نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا به مقایسه و تحلیل گرایش‏های موضوعی پژوهش‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی در سطح ملی و بین‏المللی بپردازد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد تطبیقی انجام گرفته است. جامعه‌ی مورد مطالعه شامل پژوهش‌های جهانی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌‌های 2019-1945 و پژوهش‌های ایرانی نمایه شده در پایگاه آی. اس. سی. طی سال‌‌های 1398-1351 در علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با محاسبه‌ی درصد فراوانی و آزمون کای اسکوئر انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میان شماری از حوزه‌های پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی در سطح ملی و بین‌‌المللی اختلاف معنی‌‌داری وجود دارد. این حوزه‌‌ها عبارتند از: مبانی نظری؛ کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی؛ اشتغال و کارآفرینی؛ پژوهش و نشر؛ فناوری اطلاعات؛ مطالعات وب؛ مدیریت دانش؛ مدیریت منابع اطلاعاتی؛ سازماندهی اطلاعات؛ بازیابی اطلاعات؛ اقتصاد اطلاعات؛ هوش مصنوعی؛ داده‌کاوی؛ علم‌سنجی؛ نظام‌های اطلاعاتی؛ موتورهای جستجو؛ مطالعات کاربران؛ ارتباطات علمی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ و اخلاق اطلاعات.
نتیجه‌گیری: مقایسه‌ی موضوعات پژوهش‌های ایرانی و جهانی نشان داد که حوزه‌‌هایی مانند فناوری اطلاعات، مطالعات وب، اقتصاد اطلاعات، هوش مصنوعی، داده‌کاوی، نظام‌های اطلاعاتی، موتورهای جستجو، و پایگاه‌های اطلاعاتی در میان پژوهش‌‌های بین‌‌المللی گرایش بیش‌‌تری داشتند و حوزه‌‌هایی مانند مبانی نظری، حوزه‌های مرتبط با کتابخانه‌‌ها و کارکردهای آن‌ها، پژوهش، مدیریت دانش، بازیابی اطلاعات، و علم‌سنجی در میان پژوهش‌‌های ایرانی مرسوم‌‌تر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison and analysis of thematic trends in library and information science research at the national and international levels

نویسندگان [English]

  • farzaneh ghanadinezhad 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohammadreza Ghane 3

1 PhD in Knowledge & Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study aims to compare and analyze the thematic trends of library and information science research at the national and international levels.
Method: The present study is applied and has been done with a comparative approach. The study population includes global researches indexed in the Web of Science database during the years 1945-1945 and Iranian researches indexed in the ISC database during the years 1972-2019 in information science and science. Data analysis was performed by calculating the frequency percentage and Chi-square test.
Finding: The findings showed that there is a significant difference between a number of library and information science research domains at the national and international levels. These areas are: theoretical foundations; Libraries and information centers; Employment and entrepreneurship; Research and publishing; Information Technology; Web studies; knowledge management; Information resource management; Organizing information; Data Recovery; Information economics; Artificial intelligence; Data analysis; Science Survey; Information systems; Search engines; User studies; Scientific communication; Data bases; and Information ethics.
Conclusion: A comparison of Iranian and international research topics showed that areas such as information technology, web studies, information economics, artificial intelligence, data mining, information systems, search engines, and databases Among international researches, they were more popular, and areas such as theoretical foundations, areas related to libraries and their functions, research, knowledge management, information retrieval, and scientometrics were more popular among Iranian studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Research
  • International Research
  • Subject Trends
  • Research Topics
  • Knowledge and Information Science