نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مدیر گروه کتابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

این پژوهش از نوع کاربردی و مطالعات کمی است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از کارمندان موسسه نوین دانش‌پژوهان تشکیل می‌دهند (به علت کم بودن تعداد این افراد و بنابر صلاحدید استاد راهنما نمونه‌گیری انجام نشد). سوالات پرسشنامه پژوهش حاضر طبق مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت و با بهره‌گیری از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) تدوین شد که روایی آن توسط اساتید متخصص در این حوزه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (871/0) بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و برای ارائه مدل مناسب از نرم‌افزار PLS و همچنین از روش‌های آماری- توصیفی میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و آزمون ناپارامتریک اسمیرنف کولموگروف استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون مشخص شد که سطح معناداری مزیت رقابتی با مولفه‌های مدیریت دانش (شامل خلق، کسب، ذخیره، اشاعه و کاربرد دانش) کمتر از 05/0 بوده، که نشان‌دهنده ارتباط معنادار میان آن‌ها است. طبق یافته‌های معادلات ساختاری نیز مشخص شد که مقدار t-value تمامی فرضیات بیشتر از 96/1 است و در نتیجه تمامی مولفه‌های مدیریت دانش با مزیت رقابتی دارای ارتباط معنادار هستند. علاوه‌بر آن طبق شاخص‌های Q2 ، SRMR، NFI و GOF مدل بدست آمده دارای برازش مناسبی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بیان شده به نظر می‌رسد مدیریت دانش و مولفه‌های آن، به‌عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Competitive Advantage Model Based on Knowledge Management in Novin Daneshpajoohan Institute

نویسندگان [English]

  • setareh parian 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2
  • Atefeh Sharif 1

1 tarbiat modares university

2 مدیر گروه کتابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده [English]

This research is an applied and quantitative studies. Data were collected using documentary and survey methods and random sampling. The statistical population of this study consists of 30 employees of the Novin Daneshpajoohan Institute, but due to the small number of these people and at the discretion of the supervisor, sampling was not performed. Questionnaire questions were used according to the Likert scale of five options, and the standard knowledge management questionnaire of Sharon Lawson (2003) was used. The validity of the questionnaire was evaluated and confirmed by professors specializing in this field, and the reliability of the questionnaire was evaluated with Cronbach's alpha coefficient (0.871). SPSS software was used to analyze the data and pls software was used to fit the model and present a suitable model. Statistical-descriptive methods, mean, standard deviation were used.
According to the results of Pearson test, it was found that the significant level of competitive advantage with the components of knowledge management, including knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge dissemination and knowledge application is less than 0.05, and all have Communication is meaningful. According to the findings of structural equations, it was found that the value of t-statistic of all hypotheses is more than 1.96 and all components of knowledge management have a significant relationship with competitive advantage. Also, according to Q2, SRMR, NFI and GOF indicators, the model has a good fit.
According to the present results, it seems that knowledge management has been considered as important components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Competitive Advantage
  • Novin Daneshpajoohan Institute