نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه عمومی جندی‌شاپور، مسئول بخش کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو، تهران، ایران

2 کتابداردانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ضرورت، امکان و موانع توسعه کتابخانه‌های عمومی در مراکز تجاری بزرگ شهر تهران است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در رویکرد کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی و تحلیل محتوا با مدل کلایزی و در رویکرد کمی پژوهش نیز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 10 مال چندمنظوره بزرگ شهر تهران است که با معیارهای مختلفی سنجیده و انتخاب شده است. از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته با سنجش روایی و پایایی آن برای پاسخ به سوالات فرعی پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد تعداد کتابخانه‌های پیرامون مراکزتجاری مورد مطالعه نسبت به جمعیت ساکن، ناکافی است. با وجود جمعیت ساکن در محله پیرامون مراکز تجاری، تعداد بالای مراجعه‌کنندگان روزانه و افراد شاغل در این مراکز تجاری، هیچ یک از مراکز تجاری مورد مطالعه آمادگی تخصیص فضا برای ایجاد کتابخانه را ندارند. تنها برخی از مراکز تجاری می‌توانند در اندکی از هزینه‌های ایجاد و فعالیت کتابخانه‌های عمومی کمک کنند. ایجاد کتابخانه عمومی در مراکزتجاری بزرگ و چندمنظوره (مال‌های چندمنظوره) شهر تهران می‌تواند تا حدی کمبود سرانه کتابخانه در این شهر را جبران کند. با توجه به جمعیت محله‌های پیرامون مراکزتجاری مورد مطالعه و کمبود کتابخانه در این محله‌ها از یک سو و تعداد بالای مراجعه‌کنندگان و کارکنان این مراکز از سوی دیگر، ایجاد کتابخانه عمومی در این مراکز ضروری است، همچنین ،کتابخانه‌های عمومی مراکزتجاری از نظر ساختمان و تجهیزات، جمعیت خدمت گیرنده، مجموعه‌سازی، خدمات و اداره کتابخانه دارای برخی ویژگی‌های خاص خود هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity, possibility and obstacles to the development of public libraries in large business centers of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mahmoudi 1
  • faezeh ebrahimi 2

1 Librarian of Jundishapour Public Library, head of library department of UNESCO National Commission, Tehran, Iran

2 Librarian, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
With the increasing expansion of commercial spaces and Libraries should make the most of this event and adapt to it, and considering that one of the major and perhaps the most fundamental goals of libraries is the simple and easy access of people in the society to the required information resources, then large commercial markets and Megamalls are one of the most suitable places that enable all members of the community to access the items they need, as well as information sources, and make it possible for all members of the community to access this information in the easiest possible way without restrictions. have access to resources, And the purpose of the current research is to identify the necessity, possibility and obstacles to the development of public libraries in large and multi-purpose commercial centers of Tehran.
Literature Review
The Logan Hyperdome Library opened on March 11, 1998. It was the first library in a business center in Australia to offer library services. It is a stand alone building outside Logan's largest shopping centre. It provides access to meeting rooms, technology and an extensive library collection. In 2014, Logan Hyperdome Library launched T.L.C. (teaching, learning, creating) entered a new era. TLC Hall It has public internet, Wi-Fi, 3D printing, a quiet reading room, and collaboration spaces. (Logan Library website)The review goes under these subheadings.
The library of the Indoropoly business center has various facilities and services, as well as many activities and events. The library is wheelchair accessible and has a meeting room for rent, as well as access to a kitchen. It has a collection in Chinese and German. (Brisbane City Council) Highfields Library in the suburb of Highfields, Cruise Nest Lion Customer Service Center at Toowoomba District Council, It reported that it had been invited by mall owners to establish a library, and while the center has struggled a bit, other tenants have repeatedly requested that the library stay there, due to the number of people it has attracted. Highfields has consistently been the busiest branch of this small ship in the NSW

Methodology
This research is mixed in terms of practical purpose and in terms of approach. In the qualitative approach of the research, the method of phenomenology and content analysis with the Claysey model was used, and in the quantitative approach of the research, the survey method was used. The community under study is 10 large and multi-purpose commercial centers of Tehran, which have been measured and selected with different criteria. A semi-structured interview tool and a researcher-made questionnaire were used to answer the sub-questions of the research.

