نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد

10.22054/jks.2021.60074.1427

چکیده

هدف: کاربردپذیری یکی از مهمترین شاخص‏های ارزیابی کیفیت نرم‏افزارها است که نقش مهمی را در بهبود عملکرد و کارایی آن‏ها ایفا می‏کند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کاربردپذیری نرم‏افزار مدیریت دانش (MTAShare) از دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 28 نفر از کاربران نرم‌افزار مدیریت دانش (MTAShare) در بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده است. برای ارزیابی کاربردپذری نرم‏افزار از مدل ISO/IEC 9126 و برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مقوله‌های قابلیت نگهداری، انتقال‏پذیری، کارایی، اطمینان، کارکردی بودن و قابلیت استفاده از نرم‏افزار (MTAShare) از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و مقوله‌های قابلیت اطمینان، انتقال‏پذیری، استفاده، کارایی، قابلیت نگهداری و کارکردی بودن از دیدگاه کاربران بانک شهر به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را در مدیریت دانش سازمانی دارند. همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین مقوله‌های کاربردپذیری نرم‌افزار معنی‌دار هستند و میزان کاربردپذی آن از دیدگاه کاربران مطلوب است و این نرم‏افزار برای درونی‌سازی، بیرونی‌سازی، اجتماعی کردن و ترکیب دانش در سازمان‌ها مناسب است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که کاربردپذیری و استفاده بیشتر از نرم‏افزار (MTAShare) در سازمان‏ها می‏تواند به تسهیل و تسریع فرایندهای مدیریت دانش در سازمان‏ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the usability of (MTAShare) knowledge management software from the perspective of Bank Shahr and the company of future development consultant’s employees

نویسنده [English]

  • ali sharafi

PhD. student of Tehran University and librarian of shahed university

چکیده [English]

Purpose: Usability is one of the most important indicators of software quality assessment that plays an important role in improving their performance and efficiency. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the usability of (MTAShare) knowledge management software from the perspective of Bank Shahr and the Company of Future Development Consultant’s employees.
Methodology: This research is applied that done survey method. The statistical population of this study consists of 28 users of (MTAShare) knowledge management software in the Bank Shahr and Company of Future Development Consultant’s employees. The ISO / IEC 9126 model was used to evaluate the usability of the software and a questionnaire was used to collect data. Also SPSS software was used for data analysis.
Findings: Findings showed that the categories of maintainability, portability, efficiency, reliability, functionality and usability of (MTAShare) software from the perspective of users of Future Development Consultants and the categories of reliability, portability, usability, efficiency, maintainability and functionality from the perspective of Bank Shahr users have the respectively highest usability in the organizational knowledge management. Also, the results of t-test showed that the average difference between usability categories of software is significant and the level of usability of (MTAShare) knowledge management software from the perspective of users is desirable and this software is appropriate for internalizing, externalizing, socializing and combining knowledge in organizations
Conclusion: The results showed that the usability and more use of (MTAShare) software in organizations can help facilitate and accelerate knowledge management processes in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • (MTAShare) knowledge management software
  • Usability