نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا به مقایسه و تحلیل گرایش‏های موضوعی پژوهش‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی در سطح ملی و بین‏المللی بپردازد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد تطبیقی انجام گرفته است. جامعه‌ی مورد مطالعه شامل پژوهش‌های جهانی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌‌های 2019-1945 و پژوهش‌های ایرانی نمایه شده در پایگاه آی. اس. سی. طی سال‌‌های 1398-1351 در علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با محاسبه‌ی درصد فراوانی و آزمون کای اسکوئر انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میان شماری از حوزه‌های پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی در سطح ملی و بین‌‌المللی اختلاف معنی‌‌داری وجود دارد. این حوزه‌‌ها عبارتند از: مبانی نظری؛ کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی؛ اشتغال و کارآفرینی؛ پژوهش و نشر؛ فناوری اطلاعات؛ مطالعات وب؛ مدیریت دانش؛ مدیریت منابع اطلاعاتی؛ سازماندهی اطلاعات؛ بازیابی اطلاعات؛ اقتصاد اطلاعات؛ هوش مصنوعی؛ داده‌کاوی؛ علم‌سنجی؛ نظام‌های اطلاعاتی؛ موتورهای جستجو؛ مطالعات کاربران؛ ارتباطات علمی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ و اخلاق اطلاعات.
نتیجه‌گیری: مقایسه‌ی موضوعات پژوهش‌های ایرانی و جهانی نشان داد که حوزه‌‌هایی مانند فناوری اطلاعات، مطالعات وب، اقتصاد اطلاعات، هوش مصنوعی، داده‌کاوی، نظام‌های اطلاعاتی، موتورهای جستجو، و پایگاه‌های اطلاعاتی در میان پژوهش‌‌های بین‌‌المللی گرایش بیش‌‌تری داشتند و حوزه‌‌هایی مانند مبانی نظری، حوزه‌های مرتبط با کتابخانه‌‌ها و کارکردهای آن‌ها، پژوهش، مدیریت دانش، بازیابی اطلاعات، و علم‌سنجی در میان پژوهش‌‌های ایرانی مرسوم‌‌تر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison and analysis of thematic trends in library and information science research at the national and international levels

نویسندگان [English]

  • farzaneh ghanadinezhad 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohammadreza Ghane 3

1 PhD student, Department of Information Science and Epistemology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of Information Science and Epistemology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction
One of the important aspects of scientific research that can provide the basis for scientific growth and development is their thematic content. Considering the importance of paying attention to the experiences of advanced countries in problem-finding and selecting research subjects, the present research aims to compare and analyze the subject trends of library and information science research at the national and international level.

Literature Review
A review of various studies shows that few studies have been conducted with the approach of comparing the subject trends of library and information science researches at the national level with the researches conducted in advanced countries. China (Rochester & Vakkari, 1998) and India (Dora & Kumar, 2019) were among the countries that compared national and international researches. The results showed that the research topics of this field in more advanced countries were strongly influenced by the educational, research and social structure of those countries and were very different from the research topics conducted in India. The only comparative study conducted in Iran in the field of librarianship and information science was related to (2000) Usefi, which examined the studies of more than 25 years during a limited period (two years).

Methodology
The present study is of applied type and has been done with a comparative approach between the fields of national and international research. The study population includes 84875 articles indexed in Clarity Analytics database during the years 1945-2019 and 4664 Iranian articles indexed in the ISC database during the years 1972-2019 in the library and information science. The source and tool for extracting research data to review international research topics was the Clarivate Analytics database and the ISC database to review Iranian research topics. In this study, in order to develop a thematic classification plan of articles, the method of reviewing resources and to assign articles to each of the thematic categories, the method of Automatic classification, which is one of the applications of textual analysis, was used. Data analysis was performed by calculating the frequency percentage and Chi-square test and using SPSS 22 software.

Results
The findings showed that there is a significant difference between the number of research areas of library and information science at the national and international level. Fields such as information technology, web studies, information economy, artificial intelligence, data mining, information systems, search engines, and databases were more trending among international research, and fields such as theoretical foundations, fields related to libraries and their functions, research, knowledge management, information retrieval and scientometrics were more common among Iranian researches.

