نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی، مدیرگروه رشته مدیریت، دانشگاه پیام نور مریوان، کردستان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی بود. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی (1399) بود. جامعه آماری را 120 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهر مریوان تشکیل داد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گموئندن (2001) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ژانگ  (2001) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر مبنای مدل پروبست استفاده گردید که روایی آن‌ها از طریق خبرگان و پایایی آن‌ها از طریق آزمون کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل داده ‌شده با مقادیر RMSEA=0.058 و χ^2/ Df=2.43 به‌صورت معقول و مناسب برازش شده است. از طرف دیگر مقدار بار عاملی متغیرها در حالت استاندارد بیشتر از سه دهم بودکه گویای همبستگی مثبت میان متغیرها است. به‌علاوه مقدار بار عاملی در حالت ضرایب معناداری متغیر کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی (60/3)؛ رابطه کیفیت کار تیمی با مدیریت دانش (65/4) و رابطه مدیریت دانش با چابکی سازمانی (49/5) بود که نشان از معنادار بودن روابط بین متغیرها است. نکته قابل‌ملاحظه پژوهش در این بود که رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی با نقش کارکردی مدیریت دانش از مقدار 60/3 به مقدار 49/5 افزایش‌یافته است، یعنی مدیریت دانش به‌خوبی نقش میانجی را میان کیفیت کار تیمی و چابکی سازمان انجام داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equations of the Relationship between Team Work Quality and Organizational Agility Through the Functional Role of Knowledge Management in Education

نویسنده [English]

  • Omar Mahmoudi

PhD in Public Administration, Director of the Management Dept, Payam Noor University, Marivan, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the functional role of knowledge management in the relationship between the quality of teamwork and organizational agility. The research is descriptive-survey and cross-sectional (2020). The statistical population is 120 employees of the Marivan Education Department. The library and field method (questionnaire) was used to collect data. By the three standard questionnaires of Hogel and Gmuinden teamwork (2001) and the standard questionnaire of organizational agility of Zhang (2001) and the researcher-made questionnaire of knowledge management based on the Probst model, their validity was confirmed by experts, and their reliability was confirmed by Cronbach's test. Structural equation modeling using LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the given model with RMSEA values = 0.058 and χ ^ 2 / Df = 2.43 fits reasonably and appropriately. On the other hand, the factor load of the variables in the standard mode was more than three tenths, which indicates a positive correlation between the variables. In addition, the amount of factor load was in the case of significant coefficients of the variable quality of teamwork with organizational agility (3.60); the relationship between team quality and knowledge management (4.65), and the relationship between knowledge management and organizational agility (5.49). The significant point of the study was that the relationship between team quality and organizational agility with the functional role of knowledge management has increased from 3.60 to 5.49, ie knowledge management has well mediated the role of teamwork quality and organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Agility
  • Quality of Teamwork
  • Structural Equations
ابیلی، خدایار؛ رومیانی، یونس و صحرائی بیرانوند، مهدی. (1394). تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی تهران). مدیریت بهداشت و درمان، 6(3)، 55-65.
بابایی، محمدرضا؛ حدپورسراج، مرضیه و حسنی، الهام. (۱۳۹۴). تأثیر کار تیمی بر توسعه مدیریت دانش در حوزه سلامت، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی. فرایندهای مدیریت دانش و چابکی در شرکت‌های کوچک و متوسط (صنایع منتخب منسوجات استان یزد بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریتی).
توکلی، امیر؛ شاهین،آرش و نیلی پورطباطبایی، سیداکبرانش. (1398). ارائه مدلی برای توسعه چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور. آینده‌پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت)، 30(17)، 41-56.
حاجیان، احمد. (1393). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و کارتیمی در دانشگاه دولتی مغان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد شاهرود.
خورتن، سکینه. (1396).  بررسی کار تیمی و چابکی سازمانی کارکنان در سازمان، سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب‌وکار، تهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
دستجردی، مصطفی و ده نوی، ثریا. (1393). بررسی رابطه مدیریت دانش و چابکی سازمانی در صنعت نفت مورد مطالعه: شرکت پترو گوهر فراساحل کیش، دومین کنفرانس بین‌المللی چالش‌ها و راهکارها، تهران.
رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ خزائی پول، جواد؛ کیا لاشکی، جعفر؛ امانی، مجتبی و وریج کاضمی، رضا. (1392). طراحی مدل تأثیرگذاری فرهنگ‌سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل. مدیریت بحران، 3 ، 57-65.
زنجیرچی، سید محمود. (1388). بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و چابکی در شرکت‌های کوچک و متوسط (صنایع منتخب منسوجات استان یزد)، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
شفیانی، امین. (1392). بررسی رابطه کار تیمی و چابکی سازمانی در اداره کالا و مناطق نفت‌خیز جنوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اهواز.
عسگری، ناصر.(1384). بررسی عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ، فنّاوری)، وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژی مدیری دانش. پایان‌نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
قربانی زاده، وجه الله؛ هورمنش، فاطمه و غلامحسینی، حسین. (1390). نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 65، 47-72.
کاظمی، مهدی؛ کرمانشاه، علی و کرباسفروشان، الیاس. (1390). بررسی سازه‌های کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی. علوم مدیریت ایران، 6(21)، 46-19. 
کریمی آکندی، هانی. (1392). نقش کار تیمی در چابکی کارکنان سازمان، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کار، تهران.
لاجوردی، سید جلیل و خان بابایی، علی. (1386). بررسی عوامل تسهیل‌کننده مدیریت دانش در تیم‌های کاری مطالعه موردی: بانک کشاورزی، دانش مدیریت، شماره 76.
لحافی، بیان. (1390). بررسی رابطه کار تیمی و چابکی سازمانی (موردمطالعه: بانک‌های خصوصی و دولتی شهرستان سنندج). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
ماکسول، جان. (1385). 17 اصل کار تیمی، مترجم مهدی قراچه داغی، انتشارات تهران.
        محمدی، محمد ناهید. (1392). بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در آموزش‌ وپرورش استان کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
نادر، دنیا. (1395). بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان‌های تولیدی(مطالعه موردی: صنایع داروسازی). پایان‌نامه  کارشناسی ارشد، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی، مؤسسه آموزش عالی مهر، تهران، ایران.
نوشری، معصومه. (1389). بررسی رابطه ویژگی‌های تیم‌های کاری با تسهیل مدیریت دانش سازمانی(موردمطالعه: بانک ملت،  مدیریت مناطق 1 و 3 تهران بزرگ). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
A.T.Kearhly.  (2002)  .How  Government  can  improve  public  sectorperformance .LSE public policy Group.
Ashrafi,  Noushin ,  et   al . (2005). A  Framework  for  Implementing  Business Agility  through  Knowledge Management Systems, Proceedings  of  the  Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology Workshops, 116-121.
Ashrafia Amir, RavasanbAhadZare, Trkmanc Peter, Afshar Samira. (2019). The role of business analytics capabilities in bolstering firms’ agility and performance, International Journal of Information Management, 47, 1-15.
Baker, D. Horvath, L. Campion, M. Offermann, L. and Salas, E.  (2000).    Teamwork  Framework.  available  in. www.unice.fr/crookall-cours/teams/docs/  TEAMWORK.
Baker, D. P. Amodeo, A.M. Krokos, A.J. Slonim, A. Herrera, H.  (2010).  Assessing  Teamwork  Attitudes  in Healthcare:  Development  of  the  Team  STEPPS Teamwork Attitudes  Questionnaire.  Quasar  Health Care. 19, 1- 4.
Beal, D. J., Cohen, R. R., Burke, M. J., & McLendon, C. L. (2003). Cohesion and performance in groups: A meta-analytic clarification of construct relations. Journal of Applied Psychology, 88(6), 989-1004.
Bowman,  B.J.  (2002). Building  knowledge  management  systems Information Systems Management, 19(3), 32-40.
Bozbura F.T. (2007). Knowledge management practices in turkish SME. Journal of interprise information management, 20(2), 209-221.
