نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده

متن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سازمان‌ها باید همیشه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا سازمان‌ها بتوانند الگوی توسعه خود را پیش ببرند، لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز وروش این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی بود. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 127 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، مدیریت دانش لاوسون (2003) و مدیریت کارآمد مقیمی و رمضان (2011) را به صورت ‌تصادفی تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل داده‌ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گردید. با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی‌داری بین مدیریت و دانش فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد نشان داده شد و همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب 47/0 و 28/0درصد مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را پیش‌بینی کرده است. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت بکارگیری صحیح مولفه‌های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در مدیریت عملکرد کارآمد بسیار هوشمندانه است و راه پیشبرد اهداف را هموار می‌سازد و ابزار رشد، موفقیت و ارتقا سازمان را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management with Efficient Performance Management of the General Administration of Sports and Youth of Alborz Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Adinehlu 1
  • Behzad Soheili 2
  • Gholamreza Faraji 3

1 M.A. in Sport Management, Shahre-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor in Sport Management, Malard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Sport Management, Shahre-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Components affecting organizations should always be evaluated and measured so that organizations can advance their development model. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management of the General Administration of Sports and Youth of Alborz Province. The method of this applied research was descriptive-correlation. According to Morgan's sample size table, 127 employees of the General Administration of sports and youth of Alborz province completed standard questionnaires of Denison Organizational Culture (2000), Lawson Knowledge Management (2004), Moghimi and Ramazan Applied Management (2011) randomly. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient method and regression analysis. By calculating the Pearson correlation coefficient, a positive and meaningful relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management was shown. Also, regression analysis showed that organizational culture and knowledge management predict 0.28% and 0.47% of effective performance management of staff, respectively. Based on the findings of the research, it can be said that the correct application of the components of knowledge management and organizational culture in efficient performance management is very smart and it paves the way for advancing goals and provides management with the tools for growth, success and promotion of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Knowledge Management
  • Efficient Performance Management
  • Sport
احمدپور داریانی، محمود. (1396). شناسایی عوامل موفقیت منابع انسانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط. مدیریت تحول و بهبود، 10(1)، 1-20.
احمدی بالادهی، سید مهدی؛ عباسی اسفجیر، علی اصغر؛ کلانتری، حسن. (1393). فرهنگ سازمانی و نقش آن در استقرار نظام مدیریت دانش. کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، مرکز همایش‌های دانشگاه تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق.
اکبری، حمید؛ اورعی‌یزدانی، بدرالدین و یعقوبی، نورمحمد. (1398). مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با فرایند پیاده‌سازی مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شهرداری زاهدان.  مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(4)، 75-101.
امیدی، علیرضا؛ تند نویس، فریدون و احمدمظفری، سید‌امیر. (1395). ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان‌های ورزشی ایران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(4)، 87-104.
تولایی، روح الله؛کریمی، زینب و نظافتی، نوید. (1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمان‌های مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیم‌گیری.  مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5)، 53-81.     
حمیدی، یداله؛ محمدی، عبدالعزیز؛ سلطانیان، علیرضا و محمدفام، ایرج. (1394). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه، مجله ارگونومی، ۳(۴)، ۳۰-۳۸.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینانه ایران بر مبنای مدل آینزبرگ. توسعه کارآفرینی، 10(1)، 100-120.
رحیم‌نیا، فریبرز و علیزاده، مسعود. (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10(1)، 147-170.
رستگار، عباسعلی؛ اکبرزاده صفویی، مرتضی و باقری قره‌بلاغ، هوشمند. (1399). بررسی پیشایندهای عملکرد شغلی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی. منابع انسانی ناجا، 11(59)، 78-57.
رضایی، روح‌اله؛ صالحی‌مقدم، نفیسه و شعبانعلی‌فمی، حسین. (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(4)، 77-91.
رمضانی‌نژاد، رحیم؛ شفیعی، شهرام و آسایش، لیلا. (1397). تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی.  پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 7(2)، 111-122.
رنجبریان، رسول و حسن بیگی، مهدی. (۱۳۹۷). رابطه بین مدیریت دانش و چابک سازی سازمانی: با تأکید بر نقش میانجی‌گری متغیر ارتباطات سازمانی. پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
زرنگار، محمد. (1385). پذیرش فرهنگ سازمانی و بقای سازمان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 13(50)، 119-146.
سلامت، شادی؛ میرسپاسی، ناصر و رشادت‎جو، حمیده. (1398). طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره‎وری اقتصادی (مورد مطالعه: بانک آینده). اقتصاد و مدیریت شهری، ۷(۲۷)، ۸۶-۱۰۰.
