نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان به‌کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کمی است که در آن از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه‌شده است. در پژوهش حاضر از آزمون تی‌تک‌نمـونه‌ای، آزمون کولـموگروف- اسمـیرنوف استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین ساختار سازمانی (89/2) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان پایین‌تر از حد متوسط بود. در خصوص میانگین وضعیت فرهنگ‌سازمانی (20/3) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان یافته نشان داد که میانگین اکتسابی بالاتر از حد متوسط بود. یافته‌ها نشان داد که میانگین وضعیت فناوری اطلاعات (23/3) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان بالاتر از حد متوسط بود درحالی‌که میانگین وضعیت منابع انسانی (75/2) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان پایین‌تر از حد متوسط بود همچنین میانگین وضعیت رهبری (75/3) در مدیریت دانش پیاده‌سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان بالاتر از حد متوسط بود. تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش نشان داد که از بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش پیاده‌سازی ساختار سازمانی و وضعیت منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار ندارند و نیاز است با برنامه‌ریزی در این خصوص زمینه ارتقاء وضعیت این عوامل فراهم شود. مدیریت دانش پیاده شده در سازمان آب و برق استان خوزستان نیازمند ایجاد شبکه‌ای مؤثر از عوامل ساختاری سازمان؛ فرهنگ؛ فناوری؛ مدیریت منابع انسانی و رهبری درزمینة مدیریت دانش پیاده شده در سازمان است و هر یک از این عوامل به‌تنهایی نمی‌توانند درزمینة مدیریت دانش توفیق حداکثری را کسب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of the Success Key Factors Application in the Implementation of Knowledge Management in Water and Power Organization of Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Azimi 1
  • Shahnaz Khademizadeh 2
  • Masoumeh Heydarzadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Information Science, Shahid Chaman University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Graduated from the Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chaman University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to Survey of the success key factors application in the implementation of knowledge management in Water and Power Organization of Khuzestan.This research is applied in terms of purpose and a quantitative by using a descriptive survey method. The data collection tool is a questionnaire whose reliability was calculated by Cronbach's alpha test of 0.87. In the present study, one-sample test, Kolmogorov-Smirnov test has been used. The data of this study were analyzed using SPSS software version 26. The results indicate that the mean of organizational structure (2.89) in knowledge management implemented in the Khuzestan Water and Power Organization is lower than average. Regarding the status of organizational culture (3.20) in knowledge management implemented in Khuzestan Water and power Organization, the results showed that the mean acquisition is higher than average. The results show that the mean status of information technology (3.23) in knowledge management implemented in Khuzestan Water and power Organization is higher than average While the results indicate that the mean status of human resources (2.75) in knowledge management implemented in the Khuzestan Water and power Organization is lower than average. Finally, the results indicate that the leadership status (3.75) in the knowledge management implemented in the Khuzestan Water and power Organization is higher than average. Among the success key factors for the implemented knowledge management; The organizational structure and human resources are not at the desired level and it is necessary to provide the ground for improving the status of these factors by planning in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Key Success Factors
  • Khuzestan Water and Electricity Organization
آشنا، مصطفی.، عسگری، ناصر.، مرادی صالح، علیرضا.، غفوری، داود. (1392). نقش فرهنگ‌سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4): 1-22.
حکیمی، ایمان. (1398). بررسی نقش واسط سرمایه فکری در ارتباط بین رهبری تحول‌گرا و ادراک کارکنان از عملکرد کسب‌وکار. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 11(1)، 57-80.
خادمی زاده، شهناز.، فرج پهلو، عبدالحسین.، محمدی، زینب. (1398). بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (نمونه پژوهش: دانشگاه شهید چمران اهواز). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(6)، 111-137.
دولتی، حسن.، عنایتی، ترانه.، ضامنی، فرشیدِ. (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)). آموزش علوم دریایی، 1(2)، 11-30.
