نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.تهران. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی( گرایش مدیرت اطلاعات) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

چکیده

زمینه و هدف: یافتن و فرموله کردن مسئله، پایه‌ی تحقیق علمی است. با توجه به مشکلات فراوان دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در زمینه مسئله‌یابی، این پژوهش با هدف شناسایی موانع مسئله‌یابی پژوهش انجام شد.
روش: این پژوهش، از نظر هدف، بنیادی و از نظر گردآوری اطلاعات، پژوهشی کتابخانه‌ای است که از تکنیک‌های میدانی نیز بهره برده است. این پژوهش از نظر روش نوعی تحلیل محتوا است که با روش کلایزی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی استان تهران تشکیل دادند. 10 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه‌گیری تلفیقی متوالی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. چهار معیار اعتبار یا مقبولیت، اطمینان-ثبات، قابلیت تایید، و قابلیت انتقال یا تناسب برای ارزیابی روایی و دقت و استحکام داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: حاصل تحلیل 10 مصاحبه، 16 مضمون کلی یا طبقه و 77 مفهوم اولیه بود. در ابتدا 386 مفهوم اولیه به دست آمد که پس از بررسی دقیق و حذف مترادفات، تعداد مفاهیم به 77 کد کاهش یافت. یافته‌ها حاکی از آن است که در ابعاد فردی، آموزشی، فرهنگی، ساختاری و نهادی تعدادی مانع دانشجویان را در زمینه مسئله‌یابی با مشکلاتی مواجه می‌کند.
اصالت/ارزش: \ این پژوهش ماهیت بین رشته‌ای علم اطلاعات و دانش‌شناسی را بیش از پیش نمایان کرده است. پژوهش حاضر از نظر موضوع و روش دارای اصالت است.
کلیدواژه ها: مسئله، پژوهش، مسئله‌یابی، هیات علمی، دانشگاه دولتی، تهران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying barriers of research problem-finding from the perspective of faculty members of Tehran state universities (A Qualitative Research)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mahmoodi 1
  • Nazila Mehrabi 2

1 Tarbiat Modares University

2 Master of Information Science and Science Student (Information Management) Faculty of Management and Economics University of Tarbiat Modares Tehran

چکیده [English]

Purpose: Finding and formulating the problem is the basis of scientific research. Due to the many problems of graduate students in the field of problem finding, this study was conducted to identify barriers of research problem-finding.
Methodology: This research is a fundamental research in terms of purpose and library research in terms of data collection, which has also used field techniques. In terms of method, this research is a kind of content analysis that has been done by Colaizzi method. The statistical population of this study consisted of faculty members of state universities in Tehran province. 10 people were selected as a sample by consecutive combined sampling method. Semi-structured interview method was used to collect data. Four criteria of validity, reliability-stability, verifiability, and transferability were used to evaluate the validity and accuracy of the data.
Findings: The results of the analysis of 10 interviews were 16 general themes or categories and 77 basic concepts. At first, 386 basic concepts were obtained, but after careful consideration and removing the synonyms, the number of concepts was reduced to 77 codes. Findings indicate that in individual, educational, cultural, structural and institutional dimensions, a number of obstacles make students face with problems in research problem-finding.
Originality / Value: This research has shown the nature of interdisciplinary of information science more than before. The present research is original in terms of subject and method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem
  • Research
  • Problem Finding
  • State University
  • Tehran