نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

سنجش بلوغ مدیریت دانش اجازه می‌دهد شرکت‌هایی که در حال اجرای پروژه‌های مدیریت دانش هستند، فعالیت‌های مدیریت دانش خود را به‌صورت جامع ارزیابی کنند و به‌صورت سیستماتیک و نظام‌مند جایگاه و موقعیت خویش را در مدیریت دانش تشخیص دهند و دقیقاً موانع پیشرفت را شناسایی و تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا و منابع موردنیاز برای رسیدن به مراحل بعدی را تعیین کنند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان انجام شده است. با توجه به ارائه مدلی به‌منظور ارزیابی تأثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان با استفاده از محیط معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS، در پژوهش حاضر از متدلوژی پژوهشی ترکیبی استفاده شد. روش گرد‌آوری اطلاعات، مطالعه موردی مستندات و روش کتابخانه‌ای بود. جامعه آماری، یک نمونه 221 نفری از مدیران و کارشناسان بانک پارسیان بود. پژوهش دو پرسشنامه داشت، اولین پرسشنامه، پرسشنامه محقق‌ساخته بلوغ مدیریت دانش در بانک پارسیان و پرسشنامه دوم، پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی بود. جهت تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات بدست آمده نیز از ابزار بومی‌‌‌سازی مؤلفه‌های پژوهش، آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده گردید. در محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از بررسی مدل‌های پیشنهادی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش و کیفیت خدمات بانکی، به بررسی اثر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات بانکی در بانک پارسیان پرداخته شده است. بدین منظور، مدل معادلات ساختاری بین بلوغ مدیریت دانش و کیفیت خدمات بانکی برازش می‌گردد. نتایج نشان داد میزان بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات اثر مثبت و معنی‌داری دارد. از بین متغیرهای تعیین‌کننده بلوغ مدیریت دانش، دسترسی به دانش و تجربیات، فرآیندهای سازمانی، مهارت کارکنان، انگیزه افراد، ثبت تجارب کارکنان، بازیابی دانش و مبادله دانش بر بلوغ مدیریت دانش اثری مثبت و مستقیم داشته و مدیریت سازمان، سیستم‌های سازمان و فناوری اطلاعات و فعالیت دانش تیمی اثر معکوسی بر به بلوغ رسیدن مدیریت دانش در سیستم داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Knowledge Management Maturity on Service Quality in Parsian Bank

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dekamini 1
  • Mohammad Ehsanifar 2

1 PhD Student in Industrial Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

چکیده [English]

Assessing the maturity of knowledge management allows companies that are implementing knowledge management projects to comprehensively evaluate their knowledge management activities and systematically and systematically identify their position in knowledge management and accurately identify barriers to progress and make changes and adjustments; it allows them to implement the necessary changes and determine the resources needed to reach the next steps. The aim of this study was to evaluate the effect of knowledge management maturity on service quality in Parsian Bank. Considering the presentation of a model to evaluate the effect of knowledge management maturity on service quality in Parsian Bank using the structure of structural equations in AMOS software, in the present study, a combined research methodology will be used. The statistical population is a sample of 221 managers and experts of Parsian Bank who are familiar with the subject of research. In order to analyze the obtained information, the tools of localization of research components, descriptive statistics and inferential statistics have been used. The structural equation model fits between knowledge management maturity and quality of banking services. The results show that the degree of knowledge management maturity has a positive and significant effect on service quality. Among the variables that determine knowledge management maturity, access to knowledge and experience, organizational processes, employee skills, motivation, recording employee experiences, knowledge retrieval and knowledge exchange have a positive and direct effect on knowledge management maturity and organizational management, organizational systems and Information technology and team knowledge activities have had the opposite effect on the maturity of knowledge management in the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Management Maturity Model
  • Service Quality
  • Information and Communications Technology
آدیش، محمدعلی و رضایی دیزگاه، مراد. (1396). مطالعه ابعاد مدیریت دانش بین بانک‌های خصوصی و دولتی موردمطالعه: بانک‌های خصوصی و دولتی شهر ساری. دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
تولایی، روح‌الله و سولماز سلطانی. (1395). ارائه الگوی توسعه شبکه‌های همکاری به‌منظور خلق و به اشتراک‌گذاری دانش. نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
جمالی، شرمینه. (1396). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کاهش ریسک با میانجی‌گری عوامل مؤثر در انتخاب سهام موردمطالعه: کارگزاری‌های بانک مسکن، بانک خاورمیانه، سهم آشنا و نواندیشان بازار سرمایه. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان.
