نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی دانشگاه علم و فرهنگ

2 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، شماره 43، خیابان مفتح، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، کاربست هستی‌شناسی ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تاکید بر تصاویر است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش کتابخانه ای و مرور نظام‌مند منابع با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است. با استفاده از این روش، منابع حول محور پژوهش، جمع آوری و برای بررسی دقّیق‌تر گزینش شده و در نهایت منابع بر اساس دستورالعمل مشخّص و نظام مندی، مرور شدند. در این روش همه پژوهش های انجام شده در حوزه هستی شناسی و تاثیر آن در بازیابی تصاویر بررسی شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تکنیک های بازیابی تصویر، با عنایت به پیشینه های صورت گرفته شامل: بازیابی تصویر مبتنی بر متن، بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا، بازیابی تصاویر مدل ترکیبی و بازیابی معنایی (مفهومی) تصاویر هستند که از طرح های بازخورد مرتبط، برای بهبود عملکرد و همچنین دقّت فرآیند بازیابی تصویر استفاده کرده اند.
نتیجه گیری: اکثر پژوهش های بررسی شده بر ضرورت بکارگیری هستی شناسی ها در مجموعه های دیجیتال، تاکید کرده است. بنابراین، در شرایط کنونی که به سوی وب معنایی در حرکت هستیم، به منظور سازماندهی تصاویر دیجیتالی که خود با مشکلات گوناگون ساختاری و زبانی همچون چندمعنایی ها، رفع ابهامات، شبهات و استعاره های انسانی برای ماشین، بکارگیری هستی شناسی ها جهت بهبود دسترس پذیری و دقّت بازیابی، بسیار موثّر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of ontologies in information retrieval of digital collections, with emphasis on images

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Ahmadi Mirghaed 1
  • maryam khodabin 2
  • Mitra samiei 3

1 Head of the Central Library

2 Knowledge and Information science. kharazmi University, Tehran, Iran

3 Faculty member Knowledge and Information Science, Allameh Tabatabai University, Tehran,Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to use ontologies in information retrieval of digital collections, with emphasis on images.
Method: The present research is of applied type and has been done by library method and systematic review of resources with analytical approach. Using this method, the sources were collected around the research axis and selected for a more detailed review, and finally the sources were reviewed according to specific and systematic instructions. In this method, all researches in the field of ontology and its effect on image retrieval have been reviewed.
Findings: The research findings show that image retrieval techniques, considering the backgrounds, include: text-based image retrieval, content-based image retrieval, composite model image retrieval and semantic (conceptual) retrieval. Are images that use related feedback schemes to improve performance as well as accuracy of the image retrieval process.
Results: Most of the researched studies have emphasized the necessity of using ontologies in digital collections. Therefore, in the current situation we are moving towards the Semantic Web, in order to organize digital images that deal with various structural and linguistic problems such as ambiguities, ambiguities, doubts and human metaphors for the machine, the use of ontologies. It is very effective in improving accessibility and retrieval accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology
  • Digital resource retrieval
  • Image processing
  • Digital Libraries