نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف‌، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون‌هایِ ورزش‌هایِ تیمیِ کشور (N=350) می‌باشند که تعداد 183 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری این پژوهش با اقتباس از پرسشنامه‌های حوزه‌های استراتژیک سازمان مقیمی(1394) پرسشنامه تمایل به تسهیم دانش تیلور و تاد (1995) است که روایی صوری و محتوایی (CVR) این ابزارهای پژوهش مورد تأیید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه بالای 7/0 بوده که نشان از پایایی قابل‌قبول پرسشنامه‌های مورد استفاده دارد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آمار استباطی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. نتایج نشان داد تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی تأثیرگذار است. تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر فرهنگ با ضریب مسیر 289/0، بر زیرساخت با ضریب مسیر 370/0، بر توانمندی با ضریب مسیر 457/0، بر منابع با ضریب مسیر 459/0، بر اطلاعات با ضریب مسیر 710/0 تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است مقدار GOF در این پژوهش، برابر با 0.257 است که نشان می‌دهد مدل پژوهش از برازش بالاتر از متوسط برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Willingness to Share Knowledge of Staff on the Effective Strategic Areas of Team Sports Federations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Ghorbani 1
  • Javad Shahlai Bagheri 2
  • Farzaneh Mazloomi 1
  • Miad Ghasemzadeh 3

1 Ph.D Student in Sports Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Sports Management Dept, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 M.A in Student in Sports Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the effect of the role of willingness to share knowledge of the staff on the effective strategic areas of team sports federations. The method of the present study was descriptive and survey type which is applied based on the purpose. The statistical population of the study includes the employees of the national team sports federations (N = 350) and 183 people were selected as a statistical sample using the Morgan table and random sampling method. The collection tool of this research is based on the strategic areas questionnaires of Moghimi Organization (2015) and Taylor and Todd's (1995) Tendency to Share Knowledge Questionnaire. The reliability coefficient of both questionnaires was above 0.7, which indicates the acceptable reliability of the questionnaires used. Data analysis was performed using descriptive statistics indicators such as frequency distribution and inferential statistics and structural equation modeling with the partial least squares (PLS) approach. The results showed that the tendency to share employees' knowledge affects the strategic areas of team sports federations. The tendency of employees to share knowledge has a significant effect on culture with a path coefficient of 0.289, on infrastructure with a path coefficient of 0.370, on capability with a path coefficient of 0.457, on resources with a path coefficient of 0.459, on information with a path coefficient of 0.710. The findings also indicate that the value of GOF in this study is equal to 0.257, which indicates that the research model has a higher than average fit. According to the results, managers need to provide conditions in sports federations so that knowledge sharing is well developed among employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Strategic Areas
  • Team Sports Federations
  • Tendency to Knowledge Sharing
اسماعیل پور، رضا؛ کاشانی، سید حسام و نیکوکار، هانی. (1393). تسهیم دانش، بررسی نقش عوامل مؤثر برآن و بهره‌وری سازمان. مدیریت بهره‌وری، 4(31)، 51-74.
امین بیدختی، علی‌اکبر و کیانی فر، فرنوش. (1394). بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی)، 63-78.
تاری وردی، یداله؛ نیک‌کار، جواد و ملک خدایی حسنوند، الهه. (1396). تأثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 503-526
جزنی، نسرین و رستمی، علی. (1390). طراحی و توسعه مدل ‌استراتژیک توانمندسازی منابع ‌انسانی در سازمان‌های دانش‌محور. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، ۱(۳)، ۲۳-۵۴.
حاجی­زاده، پیمان و سرداری، احمد. (1397). تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: هولدینگ تولید محصولات پتروشیمی قائد بصیر). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1(4)، 63-93.
حسینی سرخوش، سیدمهدی؛ اخوان، پیمان؛ کیا، علی و امین‌پور، علیرضا. (1394). بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده. مدیریت نوآوری، 4(4): 61-80.
خانی، حامد؛ محمدی‌مهر، مژگان و هاشمی، ماجد. (1392). مروری بر مفاهیم مدیریت دانش. مطالعات آموزشی نما آجا، 2(1)، ۱۸-۲۵.
