نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: آگاهی از برداشت و تفسیر کاربران از برچسب‌های اطلاعاتی محیط رابط کاربری وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. با روش مکاشفه‌ای از ‌مشارکت‌کنندگان خواسته شد با صرف وقت قابل توجه و به صورت عمقی به بررسی برچسب‌های استفاده شده در وبگاه بپردازند و میزان درک خود را مشخص کنند. سپس برای مطالعه برداشت کاربران از برچسب‌ها، از تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده ‌شد. جامعه پژوهش شامل دو گروه کاربران مبتدی و کاربران پیشرفته به تعداد 20 نفر بود. به منظور حصول اعتبار نتایج تحقیق، پژوهشگر از چندین روش جهت گردآوری داده‌ها استفاده کرد، ثبت و ضبط کلیه راهبردها و گام‌های پژوهش همراه با مستندات لازم و ارسال یادداشت‌ها و نتایج حاصل از داده‌ها، به 7 ‌مشارکت‌کننده برای تایید صحت یافته‌های بدست آمده از جمله اقدامات بود. برای اطمینان از پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، از آزمون آلفای کرونباخ (85/0) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین نهایی قابلیت فهم برچسب‌ها، بالای 50 درصد است و نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی در درک برچسب‌ها برای بازنمون مقوله‌های اطلاعاتی است. کاربرپسندی واژه‌های موجود در وبگاه، ممنوعیت استفاده از واژه‌های تخصصی، پیچیده و مبهم از جمله خواسته‌های کاربران بود.
‌نتیجه‌گیری: استفاده از اصطلاحات تخصصی کتابداری، واژه‌های ناملموس و انتزاعی و نبود توضیحات کافی درباره برچسب‌ها، نبود راهنمای جامع، پرداختن به جزئیات، پیچیده جلوه دادن و عدم یکدستی در بکارگیری واژگان برای مفاهیم مشابه از جمله مشکلات مطرح بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Users' perceptions and interpretations of the information labels of the website's user interface: A case study of the digital library of the the National Library and Archives of Iran (NLAI)

نویسنده [English]

  • Azam Najafgholinejad

Assistant Professor, National library and archives of I.R. Iran. Tehran.

چکیده [English]

Purpose: Awareness of users' perceptions and interpretations of user interface information labels of the digital library website of the NLAI.
Methodology: The present study was an applied research with a mixed method. Data were collected through a researcher-made questionnaire, interview and observation. Through a exploratory method, participants were asked to spend considerable time and in-depth to examine the labels in the website and to determine their understanding of the labels. The semi-structured interview technique was then used to study users' perceptions of the labels. The study population consisted of two groups of novice users and advanced users of 20 people. In order to validate the research results, Methodological angulation was used, recording all research strategies and steps along with the necessary documentation and sending notes and results to 7 participants (member checking) to confirm the findings, Cronbach's alpha test (0.85) was used to ensure the reliability of the data collection tool.
Results: The results showed that the final average of comprehensibility is above 50% and indicates a good situation in understanding labels to represent information categories. The user-friendliness of the words on the website, the ban on the use of specialized, complex and ambiguous words were among the demands of the users.
Conclusion: The use of specialized library terminology, intangible and abstract words and lack of sufficient explanations about labels, lack of a comprehensive guide, going into more detail, complications on the website, and inconsistency in the use of words for similar concepts were among the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interface
  • Information Label
  • Digital Library
  • National Library and Archives of Iran (NLAI)
  • User-Oriented