خدیور، آمنه و عباسی، فاطمه (1395). ارزیابی بلوغ توسعه مدیریت دانش در سیصد بانک برتر ایرانی. فصلنامه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1(3)، 23-42.
دلوی، محمدرضا؛ ابراهیمی، حدیث و مشایخی، بهناز. (1392). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی بر قابلیت نوآوری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب. ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
سهرابی، بابک، رئیسی وانانی، ایمان و دوستی سیروس، علی. (1389). ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ توسعه مدیریت دانش در صنعت نرم‌افزار. سیاست علم و فن‌آوری، 3(1)، 63-79.
شیخ‌الاسلامی کندلوسی، نادر و صانعیان، محمدعلی. (1394). نقش بلوغ دانشی در استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی سازمان. اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، بانک پیشگامان پژوهش‌های نوین.
صارمی‌راد، نسا. (1392). بررسی ارتباط استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی با نوآوری و عملکرد سازمان. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز.
ظاهری عبده‌وند، سمیه. (1394). بررسی ارتباط استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی با نوآوری و عملکرد سازمان. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
عظیم‎زاده، آرزو و رحمانی، فائزه. (1394). تأثیر پردازش اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان دانشگاه، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
فروزنده، محمد. (1394). بررسی تأثیر عامل ساختار سازمانی بر ترویج و توسعه فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش سازمانی در صنایع تولیدی و تحقیقاتی. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
قاسمی، وحید. (1389). مدل‌‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد آموس، انتشارات جامعه شناسان، تهران.
قدکساززاده، محمد و مومنی، منصور. (۱۳۹۴). تأثیر برونسپاری منابع انسانی بر چابکی بانک با متغیرتعدیل‌کننده استراتژی‌های منابع انسانی به کمک مدل‌‌سازی معادلات ساختاری SEM، دومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، دبیرخانه دائمی همایش.
قلی‌پور طهمورث، حسن؛ عابدی جعفری، حسن و خطیبیان، ندا. (1388). سنجش سطح بلوغ توسعه مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‌یافته توسعه مدیریت دانش. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(14)، 121-148.
کاربین، سعید و کارگربیده، محمدجواد. (1395).  بررسی و تبیین استفاده از هوش تجاری ابری در پردازش اطلاعات در بانک‌های ایرانی برای دومین همایش چشم‌انداز فنّاوری کامپیوتر و شبکه در2030. دومین همایش چشم‌انداز فنّاوری کامپیوتر و شبکه در 2030، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.
کریمی‌زاده شقاقی، لیلا. (1395). جایگاه شبکه اجتماعی در اشتراک‌گذاری دانش سازمانی در صنعت گردشگری، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، بانک مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
محبوبی، مریم؛ تقی پور، محمد؛ عبدلی، حبیب و و مرادی، پروانه. (1394). بررسی تأثیرICT بر موانع به اشتراک‌گذاری دانش سازمانی در فرآیند مدیریت دانش سازمانی به انضمام مطالعه موردی، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
ملکی ویر، محمود. (1395). بررسی تأثیر ابعاد راهبردی‌ و فنّاوری بانک بر پیاده‌سازی موفق تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی بانک با توجه به رویکرد مدیریت دانش سازمانی در صنعت بانکداری. نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
نادری، محمدصالح و محمدی، محسن. (1394). بررسی استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
یوسفی، سمیه و عادل صلواتی. (1394). ارائه چهارچوبی برای استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانی در سازمان، دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
Centobelli, Piera. )2018). Aligning Enterprise Knowledge and Knowledge Management Systems to Improve Efficiency and Effectiveness Performance: A Three-Dimensional Fuzzy-based Decision Support System. Expert Systems with Applications, 91, 107-126.
Cerchione. Roberto, Emilio Esposito. (2017). Using Knowledge Management Systems: A Taxonomy of SME Strategies. International Journal of Information Management, 37(1), Part B, 1551-1562.
Fahmideh, Mahdi & Ghassan Beydoun. (2018). Reusing Empirical Knowledge During Cloud Computing Adoption. Journal of Systems and Software, 138, 124-157.