Discussion
During recent decades, the world has been moving towards digital and virtual space. In this space, developments such as the increase in the volume of information and the emergence of big data on the one hand and the development of information and communication technologies and artificial intelligence tools and big data processing on the other hand, have affected the level of expectations of the people of the society from the services of libraries and the organization and accessibility of information. Has set. For this reason, librarians, information specialists and managers of libraries and information centers have taken advantage of the achievements of fields related to computer science, information technology and artificial intelligence in order to face new developments and manage large amounts of data in order to transform the traditional functions of libraries. In addition, researchers in the field of information science and epistemology, especially at the international level, are more and more interested in studying and researching in the field of data science and acquiring the most up-to-date scientific achievements and knowing the latest related tools and technologies in order to play their effective role in this space. are competitive.

Conclusion
The results of the current research show that the field of library and information science at the international level has established a stronger relationship with other fields, especially artificial intelligence, computer science, information and communication technology. Also, at the global level, digitization processes and information growth are faster and smart technologies and tools have made more progress than third world countries and especially Iran. In other words, advanced countries due to having more economic and political power, more advanced social structure, being a leader in information and communication technology developments, more financial and spiritual support from the governments and officials of these countries for researchers and providing a suitable platform for scientific studies, access Faster access to information sources, and the appropriateness of educational and research programs with the needs and expectations of society members, have a more targeted planning to identify the problem and choose a topic in line with the real problems and needs and in sync with the developments of the day, to carry out their research. Therefore, at the international level, applied topics based on web and internet developments and information and communication technologies should face more trends and a faster growth trend than Iranian research topics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Research
  • International Research
  • Subject Trends
  • Research Topics
  • Knowledge and Information Science
اصل‍کیا، سمیه. (1385). تحلیل اطلاعات کتابشناختی مقالههای کتابداری و اطلاعرسانی نمایهنامهی استنادی علوم اجتماعی. پایان‏نامه‏ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
باب‌‌الحوائجی، فهیمه؛ زارعی، عاطفه؛ نشاط، نرگس؛ حریری، نجلا. (1392). نقشه‌‌ی دانش علم اطلاعات و دانش‏شناسی بر اساس مقوله‌‌بندی موضوعی اصلی و فرعی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 21(13)، 1-24.
بابایی، شهلا. (1392). آینده‌‌پژوهی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی در ایران. پایان‌‌نامه‌‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شاهد، تهران.
باغ محمد، مریم؛ منصوری، علی؛ چشمه سهرابی، مهرداد. (1399). بررسی توسعه و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل موضوعی LDA. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۶ (۲)، ۲۹۷-۳۲۸.
ثابت پور، افسون؛ فدایی، غلامرضا؛ نقشینه، نادر؛ قبادپور، وفا. (1394). بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۰ (۳)، ۶۳۱-۶۴۵.
جعفری پاورسی، حمیده؛ حریری، نجلا؛ علیپور حافظی، مهدی؛ باب‌‌الحوائجی، فهیمه؛ خادمی، مریم. (1398). نمایه‌سازی ماشینی مدارک حوزه بازیابی اطلاعات با استفاده از متن‌کاوی در نرم‌افزار رپیدماینر. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۵ (۲)، ۳۴۹-۳۷۴.
جمالی، مرتضی؛ شفیع‌‌زاده، احسان. (1391). رویکرد تحلیلی مقایسه‌‌ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته. فصلنامه تخصصی پارک‌‌ها و مراکز رشد، 8 (31)، 23-34.
حسن‌زاده، محمد؛ زندیان، فاطمه؛ احمدی مینق، سمیه. (1397). نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013). پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4(8)، 123-142.
حیدری، غلامرضا؛ زوارقی، رسول؛ مختارپور، رضا؛ خاصه، علی‌اکبر. (1397). ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: ازنظر دیداری‌سازی حوزه دانش.  مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29(3)، 39-60.
سلک، محسن (1388). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در دو نشریه فصلنامه کتاب و فصلنامه‏ی کتابداری و اطلاع‏رسانی در سالهای 1385 و 1386. پایان‍نامه‍ی کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی‌اکبر؛ کرانیان، پریوش. (1397). روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29(2)، 171-190.
