمان بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش، سازمانهای حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در آن از داده‌ هایی که از سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران(کدال) استخراج شدند استفاده شد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی و در محیط برنامه متلب انجام شد. یافته های پژوهش محدوده تغییرات عوامل موثر بر شاخص اصلی در برنامه ریزی مالی سازمان(سود) بوده و همچنین مهمترین عوامل موثر بر آن تعیین گردید. چارچوب پیشنهادی در سه مجموعه مختلف از سه صنعت متفاوت بررسی شده و دارای نتایج قابل قبولی بود. بنابراین نتیجه تحقیق بیانگر قابل استفاده بودن چارچوب پیشنهادی دراین پژوهش برای سایر سازمانهای حاضر در بورس و اوراق بهادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demonstration of knowledge by the neural network to provide a framework for achieving the desired profit in the financial planning of the organization (Case study: Saipa Company)

نویسندگان [English]

  • zahra sadeghi 1
  • Mohammad reza Motadel 2
  • abbas toloie 3

1 Department of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Management, School of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Management, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Making more profit in organizations requires accurate tools to strengthen the business for proper financial planning. Therefore, the purpose of this study was to demonstrate knowledge of the neural network to provide a framework for achieving the desired profit in the organization's financial planning. This research was of the applied type and was performed by the analytical survey method. The study population was the organizations present in the Exchange and Securities Organization, and the data extracted from the official system of the Exchange and Securities Organization of Iran (Cadal) were used. This research was conducted using the neural network method in a MATLAB program environment. Findings The range of changes of factors affecting the main index in the organization's financial planning (profit) and the most important factors affecting it were determined. The proposed framework was reviewed in three different sets of three various industries and had acceptable results. Therefore, the study results indicated that the proposed framework in this study could be used for other organizations present in the stock exchange and securities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial planning
  • neural networks
  • profit