نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی شاخصهای آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش صورت گرفت، بنابراین از منظر هدف یک مطالعه کاربردی است. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی با رویکرد کیفی و به روشهای فراترکیب و دلفی بود. در مرحله نخست از روش فراترکیب استفاده گردید که ﺟﻤﻌﺎً 156 منبع مرتبط با موضوع پژوهش یافت شد و درنهایت 71 ﭘﮋوﻫﺶ مورد تحلیل قرار گرفت. پس از شناسایی مقوله‌ها به روش فراترکیب، با روش دلفی فازی، با ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان به اعتبارسنجی و ارائه شاخص‌های نهایی پرداخته شد. در این پژوهش با بررسی و دسته‌بندی و بومیسازی کدهای توصیفی حاصل از متون، 42 مقوله فرعی شناسایی و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 9 مقوله اصلی شامل: توانمندی علمی منابع انسانی،‌ صلاحیت رفتاری منابع انسانی،‌ سیاست‌ و قانون‌گذاری، عوامل اجتماعی، رهبری آموزشی، رویکرد مدیریت دانش، ارزیابی و کنترل کیفیت آموزشی، فرهنگ یادگیری و آموزش منابع انسانی و سه بعد فردی، محیطی و سازمانی طبقهبندی گردید. این پژوهش برای نخستین بار به‌طور خاص به شناسایی شاخصهای آموزش منابع انسانی در بانک ملی با رویکرد مدیریت دانش پرداخته است و در سایر نهادهای مالی نیز کاربرد دارد. یافتهها نشان داد در آموزش کارکنان با رویکرد مدیریت دانش، یادگیری، بخش اصلی هر شغل میشود و ضمن آن کارکنان از همدیگر میآموزند و به دیگران یاد میدهند و میتوان نیازهای دانشی کارکنان و سازمان را به‌طور موفقیتآمیز تأمین کرد. یادگیری فردی و سازمانی، قابلیتها و توانمندیهای جدیدی در کارکنان ایجاد و این قابلیتها تبدیل به محصول، کالا و خدمات میگردد و سودآوری بانک تضمین میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Indicators of Human Resources Training in National Bank of Iran with Knowledge Management Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hamidi 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Nadjla Hariri 3
  • Hossein Abbasian 4

1 Ph.D. Student in Knowledge and Information Science; Science and Research Branch; Islamic Azad University; Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
in the modern economy, knowledge is considered as a power and it provides competitive advantage to organizations. This competitive advantage is realized through the full utilization of information and data coupled with the harnessing of people’s skills and ideas as well as their commitments and motivations (Victor & Kathaluwage, 2019; Sekerin et al, 2018). Within the framework of the knowledge economy and the new challenges raised by knowledge in organizations, it is easy to understand the emergence of knowledge management as a new managerial field of activity dealing with knowledge resources, knowledge workers, and knowledge processes. (Bratianu et al, 2021). The ability of an organization to use and leverage the knowledge is heavily dependent on its Human Resources, which are effectively who create, share and use knowledge. The use of knowledge is only possible when individuals can share their knowledge and can generate new, from the knowledge of others. Human Resource Management (HRM) plays a key role in helping achieve the desired organizational results through its possible bearing on employee behaviour and skills. (Antunes & Pinheiro, 2020). without proper training, it is not possible to successfully produce knowledge and share activities and processes (Wai et al, 2012). The main goal of most training programs is to provide knowledge to employees to transfer to the workplace. Knowledge transfer is the main indicator of an effective training program and includes implementation methods, sharing knowledge or relevant practice and improving business performance (Shafloot, 2012). With the evolution of the role of organizational training towards focusing on learning and acquiring, producing and sharing knowledge and the necessity of doing knowledge work by employees and providing ideas from employees to improve services and production (Shokrzadeh et al., 2013). Investing in education should match the knowledge needs of organizations. The vision of knowledge-based training should be clearly understood by all employees and guided by the organization. This requires the organization to have a knowledge-based vision (Psarras, 2007). To improve employee performance, knowledge management strategies should be increased and organizations should adopt different policies to increase their learning ability (HO, 2018). Therefore, if knowledge management and training work closer together, in many organizations, much more success can be achieved (Carlile, 2002). Since the National Bank of Iran, as one of the largest and strongest financial institutions with a long history, tries to achieve its goals more effectively by constantly upgrading and improving its performance, every year the training courses At the same time, it organizes many services for its employees and looks at its human capital as a source to gain a competitive advantage. Therefore, one of the issues faced by managers in these trainings is the effectiveness of training courses. According to the explanations that were presented and emphasizing the importance of knowledge management in employee training to create learning, which is the goal of effective training, therefore this study was conducted with the aim of identifying indicators of human resources training in the National Bank of Iran with knowledge management approach, so from the perspective of the objective, it is a practical study.

