نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های اطلاعاتی مبتنی بر بافت با تأکید بر ساختارهای شناختی، فرموله کردن دریافت و نمایش دانش بازیگران شناختی به‌طور تجربی در فرایند تعامل بازیابی اطلاعات است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی متغیرهای ابعاد بافت بازیابی اطلاعات در فرایند تعامل با استفاده از چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین است. روش: پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و توسعه‌ای و به روش پدیدارشناسی کلایزی (1978) در 7 مرحله انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با 7 نفر از متخصصین حوزه بازیابی اطلاعات و دانش برای شناسایی متغیرها در فرایند تعامل بافت بازیابی اطلاعات بوده است. روایی ابزار گردآوری اطلاعات روایی محتوایی با استفاده از تجربه متخصصان بوده و پایایی بر اساس معیارهای لینکلن و گوبا (1988) بر مبنای قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، تأیید پذیری است. توصیف و تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از نتایج مرور سیستماتیک و تجارب متخصصان در حوزه بازیابی اطلاعات، مقایسه شده است. یافته‌ها: تعداد 12 متغیر در بعد جامعیت؛ 4 متغیر در بعد مانعیت؛ 7 متغیر در بعد اثربخشی؛ 12 متغیر در بعد کیفیت اطلاعات/ فرایند به‌منظور تثبیت فرایند عبارت جستجو، بازیابی و دسترسی اطلاعات شناسایی شد که بازیگران شناختی به‌عنوان طراحان نظام بازیابی اطلاعات می‌توانند در نظر بگیرند. نتیجه‌گیری: درنتیجه با جستجوی معانی و جوهره‌های کنشگران شناختی در طول زمان برحسب تجربه، برای رسیدن به فهم مشترک در شناسایی، کشف و ایجاد درک عمیق‌تر منجر به توصیف و تحلیل ساختارهای شناختی چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین شده و درنهایت طراحی و دسترسی اطلاعات به‌صورت شبکه‌ای و نظام‌مند را فراهم می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of variables The Process of Interaction in the Context of Information Retrieval Using the Framework of Information System and Retrieval of Ingwersen and Jarvelin by Phenomenological Method

نویسندگان [English]

  • jamileh nateghifar 1
  • Soraya Ziaei 2
  • Esmat Momeni 3
  • faezhe delghandi 4

1 PHD student, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction
One of the most important challenges of context-based information systems with emphasis on cognitive structures is the formulation of receiving and displaying knowledge of cognitive actors empirically in the process of information retrieval interaction. The aim of the present study was to identify the variables of the dimensions of information retrieval context in the interaction process using the framework of the information system and retrieval. of Ingwersen and Jarvelin.

Literature Rieview
Human-information interaction is a multidisciplinary problem-oriented research field that studies the interaction between humans and information (with its different forms and purposes). In other words, instead of examining the interaction between humans and technology, which is the field of human-computer interaction and human-machine interaction, or examining the interaction between humans and information agents (i.e., the field of librarianship), it examines the interaction between information and people (Jones & et al, 2006).

Method
The present study is of fundamental and developmental type and has been carried out by Colaizzi phenomenological method (1978) in 7 stages. Data collection tool was using In-depth semi-structured interview with 7 experts in the field of information retrieval to identify variables in the interaction process of information retrieval context. Validity is a tool for collecting and content validity data using the experience of experts and reliability is based on the criteria of Lincoln and Goba (1988) based on Credibility, reliability, verifiability. Description and analysis of information has been compared and validated using the results of systematic review and experiences of experts in the field of information retrieval.