رحیم خان کریمی، علیرضا. (۱۳۹۲). بررسی نقش سیستم اطلاعات استراتژیک در کنترل استراتژیک سازمان، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران، https://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_110.html
رحیمی قاضی کلایه، امیر؛ امیرافشاری، مهدی و رمضانی، علی. (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور بررسی موردی پروژه‌های پیمانکاری هولدینگ معدنکاری توسعه فدک ایرانیان، 4(1)، 41-60.
رمضانی، قباد و سلیمی، جمال. (1394). شناسایی شاخص‌های مدیریت دانش و وضعیت پیاده‌سازی آن‌ها؛ (مطالعه موردی: دانشگاه کردستان). مطالعات دانش­شناسی، 2(5)، 1-24.
روزبهانی، سینا؛ حاتمی‌نسب، سید حسن و و طالعی­فر، رضا. (۱۳۸۷). بکارگیری اصول مدیریت استراتژیک در برنامه‌ریزی منابع سازمانی، اولین کنفرانس سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، https://www.civilica.com/Paper-IRERP01-
زمانی، بی بی عشرت؛ حسینی، قاسم و یارمحمد زاده، پیمان. (1386). مطالعه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیئت علمی، 1(2)، 49-66.
زواره، خسرو. (۱۳۹۴). نقش فرهنگ در مدیریت استراتژیک، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی، دبی، شرکت پنداراندیش رهپو،  https://www.civilica.com/Paper-MEFS01-MEFS01_017.html
ساداتی، سیدابراهیم؛ صالحی، محمد و صالحی، علی. (1396). ارائه برنامه راهبردی مطلوب بر اساس تجزیه‌و‌تحلیل برنامه استراتژیک موجود سازمان (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران). مجله مهندسی فرآیندها، ۴(۸)، ۳۴-۵۰.
سینایی، حسنعلی؛ فریسات، حمیده و نداف، مهدی. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش و تأثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(18)، 143-168.
شامی زنجانی، مهدی؛ مهرگان، محمدرضا؛ مانیان، امیر و رحیمیان، حمید. (1390). رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۷(۱)، ۶۷-۹۱.
شکاری، محمدرضا؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا و کشاورز، حمید. (1395). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۱(۴)، ۱۰۷۵-۱۰۹۷.
عبدالملکی، حسین؛ میرزازاده،  زهرا سادات و علیدوست، ابراهیم. (1393). بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(1)، 97-104.
عقل­مند، سیامک و اکبری، فیض الله. (۱۳۸۴). توانمندسازی: یک استراتژی مدیریتی برای نیل به توسعه پایدار، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا، https://www.civilica.com/Paper-IRIMC03-IRIMC03_154.html
فرازجا، مهدی؛ نعمتی، روح‌الله، علی. (۱۳۹۵). بررسی نقش میانجی ایجاد و تسهیم دانش در روابط بین ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمانی با نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک های استان بوشهر)، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد، تربت حیدریه، دانشگاه تربیت حیدریه، https://www.civilica.com/Paper-MCED03-MCED03_005.html
فضل الهی، سیف اله و ­نوروزی، عباس­علی. (1390). زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی قم از دیدگاه اعضای هیئت علمی. آموزش و ارزشیابی، 4(15)، 129-149.
فیاضی، مرجان و اعرابی، سیدمحمد. (1393). الگوی هماهنگی استراتژی منابع انسانی با عناصر سازمان و تأثیر آن بر بهبود عملکرد. پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 9(2)، 262-286.
فیلسوفیان، مریم و اخوان، پیمان. (1396). بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان فضایی ایران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۲(۳) :۷۱۳-۷۳۰.
قدمی، محسن و علی نیای لاکانی، پریسا. (1394). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی با استفاده از مدل گلوب. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (22)، 29-36.
قنبرپور نصرتی، امیر؛ خبیری، محمد؛ پورسلطانی زرندی، حسین و آقایی، نجف. (1393). نقش رضایت شغلی در ارتباط با عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، 6(4)، 696-683.
مجیدی کوهبنانی، مرضیه؛ نورالله، صالح و پورکیانی، مسعود. (۱۳۹۵). نقش مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک دانش در سازمان­ها، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز، https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM01-MEAHBTM01_468.html
مرادی، مجید. (1397). نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی‌های مالی توسط مدیران مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 7(26)، 77-92.
