نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، شاغل در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی، شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، همدان، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره ساکنان شهر کرمانشاه مطالعة موردی قوم کرد با تأکید بر نظریه زندگی سه‌بعدی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوة پیمایشی انجام گرفت. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای دومرحله‌ای صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. داده‌ها با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخة 24 تحلیل شد. اخبار مهم‌ترین کانال کسب اطلاعات زندگی روزمره قوم کرد بود. پاسخگویان بیشتر از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و واتساپ با اختلاف فاحش نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کردند. میانگین متغیرهای هویت قومی (88/3) هویت ملی (03/4) و حس تبعیض (14/3) به دست آمد. یافته‌ها نشان داد متغیرهای جمعیت شناختی بر همبستگی هویت قومی، هویت ملی، احساس تبعیض با اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره تأثیر ندارند. برای بررسی معناداری رابطه هر سه متغیر مستقل پژوهش یعنی هویت قومی، هویت ملی، حس تبعیض با متغیر وابسته رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد از رگرسیون چندمتغیره به روش هم‌زمان استفاده شد. مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده نشان داد 26 درصد از تغییرات رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمرة قوم کرد، توسط متغیرهای مستقل هویت قومی و حس تبعیض پیش‌بینی شد. رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد مفهوم پیچیده‌ای است که تحت تأثیر متغیرهای زیادی است که متغیرهای مستقل هویت قومی و احساس تبعیض توانستند کمی بیش از یک‌چهارم از تغییرات آن را پیش‌بینی کنند؛ بنابراین لزوم بررسی دیگر عوامل اثرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره این قوم احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Residents of Kermanshah City’s the Everyday Life Information-Seeking (ELIS) Behavior: A Study of the Kurd Folk with an emphasis on the theory of Life in the Round

نویسندگان [English]

  • Soraya Zangeneh 1
  • Fariba Zangeneh 2
  • Amin Zare 3

1 Master of Information Science & Knowledge. Employee in the Administration of the Kermanshah Public Libraries, Kermanshah, Iran

