نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22054/jks.2021.59733.1422

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه رهبری تحول‌آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد.
روش: جامعة آماری شامل 380 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 191 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. گردآوری داده‌های پژوهش از طریق سه پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین، فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌‌ها، از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده نیز از نرم‌افزار آماری SPSS-22 به کار گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین رهبری تحول‌آفرین و تسهیم دانش (469/0r=) در سطح 99 درصد وجود دارد. هم‌چنین بررسی‌ها نشان داد همبستگی مثبت و معنی‌داری بین رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ یادگیری سازمانی (573/0r=) در سطح 99 درصد وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بطور کلی نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات انجام گرفته همسو می‌باشد و می‌توان چنین برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی، بین رهبری تحول‌آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش رابطه معنی‌داری وجود دارد. لذا مدیران سازمان‌ها باید برای این موضوع در دنیای رقابتی امروز، اهمیت بسزایی قائل شوند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing (Case study: Staff of Islamic Azad University, Tonekabon Branch)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni

Department of Management, Faculty of Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between transformational leadership and organizational learning culture and knowledge sharing. Method: The statistical population includes 380 employees of Islamic Azad University of Tonekabon. Using Kerjcie and Morgan table, 191 people were selected as the statistical sample. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Data collection tools include three transformational leadership questionnaires, organizational learning culture, and knowledge sharing. Formal and content validity were used to determine the validity of the questionnaires and for reliability measurement, they were confirmed by Cronbach's alpha method. SPSS-22 statistical software was used to analyze the obtained data. Results: The findings showed that there was a positive and significant correlation between transformational leadership and knowledge sharing (r = 0.469) at 99%. Also, studies have shown that there is a positive and significant correlation between transformational leadership and organizational learning culture (r = 0.573) at 99%. Conclusion: In general, the results of the present study are consistent with the research conducted and it can be understood that in the society and the sample under study, there is a significant relationship between transformational leadership and organizational learning culture and knowledge sharing. Therefore, managers of organizations should pay close attention to this issue in today's competitive world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Organizational Learning Culture
  • Knowledge Sharing