سیامکی، صبا. (1391). بررسی کمی و محتوایی مقالات تألیفی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی حوزه‌‌ی کتابداری و اطلاع‌‌رسانی با تأکیدی بر گرایش‌‌های موضوعی، روش‌‌شناسی و ابزارهای گردآوری داده‌‌ها در این مقالات طی سال‌‌های 1384-1388. پایان‌‌نامه‌‌ی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
شرفی، علی. (1390). تعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌‌های پژوهش در پایان‌‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای رشته‏ی کتابداری و اطلاع‌‌رسانی از سال 1388- 1384 در دانشگاه‏های دولتی ایران و مقایسه‌‌‌‌ی آن با اولویت‌‌های پژوهشی سال 1390- 1389. پایان‏نامه‌‌‏ی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه علامه ‌‌طباطبایی، تهران.
شرفی، علی؛ نور محمدی، حمزه علی. (1393). تعیین پوشش موضوعی اولویت‌‌های پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. پژوهش‌‌نامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 4 (1)، 169-182.
شرفی، علی؛ نورمحمدی، حمزه‌علی؛ علیپورحافظی، مهدی. (1393). مدل موضوعی برای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 25(4)، 21-32.
طاهری، مهدی؛ علائی آرانی، محمد. (1391). بررسی تطبیقی گرایش‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان، کانادا و آمریکا با ایران: با تأکید بر تأثیر آن‌‌ها بر میزان تولید علم در عرصه بین‌المللی. دانش‌شناسی. 5(16)، 83-96.
عبداله‌زاده، پروین. (1397). ترسیم نقشه موضوعی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی با روش هم‌رخدادی واژگان. پایان‌‌نامه‌‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، تبریز.
قنادی‌نژاد، فرزانه؛ حیدری، غلامرضا. (1397). شناسایی و تحلیل اولویت‌‌های پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴ (۱)، ۵۷-۸۸.
مختارپور، رضا. (1397). ترسیم و تحلیل ساختار فکری و روند تکامل علم اطلاعات و دانششناسی. پایان‌‌نامه‌‌ی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده؛ توکلی زاده راوری، محمد. (1397). شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وب ‌آوساینس (۲۰۰۹-۲۰۱۳). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳ (۳)، ۱۲۷۱-۱۳۰۰.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده؛ توکلی‌زاده راوری، محمد. (1396). تحلیل ساختار واژگان و مفاهیم مقالات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس تحلیل شبکه اجتماعی در پایگاه وبگاه علم در دو دوره‌‌ی قبل و بعد از پیدایش وب (۱۹۹۳-۱۹۹۷ و ۲۰۰۹-۲۰۱۳). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۳ (۲)، ۲۳۷-۲۶۴.
ملیح، سعید. (1376). تحلیل محتوای مقالات کتابداری و اطلاعرسانی در نشریات ادواری فارسی منتشرشده در سالهای 1374-1370. پایان‍نامه کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‍شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
منصوری، علی؛ ابراهیمی درچه، الهه. (1398). مدل‌‌سازی موضوعی مقالات تولیدشده ایرانیان در حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی (2018-2000). اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش‌های علمی (مسائل، ابزار و روش‌‌ها)، کرمان، دسترسی از طریق نشانی: https://civilica.com/doc/891113
میرترابی، سعید؛ خاوری نژاد، سعید. (1393). علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل (با تأکید بر دهه 1380). فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بینالمللی، 6(19)، 199-233.
نظرزاده زارع، محسن؛ جمالی، احسان؛ آرئین، محمدعلی؛ اسکروچی، رامتین؛ نصیری فیروز، علیرضا. (1393). مقایسه تولیدات علمی ایران با کشورهای رقیب خاورمیانه در حوزه‌ی تعلیم و تربیت. مجله علم‌سنجی کاسپین. ۱ (۲)، ۲۲-۳۱.
نقشه‌‌ی جامع علمی کشور. (1389). شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازیابی در 12 مرداد 1398 از طریق نشانی: https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf.
نیازی، سیمین. (1380). بررسی گرایشهای موضوعی نشریات کتابداری و اطلاعرسانی در سالهای 1377-1347. پایان‏نامه‍ی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‍شناسی، دانشگاه تهران.