2 Master of Human Resource Development Management. Employee in the Administration of the Hamedan Sports and Youth, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Investigation of the residents of kermanshah city’s the everyday life information-seeking (ELIS) behavior: a study of the kurd folk with an emphasis on the theory of life in the round. The present study was applied and surveyed The sample size was 384 with Cochran’s formula. Sampling was performed using two stage cluster sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by SPSS software version 24. The news was the most important daily information channel of Kurd Folk. Respondents used more than external messengers like Telegram and WhatsApp with a significant different compared to native messengers. Variables mean of ethnic identity (3.88), national identity (4.03) and sense of discrimination (3.14) were got. Findings showed demographic variables did not affect on the correlation between ethnic identity, national identity, feelings of discrimination with (ELIS)Behaviour. amount of The Adjusted R-Squared in Multivariate regression by method stepwise showed that 26% of the changes the Kurd Folk's (ELIS) Behavior were predicted by the independent variables of ethnic identity, and sense of discrimination. The results showed that the Kurd Folk’s ELIS Behaviour is a complex concept that it is influenced by many variables that independent variables of ethnic identity and sense of discrimination were able to predict a little over a quarter of its changes. Therefore, it is necessary to examine other predictors and factors influencing the behavior of this folk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Everyday Life Information-Seeking Behavior
  • ELIS Model
  • A Theory of Life in The Round
  • Theory of the Small World
  • Kurd Folk
اسمیت، آنتونی. (1383). ناسیونالیسم، ترجمة منصور انصاری، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
اکبری، حسین.، عیوضی، محمدرحیم. (1391). «بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی». مجلة علوم اجتماعی،10(1)، 33-59.
برتون، رولان. (1380). قوم‌شناسی سیاسی، ترجمة ناصر فکوهی، تهران: نی.
بیگدلی، زاهد؛ شریفی، سمیه (1389). «مفهوم بافت در حوزة رفتارهای اطلاعاتی». کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(3)، 31-51.
پور موسوی، زهرا. (1393). شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره و محیط‌های اطلاعاتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم‌تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
جعفر زاده پور، فروزنده.، حیدری، حسین. (1393).«فرا تحلیل رابطه هویت ملی و قومی در ایران». فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی،3 (11)، 63- 96.
ربانی، علی.، رستگار، یاسر. (1391). «تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد شش‌گانة آن در بین شهروندان شهر اصفهان». جامعه‌شناسی کاربردی، 50(2)، 1-20.
رجایی، فرهنگ. (1382). مشکل هویت ایرانیان امروز. تهران: نشر نی.
رسایی، الهام. (1394). بررسی فرایند اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره معلمان شهر اهواز بر اساس مدل آلیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم‌تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
زارع، امین. (1391). بررسی فرایند اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره با تأکید بر زندگی در چرخه: مطالعه‌ای پیرامون اقوام پرجمعیت ساکن شهرستان اهواز. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم‌تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
سعیدی، ژیلا. (1396). بررسی رفتار اطلاع‌یابی در بافت زندگی روزمره مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
طالبی، ابوتراب.، عیوضی، یاور. (1391).«هویت طلبی قومی در فضای مجازی». فصلنامه برنامه‌ریزی و رفاه و توسعه اجتماعی، (16)،135-172.
فیشر، کرن ای.، اردلز، ساندا.، مک کچنی، لین. (1387). نظریه‌های رفتار اطلاعاتی. ویراسته زاهد بیگدلی. (مترجمان فیروزه زارع فراشبندی، محسن حاجی زین‌العابدینی، غلام حیدری و لیلا مکتبی فرد). تهران: کتابدار.
گودرزی، حسین. (1385). مفاهیم بنیادی در مطالعات قومی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
گیدنز، آنتونی. (1377). جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نی
لهسایی‌زاده، عبدالعلی.، مقدس، علی‌اصغر.، تقوی نسب، مجتبی. (1388). «بررسی عوامل داخلی مؤثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز». جامعه‌شناسی کاربردی، 20(33)، 45-70.
مسعودنیا، حسین.، مهرابی کوشکی، راضیه.، کیانی، ناهید. (1393). «بررسی رابطة هویت ملی و قومی: مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه تهران». فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی- فرهنگی، 3(2)،139- 165.
نواح، عبدالرضا.، تقوی نسب، مجتبی. (1386). «قوم عرب واگرایی یا همگرایی». فصلنامه دانشگاه آزاد شوشتر، 1(2)، 19-48.
نواح، عبدالرضا.، حیدری، خیری. (1395). «بررسی هویت قومی و تأثیر آن بر احساس طرد اجتماعی موردمطالعه: عرب‌های شهر اهواز ». فصلنامة راهبرد اجتماعی فرهنگی، 5(18)، 59-84.
نواح، عبدالرضا.، تقوی نسب، مجتبی. (1387). «تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان». جامعه‌شناسی ایران، 8(2)، 142-163.
یوسفی، علی (1380).«روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت اقوام در ایران». فصلنامه مطالعات ملی، 2(8)، 1-29.
Barahmanda, Nilofar; Nakhoda, Maryamy; Fahimnia, Fatima; Nazari, Mahin (2019). Understanding everyday life information seeking behavior in the context of coping with daily hassles: A grounded theory study of female students. Library and Information Science Research, 41(4), Available at https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818819300933
Bates, J. A(2008). The information needs and information seeking behaviour of adults living in a working-class neighbourhood in Dublin. University College Dublin (Ireland)
Dankasa, Jacob(2016). Mapping the everyday life information needs of Catholic clergy. Journal of Documentation, 72 (3),549-568.
Fang, Xiaoke; Xie, Yongxian (2019) A study on Chinese people’s everyday life information seeking: takinga comparison between web and Weibo. Int. J. Services Technology and Management, 25(2),179–196.
Fawcett, Philip Earl (2017). The information lives of immigrant and refugee youth acting as Information and Communication Technology (ICT) Wayfarers. doctoral dissertation, University of Washington, School of Information Science.
Fisher, Karen E. Baker, Lynda M. Brown, Christine(2003). Information Behavior in Everyday Life: Research on Street-Level Sex Workers, New Immigrants, and Hair Stylists. ASIST 2003 Panel
Gibson, Amelia N. (2013). The influence of plase-based communities on onformation behavior: a comparative grounded theory analysis. doctoral dissertation. Florida state university college of communication and information.
Harari, Gabriella M. Muller, Sandrine R. Aung,Min SH and Rentfrow, Peter J (2017). Smartphone sensing methods for studying behavior in everyday life. Current Opinion in Behavioral Sciences, 18:83–90
Hersberger, Julia A. (1998). Everyday information needs and information sources of homeless parents: a study of poverty and perseverance. doctoral dissertation. Indiana University, School of Library and Information Science.
Hwakoo, joung (2013). Adolescents’ information behavior when isolated from peer groups: from lessons from new immigrant adolesents’ everydaylife information seeking. doctoral dissertation. the florida state univercity college of communication and information
Kim, Jinyoung (2016). Information practices during life transition: korean immigrantwomen’s everyday life information seeking and acculturation. doctoral dissertation. University of Maryland, College Park.
Meyers, Eric M. Fisher, Karen E. and Marcoux, Elizabeth (2009). Making Sense of an Information World: The Everyday‐Life Information Behavior of Preteens. The Library Quarterly: Information, Community, Policy, 79(3),301-341.
Phinney, J. S. (1990) Ethnic Identity in Adolescents and Adults: Reviewof Research. Psychological Bulletin, 108(3).
Wimberley, Sara L. McClean, Jessica L. (2012). Supermarket Savvy: The EverydayInformation-Seeking Behaviorof Grocery Shoppers. Information & Culture: A Journal of History,47(2),176-205.
Yadamsuren, borchuluun (2011).incideental exposure to online news in evertday life information seeking context: mixed method study. doctoral dissertation. the University of Missouri-Columbia
 
