نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 بنیاد ملی نخبگان

چکیده

: هدف پژوهش کیفی حاضر، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری در کتابخانه های دانشگاهی از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺘﺎﺑﺪاران داﻧﺸﮕاه تبریز می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تبریز می باشندکه نمونه مورد پژوهش، از بین این افراد، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی بدست آمده و شامل 14کتابدار می باشد. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه کدگذاری گلاسر و استراوس استفاده شده است. براساس یافته ها، عوامل کلیدی موثر در ایجاد خلاقیت و نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاه تبریز به سه دسته عوامل فردی، عوامل سازمانی و ویژگیهای ایده تقسیم می شود. عوامل فردی شامل مواردی از قبیل داشتن روحیه نوآوری و خلاقیت، داشتن انگیزه ارائه ایده خلاق، داشتن تحصیلات مرتبط با شغل توسط کارکنان و مدیران، داشتن روحیه ریسک پذیری می باشد . عوامل سازمانی در بر گیرنده دو عامل پشتیبانی از ایده های کتابداران و تخصیص بودجه می باشد. همچنین عامل ویژگیهای ایده شامل عواملی چون مقرون به صرفه بودن، هماهنگی با اهداف کتابخانه، قابلیت دیده شدن توسط سایر افراد و سازمانها ، قابلیت اجرایی ایده در محیط کتابخانه می باشد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in creating creativity and innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians

نویسندگان [English]

  • Faegheh Mohammadi 1
  • Rahim Pouri 2

1 University Of Tabriz, Tabriz, Iran

2 National Elite Foundation

چکیده [English]

The purpose of this qualitative research is to examine the factors influencing creativity and innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians. The statistical population of this research includes all the librarians working in the central library and the libraries affiliated to the University of Tabriz, and the research sample was obtained from among these people in a targeted snowball method and includes 14 librarians. The data collection tool of current research was semi-structure interview. Glaser and Strauss coding method was used to analyze the data. Based on the findings, the key factors effective in creating creativity and innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians are divided into three categories including: individual factors, organizational factors, and idea characteristics. Individual factors include things such as having the spirit of innovation and creativity, having the motivation to present creative ideas, having job-related education by employees and managers, having the spirit of risk-taking. Organizational factors include the support of librarians' ideas and budget allocation. Also, the characteristics of the idea include factors such as cost-effectiveness, coordination with the goals of the library, visibility by other people and organizations, and the ability to implement the idea in the library environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity in libraries
  • innovation in libraries
  • Tabriz University librarians
  • university libraries