صادقیان، سمانه. (1392). تأثیر فرهنگ و ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی از طریق مدیریت دانش در پارک علم و فناوری مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اقتصادی.
عنایتی، ترانه؛ عالی‌پور و علیرضا، یوسفی، مجید. (1390). بررسی مؤلفه‌های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دریایی. علوم و فناوری دریا، 58(1)، 38-47.
فطرت، محمـدعلی؛ خراسـانی، اباصـلت؛ ابوالقاسـمی، محمـود و قهرمانی، محمد. (1394). طراحی مدل مدیریت عملکـرد اعضای هیـئت علمـی دانشـگاه کابـل. انجمـن آموزش عالی ایران،  7(4)، 141، 174.
قاسمی‌نژاد، مهدیه. (1396). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی دردستگاه‌های اجرایی شهرستان رفسنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه کرمان.
قربان‌زاده، منصور. (1392). مدیریت عملکرد کارکنان»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 160، 39-53.
قزلسفلو، حمیدرضا. (1399). الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا: نقش میانجی توانمندسازی شغلی. مدیریت منابع انسانی در ورزش. 7(2)، 285-265.
کرمی، مقداد. (1390). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودروسازی بهمن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کنجکاو منفرد، امیررضا؛ ملک‌پور، لیلا و حاجی‌قاسمی، محمد. (1398). نقش قابلیت‌های پویا و دانش مشتری در تأثیر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد (نمونه پژوهش: شرکت گاز استان یزد). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5)، 83-118.
گل‌محمدی، عماد و شهبازی، سامره. (1398). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت‌ها: با تأکید بر نقش قابلیت‌های پویا و سرمایه اجتماعی. مدیریت استاندارد و کیفیت، 9(3)، 35-46.
محمد داودی، امیرحسین و دادمرزی، رویا. (1397). ارتباط بین استقرار مدیریت دانش و توانمندسازی با عملکرد شغلی کارکنان. مطالعات منابع انسانی، 8(29)، 1-22.
مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید. (1390). پژوهشنامه مدیریت. جلد پنجم، تهران :انتشارات راه‌دان.
نوروزی چشمه‌ علی، الهام؛ روشن، سیدعلیقلی و وفادار، میلاد. (1396). تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه‌های نفتی ایران. آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(13)، 95-119.
Abbas, J., & Sağsan, M. (2019). Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis. Journal of Cleaner Production, 229, 611-620.
Abubakar, M. A., Elrehail, H., Alatailat, M. A., Elci, A. (2019). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. Journal of Innovation & Knowledge, 4, 104–114.
Agarwal, A. (2020). Investigating design targets for effective performance management system: an application of balance scorecard using QFD. Journal of Advances in Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JAMR-05-2020-0075
Attar, M., Kang, K. (2018). The Effect of Organizational Culture and Knowledge Environment on Organizational Success: Directions for Future Research. Australasian Conference on Information Systems, 1-7. DOI: 10.5130/acis2018.bs.
Adams, F. G., Graham, K. W. (2017). Integration, knowledge creation and B2B governance: The role of resource hierarchies in financial performance. Industrial Marketing Management, 63, 179–191.
Balthazard, P. A., Cooke, R. A.  (2004). Organizational culture and knowledge management success: assessing the behavior-performance continuum. 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Proceedings of the, Big Island, HI, USA.
Bennett, R.  Gabriel, H. (1999). Organizational factors and knowledge management within large marketing departments: an empirical study. Journal of Knowledge Management, 33(3), 212-225.
Brix, J. (2017). Exploring knowledge creation processes as a source of organizational learning: A longitudinal case study of a public innovation project. Scandinavian Journal of Management, 33(2), 113–127.
Chelladurai, P. & Madella, A. (2006). Human resource management in Olympic sport organisations. Human Kinetics, First Edition.
Chiu, C., Chen, H. (2016). The study of knowledge management capability and organizational effectiveness in Taiwanese public utility: the mediator role of organizational commitment. SpringerPlus, 5(1520), 1-34.
Choong, Y., Wong, K., Lau., T. (2011). Intrinsic motivation and organizational commitment in the malaysian private higher education institution. International Refereed Research Journal, 2(4), 40-50.
Daft, R. (2012). A Dual-core Model of Organizational Innovation. Academy of Management Journal, 21(2), 193–210.
Demarest, M. (1997). Understanding knowledge management. Journal of long Range Planning, 30)3(, 374-384.
Denison, D. (2000). Organizational Culture: Can it be a Key Lever for Driving Organizational Change. In S. Cartwright and C. Cooper (Eds.), the Handbook of Organizational Culture. London: John Wiley and Sons.
Denison. D. R, Haaland, S, and Goelzer, P. (2004). Corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the world?. Organizational Dynamics, 33(1), 98-109.
