نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته با دو روش کمی و کیفی بود. ابزار گردآوری داده در بخش کمی و کیفی، پرسشنامه محقق‌ساخته با استفاده از شاخص‌های مدل پایه‌های ساختمان پروبست بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل 21 نفر مدیران و متخصصان دانش و کارشناسان خبره حوزه هنری و در بخش کمی شامل کارشناسان شاغل در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شامل 350 نفر بر اساس جدول  مورگان به تعداد 134 نفر که به روش هدفمند انتخاب شدند. در پژوهش حاضر با توجه به نتایج سه راند دلفی هفتاد مقوله در 8 شاخص شناسایی، اکتساب، توسعه، توزیع، حفاظت، استفاده، اندازه‌گیری و اهداف دانش با نظر خبرگان و متخصصان شناسایی شد. خلاصه آماری برحسب درجه اهمیت 8 شاخص مدیریت دانش نشان داد که شاخص اهداف دانش با میانگین کل 62/4، شاخص توسعه دانش با میانگین کل 26/4، شاخص توزیع دانش با میانگین کل 18/4 و شاخص حفاظت دانش با میانگین کل 17/4 بالاترین میانگین‌ها را کسب کرده‌اند. شاخص شناسایی دانش، حفاظت دانش و اکتساب دانش به‌طور اجماع قوی هماهنگ است. یافته‌های بخش کمی نشان داد که شاخص شناسایی دانش، اکتساب دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، حفاظت دانش، استفاده دانش، اندازه‌گیری دانش، به‌طورکلی در مدیریت دانش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با میانگین  2/55 پایین‌تر از حد متوسط بوده‌اند. در صورت پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش با تأکید بر مدل پایه‌های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مدل مذکور می‌تواند در کلیه واحدهای حوزه هنری به کار گرفته شود تا از طریق شناسایی دانش در داخل سازمان و خارج از سازمان و بحث و تبادل دانش بین تأمین‌کنندگان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی صورت پذیرد، اکتساب دانش، پیاده‌سازی مدیریت دانش جهت بهبود روند فعالیت‌های این سازمان، با توجه به اینکه توسعه دانش از طریق فرآیند یادگیری آموزش باشگاه مکتب مهر و ارزیابی کاربران نسبت به کیفیت خدمات در واحد هنری، و فرایند یادگیری دانش و ایجاد سامانه‌های تعاملی مدیریت اطلاعاتی مناسب در حوزه هنری مشهود نیست. در بخش توزیع دانش از طریق برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در بخش حفاظت دانش از طریق تأکید بر ایجاد و نگهداری پایگاه دانش (مانند سوره مهر)، استفاده دانش از طریق ایجاد ساختار گروه بحث، شبکه‌های اجتماعی و اینترانت به‌منظور استفاده دانش (مانند اتوماسیون، سامانه جشنواره‌ها)، اندازه‌گیری دانش از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی و مستندسازی مستمر اطلاعات و دانش مهارت کارکنان و رسمیت بخشی به دانش سازمانی دعوت از صاحبان دانش‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت جهت حضور و ارتباط کارکنان با آن‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Implementing Knowledge Management in the Artistic Field of the Islamic Publicity Organization

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Khodadad 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Esmat Momeni 3

1 Ph.d in Knowledge and Information Science, The Artistic Sect of the Islamic Republic, Tehran. Iran

2 Associate Professor, Information Science and Knowledge Dept,و Islamic Azad university- Science and Research Branch. Tehran. Iran

3 Associate Professor, Library and Information Science Dept., Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of providing a model for implementing knowledge management in the artistic field of the Islamic Propaganda Organization.The present study is a practical questionnaire in terms of applied purpose and a method mixed with two quantitative and qualitative. The data collection tool in the quantitative and qualitative sections was a researcher-made questionnaire using the indicators of Probest building base model. The research community in the qualitative part includes 21 managers, and knowledge specialists and experts in the field of art and in the quantitative part includes employed experts including 350 people based on Morgan's argument, 134 people who have been purposefully selected. In the present study, according to the results of three Delphi rounds, seventy categories in 8 indicators of identification, acquisition, development, distribution, conservation, use, measurement and goals of knowledge were identified with the opinion of experts and specialists. Statistical summary in terms of the importance of 8 knowledge management indices showed that the knowledge objectives index with a total average of 4.62, knowledge development index with a total average of 4.26, knowledge distribution index with a total average of 4.18 and knowledge protection index with a total average of 4.17 have the highest averages. and Knowledge Acquisition are strongly coordinated. Quantitative findings showed that the index of knowledge identification, knowledge acquisition, knowledge development, knowledge distribution, knowledge conservation, knowledge measurement, in general the knowledge management of the Islamic Publicity Organization have been below average with an average of 55.2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Building Basic Model
  • Knowledge Management
  • Artistic field of the Islamic Publicity Organization
ربیعی، علی؛ معالی، مهناز. (1393). مدیریت دانش؛ فرایندها، رویکردها. به کارگیری دستنامه پیاده‌سازی .تهران: نشر تیسا.
عدلی، فریبا. (1384). مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
فراهانی، حسن. (1388). مدیریت دانش و کارکردهای آن در سازمان‌ها، معرفت، 137.
کیانفر، فرهاد؛ عباسپور، عباس؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا؛ رحیمیان، حمید؛ مومنی، عصمت. (1397). وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام‌نور استان خوزستان. مدیریت فردا. 7 : 203-  219.
André Baracoa, José Braga de Vasconcelosa, Álvaro Rocha, Ruben Pereira  a Knowledge Management and Engineering Research Group, Universidad Atlantic, Fabric da Plover de Bar arena, 2730-036 Bar arena, Portugal   b Department de Engenharia Informatics, Universidad de Coimbra, Polo II - Pinal de Marcos, 3030-290 Coimbra, Portugal.  c Department of Science and Information Technology, Institute Universitário de Lisboan (ISCTE-IUL), Lisboan, Portugal  Please cite this article as: Bara, A., International Journal of Information Management (2017).
Jenner, M., & Lowman, L. (2003). A Knowledge Management Success Model: An Extension of Debone and Mclean's is Success Model. AMCIS 2003 Proceedings, 330.
Mendoza, C., Bischoff, J., & Willy, C.(2017). Measuring the Value of Knowledge Management Practices at
Monika, I., & Takeuchi, H.(1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press
Proust, G. J.(1998). Practical Knowledge Management: A Model that Works. PRISM-CAMBRIDGE MASSACHUSETTS-, 17-30.
Proust, G., Rabun, S., & Romhardt, K.(2000). Managing Knowledge: Building Blocks for Success(Vol. 360). Chi Chester: John Wiley & Sons.
Adli, Fariba (2005). Knowledge management, moving beyond knowledge. Tehran: Metacognitive Publications of Andisheh. [In Persian].
Farahani, Hassan (2009). Knowledge management and its functions in organizations. Marafe, No. 137. [In Persian].
Kianfar, Farhad; Abbaspour, Abbas; Nili Ahmadabadi, Mohammad Reza; Rahimian, Hamid; Momeni, Esmet .(2017). Current status of knowledge management level of Payam Noor University in Khuzestan province. Management of tomorrow. Q7: 203-219 [In Persian].
Rabiei, Ali; Maali, Mahnaz. (2013). knowledge management; Processes, approaches, application of the implementation manual. Tehran: Tisa Publishing. [In Persian].