نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور، ایران.

2 کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی. دانشگاه پیام نور. ایران

10.22054/jks.2020.54330.1352

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر شاخص‌های آلتمتریکس شبکه علمی-‌ اجتماعی ریسرچ‌گیت بر شاخص‌های علم‌سنجی پایگاه‌های علمی استنادی اسکوپوس، وب‌او‌ساینس و گوگل اسکالر صورت گرفته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع پیمایشی-توصیفی است که به روش علم‌سنجی و با رویکرد آلتمتریکس انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشگران و نویسندگان ایرانی حوزه پرستاری است که در بازه زمانی 2000-2019 و در تاریخ اجرای پژوهش (16/03/2020)، مدرک نمایه شده‌ای در پایگاه استنادی اسکوپوس داشته و همچنین عضو شبکه اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت بوده‌اند. نمونه آماری پژوهش شامل 158 نویسنده پرتولید هستند که توسط اسکوپوس معرفی شده اند. علاوه بر آماره های توصیفی، در بخش آمار استنباطی، به کمک نرم افزار اس پی‌اس‌اس و اکسل از آزمون همبستگی بین شاخصهای مورد مطالعه استفاده گردیده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می‌دهند که بین اغلب شاخصهای ریسرچ‌گیت با شاخص‌های مورد بررسی در پایگاه اسکوپوس، وب‌اوساینس، و گوگل اسکالر رابطه معناداری وجود دارد. اما بین شاخص دنبال شوندگان با شاخصهای اچ- ایندکس و استناد دریافتی در پایگاه‌های اسکوپوس و وب اوساینس رابطه معناداری وجود ندارد. بررسی ارتباط بین میزان استناد دریافتی در پایگاههای گوگل اسکالر، اسکوپوس، و وب اوساینس نشان میدهد رابطه معناداری بین میزان استناد دریافتی در پایگاههای اسکوپوس، وب‌او‌ساینس و گوگل‌اسکالر وجود دارد. به ترتیب قوی‌ترین رابطه همبستگی در این مورد بین شاخص استناد دریافتی در پایگاه گوگل اسکالر و اسکوپوس، وب‌اوساینس و اسکوپوس، و نهایتا گوگل‌اسکالر و وب‌اوساینس میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Altmetrics index of ResearchGate social network on research activities of Iranian authors and researchers in the field of nursing in databases

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Zahra Shanbedi 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

2 M.A., Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the effect of Altmetrics indexes of ResearchGate social network on scientometric indicators of Scopus, Web of Science, and Google Scholar citation databases.
Methodology: The present study is an applied research and descriptive-survey research that has been done by the scientometric method with the Altmetrics approach. The statistical population of the study includes Iranian researchers and writers in the field of nursing who in the period 2000-2019 and on the date of research (20/03/2020), had an indexed document in the Scopus citation database and also a member of the scientific social network ResearchGate. They were. The statistical sample of the study includes 158 high-profile authors introduced by Scopus. In addition to descriptive statistics, in the inferential statistics section, the correlation test between the studied indices has been used with the help of SPSS and Excel software.
Findings: The research findings show that there is a significant relationship between most of the ResearchGate indices and the indices studied in Scopus, Web of Science, and Google Scholar. But there is no significant relationship between the index of followers with H-index indexes and citations received in Scopus and Web of Science databases. Examining the relationship between the number of citations received in Google Scholar, Scopus, and Web of Science databases shows that there is a significant relationship between the number of citations received in Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Social networks
  • ResearchGate
  • Scopus
  • Web of Science