یوسفی، احمد. (1379). مقایسه‌‌ی گرایش موضوعی مقالات کتابداری و اطلاع‌‌رسانی ایران و پایگاه اطلاعاتی ایزا در سال‏های 1377-1375. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 11(4)، 36-62.
 
Abdulzadeh, P. (2018). Drawing a thematic map of the field of library and information science with the omnipresent method of vocabulary. Master Thesis, University of Medical Sciences and Health Services, Tabriz.
Anna, NE. V.; Mannan, E. F.; Srirahayu, D. P.; Mutia, F. (2018). Library and Information (LIS) Research Topics in Indonesia from 2006 to 2017. Library Philosophy and Practice (e-journal). Available on December 9, 2019, from: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1773.
Blessinger, K.; Hrycaj, P. )2010(. Highly cited articles in library and information science: Analysis of content and authorship trends, Library & Information Science Research, 32 (2), 156-162.
Chang, Y. W.; Huang, M.; Lin. C. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071–2087.
Chen, C.; Ibekwe-SanJuan, F.; Hou. J. (2010). The structure and dynamics of co-citation clusters: A multiple-perspective cocitation analysis. Journal of the Association for Information Science & Technology, 61(7), 1386-1409.
Dong, Y. J.; Sung, J. K. (2005). Knowledge structure of library and information science in South Korea. Library & Information Science Research, 27, 51–72.
Dora, M.; Kumar, H. A. (2019). National and international trends in library and information science research: A comparative review of the literature. IFLA Journal, 1-16.
E-Prints in Library and Information Science (e-LIS). (2020). JITA Classification Schema of Library and Information Science. Available at: http://eprints.rclis.org/view/subjects/subjects.html
Figuerola, C. G., Marco, F. J. G., & Pinto, M. (2017). Mapping the evolution of library and information science (1978–2014) using topic modeling on LISA. Scientometrics, 112(3), 1507-1535.
Figuerola, C. G.; Marco, F. J. G.; Pinto, M. (2017). Mapping the evolution of library and information science (1978–2014) using topic modeling on LISA. Scientometrics, 112(3), 1507-1535.
Galvez, C. (2018). Co-word analysis applied to highly cited papers in Library and Information Science (2007-2017). Transinformacao, 30 (3), 277-286.
Han, X. (2020). Evolution of research topics in LIS between 1996 and 2019: an analysis based on latent Dirichlet allocation topic model. Scientometrics, 125, 2561–2595.
Horri, A. (2004). Bibliometric overview of library and information science research productivity in Iran. Journal of Education for Library and Information Science, 45(1), 15–25.
Hu, C.; Hu, J.; Deng, S.; Liu, Y. (2013). A co-word analysis of library and information science in China. Scientometrics, 97(2), 369-382.
Jarvelin K.; Vakkari P. (1993). The Evolution of Library and Information Science 1963-1985: A Content Analysis of Journal Articles. Information Processing and Management, 29(1), 129-144.
Kumar, Suhasini (1995). Content analysis of journal literature in library and information science from june 1994 june 1995. Master research paper, Kent state university.
Lin, W. Y. C.; Meng Lio, K. (2011). Research status and trends of Library and Information Science in Taiwan, 2001–2010. Proceedings of the ASIA-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2011, Putrajaya, Malaysia, 530-538.
Liu, G.; Yang, L. (2019). Popular research topics in the recent journal publications of library and information science. The Journal of Academic Librarianship, 45(3), 278-287.
Luo, L.; McKinney, M. (2015). JAL in the past decade: A comprehensive analysis of academic library research. The Journal of Academic Librarianship, 41(2), 123-129.
Milojevic, S.; Sugimoto, C. R.; Yan, E.; Ding, Y. (2011). The Cognitive Structure of Library and Information Science: Analysis of Article Title Words. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(10), 1933-1953.
Mittal, R. (2011). Library and Information Science Research Trends in India. Annals of Library and Information Studies, 58 (4), 319-325.
Oliveira, S. R.; Moreira, C.; Borbinha, J.; Angeles, M.; Garcia, Z. (2015). Thematic Identification of “Little Science”: Trends in Portuguese IS & LS Literature by Controlled Vocabulary and Co-Word Analysis. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 4(2), 421-432.
