نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش آگاهی از برداشت و تفسیر کاربران از برچسب‌های اطلاعاتی محیط رابط کاربری وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. با روش مکاشفه‌ای از مشارکت‌کنندگان خواسته شد با صرف وقت قابل‌توجه و به‌صورت عمقی به بررسی مقوله‌ها، عناصر و برچسب‌های استفاده‌شده در وبگاه کتابخانه دیجیتال بپردازند و میزان درک خود را از برچسب‌های وبگاه در پرسشنامه آنلاین در قالب طیف لیکرت مشخص کنند. سپس برای مطالعه برداشت و تفسیر کاربران از برچسب‌های اختصاص‌یافته به عناصر موجود در وبگاه، از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کاربران کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران بودند که در دو گروه کاربران مبتدی (مراجعان) و کاربران پیشرفته (کتابداران) به تعداد 20 نفر (10 کاربر مبتدی و 10 کاربر پیشرفته) انتخاب شد. جهت افزایش اطمینان به داده‌های حاصل از پژوهش از زاویه‌بندی روش‌شناسی استفاده شد. طی این روش، پژوهشگر از چندین روش جهت گردآوری داده‌ها استفاده کرد (استفاده از مصاحبه همراه با مشاهده، مطالعه اکتشافی و پرسشنامه)، همچنین کلیه راهبردها و گام‌های پژوهش همراه با مستندات لازم در زمان گردآوری داده‌ها ثبت و ضبط شد. درنهایت بعد از گردآوری داده‌ها، پژوهشگر از روش بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان استفاده کرد. طی این فرایند کنترل کیفیت، از 7 مشارکت‌کننده درخواست شد تا یادداشت‌ها و نتایج حاصل از داده‌ها را بخوانند و نظر خود را مبنی بر صحت یافته‌های به‌دست‌آمده بیان کنند. برای اطمینان از پایایی ابزار گردآوری داده‌ها و برطرف شدن مشکلات احتمالی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ (85/0) استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار spss استفاده شد. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه نیز از تحلیل محتوا و از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد میانگین نهایی قابلیت فهم برچسب‌ها و اصطلاحات بکار رفته در وبگاه، بالای 50 درصد است و نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی در درک اصطلاحات و برچسب‌های بکار رفته در وبگاه برای بازنمودن مقوله‌های اطلاعاتی است اما برخی برچسب‌ها نیازمند تغییر و به‌روزرسانی است. برخی اصطلاحات از دید کاربران، قابلیت فهم بالایی ندارند و نیازمند بازنگری هستند ازجمله: «مرور»، «نیم‌نگاه»، «طبقه‌بندی نوعی»، «ثبت منابع»، «ملاحظات حقوقی»، «سایت اصلی»، «متون»، «پیایند» و «مجموعه». دوستانه بودن و کاربرپسندی واژه‌های موجود در وبگاه، ممنوعیت استفاده از واژه‌های تخصصی، پیچیده و مبهم ازجمله خواسته‌های کاربران بود. اصطلاحات و واژگان جدیدی توسط کاربران پیشنهاد شد. استفاده از اصطلاحات تخصصی کتابداری در وبگاه، واژه‌های ناملموس و انتزاعی و نبود توضیحات کافی درباره برچسب‌ها، نبود راهنمای جامع، پرداختن به جزئیات بیشتر، پیچیده جلوه دادن وبگاه و عدم یکدستی در به‌کارگیری واژگان برای مفاهیم مشابه ازجمله مشکلاتی است که باعث می‌شود کاربر تجربه مطلوبی از پیمایش وبگاه نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Users' Perceptions and Interpretations of the Information Labels of the Website's User Interface: A Case Study of the Digital Library of the the National Library and Archives of Iran (NLAI)

نویسنده [English]

  • Azam Najafgholinejad

Assistant Professor, National library and archives of I.R. Iran. Tehran

چکیده [English]