Klovienė, Lina, Edita Gimzauskiene. (2015). The Effect of Information Technology on Accounting System's Conformity with Business Environment: A Case Study In Banking Sector Company. Procedia Economics and Finance, 32, 1707-1712.
Kumar, Sushil & Bipin Kumar Tripathi. (2018). High-dimensional information processing through resilient propagation in quaternionic domain. Journal of Industrial Information Integration, In press, corrected proof.
Naqshbandi, M. Muzamil & Sajjad M. Jasimuddin.(2018). Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals. International Business Review, 27(3), 701-713.
Petrova, G.I., et al. (2015). Knowledge Management as a Strategy for the Administration of Education in the Research University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166, 451-455.
Torabi, Mir Hamid Reza, et al. (2016). An Investigation of the Impact of Knowledge Management on Human Resource Performance in Management of Keshavarzi Bank Branches in Tehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 230, 471-481.
Trivella, Lamprini, Nasiopoulos K. Dimitrios. (2015). Knowledge Management Strategy within the Higher Education. The Case of Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 175, 488-495.
Vaishnavi, Vijay K. & William Kuechler Jr. (2008). Design Science Research Methods & Patterns. Innovating Information & Communication Technology. Auerbach Publications © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC.
Wan, Shan, et al. (2017). Process and Knowledge Management in a Collaborative Maintenance Planning System for High Value Machine Tools. Computers in Industry, Volume 84, 14-24.
Adish, Mohammad Ali and Murad Rezaei Dizgah. (2016). a study of knowledge management dimensions between private and public banks under study: Private and public banks of Sari city, 10th International Conference on Economics and Management, Rasht, Islamic Azad University, Rasht Branch. [In Persian].
Azimzadeh, Arezoo and Faezeh Rahmani. (2014). the effect of information processing on the knowledge management of university employees, the 8th National Conference and the 2nd International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute. [In Persian].
Centobelli, Piera. )2018.( Aligning Enterprise Knowledge and Knowledge Management Systems to Improve Efficiency and Effectiveness Performance: A Three-Dimensional Fuzzy-based Decision Support System. Expert Systems with Applications, Volume 91, 107-126. [In Persian].
Cerchione. Roberto, Emilio Esposito. )2017( .Using Knowledge Management Systems: A Taxonomy of SME Strategies. International Journal of Information Management, 37(1), Part B, 1551-1562. [In Persian].
Delavi, Mohammadreza; Hadis Ebrahimi and Behnaz Mashayekhi. (2013). Investigating the effect of organizational knowledge management strategies on innovation capability and organizational performance, a case study: Elekht Industrial Group, 6th Knowledge Management Conference, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute. [In Persian].
Fahmideh, Mahdi & Ghassan Beydoun. (2018). Reusing Empirical Knowledge During Cloud Computing Adoption. Journal of Systems and Software, Volume 138, 124-157. [In Persian].
Forouzandeh, Mohammad. (2014). Investigating the effect of the organizational structure factor on the promotion and development of organizational knowledge sharing culture in manufacturing and research industries, the 7th National Conference and the 1st International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute. [In Persian].
Hassan Qolipour, Tahmoures, Abedi Jafari Hasan, Khatibiyan Nada. (2018). Measuring the maturity level of knowledge management development in organizations through a developed maturity model of knowledge management development. Iranian Management Sciences Quarterly: Summer, 4(14),121-148. [In Persian].
Jamali, Shermineh. (2016). Investigating the effect of knowledge management on risk reduction through the mediation of effective factors in the selection of the studied stocks: Brokerages of Maskan Bank, Middle Eastern Bank, Sahm Ashna and New Thoughts of Capital Market, Second International Conference on Management and Accounting, Tehran, Institute of Education Excellent Salehan. [In Persian].
Karbin, Saeed and Mohammad Javad Kargarbideh. (2015). Reviewing and explaining the use of cloud business intelligence in information processing in Iranian banks for the second conference on computer and network technology prospects in 2030, the second conference on computer and network technology prospects in 2030, Meibod, Azad University Islam gives one. [In Persian].
Karimizadeh Shaghaghi, Leila. (2015). The role of social network in sharing organizational knowledge in the tourism industry, the fourth national conference on management, economics and accounting, Tabriz, East Azerbaijan Industrial Management Bank, Tabriz University. [In Persian].