Rahul S. L. (2013). Content Analysis of Open Access LIS Journal “ALIS” (2002-2011). International Journal ofInformation Dissemination and Technalogy. Availableat: http://hdl.handle.net/10760/18283.
Rochester, M. K.; Vakkari, P. (2003). International library and Information Science Research: A Comparison of National Trends. IFLA Professional Reports, N. 82. Available at: www.rin.ac.uk/.../Comparing_National_Trend.
Rochester, M.; Vakkari, P. (1998). International LIS research: A comparison of national trends. IFLA Journal, 24(3), 166–175.
Rochester, M.; Vakkari, P. (1998). International LIS research: A comparison of national trends. IFLA Journal, 24(3), 166–175.
Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics, 1261527–1551.
Tuomaala, O.; Jarvelin, K.; & Vakkari, P. (2014). Evolution of library and information science, 1965–2005: content analysis of journal articles. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(7), 1446-1462.
Xiao, X.; Zhang, F.; Li, J. (2015). Library and Information Science Research in China: A Survey Based Analysis of 10 LIS Educational Institutes. The Journal of Academic Librarianship. 41(3), 330–340.
Zins, Ch. (2007). Knowledge map of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 58(4), 526-535.
Zong, Q. J.; Shen, H. Z.; Yuan, Q. J.; Hu, X. W.; Hou, Z. P.; Deng, S. G. (2013). Doctoral dissertations of Library and Information Science in China: A co-word analysis. Scientometrics, 94 (2), 781-799.
References [in Persian]
Abdollahzadeh, Parvin. (2017). Drawing the thematic map of the field of librarianship and information with the method of co-occurrence of words. Master's thesis, University of Medical Sciences and Health Services, Tabriz. [in Persian]
Asl-Kia, Somoyeh. (2006). Analyzing bibliographic information of library and information articles in social science citation index. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad. [in Persian]
Bab al-Hawaeji, Fahimeh; Zarei, Atefeh; Neshat, Narges; Hariri, Najla. (2012). Knowledge map of information science and epistemology based on main and secondary subject categorization. Library and Information Science Studies, 21(13), 1-24. [in Persian]
Babaei, Shahla. (2012). Future studies of information science and epistemology in Iran. Master's thesis, Shahed University, Tehran. [in Persian]
Bagh Mohammad, Maryam; Mansouri, Ali; Cheshmeh Sohrabi, Mehrdad. (2019). Investigating the development and subject trends of the field of information science and epistemology based on the LDA subject model. Journal of information processing and management, 36(2), 297-328. [in Persian]
Comprehensive scientific map of the country. (1389). Supreme Council for Cultural Revolution. Retrieved on August 12, 2018 through the address: https://www.msrt.ir/file/download/page/1488284345-m01.pdf. [in Persian]
Hassanzadeh, Mohammad; Zandian, Fatemeh; Ahmadi Minq, Somayeh. (2017). Mapping the structure and historical layout of the concepts of information science and epistemology: with text mining approach (2004-2013). Journal of Scientific Research, 4(8), 123-142. [in Persian]
Heydari, Gholamreza; Zavaraghi, Rasoul; Mokhtarpour, Reza; Khaseh, Ali Akbar. (2017). The intellectual structure of information science and epistemology: in terms of visualizing the domain of knowledge. National Library and Information Organization Studies, 29(3), 39-60. [in Persian]
Jafari Powersi, Hamideh; Hariri, Najla; Alipour Hafezi, Mehdi; Bab al-Hawaeji, Fahimeh; Khademi, Maryam. (2018). Machine indexing of information retrieval documents using text mining in Rapidminer software. Information processing and management research paper. 35(2), 349-374. [in Persian]
Jamali, Morteza; Shafizadeh, Ehsan. (2011). A comparative analytical approach to research and development in Iran and several advanced countries. Specialized Quarterly Journal of Parks and Growth Centers, 8 (31), 23-34. [in Persian]
Malih, Saeed. (1997). Content analysis of librarianship and information articles in Persian periodicals published in 1370-1374. Master's Thesis of Information Science and Epistemology, Iran University of Medical Sciences, Tehran. [in Persian]
Mansouri, Ali; Ebrahimi Darcheh, Elaheh. (2018). Thematic modeling of articles produced by Iranians in the field of information science and epistemology (2000-2018). The first national conference on science evaluation, scientific research evaluation (problems, tools and methods), Kerman, access through the address: https://civilica.com/doc/891113 [in Persian]
