دوره 11 (1403)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
مقاله پژوهشی وب معنایی و هستان‌نگاری (آنتولوژی)
چارچوبی برای تبدیل و انتشار سرعنوان‌های موضوعی فارسی به داده‌های پیوندی

زینب صباغی بیدگلی؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/jks.2023.72538.1565

چکیده
  ظهور وب‌ معنایی در جهت تحقق بازیابی معنایی اطلاعات است و در حال حاضر در داده‌های پیوندی تجلی یافته‌است. کتابخانه‌ها در تولید و مدیریت داده‌های مستند و معتبر فراوانی نقش دارند و می‌توانند نقشی مؤثر در نظام‌های اطلاعاتی پیش‌رو ایفا کنند و می‌توانند با اجرایی کردن داده‌های پیوندی گامی در این مسیر بردارند. هدف از انجام این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات و دانش
ارزیابی و رتبه‌بندی مجلات علمی روان‌شناسی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA)

مریم کرمی؛ گلنسا گلینی مقدم؛ فرهاد هادی نژاد

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22054/jks.2023.74247.1586

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی مجلات علمی روان‌شناسی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌‌ها (DEA) انجام‌شده است. پژوهش حاضر رویکردی کمّی دارد و از نوع پژوهش‌­های کاربردی است. روش پژوهش، علم‌­سنجی و کتاب­‌سنجی با استفاده از فنون تحقیق در عملیات است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌­ها، مدل اندرسون-پیترسون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خدمات داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زویا آبام؛ محدثه افضلی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 67-112

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68719.1519

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت خدمات داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته با 49 گویه استفاده شد. نمونه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی کتابداران با بهره‌وری نیروی انسانی (موردمطالعه: کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان)

حسن خودروان؛ علی بیرانوند؛ آرمین رجب زاده؛ مهرنوش دارابی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 113-154

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65367.1484

چکیده
  نوع پژوهش بر اساس هدف بنیادی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در سال 1399(378 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با کمک جدول کوکران 191 نفر به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه محمودی و باقری (۱۳۹۲) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل مؤثر در ایجاد خلاقیت و نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاه تبریز

فائقه محمدی؛ رحیم پوری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 155-199

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71857.1560

چکیده
  پژوهش کیفی حاضر، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺘﺎﺑﺪاران داﻧﺸﮕاه تبریز هست. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تبریز هستند که نمونه موردپژوهش، از بین این افراد، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی به‌دست‌آمده و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین اعتمادبه‌نفس با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه اجتماعی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود

مریم سلیمی؛ منصور ترکیان تبار

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 201-222

https://doi.org/10.22054/jks.2021.62915.1464

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعتمادبه‌نفس با سواد رسانه‌ای در استفاده از شبکه‌ اجتماعی دانش آموزان (شاد) از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 398 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر دورود است که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان 196 نفر تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شبکه‌های معنایی
شبکه معنایی الزامات تربیتی در واکاوی انسان‌شناسانه آثار مرتضی مطهری

عبدالحمید قوچانی غروی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا محمودنیا؛ حمیدرضا رضازاده بهادران

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 223-261

https://doi.org/10.22054/jks.2023.75005.1598

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی انسان‌شناسی استاد مطهری و ترسیم شبکه معنایی الزامات تربیتی آن است. روش به‌کاررفته در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و استنباطی است که از طریق مراجعه مستقیم به آثار و اسناد دست‌اول به انجام رسیده است. این پژوهش نشان می‌دهد شهید مطهری در آثار خود ابتدا با بیان تمایزهای موجود میان انسان و سایر حیوانات، نتیجه می‌گیرد ...  بیشتر