نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین چالش های نظام های اطلاعاتی مبتنی بر بافت با تاکید بر ساختارهای شناختی، فرموله کردن دریافت و نمایش دانش بازیگران شناختی به طور تجربی در فرایند تعامل بازیابی اطلاعات است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرهای ابعاد بافت بازیابی اطلاعات در فرایند تعامل با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین است. روش: پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و توسعه ایی و به روش پدیدارشناسی کلایزی (1978) در 7 مرحله انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق با 7 نفر از متخصصین حوزه بازیابی اطلاعات و دانش برای شناسایی متغیرها در فرایند تعامل بافت بازیابی اطلاعات بوده است. روایی ابزار گردآوری اطلاعات روایی محتوایی با استفاده از تجربه متخصصان بوده و پایایی  بر اساس معیارهای لینکلن و گوبا (1988) بر مبنای قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، تایید پذیری است. توصیف و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از نتایج مرور سیستماتیک و  تجارب متخصصان در حوزه بازیابی اطلاعات، مقایسه شده است. یافته ها: تعداد 12 متغیر در  بعد جامعیت؛ 4 متغیر در بعد مانعیت؛  7 متغیر در بعد اثربخشی؛ 12 متغیر در بعد کیفیت اطلاعات/ فرایند به منظور تثبیت فرایند عبارت جستجو، بازیابی و دسترسی اطلاعات شناسایی شد که بازیگران شناختی به عنوان طراحان نظام بازیابی اطلاعات می توانند در نظر بگیرند. نتیجه گیری: در نتیجه با جستجوی معانی و جوهره های کنشگران شناختی در طول زمان بر حسب تجربه، برای رسیدن به فهم مشترک در شناسایی، کشف و ایجاد درک عمیق تر منجر به توصیف و تحلیل ساختارهای شناختی چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین شده و در نهایت طراحی و دسترسی اطلاعات به صورت شبکه ای و نظام مند را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of variables The Process of Interaction in the Context of Information Retrieval Using the Framework of Information System and Retrieval of Ingwersen and Jarvelin by Phenomenological Method

نویسندگان [English]

  • jamileh nateghifar 1
  • Soraya Ziaei 2
  • Esmat Momeni 3
  • faezhe delghandi 4

1 Doctoral student of information science and epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim: One of the most important challenges of context-based information systems with emphasis on cognitive structures is the formulation of receiving and displaying knowledge of cognitive actors empirically in the process of information retrieval interaction. The aim of the present study was to identify the variables of the dimensions of information retrieval context in the interaction process using the framework of the information system and retrieval. of Ingwersen  and  Jarvelin. Method: The present study is of fundamental and developmental type and has been carried out by Colaizzi phenomenological method (1978) in 7 stages. Data collection tool was using In-depth semi-structured interview with 7 experts in the field of information retrieval to identify variables in the interaction process of information retrieval context. Validity is a tool for collecting and content validity data using the experience of experts and reliability is based on the criteria of Lincoln and Goba (1988) based on Credibility, reliability, verifiability. Description and analysis of information has been compared and validated using the results of systematic review and experiences of experts in the field of information retrieval. Finding: the number of 12 variables in the comprehensiveness dimension; 4 variables in the obstacle dimension; 7 variables in the effectiveness dimension; 9 variables in the dimension of information quality; 3 variables were identified in the dimension of process quality in order to stabilize the process of information search, retrieval and access, which cognitive actors can consider as information retrieval system designers.Conclusion: As a result, by searching for the meanings and essences of cognitive actors over time according to experience, in order to reach a common understanding in identifying, discovering and creating a deeper understanding, it led to the description and analysis of the cognitive structures of the information and retrieval system framework of Ingorsen and Yarulin and finally It provides design and access to information in a networked and systematic way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Information Retrieval
  • Phenomenology
  • Information Interaction
  • Information System and retrieval Framework's Ingwersen and Jarvelin