سنجقی، محمدابراهیم.، اخوان، پیمان.، اجاقی، حامد. (1392). طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ‌سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(1)، 23-42.
شرفی، علی.، نوروزی، علیرضا.، اسمعیلی گیوی، محمدرضا.، حیدری دهوئی، جلیل. (1399). ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3(9)، 51-96.
عسگرانی، مرتضی.، اصغری، مرتضی. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4. شباک، 3(4 (پیاپی 23)، 13-24.
عسگری، ناصر.، خلعتبری معظم، مریم.، هاشمیان‌زاده، شمیم. (1399). فرا تحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازمان‌های ایرانی. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3(10)، 113-145.
عوض‌زاده لطف‌آبادی، مهتاب. (1390). سنجش میزان آمادگی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدی موفقیت (مطالعة موردی: شهرداری منطقه 5 شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد.
قربانی زاده. وجه اله.، خیراندیش. مهدی.، عدنان راد. اعظم. (1396). عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان دانشی باهدف توسعه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت; ۸ (۳۲): ۱۴۹-۱۷۶
کریمی، آناهیتا. (1395). تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
کنجکاو منفرد، امیررضا.، سعیدا اردکانی، سعید.، ملک پور، لیلا.، باروت کوب، محمدرضا.، محب علی مالمیری، میلاد. (1399). واکاوی تأثیر عوامل پذیرش نوآوری فناورانه و تعهد منابع بر قابلیت‌های مدیریت دانش به‌منظور افزایش مزیت رقابتی (نمونه پژوهش: شرکت‌های دانش‌بنیان استان یزد). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3(10)، 147-175.
وظیفه، زهرا.، توکلی فرشاد. (1394). بررسی رابطه مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی- درمانی. بیمارستان; ۱۴ (۲): ۱۳۹-۱۴۶.
Aldehayyat, J. S., Almohtasb, A. A., & Alsoboa, S. S. (2021). An Evaluation Of Critical Success Factors For Knowledge Management In The Financial Sector: Evidence From Developing Country Context. Academy of Strategic Management Journal20(3), 1-20.
Amberg, M., Fichle, F. and Wiener, M. (2005). Background of critical success factor research. working paper, 10(5), 1-7.
Boussenna, Y. (2021). Knowledge management and academic performance moderating role of organizational structure: Abdelmalek essaadi university case. Journal of International Financial Management and Accounting Comptabilité et contrôle de gestion.
Demir, A., Budur, T., Omer, H. M., & Heshmati, A. (2021). Links between knowledge management and organisational sustainability: does the ISO 9001 certification have an effect?. Knowledge Management Research & Practice, 1-14.
Jeong, Myoung-Sun (2017). The Effect of Success Factors of Corporate Knowledge Management on Business Fidelity and Organization Performance: focusing on the mediating effect of organizational learning. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 18(11), 389- 381.
Kavalić, M., Nikolić, M., Radosav, D., Stanisavljev, S., & Pečujlija, M. (2021). Influencing Factors on Knowledge Management for Organizational Sustainability. Sustainability13(3), 1497.
Lin, W. B. (2008). The exploration factors of affecting knowledge sharing–The case of Taiwan’s high-tech industry. Expert Systems with Applications, 35(3), 661-676.
Muhammed, S., & Zaim, H. (2020). Peer knowledge sharing and organizational performance: the role of leadership support and knowledge management success. Journal of Knowledge Management.
Muliro, J. (2017). Assessment of the key success factors of strategic knowledge management that influence organizational performance: a case of the World Agroforestry Centre (Doctoral dissertation, United States International University-Africa).
Novak, A., Breznik, K., & Natek, S. (2020). How leaders can initiate knowledge management in organizations: Role of leadership style in building knowledge infrastructure. Human Systems Management39(1), 37-50.
Sheng, T.F. (2005). Composite Diversity, Social Capital, and Group thinking, how people & organization create, represent & use Knowledge, Thompson j., Lead with vision, ITP. 1997.22.