Awareness of users' perceptions and interpretations of the information labels of the user interface of digital library of the NLAI. The present study was an applied research with a mixed method. Data were collected through a researcher-made questionnaire, interview, and observation. Through a exploratory method, participants were asked to spend considerable time and in-depth to examine the categories, elements, and labels used in the digital library website and to determine their understanding of the website labels in the online questionnaire in the form of a Likert scale. Then, the semi-structured interview technique was used to study users' perceptions and interpretations of the labels assigned to the elements on the website. The study population included users of the digital library of the NLAI, which was selected in two groups of novice users (clients) and advanced users (librarians) of 20 people (10 novice users and 10 advanced users). In order to validate the research results, Methodological angulation was used to increase the reliability of the research data. During this method, the researcher used several methods to collect data (using interviews with observation, exploratory study, and questionnaire), as well as all research strategies and steps with the necessary documentation at the time of data collection were recorded. Finally, after collecting the data, the researcher used the Member checking method. During this quality control process, the researcher asked the 7 participants to read the notes and the results of the data and express their opinion on the accuracy of the findings. Cronbach's alpha test (0.85) was used to ensure the reliability of the data collection tool and the possible problems of the questionnaire. SPSS software was used to analyze the research data. Content analysis and Excel software were used to analyze the interview data. The results showed that the final average of comprehensibility of labels and terms used in the website is over 50% and indicates a good understanding of the terms and labels used in the website to represent information categories, but some labels need to be changed and updated. Some terms are not very understandable from the users' point of view and need to be revised, such as: "review", "quick look", "typical classification", "source registration", "legal considerations", "main site", "texts", "Periodical" and "Collection". The friendliness and user-friendliness of the words on the website, and the ban on the use of specialized, complex, and ambiguous words were among the demands of the users. New terms and labels were suggested by users. The use of specialized library terminology on the website, intangible and abstract words and lack of sufficient explanations about labels, lack of a comprehensive guide, going into more detail, complications on the website, and inconsistency in the use of words for similar concepts are some of the problems that cause the user does not have a good browsing experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • Information Label
  • Information Categories
  • Digital Library
  • National Library and Archives of Iran (NLAI)
  • User-Oriented
اعظمی، محمد.، فتاحی، رحمت‌الله.، پریرخ، مهری. (1391). ارزیابی قابلیت فهم‌پذیری محیط رابط پایگاه‌های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‌جویی کاربران بر پایه الگوی آلیس. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15(4)، 39-57.
الوانکار، الهام‌السادات.، فهیم‌نیا، فاطمه.، نشاط، نرگس.، نقشینه، نادر. (1399). رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای. مطالعات ملّی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 31(2)، 52-64.
ایمان، محمدتقی.، آقاپور، اسلام. (1386). تکنیک زاویه‌بندی در تحقیقات علوم انسانی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، 13(52)، 25-43.
خوئینی، سهیلا.، نقشینه، نادر. (1398). مطالعه میزان مطابقت مدل ذهنی دانشجویان با ساختار سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه تهران با روش کارت‌سورتینگ. تعامل انسان و اطلاعات، 6(3)، 55-71.‌
درودی، فریبرز.، سلاجقه، مژده.، سلیمانی نژاد، عادل.، قادری نیکو، نسرین. (1398). ارزیابی رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملّی ج. ا. ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 26(2)، 179-196.‌
سلطانی، پوری.، راستین، فروردین. (1379). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
صدیقی، امیرحسین. (1400). ارائه چارچوبی برای ارزیابی وبگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 4، 995-1030.‌
طباطبایی، امیر.، حسنی، پرخیده.،مرتضوی، حامد.، طباطبایی‌چهر، محبوبه. (1392). راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(3)، 663-670.
طبرسا، فرشته نوکاریزی، محسن. (1388) میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمرغ. پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات)، 25(2)، پیاپی 60.
محمدپور، معصومه.،مؤمنی، عصمت.، علیپورحافظی، مهدی. (1395). بررسی میزان همخوانی میان برچسب‌های مقالات حوزه کتابداری در پایگاه رده‌بندی مردمی سایت یولایک و توصیفگرهای اختصاص‌یافته به همان مقالات در پایگاه لیستا. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 3(8)، 121-140.
ناصری، زهرا. (1390). بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم و پیش‌بینی‌پذیری سازمان‌دهی مقوله‌های اطلاعاتی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به‌منظور ارائه الگویی مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
ناصری، زهرا.، فتاحی، رحمت‌الله. (1392). ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(2)، 373- 397.
