نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

10.22054/jks.2021.58715.1417

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی متغیر مدیریت دانش انجام شد.
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 558 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 200 نفر در نظر گرفته ‌شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و مدیریت دانش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تایید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 71/ . ، 94/0 و 87/0 برآورد گردید. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای،SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش، مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، کارکنان دانشگاه شیراز تأثیر مستقیم، مثبت و معنی‌داری دارد. سرمایه اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز تاثیر دارد. ذا برای دستیابی به کارآفرینی سازمانی و اجتماعی، توجه به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Social Capital on Organizational and Social Entrepreneurship of Shiraz University Staff considering the Variable Share of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Abolfazl ghasemzadeh 1
  • Mohammad Razzaghi 2
  • Aziz Hedayati Khoshemehr 3

1 . Associate Professor of Educational Administration, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Ph. D Student in Educational Administration, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Dr. Aziz Hedayati Khoshemehr Head of Dept. of Knowledge & Information Science Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz. Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of social capital in organizational and social entrepreneurship of Shiraz University staff with emphasis on the mediating role of knowledge management in the second semester of 2019-2020.
The present study is applied in terms of purpose and nature and in terms of data collection is a descriptive correlation based on structural equation modeling. The statistical population of the study included all employees of Shiraz University 558 people. The sample size was 200 according to the statistical population and using simple random sampling method and Morgan table. Standard questionnaires of social capital, organizational entrepreneurship, social entrepreneurship and knowledge management were used to collect data. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by researchers and experts. The reliability of the questionnaires was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.94 and / 71, respectively, Were estimated to be 0.94 and 0.87. The obtained data were analyzed using correlation method and structural equation modeling.
The results showed that social capital has a direct, positive and significant effect on organizational entrepreneurship and social entrepreneurship, social capital on knowledge management, knowledge management on organizational entrepreneurship and social entrepreneurship, Shiraz University staff. Social capital with the mediating role of knowledge management has an impact on organizational entrepreneurship and social entrepreneurship of Shiraz University staff.
Thereforein order to achieve organizational and social entrepreneurship it seems necessary pay attention to social capital and knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • organizational entrepreneurship
  • social entrepreneurship and knowledge management