Results
The identification of the following variables in the context dimensions of information retrieval in the interaction process has led to the stabilization of search, retrieval and access terms that cognitive actors can consider as information retrieval system designers. The variables of comprehensiveness include: identifying the level and nature of information; Knowledge of the problem; Level of knowledge; prior knowledge; mental models; Identifying temporal and linguistic factors to convey meaning and concept; sociological and psychological factors; action effects; Mental presuppositions, taking into account the skill of formulating search terms, can lead to an increase in the efficiency of the retrieval system for overlapping and matching information in the subject coverage of information and documents, the type of metadata standards, the way information is organized. The variables of the obstacle dimension include: the ability to communicate between the information needs and the retrieved document with an objective attitude (information retrieval systems with an emphasis on relevance) and a subjective attitude (use of the system with an emphasis on user characteristics, tasks and environment); attention to the possibilities of the system in the way of organizing information and knowledge; integrated access to information and knowledge; And eliminating human error in the search leads to discarding irrelevant evidence. The variables of the effectiveness dimension include: applicability and accessibility of information according to ethnic and linguistic characteristics, in other words, leveled accesses; meeting mental needs; filling the knowledge and cognitive gap; the extent of using knowledge and experience and transferring it; According to the functions of the information retrieval system, it can help in expanding knowledge and in identifying and correcting the errors of users in accessing information and knowledge, and it leads to the appropriateness of the results in achieving the goals and providing satisfaction with the information services in the system. The variables of the information quality dimension include: the qualitative aspects of the information in terms of influencing the mental structures related to the need; stability of information in its repeatability; the ability to compare and evaluate sources in the ability to cite and reason information; participation in the creation of new knowledge; Finding resources based on the user's knowledge level; It is related to the user experience and leads to an increase in the qualitative level of user recognition and having the desired structure of the information system. The variables of the quality dimension of the time management process include: extraction of resources based on relevance; Meeting the need for information based on information seeking (targeted search); Displaying the steps and process and components of the information system leads to the quality of search processes from the point of view of the user interface.

Discussion
As a result, by searching for the meanings and essences of cognitive actors over time according to experience, in order to reach a common understanding in identifying, discovering and creating a deeper understanding, it led to the description and analysis of the cognitive structures of the information and retrieval system framework of Ingwersen and Jarvelin and finally It provides design and access to information in a networked and systematic way.

