نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

4 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

‌ این مطالعه با هدف شناسایی شاخص‌های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش صورت گرفت، بنابراین از منظر هدف یک مطالعه کاربردی است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی با رویکرد کیفی و به روش‌های فراترکیب و دلفی بود. برای گردآوری داده‌ها در مرحله نخست از روش فراترکیب استفاده گردید که ﺟﻤﻌﺎً 156 منبع مرتبط با موضوع پژوهش یافت شد و در نهایت 71 ﭘﮋوﻫﺶ مورد تحلیل قرار گرفت. پس از شناسایی مقوله‌ها به روش فراترکیب، با روش دلفی فازی، به اعتبارسنجی و ارائه شاخص‌های نهایی پرداخته شد که با استفاده از نظرسنجی از خبرگان، با ابزارپرسشنامه صورت پذیرفت. در این پژوهش با بررسی و دسته‌بندی کدهای توصیفی حاصل از متون، 42 مقوله فرعی شناسایی و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آن‌ها، در 9 مقوله اصلی شامل: توانمندی علمی منابع انسانی،‌ صلاحیت رفتاری منابع انسانی،‌ سیاست‌ و قانون‌گذاری، عوامل اجتماعی، رهبری آموزشی، رویکرد مدیریت دانش، ارزیابی و کنترل کیفیت آموزشی، فرهنگ یادگیری و آموزش منابع انسانی و سه بعد فردی، محیطی و سازمانی طبقه‌بندی گردید. نتایج نشان داد در آموزش کارکنان با رویکرد مدیریت دانش، یادگیری بخش اصلی هر شغل می‌شود و ضمن آن کارکنان از همدیگر می‌آموزند و به دیگران یاد می‌دهند و می‌توان نیازهای دانشی کارکنان و سازمان را به طور موفقیت آمیز تامین کرد. یادگیری فردی و سازمانی موجب توسعه ظرفیت‌های فردی و سازمانی شده قابلیت‌ها و توانمندی‌های جدیدی در کارکنان ایجاد و این قابلیت‌ها تبدیل به محصول و خدمات می‌گردد و سودآوری بانک تضمین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying indicators of human resources training in National Bank of Iran with knowledge management approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hamidi 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Nadjla Hariri 3
  • Hossein Abbasian 4

1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Islamic Azad university- Science and Research Branch. Tehran. Iran

3 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN

4 Department of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of identifying indicators of human resources training in the National Bank of Iran with a knowledge management approach, so it is a practical study. The mixed research method was exploratory with a qualitative approach and meta-combined and Delphi methods. In the first stage, meta-combined method was used to collect data, and 156 sources related to the research subject were found and finally 71 studies were analyzed. After identifying the categories by meta-combined method, with the fuzzy Delphi method, the final indicators were validated which was done by using a survey of experts, with a questionnaire tool. In this research, by categorizing the descriptive codes obtained from the texts, 42 sub-categories were identified and according to their similarity they were divided into 9 main categories including: scientific ability of human resources, behavioral competence of human resources, politics and legislation. social factors, educational leadership, knowledge management approach, evaluation and control of educational quality, culture of learning and training of human resources and three personal, environmental and organizational dimensions were classified. The results showed that in the training of employees with the knowledge management approach, learning becomes the main part of every job, and at the same time, employees learn from each other and teach others, and the knowledge needs of employees and the organization can be successfully met. Individual and organizational learning leads to the development of individual and organizational capacities, new capabilities are transformed into products, and services, and the bank's profitability is guaranteed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources training
  • knowledge management
  • National Bank of Iran
  • meta-combined method
  • fuzzy Delphi method