نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

10.22054/jks.2021.58136.1407

چکیده

متن مولفه‌های تاثیرگذار بر سازمان‌ها باید همیشه مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرند تا سازمان‌ها بتوانند الگوی توسعه خود را پیش ببرند، لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 127 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، مدیریت دانش لاوسون (2003) و مدیریت کارآمد مقیمی و رمضان (2011) را به صورت ‌تصادفی تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل داده‌ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گردید. با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی‌داری بین مدیریت و دانش فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد نشان داده شد و همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب 47/0 و 28/0درصد مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت بکارگیری صحیح مولفه‌های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در مدیریت عملکرد کارآمد بسیار هوشمندانه است و راه پیشبرد اهداف را هموار می‌سازد و ابزار رشد، موفقیت و ارتقا سازمان را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management of the staff of the General Administration of Sports and Youth of Alborz Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Adinehlu 1
  • Behzad Soheili 2
  • Gholamreza Faraji 3

1 M.A. in Sport Management, Shahre-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran,

2 Assistant Professor in Sport Management, Malard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Sport Management, Shahre-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Components affecting organizations should always be evaluated and measured so that organizations can advance their development model. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management of the staff of the Administration of Sports and Youth of Alborz Province. The method of this applied research was descriptive-correlation. According to Morgan's sample size table, 127 employees of the general administration of sports and youth of Alborz province completed standard questionnaires of Denison Organizational Culture (2000), Lawson Knowledge Management (2004), Moghimi and Ramazan (2011) randomly. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient method and regression analysis. By calculating the Pearson correlation coefficient, a positive and significant relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management was shown. Also, regression analysis showed that organizational culture and knowledge management predict 0.28 and 0.47% of effective performance management of staff, respectively. Based on the findings of the research, it can be said that the correct application of the components of knowledge management and organizational culture in efficient performance management is very smart and it paves the way for advancing goals and provides the tool of growth, success and promotion of the organization to the management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • Efficient Performance Management
  • Sport