Results
The findings of the present research show that the number of libraries around the studied commercial centers is insufficient compared to the resident population. Despite the population living in the neighborhood around the commercial centers, the high number of daily visitors and people working in these commercial centers, none of the studied commercial centers are ready to allocate space to create a library. Only some commercial centers can contribute to some of the costs of establishing and operating public libraries.

Conclusion
The establishment of public libraries in Mall and Mega Mall (multi-purpose properties) of Tehran can partially compensate for the per capita lack of libraries in this city. Considering the population of the neighborhoods around the studied Mega mall and the lack of libraries in these neighborhoods on the one hand and the high number of visitors and employees of these centers on the other hand, it is necessary to establish a public library in these centers, also, the public libraries of shopping centers in terms of buildings and equipment, The target population, collection building, services and library management have their own characteristics, but the possibility of creating and establishing them faces obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Libraries
  • Commercial Centers
  • Development of Public libraries
  • Multipurpose goods
  • Public Commercial Libraries
اندیشمند، علی‌محمد (1397). بررسی اجتماع‌پذیر بودن کتابخانه‌های عمومی. معماری شناسی، 2(8).
 بیگلو، اعظم و سلیمان‌ریزی، ملیحه (1399، آذرماه). شناسایی و میزان اجرای کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان. مقاله ارائه‌شده در همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی در اهواز.
 تاج‌آبادی، رضا و رحیمی، محمد و شعبانی، سمیه (1391). جایگاه و تأثیر کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در توسعه فرهنگی، همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران، تهران.
 جعفری‌باقی‌آبادی، سمیه (1389). بررسی مقایسه‌ای اثربخشی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
 حسن‌زاده، محمد و جعفری‌باقی‌آبادی، سمیه (1396). شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه‌های عمومی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 3(12)، 27-48.
 زارع، امین و گودینی، یاسر و ریاحی، عارف (1394). مطالعه عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه). فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 3(15).
 سیفی، لیلی و کاظمی، راضیه (1398). نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه و ترویج خدمات گردشگری، اولین کنفرانس بین‌المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت‌های محلی و بین‌المللی، بیرجند.
شیروانی‌نیا، زهرا. (۱۳۸۸) «آینده فناوری در کتابخانه‌ها: فرصت‌ها و چالش‌ها» قابل دسترسی در 01/07/1400، از: http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1136
 فتاحی، رحمت ا...(1383). تحلیل و بازآفرینی نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در عصر تحول. در مجموعه مقالات هفتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رشت 21-19 اسفند 1382. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پیشتیبانی، مرکز مدارک علمی‌وانتشارات. ص 98-81.
 کاظمی، عباس و امیرابراهیمی، مسرت (1397). مطالعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی مگامال‌ها و مجتمع‌های بزرگ تهران. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران. شهرداری تهران.
 کاظمی، عباس و امیرابراهیمی، مسرت (1398). گونه‌شناسی مجتمع‌های تجاری در شهر تهران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (56)15.
 کتابخانه ادموند گرین. قابل دسترسی در تاریخ 01/07/1400، از:  https://mylife.enfield.gov.uk/directory/providerdetails/216435
 کتابخانه ایندوروپلی. قابل دسترسی در تاریخ 01/07/1400، از:  https://www.brisbane.qld.gov.au/things-to-see-and-do/council-venues-and-precincts/libraries/library-locations/indooroopilly-library
 کتابخانه لوگان هایپردام. قابل دسترسی در تاریخ 01/07/1400، از: https://loganlibraries.org/facility/logan-hyperdome-library/
 کتابخانه مورنو ولی. شعبه کتابخانه در مرکز تجاری (مال). قابل دسترسی در تاریخ 01/07/1400، از: http://www.moval.org/mv-library/location-mallhtml.html
 کریمی، عاطفه (1397). معماری مراکز خرید آینده با طراحی به روش پارامتریک پیشنهادی برای سال 1405 (2026)، جزیره کیش. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده معماری و شهرسازی.
