نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22054/jks.2020.52836.1330

چکیده

خلاقیت سازمانی همواره تحت تأثیر متغیرها و عوامل گوناگونی قرار داشته است. یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر خلاقیت سازمانی، فرآیندهای مختلف مدیریت دانش و پدیده رفتار شهروندی سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خلاقیت سازمانی در مؤسسات آموزش عالی بود. نوع پژوهش، توصیفی-همبستگی و جامعه‌آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی دانشگاه قم به تعداد 344  نفر بودند که از میان آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، از سه پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته خلاقیت سازمانی استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای تسهیم دانش 91/0، رفتار شهروندی 82/0، و خلاقیت سازمانی 85/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در سطح استنباطی(تی تک نمونه‌ای، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و Amos گرافیک انجام گردید. یافته‌ها نشان داد میانگین همه مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در ابعاد مختلف، بالاتر از حد متوسط و میانگین رفتار تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان، پایین‌تر از حد متوسط بود. ضریب رگرسیون نشان داد هم تسهیم دانش و هم رفتار شهروندی سازمانی قابلیت پیش‌بینی خلاقیت سازمانی کارکنان را دارند. ضرایب تحلیل مسیر نشان می‌دهد که اثرات رفتار تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی روی خلاقیت سازمانی کارکنان، مثبت و معنادار است. بر این اساس می‌توان گفت لازمه بهبود خلاقیت سازمانی، گستردگی و تنوع اطلاعات موجود در افراد، تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between knowledge sharing and organizational citizenship behavior with organizational creativity in Higher Education Institutions (study case: staffs in University of Qom)

نویسنده [English]

  • abdollah jahanipour

university of kashan

چکیده [English]

Organizational creativity has always been influenced by various variables and factors. One of the affecting components on organizational creativity is the various processes of knowledge management and the phenomenon of organizational citizenship behavior. Thus the purpose of this research was study of relationship between knowledge sharing and organizational citizenship behavior with organizational creativity in Higher Education Institutions. Research type was descriptive correlative and statistical population consisted all of staff employees in University of Qom (N=344) that by using Cochran Formula and stratified randomized sampling 260 ones were chosen as sample. To gathering data’s used from knowledge sharing standard questionnaire, organizational citizenship behavior standard questionnaire and organizational creativity questionnaire. Content validity was used to measure questionnaires validity. Questionnaires reliability through Cronbach alpha coefficient obtained equal to 0.91 for knowledge sharing, 0.82 for citizenship behavior and 0.85 for organizational creativity. Data’s analysis done in descriptive level (frequency, percentage, mean & standard deviation) and inferential level (one sample t-test, regression coefficient & structural equation modeling) by using Spss & Amos Graphic software’s. Finding showed mean of organizational citizenship behavior in different components were bigger than average and mean of knowledge sharing and organizational creativity were lower than average. Regression coefficient showed that both knowledge sharing and organizational citizenship behavior can predict employees' organizational creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational creativity
  • Employees'