نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراک­‌گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه­‌های عمومی استان خراسان جنوبی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت‌‌های ایجاد شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 بود.  این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش را کتابداران کتابخانه‌های عمومی زیر  پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در منطقه خراسان تشکیل داد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 231 نفر تعیین گردید. در مجموع 150 نفر (65 درصد) پرسشنامه برخط پژوهش را تکمیل نمودند. یافته‌­ها نشان داد که حدود 42 درصد کتابداران بیش از سه سال از شبکه­‌های اجتماعی مجازی استفاده کرده‌­اند و نزدیک به نیمی از آن­ها بین نیم تا یک ساعت را به استفاده از این شبکه‌­ها در طول شبانه روز اختصاص داده‌اند. کتابداران به طور معناداری پایین‌­تر از سطح مطلوب به اشتراک‌­گذاری اطلاعات در این شبکه‌­ها اقدام کرده‌­اند. نتایج هم‌چنین حاکی از این بود که ببن رفتار اشتراک­گذاری اطلاعات کتابداران زن و مرد و هم‌چنین کتابداران سطوح تحصیلی مختلف در شبکه‌های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین هر دو شاخص مورد بررسی اعتماد (اعتماد به شبکه و اعتماد به اعضای شبکه) و رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابداران در شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Information Sharing Behavior of Public Library Librarians in Social Network Sites During the COVID-19 Restrictions

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdi Narmenji

Ph.D. in Library and Information, General Directorate of South Khorasan Public Libraries, Birjand, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the information-sharing behavior of librarians of public libraries in the Khorasan region on social network sites. This research was an applied one for which an analytical survey method was employed. The research population consisted of librarians of public libraries affiliated with the Public Library Foundation. Based on Cochran's formula, the sample size was 231 people. A total of 150 people (65%) completed the online research questionnaire. Findings show that about 42% of librarians have used social network sites for more than three years, and nearly half of them use these networks for half an hour to an hour during the day. Librarians have performed significantly below the desired level of information sharing on these networks. The results also showed that there was no significant difference in the information-sharing behavior of male and female librarians as well as librarians of different educational levels on social network sites. But there was a significant and positive relationship between both indicators of trust (trust in network and trust in network members) and librarians' information sharing behavior on social network sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Sharing Behavior
  • Libraries
  • Public Librarians
  • Social Network Sites
اناری، فاطمه؛ عاصمی، عاطفه و ریاحی­نیا، نصرت. (1392). بررسی میزان استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی در به اشترک­گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه اصفهان. دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات)، 6(20)، 10-23.
انبارکی، سحر؛ جوکار، عبدالرسول؛ و ابراهیمی، سعیده. (1395). بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل اعتماد بر تمایل به اشتراک دانش در جوامع مجازی علمی با استفاده از مدل تحلیل عاملی ساختاری. کتابداری و اطلاع­رسانی، 19(1)، 3-31.
ایسپا. (1398). از هر ۱۰ ایرانی، حدود ۷ نفر از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. بازیابی شده در 28 مرداد 1399، از http://www.ispa.ir.
بزرگی، اشرف‌السادات و امینی، طاهره. (1394). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تبادلات علمی: مطالعه کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. تعامل انسان و اطلاعات، 2(3)، 13-23.
تاج­الدینی، اورانوس؛ سعادت­نسب، راضیه و سلیمانی­نژاد، عادل. (1394). بررسی کیفی رویکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی کرمان نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ‌‌منظور اشتراک دانش. کتابداری و اطلاع­رسانی، 18(3)، 135-156.
خلیلی، لیلا. (1394). استفاده دانشجویان از شبکه­های اجتماعی. تعامل انسان و اطلاعات، 2(1)، 59-73.
سالخورده، محمد؛ رحیمی، صالح و  زارع، امین. (1398). بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 26 (ویژه­نامه دانش مدیریت)،  276-300.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1394). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
ضیایی، ثریا؛ حقیرالسادات، سیدجمال و علی پور، امید. (1398). مطالعه تأثیر شخصیت و ویژگی‌های موقعیتی بر نگرش به اشتراک‌گذاری دانش در کتابداران کتابخانه‌های عمومی. مطالعات دانش‌شناسی، 5(19)، 17- 38.