Khadivar, Ameneh and Fatemeh Abbasi. (2015). Evaluation of the maturity of knowledge management development in three hundred top Iranian banks. Quarterly Journal of New Researches in Decision Making, 1(3), 23-42. [In Persian].
Klovienė, Lina, Edita Gimzauskiene. (2015). The Effect of Information Technology on Accounting System's Conformity with Business Environment: A Case Study In Banking Sector Company. Procedia Economics and Finance, Volume 32, 1707-1712. [In Persian].
Kumar, Sushil & Bipin Kumar Tripathi. (2018). High-dimensional information processing through resilient propagation in quaternionic domain. Journal of Industrial Information Integration, In press, corrected proof, Available online 20 February 2018. [In Persian].
Mahboubi, Maryam; Mohammad Taghipour; Habib Abdoli and Parvaneh Moradi. (2014). Investigating the impact of ICT on barriers to organizational knowledge sharing in the process of organizational knowledge management including a case study, 7th National Conference and 1st International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute. [In Persian].
Malekivir, Mahmoud. (2015). Investigating the impact of the strategic and technological aspects of the bank on the successful implementation of the bank's organizational knowledge management strategies according to the approach of organizational knowledge management in the banking industry, the first international conference on new paradigms of business and organizational intelligence management, Tehran, Shahid Beheshti University. [In Persian].
Naderi, Mohammad Saleh and Mohsen Mohammadi. (2014). Investigating organizational knowledge management strategies on organizational performance with a balanced scorecard approach, 7th National Conference and 1st International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute. [In Persian].
Naqshbandi, M. Muzamil & Sajjad M. Jasimuddin. (2018). Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals. International Business Review, 27(3), 701-713. [In Persian].
Petrova, G.I., et al. (2015). Knowledge Management as a Strategy for the Administration of Education in the Research University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 166, 451-455. [In Persian].
Qadaksazzadeh, Mohammad; Momeni, Mansour. (2014). The impact of human resource outsourcing on bank agility with the variable of adjusting human resource strategies with the help of SEM structural equation modeling, the second national conference and the second international conference on management and accounting of Iran, Hamedan, permanent secretariat of the conference. [In Persian].
Qasemi, Vahid. (2010). Structural equation modeling in social research using Amos, Sociologists Publications, Tehran. [In Persian].
Saremi Rad, Nesa. (2012). Investigating the relationship between organizational knowledge management strategies and organizational innovation and performance, International Conference on Management, Challenges and Solutions, Shiraz. [In Persian].
Sheikhul-Islami Kandolosi, Nader and Mohammad Ali Sane’eian. (2014). The Role of Knowledge Maturity in Organizational Knowledge Management Strategies, The First International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium, Rasht, New Research Pioneers Bank. [In Persian].
Sohrabi, Babak, Raeisi Vanani Iman, Alidousti Sirous. (2019). Presenting a practical model to measure the maturity of knowledge management development in the software industry. Science and Technology Policy Journal, 3(1), 63-79. [In Persian].
Tolaei, Ruhollah and Solmaz Soltani. (2015). Presentation of the development model of cooperation networks in order to create and share knowledge, the first international conference on new paradigms of business and organizational intelligence management, Tehran, Shahid Beheshti University. [In Persian].
Torabi, Mir Hamid Reza, et al. (2016). An Investigation of the Impact of Knowledge Management on Human Resource Performance in Management of Keshavarzi Bank Branches in Tehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 230, 471-481. [In Persian].
Trivella, Lamprini, Nasiopoulos K. Dimitrios. (2015). Knowledge Management Strategy within the Higher Education. The Case of Greece. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 175, 488-495. [In Persian].
Vaishnavi, Vijay K. & William Kuechler Jr. (2008). Design Science Research Methods & Patterns - Innovating Information & Communication Technology. Auerbach Publications © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC. [In Persian].
Wan, Shan, et al. (2017). Process and Knowledge Management in a Collaborative Maintenance Planning System for High Value Machine Tools. Computers in Industry, Volume 84, 14-24. [In Persian].
Yousefi, Samayeh and Adel Salavati. (2014). Presenting a framework for organizational knowledge management strategies in the organization, the second national conference on organizational culture and human resources, Sanandaj, Islamic Azad University, Sanandaj branch. [In Persian].
Zaheri Abdovand, Samayeh. (2014). Examining the relationship between organizational knowledge management strategies and organizational innovation and performance, the 7th National Conference and the 1st International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute. [In Persian].