نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی الگوی ساختاری رابطه بین فرهنگ سازمانی(مدل هافستد) و سبک های رهبری( مدل هرسی و بلانچارد ) با مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد نفر380 تشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 180 نفر به عنوان نمونه از طریق روش طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد (2001) ، پرسش نامه استاندارد سبک های رهبری ( مدل هرسی و بلانچارد ) (1986) و پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳) بود . روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای فرهنگ سازمانی 89/0 و سبک های رهبری 88/0 وپرسش نامه مدیریت دانش90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) رابطه معنی دار دارد(p <0/05)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Structural Model of the Relationship between Organizational Culture (Hofstede Model) and Leadership Styles (Hersey and Blanchard Model) with Knowledge Management in Faculty Members of Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi 2
  • Majed Maharani Barzani 3

1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch,

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 Ph.D. Student, Cultural Management of Facuty Management. Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the structural pattern of the relationship between organizational culture (Hofstede model) and leadership styles (Hershey and Blanchard model) with knowledge management among faculty members of Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan). The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the present study consisted of all faculty members of the Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) in the number of 380 people. Hofstede (2001), the Standard Leadership Styles Questionnaire (Hershey & Blanchard Model) (1986) and the Lawson Standard Knowledge Management Questionnaire (2003). The validity of the questionnaires was evaluated based on the content validity using the opinion of experts, formally based on the views of a number of statistical and structural communities by factor analysis method and after the necessary terms the validity was confirmed and on the other hand the validity of the questionnaires with Cronbach's alpha method was estimated to be 0.89 for organizational culture and 0.88 for leadership styles and 0.90 for knowledge management questionnaire, respectively. Data analysis at both descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient and structural equation modeling (SEM) Was performed. The results showed that organizational culture and leadership styles have a significant relationship with knowledge management among faculty members of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) (p <0.05). The results of structural equation modeling (SEM) showed that organizational culture And leadership styles affect knowledge management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Leadership Styles
  • Knowledge Management
  • Faculty Members
  • Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan)