نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، واحد دورود،دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی ، لرستان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتمادبه‌نفس با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه‌ اجتماعی دانش آموزان (شاد) از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 398 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود است که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان 196 نفر تعیین و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های موردنیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد اعتمادبه‌نفس کوپر اسمیت (1967) با ضریب پایایی 88/0 و برای سنجش میزان سواد رسانه‌ای معلمان در استفاده از شبکه اجتماعی شاد از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 81/0 استفاده شده‌است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS24 تجزیه‌وتحلیل شدند. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد که نتیجه این آزمون نشان از توزیع نرمال داده‌های گردآوری‌شده داشت و به همین جهت نیز آزمون پیرسون برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان زن شهر دورود بین اعتمادبه‌نفس و هریک از ابعاد آن (اعتمادبه‌نفس عمومی، اعتمادبه‌نفس شغلی، اعتمادبه‌نفس اجتماعی و اعتمادبه‌نفس خانوادگی) با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه‌ اجتماعی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار دارند. بر اساس یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌های مشابه می‌توان گفت داشتن اعتمادبه‌نفس و تقویت و ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای می‌تواند باعث افزایش توانایی گروه‌های مختلف جامعه در استفاده از انواع فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی شود و این مهم در حوزه آموزش‌وپرورش بر توانمندی معلمان در بهره‌گیری و استفاده بهینه از شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Self-Confidence and Media Literacy in Using Students' Social Network (Shad) from the Perspective of Female Primary School Teachers in Doroud

نویسندگان [English]

  • Maryam Salimi 1
  • Mansour Torkiantabar 2

1 M.Sc. Student of Curriculum Planning, Dorud branch , Islamic Azad University, Lorestan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad university, Doroud, Iran

چکیده [English]

Introduction
A teacher is a person who needs to have high self-confidence due to the necessity of his job and profession, because he must act in his work environment and in relation to students, as well as in social communication and interactions outside the work environment in such a way that others can observe the indicators of a self-confident person well and be influenced by it. Nowadays, diversity in teaching and learning methods and patterns is required on the one hand, and advances in the field of information and communication technology on the other hand. So that teachers can strengthen their personal and social characteristics towards others and use them to advance their social and professional activities.

Literature Review
 The results of studies and researches that have been carried out in Iran and also in foreign countries regarding the issue under study show that virtual space has an effect on the self-confidence of young people, in the sense that with the increase in the use of virtual space, the desire of users to communicate in the virtual space becomes more and in the real space becomes less. The findings of such studies have shown that with the increase in the use of virtual space among the respondents, the level of independence of the respondents increases. Accordingly, with the increase in the use of social networks among the respondents, the level of self-confidence of users who have social limitations increases. There is a relationship between media literacy integration. Also, teachers believe that the use of social networks can have destructive effects on their students, therefore they consider it necessary to teach media literacy skills to their students.

Methodology
This research has been done with the purpose of investigating the relationship between self-confidence and media literacy in students' use of social networks from the perspective of female elementary school teachers in Doroud City using a descriptive-correlational method. The statistical population of the research includes 398 female primary school teachers in Doroud City, and the sample size was determined to be 196 based on Cochran's formula. To collect the data required for the research, the questionnaire of Cooper Smith's self-confidence questionnaire (1967) with a reliability coefficient of (0.84) and a researcher-made questionnaire of media literacy with a reliability coefficient of (0.81) were used. After collecting the questionnaires, the collected data were classified and analyzed using SPSS24 statistical software. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data distribution, and the result of this test showed the normal distribution of the collected data, and for this reason, the Pearson test was used to check the research hypotheses.

Results
This research has been done with the purpose of investigating the relationship between self-confidence and media literacy in students' use of social networks from the perspective of female elementary school teachers in Doroud City using a descriptive-correlational method. The results of the research showed that from the point of view of female teachers in Doroud City, there is a correlation between self-confidence and each of its dimensions (general self-confidence, occupational self-confidence, social self-confidence, and family self-confidence) with media literacy in use. Students have a positive and meaningful relationship with the social network.

Discussion
Correct and optimal use of the media also requires media literacy, which gives a person the ability to search, identify, and use correct and accurate information. This ability has become very important for teachers, especially in today's world, where educational systems have seen many changes and have been tremendously affected by new information and communication technologies, so that lack of media literacy has an adverse effect on the effective presentation and transfer of course materials and concepts to students.

