نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 علامه طباطبائی تهران

3 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22054/jks.2020.56296.1380

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک مؤثر فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که براساس هدف‌، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فدراسیون‌هایِ ورزش‌هایِ تیمیِ کشور (N=350) می‌باشند که تعداد 183 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری این تحقیق با اقتباس از پرسشنامه‌های حوزه‌های استراتژیک سازمان مقیمی(1394) پرسشنامه تمایل به تسهیم دانش تیلور و تاد (1995) می‌باشد که روایی صوری و محتوایی (CVR) این ابزارهای پژوهش مورد تأیید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. ضریب پایایی هر دو پرسشنامه بالای 7/0 بوده که نشان از پایایی قابل‌قبول پرسشنامه‌های مورد استفاده دارد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آمار استباطی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. نتایج نشان داد تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر حوزه‌های استراتژیک فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی تأثیرگذار است. تمایل به تسهیم دانش کارکنان بر فرهنگ با ضریب مسیر 289/0، بر زیرساخت با ضریب مسیر 370/0، بر توانمندی با ضریب مسیر 457/0، بر منابع با ضریب مسیر 459/0، بر اطلاعات با ضریب مسیر 710/0 تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است مقدار GOF در این پژوهش، برابر با 0.257 است که نشان می‌دهد مدل پژوهش از برازش بالاتر از متوسط برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the effect of willingness to share knowledge of staff on the effective strategic areas of team sports federations

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein Ghorbani 1
  • Javad Shahlai Bagheri 2
  • Farzaneh Mazloomi 3
  • Miad Ghasemzadeh 1

1 Allameh Tabataba'i University

2 Allameh Tabataba'i University

3 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the role of willingness to share staff knowledge on the effective strategic areas of team sports federations. The method of the present study was descriptive and survey type which is applied based on the purpose. The statistical population of the study includes the employees of the national team sports federations (N = 350) that 183 people were selected as a statistical sample using Morgan table and random sampling method. The collection tool of this research is based on the strategic areas questionnaires of Moghimi Organization (2015) and Taylor and Todd (1995) Tendency to Share Knowledge Questionnaire. it placed. The reliability coefficient of both questionnaires was above 0.7, which indicates the acceptable reliability of the questionnaires used. Data analysis was performed using descriptive statistics indicators such as frequency distribution and inferential statistics and structural equation modeling with partial least squares (PLS) approach. The results showed that the tendency to share employees' knowledge affects the strategic areas of team sports federations. The tendency of employees to share knowledge on culture with a path coefficient of 0.289, on infrastructure with a path coefficient of 0.370, on capability with a path coefficient of 0.457, on resources with a path coefficient of 0.459, on information with a path coefficient of 0.710 It has meaning. The findings also indicate that the value of GOF in this study is equal to 0.257, which indicates that the research model has a higher than average fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic areas
  • team sports federations
  • tendency to knowledge sharing
  • Knowledge Sharing