نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان است.
روش‌شناسی: از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی است که در آن از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه است . در پژوهش حاضر از آزمون تی‌تک‌نمـونه‌ای، آزمون کولـموگروف- اسمـیرنوف استفاده شده است. داده‌ها‌ی این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج و یافته‎ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین ساختار سازمانی (89/2) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان پایین‌تر از حد متوسط است. در خصوص میانگین وضعیت فرهنگ سازمانی (20/3) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان نتایج نشان داد که میانگین اکتسابی بالاتر از حد متوسط است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین وضعیت فناوری اطلاعات (23/3) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان بالاتر از حد متوسط است در حالی که نتایج حاکی از آن است که میانگین وضعیت منابع انسانی (75/2) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمانپایین تر از حد متوسط است. و در نهایت نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین وضعیت رهبری (75/3) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان بالاتر از حد متوسط است. از بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش پیاده سازی ساختار سازمانی و وضعیت منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار ندارند و نیاز است با برنامه ریزی در این خصوص زمینه ارتقاء وضعیت این عوامل فراهم شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of the success key factors application in the implementation of knowledge management in Water and Power Organization of Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Azimi 1
  • shahnaz khademizadeh 2
  • masoumeh Heydarzadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University, of Ahvaz

2 Assistant Professor Department of Knowledge & Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran Phone: + 98 611 3330017, X: 4674

3 Graduated from the Department of Information Science and Knowledge of Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the use of key success factors in the implementation of knowledge management in the Khuzestan Water and Electricity Organization.
Methodology: It is applied in terms of purpose and quantitative in that it uses a descriptive survey method. The data collection tool is a questionnaire. In the present study, one-sample test, Kolmogorov-Smirnov test has been used. The data of this study were analyzed using SPSS software.
Results and Findings: The results indicate that the average organizational structure (2.89) in knowledge management implemented in Khuzestan Water and Electricity Organization is lower than average. Regarding the average status of organizational culture (3.20) in knowledge management implemented in the organization, the results showed that the average acquisition is higher than average. The results indicate that the average status of information technology (3.23) in knowledge management implemented in the organization is above average, while the results indicate that the average status of human resources (2.75) in knowledge management Implemented in the organization is below average. Finally, the results indicate that the average leadership status (3.75) in the knowledge management implemented in the organization is above average. Among the key factors for the success of knowledge management, the implementation of organizational structure and the status of human resources are not at the desired level and it is necessary to provide the ground for improving the status of these factors by planning in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • key success factors
  • Khuzestan Water and Electricity Organization