دوره 11 (1403)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
مقاله پژوهشی
مقایسه و تحلیل گرایش‏‌های موضوعی پژوهش‏‌های علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی در سطح ملی و بین‏‌المللی

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/jks.2022.65831.1486

چکیده
   پژوهش حاضر بر آن است تا به مقایسه و تحلیل گرایش‌‏های موضوعی پژوهش‏‌های علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی در سطح ملی و بین‌‏المللی بپردازد.  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد تطبیقی (مقایسه‌ای) میان حوزه‍‌های پژوهش‌های ملی و بین‌المللی انجام گرفته است. جامعه‌ی موردمطالعه شامل 84875 مقاله‍‌ی نمایه شده در پایگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ذخیره و بازیابی اطلاعات
اثربخشی آموزش بازیابی اطلاعات به‌صورت الکترونیکی بر مهارت کتابداران در بازیابی اطلاعات (موردمطالعه: کتابخانه‌های عمومی استان مازندران)

مرضیه فلاح کردآبادی؛ سید علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22054/jks.2023.71201.1547

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه اثربخشی آموزش بازیابی اطلاعات به‌صورت الکترونیکی بر مهارت کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در بازیابی اطلاعات بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و آزمایشی است که با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در سال 1400 بود که از بین آن‌ها، 30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نوع شناسی دانش‌های حیاتی در حال خروج از شرکت ملی نفت: رویکردی کیفی

حامد حسین زاده؛ نادر بهلولی؛ مجتبی رمضانی؛ عباس سنگی نور پور

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 68-104

https://doi.org/10.22054/jks.2022.62117.1454

چکیده
  خروج کارکنان دانشی و باتجربه از سازمان، برای موفقیت و دستیابی به اهداف آن زیان‌بار است. سازمان زمانی می‌تواند به مأموریت‌های خود دست یابد که دانش در سازمان مستند شده و اقدامات لازم برای حفظ آن انجام دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی انواع دانش‌های حیاتی در حال خروج از شرکت ملی نفت است. این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد، مبتنی بر نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی متغیرهای فرایند تعامل در بافت بازیابی اطلاعات با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین به روش پدیدار شناسی

جمیله ناطقی فر؛ ثریا ضیایی؛ عصمت مومنی؛ فائزه دلقندی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 105-169

https://doi.org/10.22054/jks.2022.69166.1525

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های اطلاعاتی مبتنی بر بافت با تأکید بر ساختارهای شناختی، فرموله کردن دریافت و نمایش دانش بازیگران شناختی به‌طور تجربی در فرایند تعامل بازیابی اطلاعات است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی متغیرهای ابعاد بافت بازیابی اطلاعات در فرایند تعامل با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش

فاطمه حمیدی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ حسین عباسیان

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 171-214

https://doi.org/10.22054/jks.2022.70965.1546

چکیده
  این مطالعه با هدف شناسایی شاخص‍های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش صورت گرفت، بنابراین از منظر هدف یک مطالعه کاربردی است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی با رویکرد کیفی و به روش‍های فراترکیب و دلفی بود. در مرحله نخست از روش فراترکیب استفاده گردید که ﺟﻤﻌﺎً 156 منبع مرتبط با موضوع پژوهش یافت شد و درنهایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر برنامه ریزی چند هدفه جهت مکانیابی انبار

محمد احسانی فر؛ فاطمه دکامینی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 215-238

https://doi.org/10.22054/jks.2021.62278.1456

چکیده
  ازآنجایی‌که مکان‌یابی انبارهای توزیع به‌راحتی قابل انجام نیستند، استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری کمک مناسبی به بالا بردن اثربخشی تصمیمات در این زمینه خواهد نمود. بر این اساس در این پژوهش، هدف به‌کارگیری مدلی است علاوه بر معرفی مناسب‌ترین مکان برای احداث انبار مرکزی، میزان مطلوبیت مکان موردنظر را با استفاده از برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ضرورت ، امکان و موانع توسعه کتابخانه‌های عمومی در مراکز تجاری بزرگ شهر تهران

محسن محمودی؛ فائزه ابراهیمی ترکمانی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1402، صفحه 239-277

https://doi.org/10.22054/jks.2022.70414.1541

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ضرورت، امکان و موانع توسعه کتابخانه‌های عمومی در مراکز تجاری بزرگ شهر تهران است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در رویکرد کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی و تحلیل محتوا با مدل کلایزی و در رویکرد کمی پژوهش نیز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 10 مال چندمنظوره بزرگ شهر تهران ...  بیشتر