نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصی -مدرس دانشگاه -مسئول ارشیو

2 دانشیارگروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22054/jks.2021.58377.1413

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته با دو روش کمی و کیفی. ابزار گردآوری داده در بخش کمی و کیفی، پرسشنامه محقق‌ساخته با استفاده از شاخص‌های مدل پایه‌های ساختمان پروبست بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل 21 نفر مدیران و متخصصان دانش و کارشناسان خبره حوزه هنری و در بخش کمی شامل کارشناسان شاغل در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شامل 350 نفر بر اساس جدول  مورگان به تعداد 134 نفر که به روش هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش: در پژوهش حاضر با توجه به نتایج سه راند دلفی هفتاد مقوله در 8 شاخص شناسایی، اکتساب، توسعه، توزیع، حفاظت، استفاده، اندازه‌گیری و اهداف دانش با نظر خبرگان و متخصصان شناسایی شد. خلاصه آماری برحسب درجه اهمیت 8 شاخص مدیریت دانش نشان داد که شاخص اهداف دانش با میانگین کل 62/4، شاخص توسعه دانش با میانگین کل 26/4، شاخص توزیع دانش با میانگین کل 18/4 و شاخص حفاظت دانش با میانگین کل 17/4 بالاترین میانگین‌ها را کسب کرده‌اند. شاخص شناسایی دانش، حفاظت دانش و اکتساب دانش به‌طور اجماع قوی هماهنگ است. یافته‌های بخش کمی نشان داد که شاخص شناسایی دانش، اکتساب دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، حفاظت دانش، استفاده دانش، اندازه‌گیری دانش، به‌طورکلی در مدیریت دانش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با میانگین  2/55 پایین‌تر از حد متوسط بوده‌اند. نتیجه‌گیری: در صورت پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش با تأکید بر مدل پایه‌های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مدل مذکور می‌تواند در کلیه واحدهای حوزه هنری به کار گرفته شود تا از طریق شناسایی دانش در داخل سازمان و خارج از سازمان و بحث و تبادل دانش بین تأمین‌کنندگان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی صورت پذیرد، اکتساب دانش، پیاده‌سازی مدیریت دانش جهت بهبود روند فعالیت‌های این سازمان، با توجه به اینکه توسعه دانش از طریق فرآیند یادگیری آموزش باشگاه مکتب مهر و ارزیابی کاربران نسبت به کیفیت خدمات در واحد هنری، و فرایند یادگیری دانش و ایجاد سامانه‌های تعاملی مدیریت اطلاعاتی مناسب در حوزه هنری مشهود نیست. در بخش توزیع دانش از طریق برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در بخش حفاظت دانش از طریق تأکید بر ایجاد و نگهداری پایگاه دانش(مانند سوره مهر)، استفاده دانش از طریق ایجاد ساختار گروه بحث، شبکه‌های اجتماعی و اینترانت به‌منظور استفاده دانش(مانند اتوماسیون، سامانه جشنواره‌ها)، اندازه‌گیری دانش از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی و مستندسازی مستمر اطلاعات و دانش مهارت کارکنان و رسمیت بخشی به دانش سازمانی دعوت از صاحبان دانش‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت جهت حضور و ارتباط کارکنان با آن‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for implementing knowledge management in the artistic field of the Islamic Propaganda Organization.

نویسندگان [English]

  • mahnaz khodadad 1
  • fahimeh babalhabaeji 2
  • esmat momeni 3

1 knowledge and information science department

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of providing a model for implementing knowledge management in the artistic field of the Islamic Propaganda Organization.
The present study is a practical questionnaire in terms of applied purpose and a method mixed with two quantitative and qualitative. The data collection tool in the quantitative and qualitative sections was a researcher-made questionnaire using the indicators of Probest building base model. The research community in the qualitative part includes 21 managers and, knowledge specialists and experts in the field of art and in the quantitative part includes employed experts including 350 people based on Morgan's argument, 134 people who have been purposefully selected.
Findings: In the present study, according to the results of three Delphi rounds, seventy categories in 8 indicators of identification, acquisition, development, distribution, conservation, use, measurement and goals of knowledge were identified with the opinion of experts and specialists. Statistical summary in terms of the importance of 8 knowledge management indices showed that the knowledge objectives index with a total average of 4.62, knowledge development index with a total average of 4.26, knowledge distribution index with a total average of 4.18 and knowledge protection index with a total average of /17 4 have the highest averages. and Knowledge Acquisition are strongly coordinated. Quantitative findings showed that the index of knowledge identification, knowledge acquisition, knowledge development, knowledge distribution, knowledge conservation, knowledge measurement, in general the knowledge management of the Islamic Propaganda Organization with an average of 55.2 below average have been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Building Basic Model
  • Knowledge Management
  • Islamic Propaganda Organization Art Field