مقیمی، محمد و رمضان، مجید. (1394). پژوهشنامه مدیریت 11: مدیریت صنعتی. انتشارات مهربان، تهران.
منوریان، عباس؛ فضلی، فاطمه و یگانه، خدیجه. (1393). بررسی استراتژی های مؤثر بر فرآیند تسهیم دانش (عوامل پیش برنده و بازدارنده) در سازمان دولتی. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 20(55)، 105-131.
مهدیان راد، امیر احمد؛ الوانی، مهدی و  فضلی، صفر. (1397). طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در ارتقاء اثربخشی و محبوبیت سازمانی. پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۶(۳۸)، 195-237.
موسی­خانی، محمد؛ حسنقلی‌پور، طهمورث و وظیفه، زهرا. (1392). ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 6(22)، 49-70.
نظری فرخی، ابراهیم. (1390). شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استراتژیکِ تأثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش در آجا. علوم و فنون نظامی، 8(21)، 63-78.
نوروزی فرد، محمد و زمانی، علی. (۱۳۹۵). مدیریت اثربخش از طریق شناخت چالش‌ها و ظرفیت‌های منابع انسانی سازمان، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی.
یداله­زاده، رباب؛ کاشف، میرمحمد و محمدزاده، حسن. (1393). ارزیابی حوزه‌های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، 6(24)، 223-237.
Abou-Zeid, E-S. (2008). Alignment of business and Knowledge Management strategies, in Abou-Zeid, E. (Ed.), Knowledge Management and Business Strategies: Theoretical Frameworks and Empirical Research, Information Science Reference (IGI Global), Hershey, 357−363.
Akhavan P, Jafari, M., Fathian M. (2006). Critical success factors of knowledge management systems: A multi-case analysis, Eur. Bus. Rev, 18(2), 97-113.
Alsharo, M., Gregg, D., & Ramirez, R. (2017). Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust. Information & Management, 54(4), 479-490.
Azarian, A., Ebrahimi, E., & Feizi, M. (2013). evaluating of improving in strategic areas at electricity distribution company in ardabil province. International Journal of Management Research and Reviews, 3(9), 3402.
Bagherzadeh, M., Markovic, S., Cheng, J., & Vanhaverbeke, W. (2019). How does outside-in open innovation influence innovation performance? Analyzing the mediating roles of knowledge sharing and innovation strategy. IEEE Transactions on Engineering Management. 67(3), 740 –753.
Bagnoli, C. and Vedovato, M. (2012), The impact of knowledge management and strategy configuration coherence on SME performance, Journal of Management Governance, 18, 615–647.
Beer, M., Voelpel, S.C., Leibold, M. and Tekie, E.B. (2005). Strategic Management as Organizational Learning: Developing Fit and Alignment through a Disciplined Process, Long Range Planning, 38, 445−465.
Bolisani, E. (Ed.). (2008). Building the Knowledge Society on the Internet: Sharing and Exchanging Knowledge in Networked Environments: Sharing and Exchanging Knowledge in Networked Environments. IGI Global.
Bolisani, E., & Bratianu, C. (2017). Knowledge strategy planning: an integrated approach to manage uncertainty, turbulence, and dynamics. Journal of Knowledge Management, 21(2), 233-253.
Chen, M. H., Wang, H. Y., & Wang, M. C. (2018). Knowledge sharing, social capital, and financial performance: the perspectives of innovation strategy in technological clusters. Knowledge Management Research & Practice, 16(1), 89-104.
Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects, Information systems research, 14(2), 189-217.
Chin, W.W., (1998). Issues and Opinion on Structural Equation Modeling, MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
Christos, V. N., & Vlismas, O. (2016). Strategy, managerial ability and stick behavior of selling, general and administrative expenses. Conference: 11th EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information.
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of knowledge management, 9(3), 101−115.
Davenport, T.H., De Long, D.W., Beers, M.C. (1998). Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
Davenport, T.H., Volpel, S.C. (2001). The rise of knowledge towards attention management. J. Knowledge Manage., 5, 212-222.
Davidavičienė, V., Al Majzoub, K., & Meidute-Kavaliauskiene, I. (2020). Factors Affecting Knowledge Sharing in Virtual Teams. Sustainability, 12(17), 6917.