Conclusion
According to the results of this research and similar researches, it must be said that self-belief and self-confidence are a basic necessity for doing anything. Self-confidence increases a person's courage and logical courage to do his work and helps him to try to do it with faith in his abilities and capabilities. In the teaching profession, teachers need self-belief and self-confidence in using such media in order to properly and optimally use such media, because media change with the passage of time, and for this reason, it is necessary for teachers to have knowledge. Update yourself in relation to knowing the media. Undoubtedly, no matter how much knowledge and awareness they have, in other words, high media literacy, this awareness and knowledge can increase their self-confidence in using all kinds of media and new information and communication technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence
  • Media Literacy
  • Student Social Network(Shad)
بهارلو، فیروزه و هاشمی، سیده آمنه. (1398)، راهکارهای عملی افزایش اعتمادبه‌نفس در کودکان. پژوهشنامه اورمزد، شماره 12(47)، 150-170.
خسروی، ولی‌الله. (1394). تأثیر شبکه­‌های اجتماعی بر سلامت روحی و روانی افراد جامعه در ایران. دومین فراهمایی ملی توسعۀ پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی. مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، ایران.
دوست محمدی، مهدیه و خجسته، سعیده. (1397). بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از شبکه­‌های اجتماعی با اعتمادبه‌نفس و سلامت روان اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 8 (2)، 251-272.
سلیمانی، ندا و کریمی، لاله. (1396). تأثیر استفاده از شبکه‌­های اجتماعی بر سطح اعتمادبه‌نفس جوانان. فصلنامه رسانه، 28 (2)، 101-119.
محمدی، مهدی و جعفری، سکینه. (1391). رابطه ویژگی‌های سازمانی، دانش، مهارت و نگرش معلمان مقطع دبیرستان با احساس اعتمادبه‌نفس آنان در به‌کارگیری ICT در تدریس: ارائه مدل توضیحی. مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری، 4 (1)،105-136.
 مقدس زاده، حسن، یمین فیروز، موسی و علی محمدی، خدیجه. (1395). بررسی رابطه مهارت‌های سواد اطلاعاتی با اثربخشی معلمان: مطالعه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ساری. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6(1)،306 -320.
Asparouhova, K. (2015). Tweens logged in: How social norms and media Literacy relate to children's usage of social media. Master Thesis, Department of Media and Communication, School of Economics and Political Science, London
 Classrooms: A study of teachers’ knowledge, confidence, and integration. Journal of Media Literacy Education, 13(1), 108-130. https://doi.org/10.23860/JMLE-2021- 13-1-10
Hattani, H. A. (2019). Media Literacy Education in Secondary School: Teachers’ Attitudes. Journal of Media Research, 12, 1(33), 5-26.
KiliÇ, D.B.C (2017). examining music teachers' self-confidence levels in using Information and communication technologies for education based on measurable variables. Educational and reviews, 12(3),101-107.
Malureanu. A, Panisoara.G & Lazar, I. (2021). The Relationship between Self- Confidence, Self-Efficacy, Grit, Usefulness, and Ease of Use of eLearning Platforms in Corporate Training during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13 (12), 6633. https://doi.org/10.3390/ su13126633
McNelly, T. A. & Harvey, J. (2021). Media literacy instruction in today’s
Meehan, R. B., Walker. A & Wells. S, Schwarz. (2015). Media Literacy in Teacher Education: A Good Fit across the Curriculum. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education 7(2), 81–86.
Papaioannou, T. (2011). Assessing digital media literacy among youth through their use of social networking sites. Revista de InformaticaSociala, 8 (15), 36-48.
Srivastava, R. & Joshi, S. (2014). Relationship between self-concept and self- esteem in adolescents. International Journal of Advanced Research, 2(2), 36-43.
Thamarana, S. (2018). Teachers’ Perceived Self-confidence in the Use of ICTs in English Language Teaching. Eltai Tirupathi Chapter 6th Annual International Conference, Tirupathi, India.
Thoman, E. & Jolls, T. (2003). Literacy for the 21st century: An overview & Orientation Guide to media literacy education. Center for Media Literacy (CML).
References [In Persian]
Baharlo, F. & Hashemi, S. A. (2018), practical ways to increase self-confidence in children. Ormazd Research, 12 (47), 150-170. [In Persian]
Doust Mohammadi, M. & Khojasteh, S. (2017). Investigating the relationship between the use of social networks with self-confidence and mental health of faculty members and students of Payam Noor University, Kerman Center. Culture in Islamic University, 8 (2), 251-272. [In Persian]
Khosravi, V. (2014). The impact of social networks on the mental health of people in society in Iran. The second national conference on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies, Tehran, Iran. [In Persian]
Mohammadi, M. & Jafari, S. (2013). The relationship between high school teachers' organizational characteristics, knowledge, skills and attitudes with their sense of self-confidence in using ICT in teaching: presentation of an explanatory model. Journal of Teaching and Learning Studies, 4 (1), 105-136. [In Persian]
Moghadaszadeh, H., Yamin Firouz, M. & Ali Mohammadi, Kh. (2015). Investigating the relationship between information literacy skills and teachers' effectiveness: a case study of elementary school teachers in Sari city. Library and Information Research Journal, 6(1), 306-320. [In Persian]
Soleimani, N. & Karimi, L. (2016). The effect of using social networks on the self-confidence level of young people. Media Quarterly, 28 (2), 101-119. [In Persian]