Ali, M. U., & Aasim, M. (2009). Usability Evaluation of Digital Library BTH a case study. Dissertation presented to the School of Computing, Blekinge Institute of Technology for the degree of Master of Science in Computer Science.
Alshaheen, R. I. (2018). User experience and information architecture of national library websites. Dissertation presented to the faculty of Simmons University, for the degree of Doctor of Philosophy.
Bledsoe, S. M. (2014). An Analysis of the Information Architecture of New Zealand Tertiary Library Websites (Doctoral dissertation, Open Access Victoria University of Wellington| Te Herenga Waka).
Dickstein, R., & Mills, V. (2000). Usability testing at the University of Arizona Library: how to let the users in on the design. Information technology and libraries, 19(3), 144-151.
Gerolimos, M. (2013). Tagging for libraries: a review of the effectiveness of tagging systems for library catalogs. Journal of Library Metadata, 13(1), 36-58.
Katagi, S. and Gala, B. (2020) Social Tags of Select Books Written by Mahatma Gandhi: A Comparative Study of Library Thing Tags and OCLC Fast Subject Headings. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 40(1), 34-39.
Lyons, C., & Kirkwood, H. (2009). Business Library Web Sites Revisited: An Updated Review of the Organization and Content of Academic Business Library Web Sites. Journal of Business & Finance Librarianship, 14(4), 333–347.
Rogers, R. (2009). Usability Analysis of a Caribbean Academic Library Website: A Case Study. OCLC Systems and Services, 25(3), 200-211.
Rosenfeld, L., MorvilleT P. & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the Web and Beyond. Canada: O’Reilly Media, Inc.
Spencer, D. (2009). Card Sorting: Designing Usable Categories. New York: Rosenfeld Media, LLC.
Stone, R. B. (2001). Learning and the importance of interactivity information design becomes interaction design. In Proceedings Fifth International Conference on Information Visualisation (pp. 624-629). IEEE.
Sundt, A., & Eastman, T. (2019). Informing Website Navigation Design with Team-Based Card Sorting. Journal of Web Librarianship, 13(1), 37-60.
Wentzel, J., Müller, F., Beerlage-de Jong, N., & van Gemert-Pijnen, J. E. W. C. (2016). Card sorting to evaluate the robustness of the information architecture of a protocol website. International journal of medical informatics86, 71-81.
References [in Persian]
Azami, Mohammad, Fatahi, Rahmatullah and Parirukh, Mehri (2011). Evaluation of the comprehensibility of the database interface environment and the purposefulness of users' information-seeking behavior based on the Ellis model. Library and Information, 15(4), 39-57. [in Persian]
Alwankar, Elham al-Sadat, Fahimnia, Fatemeh, Neshat, Narges and Naghshineh, Nader (2019). A new approach to an old service: Using user experience to improve library services. National studies of librarianship and information organization, 31(2), 52-64. [in Persian]
Doroudi, Fariborz, Selajegheh, Mojdeh, Soleimaninejad, Adel and Ghaderiniko, Nasrin (2018). Evaluation of the user interface of the National Library website c. A. Iran. Library and Information Science Studies, 26(2), 179-196 [in Persian]
Iman, Mohammad Taqi, Aghapur, Islam (2006). Angularization technique in humanities research. Hawzah and University Quarterly, 13(52), 25-43. [in Persian]
Khoieni, Soheila and Naghshineh, Nader (2018). Studying the degree of conformity of students' mental model with the structure of Tehran University's learning management system with the cardsorting method. Human and Information Interaction, 6(3), 55-71 [in Persian]
Mohammadpour, Masoumeh, Momeni, Esmat and Alipourhafezi, Mahdi (2015). Examining the degree of concordance between the labels of articles in the field of librarianship in the popular classification database of the Yolike site and the descriptors assigned to the same articles in the Lista database. Knowledge Retrieval and Semantic Systems Quarterly, 3(8), 121-140. [in Persian]
Naseri, Zahra (2011). Investigating users' views on the comprehensibility and predictability of organizing the information categories of Iranian university libraries' websites in order to provide a suitable model. Master's Thesis of Information Science and Epistemology, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Educational Sciences and Psychology. [in Persian]
Naseri, Zahra and Fataehi, Rahmatullah (2012). Users' assessment of the predictability of information labels on university library websites. Information Processing and Management, 29(2), 373-397. [in Persian]
Soltani, Puri and Rastin, Farvardin (2000). Encyclopedia of librarianship and information. Tehran: Contemporary Culture. [in Persian]
Sediqi, Amir Hossein (1400). Providing a framework for evaluating websites from the perspective of information architecture. Journal of information processing and management, 4, 1030-995 [in Persian]
Tabatabai, Amir, Hasani, Parkhideh, Mortazavi, Hamed and Tabatabaichehr, Mehbobeh (2012). Strategies for improving scientific accuracy in qualitative research. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5(3), 663-670. [in Persian]
Tabarsa, Fereshteh and Nokarizi, Mohsen (2008) The amount and factors affecting librarians' understanding of interface vocabulary in Simorgh library software. Information processing and management (information science and technology), 25(2), serial 60. [in Persian]