نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

2 شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

3 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره ساکنان شهر کرمانشاه مطالعه‌ی موردی قوم کرد با تاکید بر نظریه زندگی سه بعدی می‌باشد.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوه‌ی پیمایشی انجام گرفت. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر بدست آمد. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌ها با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه‌ی 24 تحلیل شد.

یافته‌ها: اخبار مهمترین کانال کسب اطلاعات زندگی روزمره‌ قوم کرد بود. پاسخگویان بیشتر از پیام‌رسانهای خارجی مانند تلگرام و واتساپ با اختلاف فاحش نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کردند. میانگین متغیرهای هویت قومی (88/3) هویت ملی (03/4) و حس تبعیض (14/3) بدست آمد. یافته‌ها نشان داد متغیرهای جمعیت‌شناختی بر همبستگی هویت قومی، هویت ملی، احساس تبعیض با اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره تاثیر ندارند. برای بررسی معناداری رابطه هر سه متغیر مستقل پژوهش یعنی هویت قومی، هویت ملی، حس تبعیض با متغیر وابسته‌ رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد از رگرسیون چندمتغیره به روش هم‌زمان استفاده شد. مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده نشان داد 26 درصد از تغییرات رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره‌‌ی قوم کرد، توسط متغیرهای مستقل هویت قومی و حس تبعیض پیش‌بینی شد.

نتیجه‌گیری: رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد مفهوم پیچیده‌ای است که تحت تاثیر متغیرهای زیادی است که متغیرهای مستقل هویت قومی و احساس تبعیض توانستند کمی بیش از یک چهارم از تغییرات آن را پیش‌بینی کنند. بنابراین لزوم بررسی دیگر عوامل اثر گذار بر رفتاراطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره این قوم احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Residents of Kermanshah City’s the Everyday Life Information-Seeking (ELIS) Behavior: A Study of the Kurd Folk with an emphasis on the theory of Life in the Round

نویسندگان [English]

  • soraya zangeneh 1
  • Fariba zangeneh 2
  • amin zare 3

1 employee of Kermanshah Public Library General Secretariat

2 Employee in the General Department of Sports and Youth of Hamadan Province

3 Faculty member of Razi University

چکیده [English]

Purpose: investigation of the residents of kermanshah city’s the everyday life information-seeking (ELIS) behavior: a study of the kurd folk with an emphasis on the theory of life in the round

Methodology: The present study was applied and surveyed The sample size was 384 with Cochran’s formula. Sampling was performed using two stage cluster sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by SPSS software version 24.

Results: The news was the most important daily information channel of Kurd Folk. Respondents used more than external messengers like Telegram and WhatsApp with a significant different compared to native messengers. Variables mean of ethnic identity (3.88), national identity (4.03) and sense of discrimination (3.14) were got. Findings showed demographic variables did not affect on the correlation between ethnic identity, national identity, feelings of discrimination with (ELIS)Behaviour. amount of The Adjusted R-Squared in Multivariate regression by method stepwise showed that 26% of the changes the Kurd Folk's (ELIS) Behavior were predicted by the independent variables of ethnic identity, and sense of discrimination.
Conclusion: The results showed that the Kurd Folk’s ELIS Behaviour is a complex concept that it is influenced by many variables that independent variables of ethnic identity and sense of discrimination were able to predict a little over a quarter of its changes. Therefore, it is necessary to examine other predictors and factors influencing the behavior of this folk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday Life Information-Seeking Behavior
  • ELIS Model
  • A Theory of Life in the Round
  • Theory of the small world
  • Kurd Folk