نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری ها

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان جنوبی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ایجاد شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کتابداران کتابخانه‌های عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در منطقه خراسان بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 231 نفر تعیین شد. در مجموع 150 نفر (65 درصد) پرسشنامه برخط پژوهش را تکمیل نمودند. یافته‌ها نشان داد که حدود 42 درصد کتابداران بیش از سه سال از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده کرده‌اند و نزدیک به نیمی از آن‌ها بین نیم تا یک ساعت را به استفاده از این شبکه‌ها در طول شبانه روز اختصاص داده‌اند. کتابداران به طور معناداری پایین‌تر از سطح مطلوب به اشتراک‌گذاری اطلاعات در این شبکه‌ها اقدام کرده‌اند. نتایج هم‌چنین حاکی از این بود که ببن رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران زن و مرد و هم‌چنین کتابداران سطوح تحصیلی مختلف در شبکه‌های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین هر دو شاخص مورد بررسی اعتماد ( اعتماد به شبکه و اعتماد به اعضای شبکه) و رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران در شبکه-های اجتماعی مجازی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Information Sharing Behavior of Public Library Librarians in Social Network Sites During the COVID-19 Restrictions

نویسنده [English]

  • seyyed Mahdi narmenji

نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the information sharing behavior of librarians of public libraries in Khorasan region in social network sites. This research was an applied one for which analytical survey method was employed. The research population consisted of librarians of public libraries affiliated to Public Library Foundation. Based on Cochran's formula, the sample size was 231 people. A total of 150 people (65%) completed the online research questionnaire. Findings show that about 42% of librarians have used social network sites for more than three years, and nearly half of them use these networks for half an hour to an hour during the day. Librarians have performed significantly below the desired level of information sharing on these networks. The results also showed that there was no significant difference in the information sharing behavior of male and female librarians as well as librarians of different educational levels in social network sites. But there was a significant and positive relationship between both indicators of trust (trust in network and trust in network members) and librarians' information sharing behavior in social network sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public libraries
  • Social Network Sites
  • librarians
  • Information Sharing Behavior