عبیدی، نرگس. (1395). رفتار اطلاعاتی کاربران در شبکه های اجتماعی و پیام­رسان مبتنی بر تلفن همراه با تأکید بر جنبه­های روانی- اجتماعی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی. دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
قنبریان، علی. (1391). بررسی نگرش‌های مربوط به حریم خصوصی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی: مطالعه موردی دنشجویان کاربر فیس‌بوک در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
مرادی، شهاب؛ رجب­پور، مجتبی؛ کیان ارثی، فرحناز؛ حاجلو، نادر و رادبخش، ناهید. (1393).
انگیزه­های استفاده از شبکه­های مجازی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4(1)، 95-118.
نارمنجی، مهدی، ریاحی‌نیا، نصرت؛ نوکاریزی، محسن و زره‌ساز، محمد.(1399). بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۵(۳)، ۶۰۵-۶۳۲.
نائلی، هما. (1394). بررسی دیدگاه‌های کتابداران در زمینه استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای به اشتراک‌گذاری دانش در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
Bilgihan, A., Peng, C., & Kandampully, J. (2014). Generation Y's dining information seeking and sharing behavior on social networking sites. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 349 – 366.
Calo K.M., Cenci K., Fillottrani P. & Estevez E. (2012). Information sharing – benefits. Journal of Computer Science and Technology, 12(2), 49-55.
Chai, S., Das, S., & Rao, H.R. (2011). Factors affecting bloggers’ knowledge sharing: An investigation across gender. Journal of Management Information Systems, 28(3), 309-342.
Chakraborty, R., Vishik, C., & Raghav Rao, H. (2013). Privacy preserving actions of older adults on social media: Exploring the behavior of opting out of information sharing. Decision Support System, 55(4), 948-956.
Chang, C.M., Hsu, M.H., & Lee, Y.J. (2015). Factors influencing knowledge-sharing behavior in virtual communities: A longitudinal investigation. Information Systems Management, 32(4), 331-340.
Chang, H.C., & Chuang, S.S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information & Management, 48(1), 9-18.
Chung, N., Nam, K.,  &Koo, C. (2016). Examining information sharing in social networking communities: Applying theories of social capital and attachment. Telematics and Informatics, 33(1), 77-91.
Du, J. (2014). The information journey of marketing professionals: Incorporating work task-driven information seeking, information judgments, information use, and information sharing. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(9),1850–1869.
Elaimi, K., & Persaud, A. (2014). The impact of organization factors and web 2.0 technologies on knowledge haring in Saudi Arabian firms. Journal of Human Resource and Adult Learning, 10(2), 30-40.
Franke, S. (2005) Measurement of social capital reference document for public policy research, development, and evaluation. Ottawa: Policy Research Initiative
Gardoni, M., Spadoni, M., & Vernadat, F. (2000). Harnessing non-structured information and knowledge and know-how capitalisation in integrated engineering: Case study at aerospatiale matra. Concurrent Engineering, 8(4), 281–296.
Gupta, A., & Dhami, A.  (2015). Measuring the impact of security, trust and privacy in information sharing: A study on social networking sites. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 17(1), 43-53.
Hajli, N., & Lin, X. (2016). Exploring the security of information sharing on social networking sites: The role of perceived control of information bus ethics. Journal of Business Ethics. 133(1), 111-123.
Han, B. (2012). An investigation of factors influencing the user’s social network site continuance intention. Ph.D. dissertation. University of North Texas. Retrieved May 8, 2018, from https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc177209/m1
Huvila, I., Ek, S., & Widén, G. (2014). Information sharing and the dimensions of social capital  in second life. Journal of Information Science, 40(2), 1-12.
Jain, D. (2017). Information sharing on social networking sites (SNS): An empirical study. Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, Pune, 5, 38-60.
Jansen, B.J., Sobel, K., & Cook, G. (2011). Classifying ecommerce information sharing behaviour by youths on social networking sites. Information Science, 37(2), 120-136.
Kim, J. Lee, C., & Elias, T. (2015). Factors affecting information sharing in social networking sites amongst university students: Application of the knowledge-sharing model to social networking sites. Online Information Review, 39(3), 290-309.
Lee, C.S., & Ma, L. (2012). News sharing in social media: The effect of gratifications and prior experience. Computers in Human Behavior, 28(2), 331-339.
Lin, M.J.J.,  Hung, S.W., & Chen, C.J. (2009). Fostering the determinants of knowledge sharing in professional virtual communities. Computers in Human Behavior, 25(4), 929-939.
Liu, J., & Wang, Y. (2016). Information worth spreading: An exploration of information sharing from social Q&A to other social media platforms. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 53(1), 1-5.
