نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 پژوهشگر پسا دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بیماری کووید-19 به عنوان یک بیماری ناتوان‌کننده، به عنوان ششمین بحران سلامت عمومی اعلام شده است. این بیماری علاوه بر پتانسیل کشنده بودن و عوارض جسمانی، پیامدهای روانی متعددی نیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانشناختی ناشی از اپیدمی کروناویروس در بین دانشجویان بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 801  نفر از دانشجویان سراسر کشور در سال 1399 بود که به صورت آنلاین به پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی (DASS-21)، پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه اضطراب ناشی از کروناویروس و اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دادند. از آزمون مجذور خی، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین اضطراب کرونا ویروس آزمودنی‌ها برابر با 77/13، میانگین اضطراب برابر با 83/6، میانگین تنیدگی برابر با 68/6، میانگین اضطراب فراگیر برابر با 85/4 و میانگین افسردگی برابر با 54/5 بود. نتایج همچنین نشان داد که اضطراب عمومی و اضطراب فراگیر قادر به پیش‌بینی اضطراب کرونا ویروس در بین شرکت‌کنندگان پژوهش بودند. نتایج آزمون t و آنووا نیز بیانگر آن بود افرادی که سابقه بیماری کرونا داشتند، در مقایسه با افرادی که این بیماری را نداشتند، اضطراب کرونا بیشتری داشتند؛ همچنین در افرادی که یکی از اعضای خانواده آن‌ها بیماری کرونا داشته، اضطراب کرونا ویروس بیشتری مشاهده شد؛ افزون بر این، افرادی که با دوستان زندگی می‌کردند، اضطراب کرونا ویروس بیشتری داشتند (001/0p<). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیماری کویید-19 مشکلات روانشناختی زیادی برای افراد بوجود آورده است که این مشکلات در افرادی که خود یا یک نفر از نزدیکانش مبتلا به کرونا ویروس شده است و با دوستان زندگی می‌کنند، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychological Consequences of Coronavirus Epidemic in Iranian College Students: A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahragabian 1
  • zobair samimi 2
  • Seyed Javad Emadi Chashmi 3

1 M.A Student in Clinical Psychology, Khwarazmi University, Tehran, Iran

2 Postdoctoral Researcher, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Master of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