Literature Review
Backgrounds show that in most of these researches, they have investigated the relationship between training and knowledge management and the role and impact of these two categories on each other, or only to identify the characteristics and components of employee training, and so far no research has been done which specifically identifies the indicators of human resources training with the knowledge management approach, especially in National Bank of Iran. Due to the importance of determining the indicators in the design of the desired educational model of employees with the approach of knowledge management, this research has been carried out. It is clear that the selection of suitable criteria or indicators can affect the effectiveness of this model. Therefore, the subject of the research is new from this point of view and it is also used in other financial institutions.

Methodology
The research method was a mixed exploratory type with a qualitative approach and meta-composite and Delphi methods. In the first stage, the meta-combination method according to the seven-step method of Sandelowski and Barroso (2006) was used, and a total of 156 sources related to the research topic were found, and finally 71 studies were analyzed. After identifying the categories by metacombination method, the fuzzy Delphi method was used to identify the final indicators. The Delphi analysis in this research is based on the opinion of 20 experts, including theoretical experts (university professors) and experimental experts (managers of the National Bank of Iran) who had experience in the field of study and were selected using non-probability methods and purposefully. The questionnaire that contained the components obtained from the meta-composition stage was given to Delphi experts in two stages, all the indicators obtained in the two stages were agreed and approved by the experts.

Result
 In this research, by examining and categorizing and localization the descriptive codes obtained from the texts, 42 sub-categories were identified and according to their semantic similarity and affinity, they were divided into 9 main categories including: human resource scientific capability, human resource behavioral competence, Policy and legislation, social factors, educational leadership, knowledge management approach, evaluation and control of educational quality, learning culture and training of human resources and three individual, environmental and organizational dimensions were classified.

Conclusion & Discussion
The results of this study emphasize the role of the knowledge management approach in improving the performance of education and its effectiveness, and are in agreement with the findings of the researches of Amirhosseini and Bashiri (2019), Alosaimi (2016), Sembera (2017), Baslom & Tong (2019) and Kassaneh. et al. (2021) is consistent.
Considering the increasing importance of knowledge as the most important asset of the organization, maintaining knowledge workers and developing their learning capacity as much as possible has become one of the most important tasks of human resources management. Coaching skills, creativity and innovation, documentation of processes and procedures, interpersonal communication, leadership skills, performance management, problem solving skills, empowerment skills, team building and working group skills. These are among the things that should be considered in the training of these employees (Monavarian, 2019) and these indicators are mentioned in this research. According to the opinions of Renukappa et al. (2021), ideally, the main goal of organizational training is to increase tacit knowledge, which is the experiential knowledge of employees. The tacitness of knowledge is a natural obstacle for the successful sharing of knowledge between people. Organizations should be able to acquire the tacit knowledge of their employees and deal with this effectively. The management should fully participate and involve the employees in the activities of the organization. In this regard, in the researches of Ramzanzadeh et al. (2019) and Ishak & Mansor (2020), the importance of knowledge management in lifelong learning has been emphasized and it has been pointed out that knowledge management supports the creation and development of individual potentials. And it gives them the ability to be creative and innovative.
Paying attention to the identified indicators and the findings show that the integrated vision of knowledge management makes education really effective. In order to train human resources in the National Bank with a knowledge management approach, it is necessary that the beliefs, attitudes and behaviors in the bank are oriented towards the production, sharing and application of knowledge. in the training of employees with the knowledge management approach, learning becomes the main part of every job, and at the same time, employees learn from each other and teach others, and the knowledge needs of employees and the organization can be successfully provided. Individual and organizational learning creates new abilities and capabilities in employees, and these abilities become products, goods and services, and the bank's profitability is guaranteed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Training
  • Knowledge Management
  • Training Indicators
  • National Bank of Iran
  • Financial Institutions
آرمان، مانی و خسروی، محبوبه. (1392). اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، پیاپی 71، 49-73.
آیتی، محسن و قرآنی سیرجانی، سیما. (1389). بهبود کیفیت برنامه‌های درسی با بهره‌گیری از مدیریت دانش در آموزش عالی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1 (2)، 153-172.
ابیلی، خدایار؛ نادری، ابوالقاسم، اثرزاده، رضا. (1393). بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران). نشریه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 6 (22)، 179-208.
احمدی بالادهی، سیدمهدی. (1397). شیوه‌های مختلف آموزش کارکنان ناجا با بهره از فرایندهای مدیریت دانش سازمانی (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان مازندران). فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 11(3)، 33 -53.
