نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور ، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

10.22054/jks.2021.52002.1333

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بر تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را تمامی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر رشت در سال 1398 تشکیل می دادند که از میان آن ها 70 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه های جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایم (1978) ، هوش هیجانی شرینگ(1996) و تعهد سازمانی آلن و مایر(1991) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نشان داد که بین نوآوری سازمانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0>P). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داد که نوآوری سازمانی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تعهد سازمانی(01/0>P) و نیز هوش هیجانی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تعهد سازمانی است(01/0>P). با توجه به یافته های به دست آمده طراحی و برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزش کتابداران کتابخانه ها در زمینه آگاه سازی آنها در جهت ارتقا نوآوری سازمانی و هوش هیجانی بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با ارتقا میزان نوآوری سازمانی و هوش هیجانی کتابداران کتابخانه ها، میزان تعهد سازمانی این افراد را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Innovation and Emotional Intelligence with Organizational Commitment in Librarians of Public Libraries in Rasht

نویسندگان [English]

  • Soraya Ziaei 1
  • Mahnaz Mohseni Taromsari 2

1 Payame Noor University

2 Payam Noor University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between of organizational innovation and emotional intelligence on organizational commitment in librarians of Rasht public libraries. This research is descriptive and correlational. The study population consisted of all librarians in the public libraries of Rasht city in 1398, among which 70 were selected by convenience sampling method. To collect data in this study, the innovative organizational climate of Citgol and Koheim (1978), self-developed Emotional Intelligence (1996) and organizational Commitment Allen and Meyer (1991) were used. Data analysis using Pearson correlation coefficient moment showed that there was a positive and significant correlation between organizational innovation and organizational commitment (P < 0.01). Also there is a positive and significant correlation between emotional intelligence and organizational commitment (P < 0.01). Data analysis using regression analysis showed that organizational innovation was a positive and significant predictor of organizational commitment (p < 0.01) as well as the predictive emotional intelligence of the organizational commitment (p < 0.01). According to the findings obtained by designing and holding programs and workshops of librarians in the field of informing them to promote organizational innovation and emotional intelligence, it is essential to improve the organizational commitment of these individuals by promoting organizational innovation and emotional intelligence of librarians in libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • emotional intelligence
  • organizational commitment
  • librarians
  • Library