COVID-19 as an infectious disease has been declared the sixth public health emergency of international concern. The disease caused not only the risk of death from the virus's rapid spread but also severe psychological consequences. The aim of the current study is to investigate the psychological impact of the coronavirus epidemic among college students. the study is a descriptive correlational study. The study was conducted in the summer of 2020 and a total sample of 801 participants recruited from universities all over Iran answered online questioners of Depression anxiety stress scale-21 (DASS-21), Generalized anxiety disorder scale-7 (GAD-7), coronavirus anxiety scale, and demographic information. To analyze the data, chi-square, independent T, and variance analysis were used. The results showed that the mean of coronavirus anxiety was 13.77, the mean of anxiety was 6.83, the mean of stress was 6.68, also, the mean of generalized anxiety was 4.85 and finally the mean of depression was equal to 5.54. The results also showed that general anxiety and generalized anxiety were able to predict coronavirus anxiety among study participants. Also, results of the T-test and ANOVA revealed that individuals who had a contact history with the virus, or one of their family members was infected showed more severe levels of anxiety in comparison with individuals who had not. Moreover, participants who lived with friends experienced more anxiety symptoms (p< 0.001). the findings of the present study showed that COVID-19 caused public, psychological problems which are more severe in individuals who had a history or contact (through their family) with coronavirus or lived with their friends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • College Students
  • Corona Anxiety
  • COVID-19
  • Depression
  • Distress
  • Generalized Anxiety
شاهد حق قدم، هاله؛ فتحی آشتیانی، علی؛ راه نجات، امیر محسن؛ احمدی طهور سلطانی، محسن؛ نقوا، ارسطو؛ ابراهیمی، محمد رضا؛ دنیوی، وحید و جهاندار، پیمان. (1399). پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی ویروس کرونا (کووید-19): مرور مقالات موجود. مجله طب دریا، 2(1)، 11-1.
شهیاد، شیما و محمدی، محمدتقی. (1399). آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری. مجله طب‌نظامی، 22(2)، 184-192.‎
صاحبی، علی؛ اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه سادات. (1384). اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1(4)، 36-54.‎
علی پور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علیپور، زهرا و عبداله زاده، حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا(CDAS)  در نمونه ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 8(32)،163-175.‎
نائینیان، محمدرضا؛ محمدرضا، شعیری؛ شریفی­نیا، معصومه و هادیان، مهری. (1390). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر GAD-7)) روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 2(4)، 41-50.‎
Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. The Lancet395(10224), e37-e38.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 112934.
Chen, Q., Liang, M., Li, Y., Guo, J., Fei, D., Wang, L., ... & Wang, J. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry7(4), e15-e16.
Debowska, A., Horeczy, B., Boduszek, D., & Dolinski, D. (2020). A repeated cross-sectional survey assessing university students' stress, depression, anxiety, and suicidality in the early stages of the COVID-19 pandemic in Poland. Psychological Medicine, 1-4.
Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry7(4), 300-302.
Fakari, F. R., & Simbar, M. (2020). Coronavirus Pandemic and Worries during Pregnancy; a Letter to Editor. Archives of Academic Emergency Medicine8(1).
Farnoosh, G., Alishiri, G., Hosseini Zijoud, S. R., Dorostkar, R., & Jalali Farahani, A. (2020). Understanding the 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) and coronavirus disease (COVID-19) based on available evidence-a narrative review. J Mil Med22(1), 1-11.
Fromm, E. (2014). The crisis of psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and social psychology. Open Road Media.
Grygiel, P., Switaj, P., Anczewska, M., Humenny, G., Rebisz, S., & Sikorska, J. (2013). Loneliness and Depression among Polish University Students: Preliminary Findings from a Longitudinal Study. Bulgarian Comparative Education Society.
Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., ... & Du, B. (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England journal of medicine382(18), 1708-1720.
Holshue, M. L., DeBolt, C., Lindquist, S., Lofy, K. H., Wiesman, J., Bruce, H., ... & Diaz, G. (2020). First case of 2019 novel coronavirus in the United States. New England Journal of Medicine.
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry research, 112954.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement30(3), 607-610.
Liem, A., Wang, C., Wariyanti, Y., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2020). The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry7(4), e20.
Mason, F., Farley, A., Pallan, M., Sitch, A., Easter, C., & Daley, A. J. (2018). Effectiveness of a brief behavioural intervention to prevent weight gain over the Christmas holiday period: randomised controlled trial. bmj, 363.
Mazza, C., Ricci, E., Biondi, S., Colasanti, M., Ferracuti, S., Napoli, C., & Roma, P. (2020). A nationwide survey of psychological distress among italian people during the COVID-19 pandemic: Immediate psychological responses and associated factors. International Journal of Environmental Research and Public Health17(9), 3165.
McKay, D., Yang, H., Elhai, J., & Asmundson, G. (2020). Anxiety regarding contracting COVID-19 related to interoceptive anxiety sensations: The moderating role of disgust propensity and sensitivity. Journal of Anxiety Disorders, 102233.
Özdin, S., & Bayrak Özdin, Ş. (2020). Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender. International Journal of Social Psychiatry, 0020764020927051.
Parker, I. (2013). The Crisis in Modern Social Psychology (Psychology Revivals): and how to end it. Routledge.
Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. Jama323(8), 707-708.
Ravesloot, C., Ward, B., Hargrove, T., Wong, J., Livingston, N., Torma, L., & Ipsen, C. (2016). Why stay home? Temporal association of pain, fatigue and depression with being at home. Disability and Health Journal, 9(2), 218-225.
Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of internal medicine166(10), 1092-1097.
Sprang, G., & Silman, M. (2013). Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters. Disaster medicine and public health preparedness, 7(1), 105-110.
Tang, W., Hu, T., Hu, B., Jin, C., Wang, G., Xie, C., ... & Xu, J. (2020). Prevalence and correlates of PTSD and depressive symptoms one month after the outbreak of the COVID-19 epidemic in a sample of home-quarantined Chinese university students. Journal of affective disorders.
Taylor, M. R., Agho, K. E., Stevens, G. J., & Raphael, B. (2008). Factors influencing psychological distress during a disease epidemic: data from Australia's first outbreak of equine influenza. BMC public health8(1), 347.
Torales, J., O’Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M., & Ventriglio, A. (2020). The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry, 0020764020915212.
Tsai, J., & Wilson, M. (2020). COVID-19: a potential public health problem for homeless populations. The Lancet Public Health5(4), e186-e187.
Tucci, V., Moukaddam, N., Meadows, J., Shah, S., Galwankar, S. C., & Kapur, G. B. (2017). The forgotten plague: psychiatric manifestations of ebola, zika, and emerging infectious diseases. Journal of global infectious diseases9(4), 151.
Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., ... & Zhao, Y. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. Jama323(11), 1061-1069.
Wang, Z. H., Yang, H. L., Yang, Y. Q., Liu, D., Li, Z. H., Zhang, X. R., ... & Wang, X. M. (2020). Prevalence of anxiety and depression symptom, and the demands for psychological knowledge and interventions in college students during COVID-19 epidemic: A large cross-sectional study. Journal of affective disorders.
World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/MentalHealth/2020.1). World Health Organization.
Xiao, C. (2020). A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy. Psychiatry investigation17(2), 175.
Yang, Y., Li, W., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. T. (2020). Mental health services for older adults in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry7(4), e19.
Yao, H., Chen, J. H., & Xu, Y. F. (2020). Rethinking online mental health services in China during the COVID-19 epidemic. Asian journal of psychiatry, 50, 102015.
Zhai, Y., & Du, X. (2020). Mental health care for international Chinese students affected by the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e22.
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., ... & Niu, P. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine.
Alipour, Ahmad; Ghadami, Abolfazl; Alipour, Zahra and Abdullahzadeh, Hassan. (2018). Preliminary validation of Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in Iranian sample. Scientific-Research Quarterly of Health Psychology, 8(32), 163-175 [In Persian].
Naeinian, Mohammadreza; Mohammadreza, Shoeiri, Sharifinia, Masoumeh and Hadian, Mehri. (2010). Investigating the reliability and validity of the Generalized Anxiety Disorder Short Scale (GAD-7). Clinical Psychology and Personality (Behavior Science), 2(4), 41-50. [In Persian].
Sahebi, Ali; Asghari, Mohammad Javad and Salari, Razieh Sadat. (2004). Validation of Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) for Iranian population. Evolutionary psychology: Iranian psychologists, 1(4), 36-54. [In Persian].
Shahed Haq Qadm, Halleh; Fathi Ashtiani, Ali; Rah Nejat, Amir Mohsen; Ahmadi Tahour Soltani, Mohsen; Naqwa, Arastoo; Ebrahimi, Mohammad Reza; Donyavi, Vahid and Jahandar, Peyman. (2019). Psychological outcomes and interventions in the coronavirus pandemic (Covid-19): a review of available articles. Journal of Marine Medicine, 2(1), 1-11. [In Persian].
Shahyad, Shima and Mohammadi, Mohammad Taqi. (2019). The psychological effects of the spread of the Covid-19 disease on the mental health of the community: a review study. Military Journal, 22(2), 184-192. [In Persian].