امیرحسینی، مازیار و بشیری، جواد. (1399). تحلیل الگوهای مفهومی در تبیین مؤلفه‌های ارتباطی بین مدیریت دانش و آموزش. فصلنامه دانش شناسی، پیاپی 50، 1 -20.
بایرامی اردی، محمد؛ تورانی، حیدر؛ خلخالی، علی؛ شکیبایی، زهره و کاظمپور، اسماعیل. (1399). بررسی تأثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری «در واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، پیاپی 44، 129 -160.
برجی خانی اوانکی، محمدعلی؛ مسعودی ندوشن، عصمت؛ طالب، زهرا و شاه‌محمدی، نیره. (1400). طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی باهدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی (موردمطالعه: گروه خودروسازی سایپا). آموزش و توسعه منابع انسانی، 8 (30)، 307-333.
بودلائی، حسن؛ نقره، علی و نرگسیان، عباس. (1398). ارائه الگوی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در آموزش کارکنان بر مبنای نظریه داده بنیاد (موردمطالعه: صنعت بانکداری). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، پیاپی 23، 23 -54.
بیگدلی مجرد، بهروز و سلاجه، سنجر. (1395). بررسی تأثیر آموزش بر استراتژیهای منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه‌ای توسعه حرفه‌ای و تسهیم دانش. آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (10)، 147-166.
پورکریمی، جواد؛ مهدیون، روح‌الله، قاضئی، ابوذر و پوربرخورداری، امین. (1389). ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال‌احمر. فصلنامه امداد و نجات، 2(1)، 1-19.
تولایی، روحی. (1398)، فنون و ابزارهای روش پژوهش در مدیریت، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم. (1398). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، ناشران: آذر، سیمای دانش.
حیدری، عباس. (1396). بررسی تأثیر آموزش مؤثر و روش آموزش بر عملکرد کارکنان با تأکید نقش میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی: آموزش شرکت ایران‌خودرو). پایاننامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
خراسانی، اباصلت، عباسپور، عباس و وفاییزاده، مهدی. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان غیر هیئت‌علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون. آموزش و توسعه منابع انسانی، 2 (5)، 1-25.
خراسانی، اباصلت؛ شمس مورکانی، غلامرضا و مختاری، زینب. (1396). ارزیابی نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان به محیط کار. مطالعات آموزش و یادگیری، 9(1)، 109-128.
دلفان آذری، قنبرعلی؛ یادگاری، فردوس و ناظم، فتاح. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش منابع انسانی (موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان). مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 2(2)، 113 -121.
رجبی پور میبدی، علیرضا؛ اباصلتیان، علی و سبک رو، مهدی. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های آموزش کارکنان در مؤسسات آموزش عالی بر پایه روش تحلیل مضمون. نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 11(6)،171 -202.
رحیمیان، حمید؛ عباسپور، عباس؛ طاهری، مرتضی؛ کرمانی، محمد و نجفی، علی. (1397). بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزشی و یادگیری محیط کار و انتخاب مدل انطباقی جهت بهینه‌سازی آموزش سازمانی در صنعت پتروشیمی. نشریه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 9 (36)، 75 -102.
رضایی، میثم؛ منظری توکلی، علیرضا و سلاجقه، سنجر. (1399). ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 8(4)، 205 -234.
سمیعی زفرقندی، مرتضی. (1393). ارائه مدلی مناسب برای اجرای دوره‌های آموزش نیروی انسانی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 30 (1)، 135-153.
شکرزاده، صادق؛ صباغیان، زهرا و پرداختچی، محمدحسن. (1391). بررسی رابطه بین شیوههای آموزش کارکنان - با فرایندهای مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی در صنعت هسته‌ای. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(2)، 113-128.
شمس مورکانی، غلامرضا و دانشمندی، سمیه. (1393). بررسی نقش مهم‌ترین عوامل محیطی بر انتقال آموزش کارکنان: مطالعه موردی. نشریه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 3(1)، 9 -44.
طاهری، مرتضی (1395). کاوش و طراحی مدل اجرایی اثربخشی آموزش سازمانی: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای. آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (9)، 137-161.
عباسی، مصطفی؛ افشارنیا، معصومه؛ چشمگانزاده، سعیده. (1397). بررسی فرایند و رویکردهای مدیریت دانش و تأثیر آن بر سازمان‌ها و مراکز آموزشی. نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 3 (2)، 25-45.
عسگرانی، مرتضی. (1398). طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی بر اساس رویکرد شایستگی. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 7 (3)، 61 -87.
