نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد، تهران ، ایران

2 ، دانشیار رشته مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد

3 دانشیار رشته مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

رفتار مشارکت کاربران در هنگام استفاده از فضای مجازی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. طی سنوات اخیر محققان رفتار کاربران را بررسی کرده و ضمن شناسایی عوامل موثر بر آن، مدل های مختلفی برای تبیین نحوه مشارکت آنان پیشنهاد نموده اند. هدف این مقاله، شناسایی تاثیر نگرش بر رفتار کاربران فضای مجازی است. منظور از رفتار مشارکتی کاربران، استفاده از امکانات فراهم شده در فضای مجازی شامل برقراری ارتباط، تبادل نظر، اشتراک گذاری متن و تصویر و در مجموع، تعامل با سایر افراد حاضر در فضای مجازی است. این تحقیق از نظر روش‌شناسی در گروه پژوهش‌های ترکیبی بوده و در ابتدا از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قیاسی برای طراحی مدل بهره گرفته و از رویکرد کمی و روش مدل معادلات ساختاری برای آزمون و اعتبار سنجی مدل استفاده شده است. محتوای پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشانگر اثرپذیری رفتار مشارکتی کاربران از متغیر‌ نگرش بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم و از مسیر متغیرهای میانجی تمایل و نیت و بصورت مستقیم می باشد. یافته ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین عوامل نگرش و تمایل و نیت است که در تحقیقات پیشین تبیین شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participatory behavior of cyberspace users and their attitudes

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Afshar 1
  • vaheidreza mirabi 2
  • Abbas saleh Ardestani 3

1 business management,. central branch faculty. Azad university . Tehran. Iran

2 Associate Prof of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University

3 Associate Prof of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

User participation behavior when using cyberspace is influenced by several factors. In recent years, researchers have studied the behavior of users and while identifying the factors affecting it, have proposed various models to explain how they participate. The purpose of this article is to identify the impact of attitude on the behavior of cyberspace users. Participatory behavior of users means using the facilities provided in cyberspace, including communicating, exchanging ideas, sharing text and images, and in general, interacting with other people present in cyberspace. This research is methodologically in the combined research group and initially the qualitative approach and deductive content analysis method was used to design the model and the quantitative approach and structural equation modeling method were used to test and validate the model. The content of the research was collected using a semi-structured interview technique with experts. Findings indicate the effectiveness of users' participatory behavior from the variable of attitude directly and indirectly and through the mediating variables of desire and intention and directly. Findings indicate a positive and significant relationship between the factors of attitude and desire and intention, which was explained in previous research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Participatory behavior
  • Individual Values
  • tendency
  • Intention
  • Attitude