 محمدزاده مستان آباد، سیمین و مستان زاده، انسیه (1394). بررسی نقش مجتمع‌های تجاری تفریحی به‌عنوان فضایی پویا با تکیه بر مفهوم جذب مخاطب و ارتقای تعاملات اجتماعی. همایش بین‌المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران؛ کانون سرای انجمن‌های صنفی مهندسان معمار ایران.
 موکهرجی، آجیت‌کمار (1382). تاریخ و فلسفه کتابداری. ترجمه اسدالله آزاد. تهران: کتابدار
 میرحسنی، زهره و باب‌الحوائجی، فهیمه. (1375). تصویری اجمالی از کتابخانه‌های عمومی در ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه).6(1).
 میری، انیس (1396). تدوین مدل کتابخانه عمومی مطلوب جامعه ایرانی به روش پژوهش آمیخته اکتشافی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشکده علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور مشهد.
 میری، انیس و سلامی، مریم و مرجانی، عباس (1395). شخصی‌سازی ارائه خدمات در کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد، 2(6)، 228-229
 نقوی، الهام و دشتی شفیعی، علی (1396). بررسی معماری کتابخانه عمومی با رویکرد توسعه فرهنگی، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.
 نوکاریزی، محسن و نارمنجنی، سیدمهدی (1393). بررسی جایگاه کتابخانه‎های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. (1397). آمایش سرزمینی کتابخانه‌های عمومی تهران. تعیین محدوده‌های خدمت کتابخانه‌های عمومی استان تهران (شهر تهران). معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا. دانشگاه تهران
 هاشمی، ابوالفضل (1387). کتابخانه‌های عمومی مساجد پس از انقلاب اسلامی ایران، کتاب ماه کلیات: کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی، 134، 20-25
 هوشمند، مهرداد (1389). راه‌کارها و موانع توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در بین دانش‌آموزان متوسطه شهرستان نهاوند. فرهنگان. (37).
 Joseph R. Matthews (2021) The Remaking of Singapore’s Public Libraries, Public Library Quarterly, 40:3, 183-184
 Awujoola, A. O., & Ikegune, D. O. (2018). Entrepreneurship education in library and information science and marketing of library services: Issues in Nigeria. The International Journal of Business Management and Technology, 2 (3), 2581-3889.
 Chiodelli a, Francesco and Stefano Moroni (2015). Do malls contribute to the privatisation of public space and the erosion of the public sphere? Reconsidering the role of shopping centres, City, Culture and Society, doi:10.1016/j.ccs.2014.12.002.
 Choi, N., & Joo, S. (2018). Understanding public libraries’ challenges, motivators, and perceptions toward the use of social media for marketing. Library Hi Tech.
 Howard,. H.A., Zwicky, D., & Margaret, P. (2018). Academic libraries support cross-disciplinary innovation and entrepreneurship. Library and Information Science, 6 (1), 1-9.
 Ismail, Wan & Chi (2019). Library as a social place. Jornal of Asian behavioural studies. 4(12), 48-59.
 Kinya, H.D.S. (2011). A case study of users’ survey in public libraries in Kenya. International Research Journal of Library, Information and Archival Studies, 1(3), 91-104.
 Morris, Anne and Brown, Anna (2004). Siting of public libraries in retail centres:benefits and effects,3 (25), 127-137
 Ogunsola, L. A. (2008). "Developing Countries and the Need For Knowledge- Based Economy: The Problems And Challenges Ahead". Ozean Journal of Social Sciences, 1(1), retrieved of http://ozelacademy.com/OJSS_v1n1_1.pdf.
 Popescu, Ruxandra-Irina; Corbos, Răzvan-Andrei (2011). The Role of Libraries in the
 Welch, J. (2012). The power of collaboration. Economic Development Journal, 11 (4), 36-41.
IFLA(2001) The IFLA position in the WTO treatly negotiations, international Federation of Associations & Institutions, version II, September. Available: http://www.ifla.ofg/lll/clm/p1/wto-ifla.htm.