عقبائی جزنی، محمد. (1391). بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
علیخانی، علیرضا. (1395). اثربخشی مدیریت دانش در افزایش یادگیری و خلاقیت در سازمان (مطالعه موردی: اداره کل آموزش‌وپرورش شهرستان زنجان). پایاننامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
غریبنواز، پریسا. (1398). شناسایی ویژگیهای آموزش اثربخش از دیدگاه صاحب‌نظران حوزه آموزش، کارکنان و مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز. پایاننامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
فرزادنیا، فرزانه؛ صفایی موحد، سعید؛ علی عسگری، مجید و قائدی، یحیی. (1395). ارائه چارچوبی برای آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه‌های پیچیده ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7(28)، 131-146.
فیاض، ایراندخت؛ مهدوی، زهرا. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 10 (32)، 115-137.
قربان نیتی، مالک؛ قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل و برقی، عیسی. (1399). نقش ابعاد جو آموزش سازمانی و جهت‌گیری یادگیری شخصی بر یادگیری حرفه‌ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله تصویر سلامت، 11(1)، 74 -86.
کاظمی، مجتبی. (1395). طراحی الگوی آموزش در چهارچوب سازمان یادگیرنده. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبائی.
کبریایی، معصومه، کاوهیی، بهروز و مظفری، افسانه. (1397). مدل ارتباطی مؤثر بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت سازمان‌ها (مطالعه موردی بانک ملت). نشریه مدیریت فردا، پیاپی 57، 135 -152.
گیوتاج، حامد؛ بیات، داود و حسنی، عباس. (1396). رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد آموزشی کارکنان در مرکز آموزش شهید دستغیب ناجا- جهرم. فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 10 (1)، 61 -80.
محرمزاده، عبدالله؛ طالبی، بهنام و دانشور، زرین. (1399). شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مداخله‌گر در سیاست‌گذاری آموزش نیروی انسانی (مطالعه ترکیبی). نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی، 3 (2)، 95 -102.
محمدی، مرتضی و سهرابی، طهمورث. (1396). بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8(4)، 155-174.
منوریان، عباس. (1399). مدیریت کارکنان دانشی. دانشگاه تهران، موسسه انتشارات.
نامی، کلثوم. (1396). طراحی الگوی توسعه منابع انسانی بر اساس فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش: موردمطالعه دانشگاه‌های آزاد هرمزگان. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه ارومیه.
نعمتی، محمدعلی؛ محمدی، یحیی و رئیسون، محمدرضا. (1394). رابطه ابعاد مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (4)، 203 -208.
نهاردانی، حمید؛ معقول، علی؛ زنده‌دل، احمد و نودهی، حسن. (1397). طراحی مدل مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، پیاپی 40، 629 -651.
یالپانیان، باهره؛ ناظم، فتاح و کریم زاده، صمد. (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش منابع انسانی و ارائه مدل در دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه توسعه‌ی آموزش جندی‌شاپور، 12(1)، 222 -234.

Abd Rahman, A.; Imm Ng, S.; Sambasivan, M. & Wong, F. (2013). Training and Organizational Effectiveness: Moderating Role of Knowledge Management Process. European Journal of Training and Development, 37(5), 472-488. DOI 10.1108/03090591311327295
Abd Razak, N.; Rashid, W.E.W.; Ma’amor, H.; Asnawi, N.H.; Ahmad, N.L. & Achim, N.A. (2013). Leveraging Knowledge Transfer in Strategic Human Resource Management. International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(4). 168-172.DOI: 10.7763/IJTEF. 2013.V4.279.
Alosaimi, M. (2016). The Role of Knowledge Management Approaches for Enhancing and Supporting Education. Doctoral Dissertation, Paris.
Antunes, H. D. J. G., & Pinheiro, P. G. (2020). Linking Knowledge Management, Organizational Learning and Memory. Journal of Innovation & Knowledge, 5(2), 140-149.
Banerjee, P.; Gupta, R. & Bates, R. (2017). Influence of Organizational Learning Culture on Knowledge Worker’s Motivation to Transfer Training: Testing Moderating Effects of Learning Transfer Climate. Current Psychology, 606-617. DOI 10.1007/s12144-016-9449-8
Baslom, M. M. M., & Tong, S. (2019). Knowledge Management (KM) Practices in Education and Learning: Establishing a Knowledge Economy in Saudi Arabia. Humanities and Social Sciences Letters, 7(1), 1-9.
Bhojaraju, G. (2005). Knowledge Management: Why Do We Need It for Corporates. Malaysian Journal of Library & Information Science, 10(2), 37-50.
