نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تخصصی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 مربی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهرانسر، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه نقش برنامه‏‌ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه‎ در کسب‌وکارهای نوین اطلاعاتی جهت بهبود اثربخشی و کارایی عملکرد پروژه به‌‎ویژه در وب‎سایت‌های داده ‌کاوان هوشمند و راهبری اصیل بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 90 نفر از صاحبان مشاغل الکترونیک می‌شد که به عنوان نمونه در دسترس و به روش غیرتصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه محقق‌ساخته با 46 پرسش در بین آن‎ها توزیع گردید و 75 پرسشنامه تجمیع شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که در سه بخش پرسش‌ها برابر با 888/0، 889/0 و 936/0 بود. برای سنجش روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش همسانی درونی روایی سازه نتایج ضریب همبستگی بین هریک از پرسش‌ها در سطح خطای کمتر از 01/0 معنادار بوده‎ و از روائی سازه بالایی برخوردار بوده است. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌‏ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌‏افزار اس‎پی‎اس‌‎اس بهره گرفته ‎شد. برنامه‌‎ریزی استراتژیک به‌صورت معناداری بیشتر از حد متوسط (68%) و مدیریت پروژه (67%) و میزان نقش برنامه‌ریزی استراتژیک برمدیریت پروژه تا حد زیادی (67 %) درکسب‌وکارهای نوین اطلاعاتی  نقش داشته ‎است. نتایج نشان داد میانگین رتبه زیر مؤلفه منابع انسانی و زنجیرۀ تأمین‌‏کنندگان در برنامه‌‎ریزی استراتژیک برابر با (65/2) و زیر مؤلفه عوامل فرهنگی واجتماعی از مدیریت پروژه برابر با (08/3)  از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از دیدگاه صاحبان مشاغل بیشترین تأثیر را در کسب وکارهای نوین اطلاعاتی داشته‌‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Planning in Project Management in New Information Businesses from the Perspective of E-Business Owners (Case Study: Dadehkavaneh Hooshmand & Rahbari Asil)

نویسندگان [English]

  • Zohre Doogchi 1
  • MohammadJavad Tajik 2

1 PhD student, Department of Information Science and Epistemology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Instructor of the Management Dep. , Islamic Azad University, Sama Branch, Tehranser, Tehran, Iran

چکیده [English]

