نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

10.22054/jks.2021.59821.1423

چکیده

مطالعه حاضر نقش میانجی هویت سازمانی را در رابطه بین رهبری اخلاقی بر آوا و رفتار شهروندی مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش‌های توصیفی _ همبستگی به شمار می­آید. جامعه پژوهش تمــامی کارکنــان ادارات کــل ورزش و جوانــان استان‌های غرب کشور در سال 1397 بـود. از تحلیل عاملی در این تحقیق استفاده شده که حجم نمونه بر اساس آن 168 نفر به دست آمدکه برای اطمینان از نمونه گیری 210 پرسشنامه جمع­آوری شد. به­ منظور جمع­آوری داده­ها از 4 پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی صوری توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه آزمون با استفاده از نرم افزار smart pls مورد تأیید قرار گرفت. روایی همگرایی نیز بزرگتر از 5/0 است. میزان پایایی برای کلیة متغیرهای پژوهش بیشتر از7/0 است. جهت آزمون فرضیه­ها از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای pls  و Spss انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که رهبری اخلاقی بر افزایش هویت و رفتار شهروندی به طور مستقیم اثرگذار بود. متغیرهای هویت و رفتار شهروندی از نگـرش اعـضای سـازمان تـأثیر می‌پذیرند و ناشی از دیدگاهی است که فرد نسبت به سازمان به دست می‌آورد بنابراین رهبران سازمان باید به برقراری انصاف و عدالت در سازمان توجه نمایند و اخلاق را در سازمان برقرار نموده و تأثیری مثبـت در ایجـاد جهت­گیری منطقی نسبت به هویت و افزایش رفتار شهروندی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of ethical leadership on organizational citizenship behavior and employee voice the mediator organizational identity(Case study of employees of the Department of Sports and Youth of the western provinces of the country)

نویسندگان [English]

  • shahab bahrami 1
  • mohammad saeid kiani 2

1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 PhD Student, Department of Sports Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The present study examines the mediating role of organizational identity in the relationship between ethical leadership over voice and citizenship behavior. The present study is descriptive-survey and applied in terms of purpose and in terms of data collection is a descriptive-correlational research. The study population was all employees of the General Departments of Sports and Youth in the western provinces of the country in 2018. Factor analysis was used in this study based on which the sample size was 168 people and 210 questionnaires were collected to ensure sampling. In order to collect data, 4 standard questionnaires were used. Face validity was confirmed by 10 professors of sports management and test structure validity using smart pls software. Convergence validity is also greater than 0.5. The reliability rate for all research variables is more than 0.7. Pearson correlation coefficient and path analysis were used to test the hypotheses. The results of the analysis showed that ethical leadership had a direct effect on increasing identity and citizenship behavior. The variables of identity and citizenship behavior are influenced by the attitude of the members of the organization and is due to the view that the individual acquires towards the organization. Therefore, the leaders of the organization should pay attention to establishing fairness and justice in the organization. Have a rational approach to identity and increase citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • organizational voice
  • Organizational Identity
  • moral leadership