Bratianu, C.; Stanescu, D.F.; Mocanu, R. (2021). Exploring the Knowledge Management Impact on Business Education. Sustainability, 13, 2313, 1-16. https://doi.org/10.3390/ su13042313
Carlile, L.W. (2002). Knowledge Management and Training the Value of Collaboration. Performance Improvement, 41(4), 37-43. Wiley Online Library.
Castaneda, D. I. & Durán, W. F. (2018). Knowledge Sharing in Organizations: Roles of Beliefs, Training, and Perceived Organizational Support. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 10(2), 148-162.
Dhamdhere, S. N. (2015). Knowledge Management Model for Higher Educational Institutes. Journal of Commerce and Management Thought, 6 -1, 130-161. DOI: 10.5958/0976-478x.2015.00010.5
Emerson, L. C., & Berge, Z. L. (2018). Microlearning: Knowledge Management Applications and Competency-based Training in the Workplace. Knowledge Management & E-Learning, 10 (2), 125–132.
Ferreira, M. J.; Moreira, F. & Seruca, I. (2017). Organizational Training within Digital Transformation: The ToOW Model. In Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems, 2, 526-532. DOI: 10.5220/0006366105260532.
Ho, L. A. (2008). What Affects Organizational Performance? The Linking of Learning and Knowledge Management. Industrial Management & Data Systems, 108(9), 1234-1254.
HO, O. (2018). Knowledge Management. J Bus Fin Aff, 7(2). doi: 10.4172/2167-0234.1000335
Horban, O.; Babenko, L; Lomachinska, I.; Hura, O. & Martych, R. (2021). A Knowledge Management Culture in the European Higher Education System. Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk 3, 173-177.
Ishak, R. & Mansor, M. (2020). The Relationship between Knowledge Management and Organizational Learning with Academic Staff Readiness for Education 4.0. Eurasian Journal of Educational Research, 20(85), 169-184.
Jehanzeb, K. & Bashir, N. A. (2013). Training and Development Program and its Benefits to Employee and Organization: A Conceptual Study. European Journal of Business and Management, 5(2), 243-252
Jennex, M.E. (2009). Knowledge Management in Support of Education. Journal of Administration and Development Mahasarakham University, 1(2), 15-28.
Kalargyrou, V. & Woods, R.H. (2011), Wanted: Training Competencies for the Twenty‐First Century. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (3), 361-376. https://doi.org/10.1108/09596111111122532
Kassaneh, T. C.; Bolisani, E. & Cegarra-Navarro, J. G. (2021). Knowledge Management Practices for Sustainable Supply Chain Management: A Challenge for Business Education. Sustainability, 13(5), 2956, 1-15.
Khaksar, M.S.; Yaghoobi, N.M.; Afshar Jahanshahi, A. & Nawaser, K. (2011). The Study of Training Impact on Knowledge Management and Organizational Performance. Journal of Applied Sciences Research,7(7), 1069-1080.
Milhem, W.; Abushamsieh, K. & Pérez Aróstegui, M. N. (2014). Training Strategies, Theories and Types. Journal of Accounting, Business & Management, 21(1), 12-26.
Nik Nazli, N.N.N. & Sheikh Khairudin, S.M.H. (2018). The Factors that Influence Transfer of Training and its Effect on Organizational Citizenship Behaviour: Evidence from Malaysia Civil Defence Force. Journal of Workplace Learning, 30 (2), 121-146. https://doi.org/10.1108/JWL-09-2017-0080
Obeso, M.; Hernández-Linares, R.; López-Fernández, M. C. & Serrano-Bedia, A. M. (2020). Knowledge Management Processes and Organizational Performance: the Mediating Role of Organizational Learning. Journal of Knowledge Management. DOI 10.1108/JKM-10-2019-0553
Perez-Soltero, A.; Amaya-Melendrez, R. & Barcelo-Valenzuela, M. (2013). A Methodology for the Identification of Key Knowledge to Improve Decision Making in the Training Area. Journal of Knowledge Management, 11(1), 7-22
Petrides, L.A. & Nodine, T.R. (2003). Knowledge Management in Education: Defining the Landscape. The Institute for the Study of Knowledge Management in Education.
Petrova, G.I.; Smokotin, V.M.; Kornienko, A.A.; Ershova, I.A. & Kachalov, N.A. (2015). Knowledge Management as a Strategy for the Administration of Education in the Research University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166, 451-455.
Piccoli, G.; Ahmad, R. & Ives, B. (2000). Knowledge Management in Academia: A Proposed Framework. Information Technology and Management, 1(4), 229-245.