Dayan, R., Heisig, P., & Matos, F. (2017). Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy. Journal of Knowledge Management, 21(2), 308-329.
Edvinsson, L. (2002). Corporate longitude: what you need to know to navigate the knowledge economy. Financial Times, Prentice Hall.
Galbraith, J. R., & Kazanjian, R. K. (1986). Strategy implementation, structure systems, and process. St. 12 Paul, MN: West Publishing.
Gottschalk, P. (2001). Key issues in is management in Norway: an empirical study based on q‐methodology, Information Resources Management Journal, 14(2), 37‐45.
Hasanali, F. (2002). Critical success factors of knowledge management, available at:
www.kmadvantage.com/docs/km_articles/Critical_Success_Factors_of_KM.
Heisig, P. (2014). Future Research about Knowledge and Knowledge Management – Results from the Global Knowledge Research Network study, in Bolisani, E., and Handzic, M. (Eds.), Advances in Knowledge Management − Celebrating Twenty Years of Research and Practice, Springer.
Henseler, J., Ringle, C.M., Sinkovics, R.R (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing, Advances in international Marketing, 20, 277-320.
Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management, and sustained superior performance. Journal of knowledge management. 9(3), 93-100.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Jafari, S. M., Irani, H. R., & Rezaei, D. (2017). Identifying organizational factors affecting individual knowledge creation. In 2017 International Conference on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE), 1-6
Jami Pour, M., Hasan Zarei., M., Yazdani, H.R., Kouchak Zadeh, Z. (2019). A comprehensive investigation of the critical factors influencing knowledge management strategic alignment. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 11(2), 215-232.
Jorfi, H. Jorfi, S. (2011). Strategic Operations Management: Investing the Factors Impacting IT-Business Strategic Alignment, 7th International Strategic Management Conference, 1606-1614
Kubo, I., & Saka, A. (2002). An inquiry into the motivations of knowledge workers in the Japanese financial industry. Journal of Knowledge Management, 6(3), 262-271.
Kun, L. I. (2018). Multi-context research on strategy characteristics of knowledge sharing in organization based on dynamic cooperative game perspective. Journal of Knowledge Management, 22(4), 850-866.
Lai, M. F., & Lee, G. G. (2007). Relationships of organizational culture toward knowledge activities. Business process management journal, 13(2), 306-322.
Lee, H., and Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of management information systems, 20(1), 179−228.
Liebowitz, J. (1999). Key ingredients to the success of an organization’s knowledge management strategy, Knowledge and process Management, 6(1), 37-40.
Liu, J., Baskaran, A., & Li, S. (2009). Building technological-innovation-based strategic capabilities at firm level in China: a dynamic resource-based-view case study. Industry and Innovation, 16(4-5), 411-434.
Lopolito, A., Prosperi, M., Sisto, R., & De Meo, E. (2015). Translating local stakeholders' perception in rural development strategies under uncertainty conditions: An application to the case of the bio-based economy in the area of Foggia (South Italy). Journal of Rural Studies, 37, 61-74.
Obeidat, B.Y., Al-Hadidi, A., Tarhini, A. and Masa’deh, R. (2017). Factors affecting strategy implementation: A case study of pharmaceutical companies in the middle east, Review of International Business and Strategy, 27(3), 386-408.
Oyemomi, O., Liu, S., & Neaga, I. (2014). The contribution of knowledge sharing to organizational performance and decision making: A literature review. In Decision support systems iv-information and knowledge management in decision processes, 1-12.
Rahman, S., Islam, M.Z. and Abdullah, A.D.A. (2017), Understanding factors affecting knowledge sharing: A proposed framework for Bangladesh’s business organizations, Journal of Science and Technology Policy Management, 8(3), 275-298.
Rehman, M., Mahmood A (2010). Implementation Of Knowledge Management In Small And Medium Enterprises, Rehman, M., Mahmood, A. K., Sugathan, S. K., & Amin, A. (2010). Implementation of knowledge management in small and medium enterprises. Journal of Knowledge Management Practice, 11(1), 234-259.
Rehman, W. U., Ilyas, M., & Asghar, N. (2015). knowledge sharing, knowledge management strategy and performance A Knowledge Based View. Pakistan Economic and Social Review, 177-202.