Liu, L., Cheung, C., & Lee, M. (2016). An empirical investigation of information sharing behavior on social commerce sites. International Journal of Information Management. 36(5), 686-699.
Rafaeli, S., & Raban, D.R. (2005). Information sharing online: A research challenge. International Journal of Knowledge and Learning, 1(1/2), 62–79.
Ramaswami, C., Murugathasan, M., Narayanasamy, P., & Khoo, C.S.G. (2014). A survey of information sharing on Facebook. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 1. Retrieved 3 February, 2019 from http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isicsp8.html. 
Shabir, G., Iqbal, Y.W., safdar, G. (2014). Demographics’ differences in social networking sites  use: what communication motives does it gratify?. International Journal of Social Work and Human Services Practice, 5(2). 184-194.
Sukhu, A., Zhang, T., & Bilgihan, A. (2015) Factors influencing information-sharing behaviors in social networking sites. Services Marketing Quarterly36(4), 317-334.
Valenzuela, S., Park, N., & Kee, K. (2009). Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation1. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(4), 875 - 901.
Wang, C., Zhou, Z., Jin, X.L., Fang, Y., & Lee, M.K.O. (2017). The influence of affective cues on positive emotion in predicting instant information sharing on microblogs: Gender as a moderator. Information Processing & Management, 53(3), 721-734.
Anari, Fatemeh; Asemi, Atefeh and Riahinia, Nosrat. (2012). Investigating the use of social network tools in knowledge sharing among Isfahan University librarians. Knowledge Studies Quarterly Journal (Library and Information Sciences and Information Technology), 6(20), 10-23. [In Persian].
Anbaraki, Sahar; Jokar, Abdolrasoul; and Ebrahimi, Saeedeh. (2015). Examining the direct and indirect effects of the trust factor on the desire to share knowledge in scientific virtual communities using the structural factor analysis model. Library and information, 19(1), 3-31. [In Persian].
Bozorgi, Ashraf al-Sadat; Amini, Tahereh. (2014). Examining the role of virtual social networks in scientific exchanges: a study of librarians of public universities in Tehran. Human and Information Interaction, 2(3), 13-23. [In Persian].
Ghanbarian, Ali. (1391). Examining attitudes related to privacy and information sharing in virtual social networks: a case study of Facebook user students in public universities in Tehran. Master thesis of social communication sciences. Allameh Tabataba’i University, Faculty of Social Sciences. [In Persian].
Ispa. (2018). About 7 out of 10 Iranians use virtual social networks. . Retrieved on August 28, 2019, from http://www.ispa.ir. [In Persian].
Khalili, Leila. (2014). Students' use of social networks. Human and Information Interaction, 2(1), 59-73. [In Persian].
Moradi, Shahab; Rajabpour, Mojtabi; Kian Ersi, Farhanaz; Hajloo, Nader; and Radbakhsh, Nahid. (2014). Motives for using virtual social networks. Culture in Islamic University, 4(1), 95-118. [In Persian].
Naeli, Homa. (2014). Examining librarians' views on using social media to share knowledge in public libraries in Tehran. Master's thesis in information science and epistemology. University of Tehran, Faculty of Information Science and Epistemology. [In Persian].
Narmanji, Mehdi, Riahinia, Nosrat; Nokarizi, Mohsen; Zerehsaz, Mohammad. (2019) Investigating the influence of information sharing behavior in virtual social networks on social capital. Journal of information processing and management, 35(3), 632-605. [In Persian].
Obeidi, Narges. (2015). The information behavior of users in social networks and messengers based on mobile phones with an emphasis on psycho-social aspects. Master's thesis in information science and epistemology. Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. [In Persian].
Salkhordeh, Muhammad; Rahimi, Saleh; and Zare, Amin. (2018). Investigating barriers to knowledge sharing and strategies to promote it among librarians of public libraries in Kermanshah province. Library and Information Science Studies, 26 (special journal of management knowledge), 276-300. [In Persian].
Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas; and Hejazi, Elaheh. (2014). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Agah. [In Persian].
Taj-aldini, Uranus; Saadat-Nasab, Razieh; and Soleimaninezhad, Adel. (2014). Qualitative investigation of Kerman public library librarians' approach to using social networks for knowledge sharing. Library and Information, 18(3), 135-156. [In Persian].
Ziyaei, Soraya; Haghir al-Sadat, Seyyed Jamal; and Alipour, Omid. (2018). Studying the influence of personality and situational characteristics on knowledge sharing attitude in public library librarians. Scientific Studies Quarterly, 5(19), 17-38. [In Persian].