Durst, S., Hinteregger, C., & Zieba, M. (2019). The linkage between knowledge risk management and organizational performance. Journal of Business Research, 105, 1-10.
Friedrich, J., Becker, M., Kramer, F., Wirth, M., & Schneider, M. (2020). Incentive design and gamification for knowledge management. Journal of Business Research, 106, 341-352.
Hussinki, H., Ritala, P., Vanhala, M., and Kianto, A. (2017). Intellectual Capital, Knowledge Management Practices and Firm Performance. Journal of Intellectual Capital, 18(4), 904-922.
Islam, Z., Mahtab, H., Ahmad, Z. (2008). The role of knowledge management practices on organizational context and organizational effectiveness. ABAC Journal, 28(1), 42-53.
King, W. R., chung, T. R., haney, M. H. (2008). Knowledge management and organizational learning. International journal of management science, OMEGA, 36(2), 167-336.
Lawson, S. (2003). Examining the relationship between organizational culture and knowledge management. Doctoral dissertation, Nova southeastern university.
Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, process, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information System, 20(1), 179-228.
Li, Y., Huang, J., Tsai, M. (2009). Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management, 38(4), 440–449.
Ortega-Parra, A., & Sastre-Castillo, M. (2013). Impact of perceived corporate culture on organizational commitment. Management Decision, 51, 1071-1083.
Pathiranage, Y.  L. (2019). Organizational Culture and Business Performance: An Empirical Study. SSRG International Journal of Economics and Management Studies, 6(6), 1-12.
Patterson, M., Nolan, M., Rick, J., Brown, J., & Adams, R. (2010).  From Metrics to Meaning: Culture Change and Quality of Acute Hospital Care for Older People. (Report for the National CO-ordinating Centre for NHS Service Delivery & Organisation (NCCSDO)). NHS Service Delivery and Organisation R & D (NCCSDO).
Tseng, S. M. (2016). The effect of knowledge management capability and customer knowledge gaps on corporate performance. Journal of Enterprise Information Management, 29(1), 51-71.
Trevor, S., Annette, M., Paul, D. (2010). Knowledge management and its capabilities linked to the business strategy for organizational effectiveness. International Journal of Knowledge Management, 6(3), 22-43.
Van Waeyenberg, T., Peccei, R., & Decramer, A. (2020). Performance management and teacher performance: the role of affective organizational commitment and exhaustion, The International Journal of Human Resource Management, 4, 1-24. DOI: 10.1080/09585192.2020.1754881
Vila, L. E., Cabrer, B., & Pavía, J. M. (2015). On the relationship between knowledge creation and economic performance. Technological and Economic Development of Economy, 21(4), 539–556.
Wang, Z., Wang, N., and Liang, H. (2014). Knowledge Sharing, Intellectual Capital and Firm Performance. Management decision, 52(2), 230-258.
Yoti, J., Mohsin, F. (2020). Current Practices and Challenges of Performance Management System in Higher Education Institutions: A Review. Journal of Critical Reviews, 7(7), 921-925. doi:10.31838/jcr.07.07.167.
 Ahmadpour Dariani, Mahmoud. (2016). Identifying the success factors of human resources in small and medium businesses. Transformation and Improvement Management, 10(1), 1-20. [In Persian].
Ahmadi Baladehi, Seyyed Mehdi; Abbasi Esfajir, Ali Asghar; Kalantari, Hassan. (2013). Organizational culture and its role in the establishment of knowledge management system. International Accounting and Management Conference, Tehran University Conference Center, Mehr Eshraq Conference Institute. [In Persian].
Akbari, Hamid; Oureiyazdani, Badreddin and Yaqoubi, Nourmohammed. (2018). Structural equation modeling of the relationship between organizational culture and knowledge management implementation process (research sample: Zahedan municipality. Strategic management of organizational knowledge, 2(4), 75-101. [In Persian].
Davari, Ali; Sefidbari, Leila and Baghersad, Vajiheh. (2016). Factors of Iran's entrepreneurial ecosystem based on the Eisberg model. Entrepreneurship Development, 10(1), 100-120. [In Persian].
Enayati, Taraneh; Alipour, Alireza and Yousefi, Majid. (2011). Investigating the key components of establishing knowledge management in maritime organizations. Marine Science and Technology, 58(1), 38-47. [In Persian].
Fetrat, Mohammad Ali; Khorasani, Abbasalat; Abul Qasemi, Mahmoud and Ghahremani, Mohammad. (2014). Designing the performance management model of the faculty members of Kabul University. Iranian Higher Education Association, 7(4), 141, 174. [In Persian].
Ghaseminejad, Mahdieh. (2016). Investigating the relationship between the quality of work life and organizational culture in the executive agencies of Rafsanjan city. Master's thesis - Kerman University. [In Persian].