Calvo-Mora Arturo, Navarro-GarcíaAntonio,Periañez-Cristobal Rafae. (2015). Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model. International Journal of Project Management, 33(8), 1638-1651.
Cegarra-Navarro, Juan-Gabriel & Soto-Acosta, Pedro &Wensley, Anthony K.P. (2016). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agilityJournal of Business Research, Elsevier, 69(5), 1544-1549.
Cohen, S. and Backer, N. (1999).  Making and mining intellectual capital: method or madness?, Training & Development, 53(9), 46-50.
 CórdovaaFelisa M.&GutiérrezaFelipe A.(2018), Knowledge Management System in Service Companies, Procedia Computer Science, Volume 139, 392-400.
Costka, p., Bamner, C.J., Sharp, JM, Belohoubek, P. (2001) "Factors affecting successful.
Davenport,  T.H.,  &Prusak,  L. (2000). Working  knowledge:  how organization  manage  what  they  know,  Boston:  Harvard  Business review press.
Hayes, N. (1997). Team management. Thomson Business Press, londen.
Highsmith, Jim  . (2004).  Agile  Project  Management:  Creating  Innovative Products.
Hills, H. (2007). Team-based learning. Burlington, VT: Gower.
Hoegl, M.  Parboteeah, K.P. (2007). Creativity in  Innovative Projects:  How  Teamwork Matters.  J.  Eng.  Techno Manage. 24, 148–166.
Hoegl, M., Parboteeah, K. P., & Gemuenden, H. G. (2003). When teamwork really matters: Task innovativeness as a moderator of the teamwork–performance relationship in  software development projects. Journal of Engineering and Technology Management, 20(4), 22.
Hoffman J, Mark L, Hoelster, Karma S. (2005). Social capital, Knowledge management and Sustained Superior Performance. Journal of Knowledge management, 9(3), 93-100.
Kidd, p. (2000). Two definitions of agility, available at web site address, www.cheshiirehenbury.com.
Kozlowski  et  al. A.  (1996).  Dynamic  Theory  of  Leadership  and   Team Effectiveness. personal and human resource management, Vol. 14, 253-305.
Kozlowski, S. W. J.; Bell, B. S. (2003). Work groups and teams in organizations. In W.  C.  Borman,  D.  R.  Ilgen&  R.  Klimoski  (Eds.). Handbook  of  psychology. Organizational Psychology, 12, 333-375. 
Lau, H.C.W.,Wong ,E.T.T. (2001). Application of information technology in agile manufacturing, Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science,  205 - 228.
Levy, M., Hazzan, O. (2009). Knowledge management in practice: The case of agile software development, Proceedings of the 2009 CSE Workshop on Cooperative and Human Aspects on Software Engineering table of contents, 60-65.
Marosi.  I.  Bencsik,  A.  (2009). Teamwork  in  Higher Education:  Teamwork  as  Chance  of  Success.  The International Journal of Learning, 16(5), 166-174.
Probst,  Gilbert,  Stephen  Raub  and  kai  Romhardt.  (2000). Managing Knowledge, Building Blocks for Success, p 30.
Salas,  E.;  Burke,  C.  S.;  Stagl,  K.  C.  (2004).  Developing  teams  and  team  leaders: Strategies and principles. In D. V. Day, S. J. Zaccaro & S. M. Halpin (Eds.), Leader development  for  transforming  organizations,  Mahwah,  NJ,  Lawrence  Erlbaum Associates.
Sharifi H., Zhang Z. (2000). A methodology for achiving agility in manufacturing organizations, International Journal of Operations & Production Management, Emeral Group Publishing, 20(4).
Shih, H.A. & Chiang, Y.H. (2005). Strategy alignment between HRM, KM and corporate development.  International Journal of Manpower, 26(6), 582-603. 
Abili, Khodayar; Roumiani, Younes; Sahraei Biranvand, Mehdi. (2014). The effect of knowledge sharing on the organizational agility of educational and research staff with the role of organizational intelligence mediator (case study: Tehran University of Medical Sciences), Health and Treatment Management, 6(3), 55-65. [In Persian].
Asgari, Nasser. (2014). Investigation of organizational factors (structure, culture, technology), Ministry of Labor and Social Affairs with knowledge management strategy, Tehran University School of Management thesis. [In Persian].