Psarras, J.E. (2007). Education and Training in the Knowledge-Based Economy: The Application of Knowledge Management. Int. J. Information Technology and Management, 6(1), 92-104.
Ramazanzade, K.; Ayati, M.; Shokohifard, H. & Abedi, F. (2019). Pedagogical Knowledge Management and its Application in Medical Education: A Synthetic Research Study. Future of Medical Education Journal, 9(1), 51-58.
Rasmussen, P. & Nielsen, P. (2011). Knowledge Management in the Firm: Concepts and Issues. International Journal of Manpower, 32(5/6), 479-493. DOI 10.1108/01437721111158161.
Raudeliuniene, J.; Tvaronaviciene, M. & Blazyte, M. (2020). Knowledge Management Practice in General Education Schools as a Tool for Sustainable Development. Sustainability, 12. 4034, 1-11. Doi:10.3390/su12104034.
Renukappa, S.; Suresh, S. & Alosaimi, H. (2021). Knowledge Management-Related Training Strategies in Kingdom of Saudi Arabia construction industry: An Empirical Study. International Journal of Construction Management, 21(7), 713-723.
Sandelowski, M. & Barros, J. (2006). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc.
Sekerin, V.D.; Gaisina, L.M.; Shutov, N.V.; Abdrakhmanov, N.K. & Valitova, NE. (2018). Improving the Quality of Competence-Oriented Training of Personnel at Industrial Enterprises. Calitatea 19.165, 68-72.
Sembera, D. C. (2017). Organizational Training, Knowledge Management and Competitive Advantage in the Banking Industry in Uganda. Unpublished Master’s Thesis, Makerere University, Kampala, Uganda
Shafique, F. (2015). Knowledge management in higher education: Applicability of LKMC model in saudi Universities. Computer Science & Information Technology (CS & IT), 175-181. DOI: 10.5121/csit.2015.50215
Shafloot, F. M. (2012). The Relationship Among Training Policy, Knowledge Transfer, and Performance Improvement: A Study of Private Sector Organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. Dissertations. 120. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/120.
Shih, W. L., & Tsai, C. Y. (2016). The Effects of Knowledge Management Capabilities on Perceived School Effectiveness in Career and Technical Education. Journal of Knowledge Management. 20(6), 1373-1392.DOI 10.1108/JKM-12-2015-0515
Velciu, M. (2012). Shaping Organizational Training Needs for a Challenging Environment. Proceedings of the International Management Conference Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, vol. 6(1), 304-309.
Victor, L. D. & Kathaluwage, K. C. D. (2019). The Impact of Training and Development on Knowledge Management. International Journal of Advanced Research and Innovative Ideas in Education, 5(1), 164-175.
Volegzhanina, I.S.; Chusovlyanova, S.V.; Adolf, V.A. & Bykadorova, E.S. (2017). Knowledge Management as an Approach to Learning and Instructing Sector University Students in Post-Soviet Professional Education. Journal of Social Studies Education Research, 8 (2), 39-61
Wai, Y.M.; Hou Hong, A.N.; Din, S. & Abu Bakar, N. (2012). Education and Training is a Key Success Factor of Knowledge Management Implementation: A Case Study. Knowledge Management International Conference (KMICe), Johor Bahru, Malaysia, 409-412.
Wang, W. (2011). A Content Analysis of Reliability in Advertising Content Analysis Studies, East Tennessee State University.
Wu, W. W. (2008). Choosing Knowledge Management Strategies by Using a Combined ANP and DEMATEL Approach. Expert Systems with Applications, 35(3), 828-835.
Zhang, Y. & Tang, X.F. (1993). Monitoring Eletroless Nickel Plating Process by Delphi Programming [J]. Electroplating & Pollution Control, 4.
