نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب

2 استادیار. گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب

3 استادیار. گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد بناب

4 استادیار. گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب

چکیده

خروج کارکنان دانشی و با تجربه از سازمان، برای موفقیت و دستیابی به اهداف آن زیان بار است. سازمان زمانی می تواند به ماموریت های خود دست یابد که دانش در سازمان مستند شده و اقدامات لازم برای حفظ آن انجام دهد. هدف مقاله حاضر، یافتن انواع تقلیل دانش در شرکت نفت می باشد. این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد، مبتنی بر نمونه گیری نظری هدفمند از میان کارشناسان و خبرگان در شرکت نفت است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از کد گذاری و تحلیل مقایسه ای برای ساختن دسته های مختلف دانش در سازمان استفاده شد. یافته ها نشان داد که هفت نوع دانش در شرکت نفت وجود دارد که عبارتند از: دانش عملیاتی، دانش تخصصی، دانش بازرگانی، دانش یادگیری از موفقیت و شکست، دانش فرایند، دانش مشروط، دانش فراسازمانی. تحقیق حاضر به منظور تهیه مجموعه ای از اطلاعات مقدماتی برای مدیران شرکت نفت به منظور تهیه راهبردهای مدیریت دانش برای تقابل با خروج دانش های مهم از سازمان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Critical knowledge to prevent it from loss the National Oil Company: A qualitative approach

نویسندگان [English]

  • HAMED hosinzadeh 1
  • nader bohloli 2
  • mojtaba ramazani 3
  • Abbas Ali Sangipour 4

1 شرکت نفت

2 Assistant Professor, Department of Public Management, Bonab Branch

3 Assistant Professor, Department of Public Management, Bonab Branch

4 Assistant Professor, Department of Public Management, Bonab Branch

چکیده [English]

Leaving knowledgeable and experienced employees from the organization is detrimental to success and achieving its goals. The organization can achieve its missions when knowledge is documented in the organization and take the necessary measures to maintain it. The purpose of this article is to find the types of knowledge reduction in the oil company. This research is based on the data grounded theory method, based on purposeful theoretical sampling among experts and experts in the oil company. To analyze the collected data, coding and comparative analysis were used to construct different categories of knowledge in the organization. The findings showed that there are seven types of knowledge in the oil company, which are: operational knowledge, specialized knowledge, business knowledge, learning knowledge of success and failure, Process knowledge, conditional knowledge, extra-organizational knowledge. The present study is presented to provide a set of preliminary information for oil company managers in order to prepare knowledge management strategies to deal with knowledge loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical knowledge
  • Knowledge Management
  • Oil Company
  • grounded theory