Ribiere, V. M. (2001). Assessing knowledge management initiative successes as a function of organizational culture (Doctoral dissertation, George Washington University).
Román, J. A., Ribière, V. M., & Stankosky, M. (2004). Organizational culture types and their relationship with knowledge flow and knowledge management success: An empirical study in the US government and nonprofit sectors. Journal of Information & Knowledge Management, 3(02), 167-178.
Safa, N. S., & Von Solms, R. (2016). An information security knowledge sharing model in organizations. Computers in Human Behavior, 57, 442-451.
Schaap, J. I. (2006). Toward strategy implementation success: An empirical study of the role of senior-level leaders in the Nevada gaming industry. UNLV Gaming Research & Review Journal, 10(2), 2.
Singh, P. K., & Rao, M. K. (2018). Examining the effect of KM strategy on knowledge performance: the mediating role of sharing behaviour and enablers. International Journal of Knowledge Management Studies, 9(4), 309-324.
Skyrme, D.J. (2002). Developing a knowledge strategy: From management to leadership, in Morey, D., Maybury, M.T., and Thuraisingham, B. (Eds.), Knowledge management − Classic and contemporary works, First MIT Press.
Snyman, R. and Kruger, C. J. (2004). The interdependency between strategic management and strategic knowledge management, Journal of Knowledge Management, 8(1), 5–19.
Som, A. (2008). Innovative human resource management and corporate performance in the context of economic liberalization in India. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1278-1297.
Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Strategic knowledge management in the digital age: JBR special issue editorial. Journal of Business Research, 94, 223-226.
Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic management journal, 17(S2), 45-62.
Storey J. and Barnett E. (2000). Knowledge Management Initiatives: Learning from Failure, Journal of Knowledge Management, 4(2), 145–156.
Swan, J. (2013). Managing Knowledge Work, in Currie, W. L. and Galliers, R. D., (Eds), The Oxford Handbook of Management Information Systems: Critical Perspectives and New Directions, Available from Oxford Handbooks Online (www.oxfordhandbooks.com), Oxford University Press.
Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. Information systems research, 6(2), 144-176.
Uma Mageswari, S. D. (2014). Knowledge Management Practices In Manufacturing Companies In Thiruvallur District, Tamil Nadu (Doctoral dissertation).
Valmohammadi, C (2010). Identification and prioritization of critical success factors of knowledge management in Iranian SMEs: An experts’ view, African Journal of Business Management ,4(6), 915-924.
Van Hong, P., & Nguyen, T. T. (2020). Factors affecting marketing strategy of logistics business–Case of Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 242, 1-11.
Van Wijk, R., Jansen, J. J., & Lyles, M. A. (2008). Inter‐and intra‐organizational knowledge transfer: a meta‐analytic review and assessment of its antecedents and consequences. Journal of management studies, 45(4), 830-853.
Wang, C-Y., Yang, H-Y., and Chou, S.T., (2007). Using peer-to-peer technology for knowledge sharing in communities of practice, Decision Support Systems, 45, 528−540.
Wang, Z., & Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert systems with applications, 39(10), 8899-8908.
Wenger, E. (2009). Communities of Practice, presentation at the Knowledge and Innovation Quarterly Workshop, University of Warwick.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Wong K.Y., Aspinwall E. (2005). An empirical study of the important factors for.knowledge-management adoption in the SME sector, J. Knowl. Manage., 9(3), 64-82.
Wu, I-L. and Lin, H-C., (2009), A Strategy-Based Process for Implementing Knowledge Management: An Integrative View and Empirical Study, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(4), 789–802.
Yang, H.L., and Wu, T.C.T. (2008). Knowledge Sharing in an Organization. Technological Forecasting and Social Change, 75(8), 1128-1156.
Zack, M. H., (2005). The strategic advantage of knowledge and learning, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 2(1), 1–20.
Zheng, W., Yang, B. and McLean, G., (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 63, 763–771.
Abdolmaleki, Hossein; Mirzazadeh, Zahra Sadat and Alidost, Ebrahim. (2014). Investigating and prioritizing factors affecting the establishment of knowledge management system in the Ministry of Sports and Youth, Scientific-Research Quarterly Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports, 2(1), 97-104. [In Persian].