Sousa, M. J., Rodrigues, C., Gonçalves, S. P., Rosa, L. B., & Campos, W. Y. Y. Z. (2021, September). Knowledge Transition on Satisfaction Perception from Clients to Health Care Service Providers. In European Conference on Knowledge Management (pp. 725-XV). Academic Conferences International Limited.
Ashna, Mustafa., and Asgari, Naser., and Moradi Saleh, Alireza., and Ghafouri, Davoud. (2012). The role of organizational culture in facilitating knowledge management practices. Information Technology Management, 5(4): 1-22. [in Persian]
Asgarani, Morteza., and Asghari, Morteza. (2016). Investigating the relationship between knowledge management and organizational performance in municipal employees of region 4. Shabak, 3(4 (23 consecutive)), 13-24. [in Persian]
Asgari, Nasser, Khalatabari Moazzam, Maryam, Hashemianzadeh, Shamim. (2019). Meta-analysis of the antecedents of knowledge sharing in Iranian organizations. Strategic Management of Organizational Knowledge Quarterly, 3(10), 113-145. [in Persian]
Avazadeh Lotfabadi, Mahtab. (2011). Measuring the level of readiness to implement knowledge management according to the key factors of success (case study: Municipality of District 5 of Tehran). Master's thesis, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad. [in Persian]
Dolati, Hasan, Enayati, Taraneh, Zameni, Farshideh. (2013). Examining the role of information technology in the process of the knowledge management system (a case study of Imam Khomeini University of Marine Sciences (RA)). Marine Science Education, 1(2), 11-30. [in Persian]
Ghorbanizadeh Vajholah, Kheirandish Mehdi, Adnan Rad Azam. (2016). Factors affecting the retention of academic staff with the aim of developing work life quality programs at the Institute of International Energy Studies. Human resource management in the oil industry; 8 (32):149-176 [in Persian]
Hakimi, Iman. (2018). Investigating the mediating role of intellectual capital in the relationship between transformational leadership and employees' perception of business performance. Journal of Change Management, 11(1), 57-80. [in Persian]
Khademizadeh, Shahnaz, Faraj Pahlo, Abdul Hossein, Mohammadi, Zeinab. (2018). Examining the relationship between organizational culture and knowledge management in academic libraries (research sample: Shahid Chamran University of Ahvaz). Strategic Management of Organizational Knowledge Quarterly, 2(6), 111-137. [in Persian]
Karimi, Anahita. (2015). The effect of the key success factors of knowledge management on creativity and organizational learning in Tehran Electric Power Distribution Company. Master's thesis, Department of Management, Central Tehran Azad University. [in Persian]
Konjkavmonfared, Amirreza, Saida Ardakani, Saeed, Malekpour, Leila, Baroutkoub, Mohammadreza, Moheb Ali Malmiri, Milad. (2019). Analyzing the effect of technological innovation acceptance factors and resource commitment on knowledge management capabilities in order to increase competitive advantage (research sample: knowledge-based companies in Yazd province). Strategic Management of Organizational Knowledge Quarterly, 3(10), 147-175. [in Persian]
Sanjaghi, Mohammad Ibrahim, Akhavan, Peyman and Ojaghi, Hamed. (2012). Designing an interactive model of organizational culture and knowledge management processes. Human Resource Management Research, 5(1), 23-42. [in Persian]
Sharafi, Ali, Nowrouzi, Alireza, Ismaili Givi, Mohammadreza, Heydari Dahoui, Jalil. (2019). Presenting the conceptual model of social knowledge management using metacombination method. Strategic Management of Organizational Knowledge Quarterly, 3(9), 51-96. [in Persian]
Vazifeh, Zahra and Tavakoli, Farshad. (2014). Examining the relationship between the components of organizational culture and knowledge management in educational-therapeutic organizations. Hospital; 14 (2):146-139. [in Persian]