Conclusion
The approach of cognitive actors in the design of information retrieval system and the role of database designers, user interface designers, information retrieval model designers and search engines are of particular importance in the context of information retrieval. This approach with mental presuppositions with an emphasis on identifying the level and nature of information needs to be recognized and the effects of action over time from the perspective of the user interface. Creating an objective and subjective relationship with interactive and static attitudes reduces human errors in intelligent search and expands knowledge and repairs the knowledge gap, especially by having the desired structure of the information system automatically and by comparing and evaluating resources. The qualitative aspects of the information and process of these steps will be visible and accessible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Retrieval
  • Phenomenology
  • Information Interaction
  • Information System and Retrieval Framework's Ingwersen and Jarvelin.  
اسدنیا، ابوالفضل؛ چشمه سهرابی، مهرداد؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاصفه؛ طاهری دمنه، محسن (1400). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازیابی اطلاعات متنی به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. (3)36. ص 892-861.
 اسماعیلی نیاسان، حسین؛ زارعی، هاجر؛ شاپوری، سودابه (1399). بررسی اثر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان گیلان. فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی. (4)15. ص 118-98.
بیگدلی، زاهد؛ شریفی، سمیه (1389). مفهوم «بافت» در حوزة رفتارهای اطلاعاتی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 13(51). ص 51-31.
ترکاشوند، فرشید (1394). تحلیل کارکرد بافتی گفتمان عاطفی در درک متون ادبی. فصلنامه لسان مبین.7(21). ص 43-23.
حریری، نجلا (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.
داورپناه، محمدرضا؛ اورعی، نرگس (1398). واکاوی نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتوی نظریه ویتگنشتاین. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. (1)9. ص 163-145.
رجبعلی بگلو، رضا؛ فتاحی، رحمت‌الله؛ پریرخ، مهری (1395). تجربه کاربر در تعامل با نظام‌های کتابخانه دیجیتال در ایران: کاستی‌ها و انتظارات. اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات.1(1). ص 10-1.
ریگی، طاهره؛ دیانی، محمدحسن؛ فتاحی، رحمت‌الله (1400). تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکتری از اهمیت و ضرورت تجربه جستجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی. (1) 74. ص 129-110.
سعیدی زاده، مرضیه؛ طاهری، ابوالفضل؛ صنعت جو، اعظم (1395). معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول). (4)31. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ص 952-931.
شعبانی، احمد؛ آذرگون، مریم؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ عاصمی، عاصفه (1398). شناسایی بافت‌های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام‌مند. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.35(1). ص 170-141.
صدوقی، فرحناز؛ ولی نژاد، علی؛ وکیلی فرد، حسین؛ محمد حسن‌زاده، حافظ؛ بورقی، حمید (1390). تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل‌های آن. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ص 155-130.
فیدل، رایا (2012). تعامل اطلاعاتی انسان: رویکرد بوم‌شناختی در رفتار اطلاعاتی. ترجمه فریده عصاره و همکاران. تهران. انتشارات کتابدار.
کشاورز، حمید (1385). فرایند اطلاع جویی و مدل‌های آن. فصلنامه کتاب. ش (65). ص 142-123.
کشاورز، حمید (1394). جستجو اطلاعات از نیاز تا باور. تهران. انتشارات کتابدار.
مؤمنی، عصمت (1400). تبیین فلسفی توانایی‌های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.1(1). ص 34-1.
نازی، ایوب؛ حیدری، غلامرضا؛ شریف‌زاده، رحمان (1399). مدل متقارن تعامل اطلاعات: بازتعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات. (4)31. ص 135-114.
ناطقی فر، جمیله؛ ضیایی، ثریا، مؤمنی، عصمت؛ دلقندی، فائزه (1400). مطالعه ماهیت تعامل اطلاعات بر اساس چهارچوب نظام اطلاعات و بازیابی اینگورسن و یارولین با رویکرد نظامند. فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات. (4)8. ص 46-29.
نعمتی لفجانی، سمیه؛ علیپور حافظی، مهدی؛ بابالحواتجی، فهیمه؛ حریری، نجلا؛ فهیم نیا، فاطمه (1400). ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. (1)37. ص 169-135.
Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it.‏
Gorichanaz, T., & Venkatagiri, S. (2022). The expanding circles of information behavior and human–computer interaction. Journal of librarianship and information science, 54(3), 389-403.‏
Gross, M., & Latham, D. (2011). Experiences with and perceptions of information: A phenomenographic study of first-year college students. The Library Quarterly, 81(2), 161-186.‏.
Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of documentation.‏
‏Ingwersen, P., & Järvelin, K. (2005). The turn: Integration of information seeking and retrieval in context (Vol. 18). Springer Science & Business Media.
Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: Information seeking from the user's perspective. Journal of the American society for information science, 42(5), 361-371.‏
Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services (Vol. 2). Westport, CT: Libraries Unlimited.‏
Li, E., & Tang, Y. (2018, July). The role of language in human information interaction: a social semiotic view. In International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations (pp. 12-21). Springer, Cham.‏
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. sage.‏
Marchionini, G. (1997). Information seeking in electronic environments (No. 9). Cambridge university press.‏