Babaei, Mohammad Reza; Marzieh Hadpourseraj and Elham Hassani. (2014). The effect of teamwork on the development of knowledge management in the field of health, the third international conference on management, economics and accounting, Tabriz, East Azerbaijan Industrial Management Organization. Knowledge and agility management processes in small and medium companies (selected textile industries of Yazd province, investigating the relationship between management processes). [In Persian].
Dastjardi, Mustafa; Deh Navi Soraya. (2013). Investigating the relationship between knowledge management and organizational agility in the studied oil industry: Kish Offshore Petro Gohar Company, 2nd International Conference on Challenges and Solutions, Tehran. [In Persian].
Ghorbanizadeh, Vajhollah; Hourmanesh, Fatimeh; Gholamhosseini, Hossein. (2013). The role of learning culture and knowledge management in organizational agility, Scientific Research Quarterly Journal of Improvement and Transformation Management Studies, No. 65, 72-47. [In Persian].
Hajian, Ahmad. (2013). Investigation of the relationship between organizational agility and Kartimi in Moghan State University. Master's Thesis, Shahroud Branch Azad University. [In Persian].
Karimi Akandi, Hani. (2013). The role of teamwork in the agility of the organization's employees, Non-Governmental Non-Profit Higher Education Institute, Tehran. [In Persian].
Kazemi, Mehdi; Kermanshah, Ali; Karbasforoushan, Elyas. (2018). Investigation of teamwork quality structures and modification of team interaction measurement tool: conceptual and experimental analysis. Iranian Management Sciences Quarterly, 6th year, number 21, 19-46. [In Persian].
Khortan, Sakineh. (2016). Investigation of teamwork and organizational agility of employees in the organization, the third annual conference on management and business economics, Tehran, Institute of Management and Development of Culture and Art Research Institute. [In Persian].
Lahafi, Bayan. (2018). Examining the relationship between teamwork and organizational agility (case study: private and public banks in Sanandaj), master's thesis, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. [In Persian].
Lajvardi, Seyed Jalil; Khan Babaei, Ali. (2016). Investigation of facilitating factors of knowledge management in case study work teams: Bank of Agriculture, Knowledge Management, No. 76. [In Persian].
Maxwell, John. (1385). 17 principles of team work, translated by Mehdi Garache Daghi, Tehran Publications. [In Persian].
Mohammadi, Mohammad Nahid. (2012). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management in education in Kurdistan province, master's thesis, Islamic Azad University, Sanandaj branch. [In Persian].
Nader, Donya. (2015). Investigation of the relationship between teamwork and agility in manufacturing organizations (case study: pharmaceutical industries), master's thesis, non-governmental higher education institutions, Mehr Higher Education Institute, Tehran, Iran. [In Persian].
Noushri, Masoumeh. (2008). Investigation of the relationship between the characteristics of work teams and the facilitation of organizational knowledge management (case study: Bank Mellat, management of areas 1 and 3 of Greater Tehran), master's thesis in public administration, Payam Noor University, Tehran. [In Persian].
Rezaei Dolatabadi, Hossein; Khazaei Pool, Javad; Kia Lasheki, Jafar; Amani, Mojtaba; Varij Kazemi, Reza. (2012). Designing a model of the influence of organizational culture on knowledge sharing and creating agility in controlling crisis situations with a passive defense approach, two scientific and research quarterly of crisis management, number 3, 57-65. [In Persian].
Shafiani, Amin. (2012). Investigation of the relationship between teamwork and organizational agility in commodity administration and southern oil-rich regions,  master's thesis of Ahvaz University. [In Persian].
Tavakoli, Amir; Shahin, Arash; Nilipour Tabatabaei, Seyyed Akbar. (2018). Presenting a model for the development of organizational agility in the country's mining industry, Future Management Research (Management Research), 30(17), 41-56. [In Persian].
Zanjrchi, Seyyed Mahmoud. (2008). Investigating the relationship between knowledge management processes and agility in small and medium-sized companies (selected textile industries of Yazd province), 6th International Conference on Information and Communication Technology Management, Tehran. [In Persian].