نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مریوان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردی مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کارتیمی با چابکی سازمانی است. پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و مقطعی(1399) است. جامعه آماری 120 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهر مریوان می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار تیمی هوگل و گموئندن(2001) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی ژانگ(2001) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر مبنای مدل پروبست که روایی آن‌ها از طریق خبرگان و پایایی آن‌ها از طریق آزمون کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل داده ‌شده با مقادیرRMSEA=0.058 و χ^2/ Df=2.43به‌صورت معقول و مناسب برازش شده است. از طرف دیگر مقداربار عاملی متغیرها در حالت استاندارد بیشتر از سه دهم بودکه گویای همبستگی مثبت میان متغیرها است. به‌علاوه مقدار بار عاملی در حالت ضرایب معناداری متغیر کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی(60/3)؛ رابطه کیفیت کار تیمی با مدیریت دانش(65/4) و رابطه مدیریت دانش با چابکی سازمانی(49/5) بود. که نشان از معنادار بودن روابط بین متغیرها است. نکته قابل‌ملاحظه پژوهش در این بود که رابطه کیفیت کار تیمی با چابکی سازمانی با نقش کارکردی مدیریت دانش از مقدار 60/3 به مقدار 49/5 افزایش‌یافته است، یعنی مدیریت دانش به‌خوبی نقش میانجی را میان کیفیت کار تیمی و چابکی سازمان انجام داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural equations of the relationship between team work quality and organizational agility through the functional role of knowledge management in education

نویسنده [English]

  • omar mahmoudi

مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور مریوان

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the functional role of knowledge management in the relationship between the quality of teamwork and organizational agility. The research is descriptive-survey and cross-sectional (2020). The statistical population is 120 employees of the Marivan Education Department. Library and field method (questionnaire) was used to collect data. From the three standard questionnaires of Hogel and Gmuinden teamwork (2001) and the standard questionnaire of organizational agility Zhang (2001) and the researcher-made questionnaire of knowledge management based on the Probst model, their validity was confirmed by experts and their reliability was confirmed by Cronbach's test. Structural equation modeling using LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the given model with RMSEA values = 0.058 and χ ^ 2 / Df = 2.43 fits reasonably and appropriately. On the other hand, the factor load of the variables in the standard mode was more than three tenths, which indicates a positive correlation between the variables. In addition, the amount of factor load in the case of significant coefficients of variable quality of teamwork with organizational agility (3.60); The relationship between team quality and knowledge management (4.65) and the relationship between knowledge management and organizational agility (5.49). The significant point of the study was that the relationship between team quality and organizational agility with the functional role of knowledge management has increased from 3.60 to 5.49, ie knowledge management has well mediated the role of teamwork quality and organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equations
  • quality of teamwork
  • Organizational agility
  • Knowledge Management