References [in Persian]
Andishmand, Ali Mohammad (2017). Examining the sociability of public libraries. Architecture, 2(8). [in Persian]
Biglou, Azam and Soleimanrizi, Maliheh (2019). Identifying and implementing the social functions of public libraries in Isfahan province. The article presented at the national conference on the social functions of public libraries in Ahvaz. [in Persian]
Fatahi, Rahmatollah (2004). Analyzing and recreating the role of librarians and informants in the age of transformation. In the Proceedings of the 7th Conference of Librarians of the Iran Management and Planning Organization, Rasht, March 19-21, 2012. Tehran: Iran Management and Planning Organization, Vice President of Promotion Affairs, Center for Scientific Documents and Publications. pp. 81-98. [in Persian]
Hassanzadeh, Mohammad and Jafari Baghiabadi, Somayeh (2016). Identifying the objectives related to public libraries in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran. Knowledge Retrieval and Semantic Systems Quarterly, 3(12), 27-48. [in Persian]
Hashemi, Abulfazl (2008). Public libraries of mosques after the Islamic revolution of Iran, Kitab Mah Kliat: Librarianship, Archive and Research Edition, 134, 20-25. [in Persian]
Houshmand, Mehrdad (2010). Solutions and obstacles to develop and promote the culture of reading and reading among secondary school students of Nahavand city. Farhangian. (37). [in Persian]
Institution of public libraries of the country. (2017). Territorial planning of public libraries in Tehran. Determining the service limits of public libraries in Tehran province (Tehran city). Research Vice-Chancellor of the Faculty of Geography. University of Tehran. [in Persian]
Jafari Baghiabadi, Somayeh (2010). A comparative study of the effectiveness of public libraries in Tehran affiliated to the public libraries of the country and the cultural and artistic organization of Tehran municipality. Master's thesis. Tarbiat Modares University, Faculty of Management and Economics. [in Persian]
Kazemi, Abbas and Amir Ebrahimi, Moserat (2018). Typology of commercial complexes in Tehran. Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural and Communication Studies, (56) 15. [in Persian]
Kazemi, Abbas and Amir Ebrahimi, Moserat (2017). Studying the cultural and social dimensions of megamalls and big complexes in Tehran. Study and planning center of Tehran city. Municipality of Tehran. [in Persian]
Karimi, Atefeh (2017). The architecture of future shopping centers with parametric design proposed for the year 1405 (2026), Kish Island. Master thesis. Imam Khomeini International University, Faculty of Architecture and Urban Planning. [in Persian]
Mohammadzadeh Mastanabad, Simin and Mastanzadeh, Ensieh (2014). Examining the role of entertainment business complexes as a dynamic space based on the concept of attracting the audience and promoting social interactions. International conference on civil architecture and urban planning at the beginning of the third millennium, Tehran; Center of Trade Unions of Iranian Architects. [in Persian]
Mukherjee, Ajitkumar (2003). History and philosophy of librarianship. Translated by Asadullah Azad. Tehran: Ketabdar. [in Persian]
Mirhasani, Zohreh and Babal-Hawaeji, Fahimeh. (1996). An overview of public libraries in Iran. Information research and public libraries (library message). 6(1). [in Persian]
Miri, Annis (2016). Compilation of the desirable public library model of the Iranian society by the method of mixed exploratory research. Master's thesis. Faculty of Information Science and Science. Payam Noor University of Mashhad. [in Persian]
Miri, Anis and Salami, Maryam and Marjani, Abbas (2015). Personalization of service provision in public libraries from the point of view of public library librarians of Mashhad, 2(6), 228-229. [in Persian]
Naqavi, Elham and Dashti Shafiei, Ali (2016). Examining the architecture of the public library with the approach of cultural development, international conference on civil engineering, architecture and urban planning of contemporary Iran, Tehran. [in Persian]
Nokarizi, Mohsen and Narmanjani, Seyed Mehdi (2014). Investigating the position of public libraries in the cultural development of Birjand city. Library and Information Sciences. [in Persian]
Seifi, Leili and Kazemi, Razieh (2018). The role of public libraries in the development and promotion of tourism services, the first international conference on tourism in the Lut desert; Local and international opportunities, Birjand. [in Persian]
Tajabadi, Reza and Rahimi, Mohammad and Shabani, Somayeh (2011). The position and impact of public libraries in central province in cultural development, conference on strategic cultural management of Tehran city, Tehran. [in Persian]
Zare’, Amin and Godini, Yaser and Riahi, Aref (2014). Studying factors affecting the use of public libraries (case study: users of public libraries in Kermanshah). Information Systems and Services Quarterly, 3(15). [in Persian]