Mirtorabi, Saeed; Khavarinejad, Saeed. (2013). The causes of elite migration from Iran from the perspective of international political economy (with emphasis on the 1380s). Scientific Quarterly of Political and International Research, 6(19), 199-233. [in Persian]
Mokhtarpour, Reza. (2017). Drawing and analyzing the intellectual structure and evolution process of information science and epistemology. PhD thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz. [in Persian]
Mostafavi, Esmail; Osareh, Farideh; Tavakolizadeh Ravari, Mohammad. (2017). Identifying the content structure of information science and epistemology studies based on the vocabulary and concepts of its articles in the Web-Oscience database (2013-2009). Journal of information processing and management, 33(3), 1300-1271. [in Persian]
Mostafavi, Esmail; Osareh, Farideh; Tavakolizadeh Ravari, Mohammad. (2016). Analysis of vocabulary structure and concepts of information science and epistemology articles based on social network analysis in science website in two periods before and after the emergence of the web (1997-1993 and 2009-2013). Information research and public libraries. 23(2), 264-237. [in Persian]
Nazarzadeh Zare, Mohsen; Jamali, Ehsan; Areyen, Mohammad Ali; Scrouchi, Ramtin; Nasiri Firouz, Alireza. (2013). Comparison of Iran's scientific productions with rival countries in the Middle East in the field of education. Caspin Scientific Journal. 1(2), 22-31. [in Persian]
Niazi, Simin (1380). Examining the subject trends of library and information publications in the years 1377-1347. Master's thesis in information science and epistemology, University of Tehran. [in Persian]
Qanadinejad, Farzaneh; Heydari, Gholamreza. (2017). Identification and analysis of research priorities in each of the research axes of information science and epistemology from the point of view of professors and doctoral students of this field. Journal of information processing and management, 34(1), 57-88. [in Persian]
Sabetpour, Afsoon; Fadaei, Gholamreza; Naqshineh, Nader; Qobadpour, Vafa. (2014). Visual representation of knowledge in Iran's librarianship and information field. Journal of information processing and management, 30(3), 631-645. [in Persian]
Salek, Mohsen (2008). Analysis of the content of articles published in two publications, Book Quarterly and Library and Information Quarterly in 2015 and 2016. Master's thesis. Islamic Azad University, North Tehran branch. [in Persian]
Sharafi, Ali. (2011). Determining the biological process of topics and research methods in master's theses and doctoral theses in the field of librarianship and information from 1384-1388 in Iran's public universities and comparing it with the research priorities of 1389-1390. Information science and epistemology master's thesis. Allameh Tabataba'i University, Tehran. [in Persian]
Sharafi, Ali; Noor Mohammadi, Hamzeh Ali. (2013). Determining the subject coverage of information science and epistemology research priorities. Library and Information Research Journal, 4 (1), 169-182. [in Persian]
Sharafi, Ali; Noormohammadi, Hamzeh Ali; Alipour Hafezi, Mehdi. (2013). Topic model for librarianship and information theses. National Library and Information Organization Studies Quarterly, 25(4), 21-32. [in Persian]
Siamaki, Saba. (2011). Quantitative and content review of authored articles in scientific-research and scientific-promotional magazines in the field of librarianship and information with an emphasis on subject trends, methodology and data collection tools in these articles during the years 1384-1388. Master's thesis in information science and epistemology. Shahid Chamran University of Ahwaz. [in Persian]
Soheili, Faramarz; Khaseh, Ali Akbar; Karanian, Parivash. (2017). Thematic trend of the concepts of information science and epistemology in Iran based on co-occurrence analysis of words. National Library and Information Organization Studies Quarterly, 29(2), 171-190. [in Persian]
Taheri, Mehdi; Alaei Arani, Mohammad. (2011). A comparative study of trends in librarianship and information in the countries of England, Canada, and the United States with Iran: emphasizing their impact on the amount of science production in the international arena. Danesh-shenasi 5(16), 83-96. [in Persian]
Yousefi, Ahmad. (2000). Comparison of thematic trend of Iranian librarianship and information articles and Iza database in the years 1375-1377. National Library and Information Organization Studies, 11(4), 36-62. [in Persian]