Ghorbanzadeh, Mansour. (2012). Management of employees' performance", social, economic, scientific and cultural monthly work and society, 160, 39-53. [In Persian].
Golmohammadi, Emad and Shahbazi, Samereh. (2018). The effect of knowledge management on the performance of companies: with an emphasis on the role of dynamic capabilities and social capital. Standard and Quality Management, 9(3), 35-46. [In Persian].
Hamidi, Yadollah; Mohammadi, Abdulaziz; Soltanian, Alireza and Mohammadfam, Eiraj. (2014). Organizational culture and its relationship with the quality of work life of university employees, Ergonomics Magazine, 3(4), 30-38. [In Persian].
Karami, Meqdad. (2011). Examining the relationship between organizational culture and the establishment of knowledge management in Bahman Automotive Group, Master's thesis, University of Tehran. [In Persian].
Konjkav Monfared, Amirreza; Malekpour, Leila and Haji Qasemi, Mohammad. (2018). The role of dynamic capabilities and customer knowledge in the effect of knowledge management capabilities on performance (research sample: Gas Company of Yazd province). Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(5), 118-83. [In Persian].
Mohammad Davoudi, Amir Hossein and Dadmarzi, Roya. (2017). The relationship between the establishment of knowledge management and empowerment with the job performance of employees. Human Resource Studies, 8(29), 1-22. [In Persian].
Moghimi, Seyyed Mohammad and Ramezan, Majid. (2011). Management research paper. The fifth volume, Tehran: Rahdan Publishing House. [In Persian].
Nowrouzi Cheshmeh Ali, Elham; Roshan, Seyyed Aliqoli and Vafadar, Milad. (2016). Analysis of the effect of intellectual capital on organizational performance with the mediating role of knowledge management in Iran's oil terminals company. Human Resource Education and Development, 4(13), 119-95. [In Persian].
Omidi, Alireza; Tondnevis, Fereydoun and Ahmad Mozafari, Seyyed Amir. (2015). The relationship between organizational culture and the effectiveness of knowledge management and organizational effectiveness in some sports organizations in Iran. Research in sports Management and movement behavior, 2(4), 87-104. [In Persian].
Qazlesflow, Hamidreza. (2019). Modeling sports entrepreneurial processes based on high performance work systems: the mediating role of job empowerment. Human resource management in sports. 7(2), 285-265. [In Persian].
Rahimnia, Fariborz and Alizadeh, Massoud. (2009). Investigating the dimensions of organizational culture based on Dennison's model from the perspective of faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. Educational and Psychological Studies of Ferdowsi University, 10(1), 147-170. [In Persian].
Rastegar, Abbas Ali; Akbarzadeh Safavi, Morteza and Bagheri Qarehbalag, Houshmand. (2019). Examining the antecedents of job performance in the police command of West Azarbaijan province. Naja Human Resources, 11(59), 57-78. [In Persian].
Rezaei, Rouholah; Salehi Moghadam, Nafiseh and Shabanalifami, Hossein. (2013). Investigating the effect of knowledge management on organizational performance in the Jihad Agricultural Organization of Alborz province. Agricultural Extension and Education Research, 7(4), 77-91. [In Persian].
Ramezaninejad, Rahim; Shafi’ei, Shahram and Asayesh, Leila. (2017). The effect of organizational culture on the effectiveness of the organization with the mediation of knowledge management in the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province. Applied Research in Sports Management, 7(2), 111-122. [In Persian].
Ranjbarian, Rasoul and Hasan Beigi, Mehdi. (2018). The relationship between knowledge management and organizational agility: emphasizing the mediating role of organizational communication variable. The 5th National Conference on Management and Humanities Research in Iran, Tehran, Modbar Management Research Institute. [In Persian].
Salamat, Shadi; Mirsepasi, Nasser and Reshadatjou, Hamideh. (2018). Designing a human resources performance management system in order to improve economic productivity (case study: Ayandeh Bank). Economics and Urban Management, 7(27), 86-100. [In Persian].
Sadeghian, Samaneh. (2012). The effect of organizational culture and structure on organizational effectiveness through knowledge management in Mashhad Science and Technology Park, Master's Thesis - Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Economic Sciences. [In Persian].
Tolaei, Ruhollah; Karimi, Zeinab and Nezafati, Navid. (2018). Investigating the effect of knowledge management on non-financial functions in financial organizations with the role of moderating decision-making style. Strategic Management of Organizational Knowledge, 2(5), 53-81. [In Persian].
Zarnegar, Mohammad. (2006). Acceptance of organizational culture and survival of the organization. Management Studies (Improvement and Transformation), 13(50), 119-146. [In Persian].