To study the role of strategic planning on project management in new information businesses to improve the effectiveness and efficiency of project performance, especially on the Dadeh Kavan Hooshmand & Rahbari Asil websites. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey. The statistical population consisted of 90 e-business owners who were selected as the available sample by simple non-random method. The researcher-made questionnaire with 46 questions was distributed among them and 75 questionnaires were collected. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire, which is equal to 0.888, 0.889, and 0.936 in three sections of questions. To assess the validity of the questionnaire using the internal consistency method of construct validity, the results of the correlation coefficient between each of the questions at the error level is less than 0.01 and has a high construct validity. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS software. Strategic planning has significantly more than average (68%) and project management (67%) and the role of strategic planning on project management has played a significant role (67%) in new information businesses. The results showed that the average rank of human resources and supplier chain sub-component in strategic planning equal to (2.65), and the sub-component of cultural and social factors of project management equal to (3.08) are more important. From the perspective of business owners, they have had the greatest impact on new information businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • New Business
  • Project Management
  • Strategic Management
ابوترابی، زهرا؛ حاج اکبری،زینت؛ نظری، ناهید؛ شایگان، محسن(1397). اثر رهبری استراتژیک بر عملکرد سازمان. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 13، 151-127.
احمدیان، ایوب. (1395). شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک کسب‌و‌کارهای الکترونیک در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت (MBA) کارآفرینی گرایش استراتژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.
ضیایی، عماد. (1395). بررسی اثر همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار بر روی عملکرد شرکت مورد مطالعه، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، گرایش: استراتژیک، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب.
طالب پور، علیرضا؛ ایوبی، اردکان و احمدی صدر، محمد. (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب‌وکار الکترونیکی با استفاده از مدل .ECM مدیریت فناوری اطلاعات، 2(1)، 85-112.
لی، فنگ. (1395). کسب‌و کار الکترونیکی: بازآفرینی کسب‌و کار در عصر اطلاعات. ترجمه نور محمد یعقوبی، محمد صادق خاکسار، امین قره چاهی. سیستان و بلوچستان: نشر مرندیز.
نائیجی، محمدجواد؛ عالم نجفی، سید مصطفی و نورانی، سیده سپیده. (1397). تأثیر گرایش استراتژیک بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط با میانجی‌گری عملکرد برند و بازار. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 33، 45-74.
نعمتی، زهرا؛ خاشعی، وحید و دهقانیان، حامد. (1394). درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‎ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت‎های خدمات مشاوره. علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(3)، 59-82.
واعظ قاسمی، محسن و زادشفق، محمدصادق. (1398). اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم‎های اطلاعاتی و کسب‌و‌کار و ادغام سیستم‎های سازمانی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 17(1)، 94-121.
ALhawamdeh, M. A. (2007). The Role of Knowledge Management in Building E-Business Strategy. organization, 9, 20.
Donkor, Jacob., Donkor, George Nana Agyekum & Kwarteng,Collins Kankam. (2018). Strategic planning and performance of SMEs in Ghana The moderating effect of market dynamism. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship(Emerald insight), 12(1), 62-76.
Garwood, Deborah A & Poole, Alex H. (2018). Project management as information management in interdisciplinary research: Lots of differen-t pieces working together. International Journal of Information Management(Elsevier), 41, 14-22.
Gates, L. P. (2010). Strategic planning with critical success factors and future scenarios: An integrated strategic planning framework (No. CMU/SEI-2010-TR-037). CARNEGIE-MELLON UNIV PITTSBURGH PA SOFTWARE ENGINEERING INST.
Lipitakis, Alexandra & Phillips, Paul. (2016). On e-business strategy planning and performance: a comparative study of the UK and Greece. Technology Analysis & Strategic Management (Routledge: Taylor & Francis Group), 28(3), 266-289.
Ojha, Divesh ., Patel, Pankaj & Sridharan, Sri V.(2019). Dynamic strategic planning and firm competitive performance: A conceptualization and an empirical test. International Journal of Production Economics, Available online 7 October 2019, 1-16.
Papke-Shields, Karen E & Boyer-Wright, Kathleen M.(2017). Strategic planning characteristics applied to project management. International Journal of Project Management(Elsevier), 35,169–179.
Sanchez,Otávio Próspero & Terlizzi, Marco Alexandre. (2017). Cost and time project management success factors for information systems development projects. International Journal of Project Management(Elsevier), 35, 1608–1626.
Shao, Zhen. (2019) Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation. International Journal of Information Management, 44 (2019) 96–108.
Abu Torabi, Zahra; Haj Akbari, Zinat; Nazari, Nahid & Shaygan, Mohsen. (2017). The effect of strategic leadership on organizational performance. Quarterly Journal of New Researches in Management and Accounting, No. 13, 127-151. [In Persian].
Ahmadian, Ayoub. (2015). Identifying and prioritizing the key success factors of electronic business strategic planning in Iran. Master's thesis in the field of management (MBA), entrepreneurship, strategy orientation, Faculty of Management, Kharazmi University. [In Persian].
Lee, Feng. (2015). E-Business: Reinventing Business in the Information Age. Translated by Noor Mohammad Yaqoubi, Mohammad Sadegh Khaksar, Amin Qarachahi. Sistan and Baluchistan, Marandiz Publishing. [In Persian].
Naeji, Mohammad Javad; Alam Najafi, Seyyed Mustafa & Noorani, Sayedeh Sepideh. (2017). The effect of strategic orientation on the growth of small and medium businesses with the mediation of brand and market performance. Strategic Management Studies Quarterly, No. 33, 45-74. [In Persian].
Nemati, Zahra; Khash’ei, Vahid & Dehghanian, Hamed. (2014). An introduction to the effective factors in the success of strategic planning from the perspective of open innovation in consulting service companies. Scientific Research Quarterly of Innovation and Creativity in Human Sciences, 5(3), 59-82. [In Persian].
Talebpour, Alireza; Ayoubi, Ardekan & Ahmadi Sadr, Muhammad. (1388). Investigating the influencing factors in the maturity of the organization in the approach to electronic business using the ECM model. Information Technology Management, 2(1), 85-112. [In Persian].
Vaez Ghasemi, Mohsen & Zadshafaq, Mohammad Sadeq. (2018). The mutual effect of strategic leadership behaviors and organizational culture in the strategic coordination of information and business systems and the integration of organizational systems. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 17(1), 94-121. [In Persian].
Ziaei, Emad. (2015). Investigating the effect of strategic alignment of information technology and business on the performance of the studied company, Parsian Kish Electronic Commerce Company. Thesis of master's degree in the field of executive management, orientation: strategic, Payam Noor University, West Tehran Center. [In Persian].