نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،دورود،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتماد به نفس با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه‌ اجتماعی دانش آموزان (شاد) از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود به روش توصیفی- همبستگی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 398 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود است که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان 196 نفر تعیین گردید. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس کوپر اسمیت(1967) و برای سنجش میزان سواد رسانه‌ای معلمان در استفاده از شبکه اجتماعی شاد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پس از گردآوری پرسشنامه ها، داده های گردآوری شده طبقه بندی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 تجزیه و تحلیل شدند. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد که نتیجه این آزمون نشان از توزیع نرمال داده ها گردآوری شده داشت و به همین جهت نیز آزمون پیرسون برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان زن شهر دورود بین اعتماد به نفس و هریک از ابعاد آن (اعتماد به نفس عمومی، اعتماد به نفس شغلی، اعتماد به نفس اجتماعی و اعتماد به نفس خانوادگی)با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه‌ اجتماعی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigating the relationship between self-confidence and media literacy in using students' social network (Shad) from the perspective of female primary school teachers in Doroud

نویسندگان [English]

  • Mansour Torkiantabar 1
  • Maryam Salimi 2

1 Department of Information Science and Knowledge,Islamic Azad University,Doroud,Iran

2 M.Sc. Student of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Doroud, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between self-confidence and media literacy in the use of students' social network from the perspective of female primary school teachers in Dorud by descriptive-correlation method. The statistical population of the study includes 398 female primary school teachers in Doroud. The statistical population of the study includes 398 female primary school teachers in Doroud, of which 196 were selected based on the Krejcie-Morgan table. Cooper-Smith (1967) standard self-confidence questionnaire was used to collect the required data for the research and a researcher-made questionnaire was used to measure teachers' media literacy in using social network (Shad). After collecting the questionnaires, the collected data were classified and analyzed using SPSS24 statistical software. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of data distribution. The result of this test showed the normal distribution of collected data and therefore Pearson test was used to test the research hypotheses. The results of the study showed that from the perspective of female teachers in Doroud, between self-confidence and each of its dimensions (general self-confidence, job self-confidence, social self-confidence and family self-confidence) with media literacy in use Students have a positive and significant relationship with social network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence
  • media literacy
  • student social network