References [in Persian]
Arman, Mani and Khosravi, Mahboubeh. (2013). Validation of human resources training model with competency approach. Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), serial 71, 49-73. [in Persian]
Ayati, Mohsen and Qurani Sirjani, Sima. (2010). Improving the quality of curricula by using knowledge management in higher education. Higher Education Curriculum Studies, 1(2), 153-172. [in Persian]
Abili, Khodayar; Naderi, Abolqasem, Asarzadeh, Reza. (2013). Examining the relationship between in-service training and knowledge management and providing a solution to improve it (Case study: Iranian Continental Shelf Oil Company). Journal of strategic studies in oil and energy industry, 6 (22), 179-208. [in Persian]
Ahmadi Baladehi, Seyed Mehdi. (2017). Different methods of training NAJA employees using organizational knowledge management processes (case study: Police Command of Mazandaran province). Quarterly Journal of Management Studies on Police Training, 11(3), 33-53. [in Persian]
Amirhosseini, Maziar and Bashiri, Javad. (2019). Analysis of conceptual models in explaining the communication components between knowledge management and education. Scientific Quarterly, serial 50, 1-20. [in Persian]
Abbasi, Mostafa; Afsharnia, Masoumeh; Cheshmeganzadeh, Saeedeh. (2017). Examining the process and approaches of knowledge management and its impact on organizations and educational centers. Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, 3(2), 25-45. [in Persian]
Asgarani, Morteza. (2018). Designing and implementing human resources training based on the competency approach. Education Quarterly in Law Enforcement Science, 7(3), 61-87. [in Persian]
Aghbaei Jazni, Mohammad. (2011). Investigating the key success factors of knowledge management and its role in the organizational learning of employees of the central offices of Melli Bank in Tehran. Master's thesis, Islamic Azad University, Central Tehran branch. [in Persian]
Alikhani, Alireza. (2015). Effectiveness of knowledge management in increasing learning and creativity in the organization (Case study: General Department of Education of Zanjan). Master's thesis, Islamic Azad University, Central Tehran branch. [in Persian]
Beyrami Erdi, Mohammad; Torani, Heider; Khalkhali, Ali; Shakibaei, Zohreh and Kazempour, Esmail. (2019). Investigating the effect of knowledge management factors on improving learning in technical and vocational education units. Career and Organizational Consulting Quarterly, 44 consecutive, 129-160. [in Persian]
Borji Khani Avanaki, Mohammad Ali; Masoudi Nodoushen, Esmat; Taleb, Zahra and Shah Mohammadi, Nayereh. (2021). Design and validation of the strategic training model with the aim of developing human resources in the automotive industry (case study: SAIPA Automotive Group). Human Resource Education and Development, 8(30), 307-333. [in Persian]
Budlaei, Hassan; Noqreh, Ali and Nargesian, Abbas. (2018). Presenting the model of using social media in employee training based on the foundational data theory (case study: banking industry). Human Resources Education and Development Quarterly, 23, 23-54. [in Persian]
Bigdeli Mojarad, Behrouz and Salajeh, Sanjar. (2015). Examining the effect of education on human resource strategies with emphasis on the mediating role of professional development and knowledge sharing. Human Resource Education and Development, 3(10), 147-166. [in Persian]
Delfan Azari, Ghanbar Ali; Yadegari, Ferdos and Nazem, Fattah. (2017). Identifying factors affecting human resources training (case study: Ministry of Sports and Youth). Journal of Islamic lifestyle focusing on health, 2(2), 113-121. [in Persian]
Farzadnia, Farzaneh; Safaei Movahed, Saeed; Ali Asgari, Majid and Qaedi, Yahya. (2015). Providing a framework for training and developing human resources in Iran's complex projects. Human Resource Management in Petroleum Industry, 7(28), 131-146. [in Persian]
Fayaz, Irandokht; Mahdavi, Zahra. (2013). Identifying factors affecting the effectiveness of in-service training courses to provide a structural model. Educational Psychology Quarterly, 10 (32), 115-137. [in Persian]
Gharibvavaz, Parisa. (2018). Identifying the characteristics of effective education from the point of view of experts in the field of education, employees and managers of the General Directorate of Cooperation, Labor and Social Welfare of Alborz province. Master's thesis, Shahid Beheshti University. [in Persian]
Givaj, Hamed; Bayat, Davoud and Hasani, Abbas. (2016). The relationship between knowledge management and the educational performance of employees in the training center of Martyr Dastghib Naja-Jahrom. Quarterly Journal of Management Studies on Law Enforcement Education, 10(1), 61-80. [in Persian]
Ghorban Niyati, Malek; Qasemzadeh Alishahi, Abolfazl and Barqi, Isa. (2019). The role of dimensions of organizational learning climate and personal learning orientation on the professional learning of employees of Tabriz University of Medical Sciences. Health Image Journal, 11(1), 74-86. [in Persian]
Habibi, Arash; Ezadyar, Seddiqeh and Sarafrazi, Azam. (2018). Fuzzy multi-criteria decision making, Publishers: Azar, Simaye Danesh. [in Persian]