Padilla-Díaz, M. (2015). Phenomenology in educational qualitative research: Philosophy as science or philosophical science. International journal of educational excellence, 1(2), 101-110.‏.
Sangari, M., & Zerehsaz, M. (2020). Collaborative Information Seeking in Digital Libraries, Learning Styles, Users' Experience, and Task Complexity. Journal of Information Science Theory and Practice, 8(4), 55-66.‏
Saracevic, T. (1996, October). Relevance reconsidered. In Proceedings of the second conference on conceptions of library and information science (CoLIS 2) (pp. 201-218). New York: ACM.‏
Savolainen, R. (2018). Pioneering models for information interaction in the context of information seeking and retrieval. Journal of Documentation.
Smith, M., & Hepworth, M. (2012). Young people: A phenomenographic investigation into the ways they experience information. Libri, 62(2), 157-173.‏
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.‏
Xie, I. (Ed.). (2008). Interactive information retrieval in digital environments. IGI global.‏
References [in Persian]
Asadnia, Abolfazl; Cheshmeh Sohrabi, Mehrdad; Shanbani, Ahmad; Asemi, Asefeh; Taheri Demneh, Mohsen (2021). Identifying the key factors affecting the future of textual information retrieval by analyzing the mutual influence of trends. Information processing and management research paper. (3) 36. pp. 861-892. [in Persian]
Bigdeli, Zahed; Sharifi, Somayeh (2009). The concept of "texture" in the field of information behaviors. Library and Information Quarterly. 13(51). pp. 31-51. [in Persian]
Esmaili Niasan, Hossein; Zarei, Hajar; Shapouri, Soudabeh (2019). Investigating the effect of interactive information retrieval on the knowledge management process of faculty members of medical sciences universities in Gilan province. Quarterly Journal of Educational Management Innovations. (4) 15. pp. 98-118. [in Persian]
Davarpanah, Mohammad Reza; Ourei, Narges (2018). Analyzing information storage and retrieval system in the light of Wittgenstein's theory. Library and Information Sciences. (1) 9. pp. 145-163. [in Persian]
Fidel, Raya (2012). Human information interaction: An ecological approach to information behavior. Translated by Farideh Osareh and colleagues. Tehran: Ketabdar publications [in Persian]
Hariri, Najla (2005). Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad University. science and research Branch. [in Persian]
Keshavarz, Hamid (1385). Information seeking process and its models. Book Quarterly. (65). pp. 123-142. [in Persian]
Keshavarz, Hamid (2014). Information search from need to belief. Tehran: Ketabdar publications [in Persian]
Mo’meni, Esmet (2021). Philosophical explanation of the user's cognitive abilities in the information behaviors of interactive information retrieval based on the example of human celibacy. Quarterly journal of library studies and information science. 1(1). P.34-1. [in Persian]
Nazi, Ayoub; Heydari, Gholamreza; Sharifzadeh, Rahman (2019). Symmetric model of information interaction: redefining the place of technology in information interaction. Quarterly Journal of National Library and Information Organization Studies. (4) 31. pp. 114-135. [in Persian]
Nateghifar, Jamileh; Ziyaei, Soraya, Mo’meni, Esmat; Delqandi, Faezeh (2021). Studying the nature of information interaction based on the framework of information system and retrieval by Ingorsen and Yarulin with a systematic approach. Human and Information Interaction Quarterly. (4) 8. pp. 29-46. [in Persian]
Nemati Lafjani, Somayeh; Alipour Hafezi, Mehdi; Bab al-Hawatji, Fahimeh; Hariri, Najla; Fahimnia, Fatemeh (2021). Providing a framework for interactive information retrieval in digital libraries based on cognitive-social theory. Information processing and management research paper. (1) 37. pp. 169-135. [in Persian]
Rajabali Baglo, Reza; Fatahi, Rahmatollah; Parirokh, Mehri (2015). User experience in interacting with digital library systems in Iran: shortcomings and expectations. The first international conference on interactive information retrieval. 1(1). P. 1-10. [in Persian]
Rigi, Tahereh; Dayani, Mohammad Hassan; Fatahi, Rahmatollah (2021). Phenomenological analysis of doctoral students' perception of the importance and necessity of information search and retrieval experience in the research process. Astan Quds Razavi Library and Information Quarterly. (1) 74. pp. 129-110. [in Persian]
Saeidizadeh, Marzieh; Taheri, Abolfazl; Sanat Jou, Azam (2015). Interaction criteria in the information search process based on work tasks (the role of objective complexity and product type). (4) 31. Information processing and management research paper. pp. 952-931. [in Persian]
Shabani, Ahmad; Azargoun, Maryam; Cheshmeh Sohrabi, Mozafar; Asemi, Asefeh (2018). Identifying effective contexts in creating question suggestions: a systematic review. Journal of information processing and management. 35(1). pp. 141-170. [in Persian]
Sadoughi, Farahnaz; Valinejad, Ali; Vakilifard, Hossein; Mohammad Hassanzadeh, Hafez; Bourghi, Hamid (2018). Interaction in information retrieval and analysis of its models. Research paper on information processing and management. pp. 130-155. [in Persian]
Torkashvand, Farshid (2014). Analysis of the textual function of emotional discourse in the understanding of literary texts. Lesan Mobin Quarterly. 7(21). pp. 23-43. [in Persian]