Amin Bidokhti, Ali Akbar; Kianifar, Farnoosh. (2014). Investigating the relationship between knowledge management and organizational performance in internationalized Iranian companies. New Marketing Research, 5 (Special Issue of the 4th National Conference on Management and Entrepreneurship), 63-78. [In Persian].
Aqlmand, Siamak and Feizollah Akbari. (2004). Empowerment: A Management Strategy to Achieve Sustainable Development, Third International Management Conference, Tehran, Ariana Research Group, https://www.civilica.com/Paper-IRIMC03-IRIMC03_154.html. [In Persian].
Farazja, Mehdi; Nemati, Ruhollah and Ali Ahmadi. (2015). Investigating the mediating role of knowledge creation and sharing in the relationship between organizational structure, culture and strategy with organizational innovation (case study: employees of banks in Bushehr province), the third international conference on management and economics, Torbat Heydarieh, Tarbiat Heydarieh University, https://www.civilica.com/Paper-MCED03-MCED03_005.html [In Persian].
Fayazi, Marjan; Arabi, Seyed Mohammad. (2013). Coordination model of human resource strategy with organization elements and its effect on performance improvement. Police Management Studies (Police Management Studies), 9(2), 262-286. [In Persian].
Fazlollahi, Seifollah and Norouzi, Abbas Ali. (2010). Knowledge management infrastructures in the Islamic Azad University of Qom from the point of view of faculty members. Scientific Research Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 4(15), 129-149. [In Persian].
Gadami, Mohsen; Aliniay-e Lakani, Parisa. (2014). Examining the relationship between organizational culture and strategy using the Globe model. Development and Transformation Management Quarterly, (22), 29-36. [In Persian].
Ghanbarpour Nosrati, Amir; Khobeiri, Mohammad; Poursoltani Zarandi, Hossein and Aghaei, Najaf. (2013). The role of job satisfaction in connection with organizational justice and the desire to leave the job in experts of sports federations. Journal of sports management. 6. [In Persian].
Hajizadeh, Peyman, Sardari, Ahmad. (2017). The effect of knowledge management on improving the innovative performance of the organization with an emphasis on the mediating role of organizational learning (case study: Qaed Basir Petrochemical Products Manufacture Holding). Strategic Management of Organizational Knowledge Quarterly, Imam Hossein University (AS), 1(4), 63-93. [In Persian].
Hosseini Sarkhosh, Seyyed Mahdi; Akhavan, Peyman; Kia, Ali; Aminpour, Alireza. (2014). Examining knowledge sharing behavior of employees in an organization with advanced technology based on the theory of planned behavior. Innovation Management, 4(4), 61-80. [In Persian].
Ismailpour, Reza; Kashani, Seyyed Hesam; Nikoukar, Hani. (2013). Sharing knowledge, examining the role of factors affecting it and the organization's productivity. Productivity Management, 8(4(31) Winter), 51-74. [In Persian].
Jazni, Nasreen; Rostami, Ali. (1390). Designing and developing a strategic model of human resource empowerment in knowledge-based organizations. Organizational resource management research. 1(3), 23-54. [In Persian].
Khani, Hamed; Mohammadi Mehr, Mozhgan; Hashemi, Majed. (2012). An overview of knowledge management concepts. Nama Aja Educational Studies Quarterly, 2(1), 18-25. [In Persian].
Majidi Kohbanani, Marzieh; Nourollah Saleh and Masoud Pourkiani. (2015). The role of knowledge management and strategic knowledge management in organizations, World Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the beginning of the third millennium, Shiraz, Idea Bazaar Sanat Sabz Research, https://www.civilica.com/Paper-MEAHBTM01-MEAHBTM01_468 .html [In Persian].
Mehdian Rad, Amir Ahmad; Elwani, Mehdi; Fazli, Safar. (2017). Designing a knowledge sharing model in the country's tax affairs organization and its role in improving organizational effectiveness and  popularity. Tax research paper (scientific journal), 26(38), 195-237. [In Persian].
Moghimi, Mohammad and Ramezan, Majid. (2014). Management Research Journal 11: Industrial Management, Mehraban Publications, Tehran. [In Persian].
Mohammad Reza Shekari, Mohammad Reza Esmaili Givi and Hamid Keshavarz. (2015). Investigating knowledge management infrastructure and its impact on organizational intelligence in research institutes affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. Information processing and management research paper. 31(4), 1097-1075. [In Persian].
