نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم اجتمایی،دانشگاه رازی ،کرمانشاه، ایران

2 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش;شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف‌پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه بین برنامه‌ریزی راهبردی و کتابداری مبتنی بر شواهد از دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهند، که در مجموع 75 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان 63 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامۀ برنامه‌ریزی راهبردی و کتابداری مبتنی بر شواهد است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد وضعیت برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی و وضعیت آگاهی ازکتابداری مبتنی ‌بر شواهد در بین مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه، در سطح مطلوبی نمی‌باشد، همچنین در رابطه با هدف اصلی پژوهش نیز مشخص شد که، بین برنامه‌ریزی راهبردی و کتابداری مبتنی بر شواهد رابطه وجود دارد و مقدار این رابطه برابر است با 525/0=r، همچنین از بین مؤلفه‌های کتابداری مبتنی بر شواهد، برنامه‌ریزی راهبردی بیشترین رابطه را با ارزیابی نتایج با ضریب همبستگی 536/0و کم‌ترین رابطه را با ارزیابی شواهد با ضریب همبستگی 278/0 دارد.
نتیجه‌گیری: از دیدگاه مدیران و کتابداران، درکتابخانه‌های دانشگاهی برنامه‌ریزی راهبردی در سطح مطلوبی اجرا نمی‌شود، همچنین میزان آگاهی ازکتابداری مبتنی بر شواهد در بین مدیران و کتابداران در سطح رضایت بخشی نمی‌باشد. با وجود این شرایط، رابطه مثبت و معناداری بین برنامه‌ریزی راهبردی و کتابداری مبتنی بر شواهد وجود دارد. و از آنجا که در رشد و پیشرفت هر سازمان برنامه‌ریزی به ویژه برنامه‌ریزی راهبردی نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Strategic Planning and evidence-based Librarianship from the perspective of Managers and Librarians of Academic Libraries in Kermanshah city

نویسندگان [English]

  • mahnaz namdari 1
  • mahmoud moradi 2
  • saleh rahimi 3

1 Senior Expert, Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to determine the correlation of strategic planning and evidence-based librarianship, from the perspective of managers and librarians of Academic university libraries in Kermanshah city.
Methodology: The present study is of the applied kind and was performed by a correlational analysis of Surveys. The statistical population of this study consists of managers and librarians of Academic libraries in Kermanshah city, totaling 75 people. In the descriptive statistics section, statistical indexes such as: mean, mode, standard deviation, frequency and frequency percentage and in the inferential analysis section, Pearson correlation coefficient were determined using 22.0 version of SPSS software.
Results: The research’s findings showed that the strategic planning situation of Academic libraries and the familiarity to and knowledge of evidence-based librarianship among managers and librarians of Kermanshah city’s Academic libraries is not at an optimal level. Furthermore, relating to the main objective of the study; it was also found that there is a relationship between strategic planning and evidence-based librarianship, and that the the value of this relationship is equal to r=0.525.
Conclusion: From the perspective of managers and librarians, strategic planning is not implemented in academic libraries at an optimal level, neither is the knowledge of evidence-based librarianship among managers and librarians satisfactory. But despite this situation there is a positive and significant correlation between strategic planning and evidence-based librarianship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic planning
  • evidence-based librarianship
  • Managers
  • librarians
  • university libraries