Heydari, Abbas. (2016). Investigating the effect of effective training and training methods on employee performance, emphasizing the mediating role of knowledge management (case study: training of Iran Khodro Company). Master's thesis, Islamic Azad University, Safadasht branch. [in Persian]
Kazemi, Mojtaba. (2015). Designing the training model in the framework of the learning organization. Doctoral thesis, Allameh Tabataba'i University. [in Persian]
Kebriaei, Masoumeh, Kaveyi, Behrouz and Mozafari, Afsanah. (2017). effective communication model on the effectiveness of in-service training of organizations (case study of Bank Mellat). Farda Management Magazine, serial 57, 135-152. [in Persian]
Khorasani, Abasalat, Abbaspour, Abbas and Vafaeizadeh, Mehdi. (2014). Investigating the effective factors on the transfer of education in in-service training of non-faculty employees of Tehran University using the Holton model. Training and Development of Human Resources, 2 (5), 1-25. [in Persian]
Khorasani, Abaslat; Shams Murkani, Gholamreza and Mokhtari, Zeinab. (2016). Evaluating the role of the individual factor in the effective transfer of in-service training of employees to the workplace. Studies in Teaching and Learning, 9(1), 109-128. [in Persian]
Moharramzadeh, Abdollah; Talebi, Behnam and Daneshvar, Zarin. (2019). Identification and validation of intervening factors in manpower training policies (composite study). Journal of Human Capital Empowerment, 3 (2), 95-102. [in Persian]
Mohammadi, Morteza and Sohrabi, Tahmoures. (2016). Investigating the role of organizational learning culture in empowering employees by mediating tacit knowledge transfer. Public Administration Perspectives, 8(4), 155-174. [in Persian]
Monavarian, Abbas. (2019). Academic staff management. University of Tehran, Publishing Institute. [in Persian]
Nami, Kulthum. (2016). Designing the model of human resources development based on the knowledge management process and the model of education transfer: the case study of Hormozgan Azad Universities. Doctoral dissertation, Urmia University. [in Persian]
Nemati, Mohammad Ali; Mohammadi, Yahya and Raisoun, Mohammadreza. (2014). The relationship between the dimensions of knowledge management and the academic performance of university faculty members. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 8 (4), 203-208. [in Persian]
Nahardani, Hamid; Ma’ghoul, Ali; Zendeh Del, Ahmad and Nodehi, Hassan. (2017). Designing a knowledge management model in a technical and vocational university with an entrepreneur training strategy. Research Quarterly in Educational Systems, 40, 629-651. [in Persian]
Pourkrimi, Javad; Mahdeiun, Rouhollah, Qazi, Abuzar and Pourbarkhordari, Amin. (2010). Presenting the model of the comprehensive training system of Red Crescent society employees. Relief and Rescue Quarterly, 2(1), 1-19. [in Persian]
Rajabipour Meybodi, Alireza; Abasaltian, Ali and Sobekro, Mehdi. (2019). Identifying and prioritizing the components of employee training in higher education institutions based on thematic analysis method. Journal of new approaches in educational management. 11(6), 171-202. [in Persian]
Rahimian, Hamid; Abbaspour, Abbas; Taheri, Morteza; Kermani, Mohammad and Najafi, Ali. (2017). Examining and analyzing patterns of educational design and learning in the work environment and choosing an adaptive model to optimize organizational training in the petrochemical industry. Journal of strategic studies in oil and energy industry, 9 (36), 75-102. [in Persian]
Rezaei, Meysam; Manzari Tavakoli, Alireza and Selajegheh, Sanjar. (2019). Presenting the model of the comprehensive system of training employees of Iranian continental plateau oil company. Education Quarterly in Law Enforcement Sciences, 8(4), 205-234. [in Persian]
Samiei Zafarghandi, Morteza. (2013). Providing a suitable model for the implementation of human resources training courses. Education Quarterly, 30 (1), 135-153. [in Persian]
Shekarzadeh, Sadeq; Sabbaghian, Zahra and Pardakhtchi, Mohammad Hassan. (2011). Investigating the relationship between employee training methods and organizational knowledge management processes: a case study in the nuclear industry. Quarterly Journal of Management Research in Iran, 16(2), 113-128. [in Persian]
Shams Murkani, Gholamreza and Daneshmandi, Somayeh. (2013). Investigating the role of the most important environmental factors on the transfer of employee training: a case study. Organizational Training Management Journal, 3(1), 9-44. [in Persian]
Taheri, Morteza (2015). Exploring and designing an executive model of the effectiveness of organizational training: a study based on grounded theory. Human Resource Education and Development, 3(9), 137-161. [in Persian]
Toulaei, Rouhi. (2018), Techniques and Tools of Research Methodology in Management, Jahad University Press, Tehran. [in Persian]
Yalpanian, Bahereh; Nazem, Fattah and Karimzadeh, Samad. (1400). Identifying the effective factors on human resources training and presenting the model in Islamic Azad University. Jundishapour Education Development Quarterly, 12(1), 222-234. [in Persian]