Monavarian, Abbas; Fazli, Fatemeh, Yeganeh Khadijeh. (2013). Investigating effective strategies on knowledge sharing process (promoting and inhibiting factors) in government organization. Strategic Management Research, 20(55), 105-131. [In Persian].
Moradi, Majid. (2017). The role of organizational culture in the choice of financial strategies by financial managers. Accounting and Auditing Studies, 7(26), 77-92. [In Persian].
Mousakhani, Mohammad; Hasanqolipour, Tahmoures; Vazifeh, Zahra (1392). Presenting a model for explaining the relationship between knowledge management processes and the development of human resources in higher education. Public Management Research, 6(22), 49-70. [In Persian].
Nazari Farrokhi, Ebrahim. (1390). Identifying and prioritizing strategic indicators affecting the implementation of knowledge management in Aja. Military Sciences and Techniques, 8(21), 63-78. [In Persian].
Norouzifard, Mohammad; Ali Zamani, Ali. (2015). Effective management through recognizing the challenges and capabilities of the organization's human resources, the second international conference on innovation in science and technology. [In Persian].
Philsoophian, Maryam; Akhavan, Peyman. (2016). Investigating the effect of knowledge-sharing behavior on organizational performance (case study: Iran Space Organization). Information processing and management research paper; 32(3), 713-730. [In Persian].
Rahim Khan Karimi, Alireza. (2012). Investigating the role of strategic information system in the strategic control of the organization, 10th International Strategic Management Conference, Tehran, Iran Strategic Management Association, https://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_110.html [In Persian].
Rahimi Ghazi Kalayeh, Amir; Amirafshari, Mehdi; Ramezani, Ali. (2012). Identification and prioritization of key infrastructure factors in order to establish a knowledge management system in project-oriented organizations, a case study of the Fadak development mining holding contracting projects, Iranian, 4(1), 41-60. [In Persian].
Ramezani, Qobad; Salimi, Jamal. (2014). Identifying knowledge management indicators and their implementation status; (Case study: University of Kurdistan). Quarterly Journal of Scientific Studies, 2(5), 1-24 [In Persian].
Rouzbahani, Sina; Seyyed Hasan Hatami Nesab and Reza Taleifar. (2008). Applying strategic management principles in organizational resource planning, the first conference on organization resource planning systems, Tehran, Iran University of Science and Technology, https://www.civilica.com/Paper-IRERP01- [In Persian].
Sadati Seyedebrahim, Salehi Mohammad, Salehi Ali. (2016). Presentation of the desired strategic plan based on the analysis of the organization's existing strategic plan (case study: General Department of Education of Mazandaran province). Process Engineering Journal, 4(8), 34-50. [In Persian].
Shami Zanjani, Mehdi; Mehregan, Mohammadreza; Manian, Amir; Rahimian, Hamid. (2011). A qualitative approach in examining the status of knowledge sharing infrastructures in the comprehensive tax plan of the country. Information processing and management research paper, 27(1), 67-91. [In Persian].
Sinaei, Hassan Ali; Farisat, Hamideh; Nadaf, Mehdi. (2016). Investigating factors affecting knowledge sharing and its impact on individual performance in the financial and banking industry. Research Journal of Executive Management, 9(18), 143-168. [In Persian].
Tariverdi, Yadollah; Nikkar, Javad; Malek Khodayei Hassanvand, Elaheh. (2016). The effect of corporate strategy and management ability on cost behavior asymmetry. Accounting and Auditing Reviews, 24(4), 503-526. [In Persian].
Yadollahzadeh, Robab, Kashef, Mirmohammed and Mohammadzadeh, Hassan. (2014). Evaluation of strategic management areas of sports and youth departments of West Azarbaijan Province, 6(24), 223-237. [In Persian].
Zamani, Bibi Eshrat; Hosseini, Qasem; Yarmohammadzadeh, Peyman. (2006). A study of knowledge management infrastructure in Isfahan University from the perspective of faculty members, 1(2), 49-66. [In Persian].
Zavareh, Khosrow, (2014). The Role of Culture in Strategic Management, International Conference on Management, Economy and Financial Systems, Dubai, Pandar Andish Rahpo Company, https://www.civilica.com/Paper-MEFS01-MEFS01_017.html [In Persian].