References [in Persian]
Akbari, Hossein; Ayouzi, Mohammad Rahim (2011). "Investigation of the status and dimensions of national identity formation". Journal of Social Sciences, 10(1), 33-59. [in Persian]
Burton, Rolan (2001). Political ethnography, translated by Nasser Fakuhi, Tehran: Ney. [in Persian]
Bigdeli, Zahed; Sharifi, Somayeh (2009). "The concept of context in the field of informational behaviors". Library and Information, 13(3), 31-51. [in Persian]
Fisher, Karen E. Erdels, Sanda; McKechnie, Lynn (2008). Theories of information behavior. Edited by Zahed Bigdeli. (Translators: Firouzeh Zare Farashbandi, Mohsen Haji Zein al-Abidini, Gholam Heydari and Leila Maktabi Fard). Tehran: Ketabdar. [in Persian]
Goudarzi, Hossein (2015). Basic concepts in ethnic studies. Tehran: Iranian Civilization Publications. [in Persian]
Giddens, Anthony (1998). Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney. [in Persian]
Jafarzadeh Pour, Forouzandeh; Heydari, Hossein (2013). "Meta-analysis of the relationship between national and ethnic identity in Iran". Social and Cultural Strategy Quarterly, 3 (11), 63-96. [in Persian]
Lehsaizadeh, Abdul Ali; Moghadds, Ali Asghar; Taqavi Nasab, Mojtaba (2009). "Investigation of internal factors affecting ethnic identity and national identity among the Arabs of Ahvaz". Applied Sociology, 20(33), 45-70. [in Persian]
Massoudnia, Hossein; Mehrabi Koushki, Razieh; Kiyani, Nahid (2013). "Investigating the relationship between national and ethnic identity: a case study of Tehran University students". Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 3(2), 139-165. [in Persian]
Navah, Abdul Reza; Taqavi Nasab, Mojtaba (2007). "Arab people divergence or convergence". Shoushtar Azad University Quarterly, 1(2), 19-48. [in Persian]
Navah, Abdul Reza; Heydari, Kheiri (2015). "Investigation of ethnic identity and its effect on the feeling of social exclusion studied: the Arabs of Ahvaz city". Quarterly Journal of Social and Cultural Strategy, 5(18), 59-84. [in Persian]
Navah, Abdul Reza; Taqavi Nasab, Mojtaba (2008). "The effect of the feeling of relative deprivation on the ethnic identity and national identity of a case study: Arabs of Khuzestan province". Iranian Sociology, 8(2), 142-163. [in Persian]
Pour Mousavi, Zahra (2013). Identification and analysis of information-seeking behavior in everyday life and information environments. Master's thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Information Science and Epistemology. [in Persian]
Rabbani, Ali; Rostegar, Yasser (2011). "An analysis of the state of national identity and its six dimensions among the citizens of Isfahan". Applied Sociology, 50(2), 1-20. [in Persian]
Rajaei, Farhang (2003). The identity problem of Iranians today. Tehran: No publication. [in Persian]
Rasaei, Elham (2014). Investigating the information seeking process in the daily life context of Ahvaz city teachers based on the Ellis model. Master's thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Information Science and Epistemology. [in Persian]
Smith, Anthony (2004). Nationalism, translated by Mansour Ansari, Tehran: Institute of National Studies. [in Persian]
Saeidi, Zhila (2016). Investigating information-seeking behavior in the context of daily life of patrons of public libraries in Sanandaj city. Master's thesis. Razi University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Science and Epistemology. [in Persian]
Talebi, Abu Torab; Ayouzi, Yavar (2013) "Ethnic identity seeking in cyberspace". Quarterly Journal of Planning and Welfare and Social Development, (16), 135-172. [in Persian]
Yousefi, Ali (2008) "Inter-ethnic relations and its effect on ethnic identity in Iran". National Studies Quarterly, 2(8), 1-29. [in Persian]
Zare, Amin (2012). Investigating the process of information seeking in the context of daily life with emphasis on life in a cycle: a study about the densely populated ethnic groups living in Ahvaz city. Doctoral dissertation. Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Library and Information Department. [in Persian]