نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 مربی دانشگاه آزاد واحد سما تهرانسر

چکیده

هدف: مطالعۀ نقش برنامه‏ریزی استراتژیک بر مدیریت پروژه‎ در کسب وکارهای نوین اطلاعاتی جهت بهبود اثربخشی و کارایی عملکرد پروژه به‎ویژه در وب‎سایت‎های داده ‏کاوان هوشمند و راهبری اصیل می‏باشد.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعۀ آماری شامل 90 نفر از صاحبان مشاغل الکترونیک که به عنوان نمونۀ در دسترس و به روش غیرتصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 46 سؤال در بین آن‎ها توزیع گردید و 75 پرسشنامه تجمیع شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که در سه بخش سؤالات برابر با 888/0، 889/0 و 936/0 می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامۀ مذکور با استفاده از روش همسانی درونی روایی سازه نتایج ضریب همبستگی بین هریک ازسؤالات درسطح خطای کمتراز 01/0 معنادار بوده‎ و از روائی سازه بالایی برخوردار می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‏افزار اس‎پی‎اس‎اس بهره گرفته‎شد.
یافته‎ها: برنامه‎ریزی استراتژیک به‎صورت معناداری بیشترازحد متوسط (68%) و مدیریت پروژه (67%) و میزان نقش برنامه ریزی استراتژیک برمدیریت پروژه تاحد زیادی (67 %) درکسب وکارهای نوین اطلاعاتی نقش داشته‎است.
نتیجه‎گیری: نتایج نشان داد میانگین رتبۀ زیر مؤلفۀ منابع انسانی و زنجیرۀ تأمین‏کنندگان در برنامه‎ریزی استراتژیک برابر با (65/2) و زیر مؤلفۀ عوامل فرهنگی واجتماعی از مدیریت پروژه برابر با (08/3) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و از دیدگاه صاحبان مشاغل بیشترین تأثیر را در کسب‎وکارهای نوین اطلاعاتی داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Planning in Project Management in New Information Businesses from the Perspective of E-Business Owners (Case Study:Dadehkavaneh Hooshmand & Rahbari Asil)

نویسندگان [English]

  • zohre doogchi 1
  • MohammadJavad Tajik 2

1 azad university

2 Azad university

چکیده [English]

Objective: To study the role of strategic planning on project management in new information businesses to improve the effectiveness and efficiency of project performance, especially on Dadeh Kavan Hooshmand & Rahbari Asil websites.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population consisted of 90 e-business owners who were selected as the available sample by simple non-random method. The researcher-made questionnaire with 46 questions was distributed among them and 75 questionnaires were collected. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the questionnaire, which is equal to 0.888, 0.889 and 0.936 in three sections of questions. To assess the validity of the questionnaire using the internal consistency method of construct validity, the results of the correlation coefficient between each of the questions at the error level is less than 0.01 and has a high construct validity. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS software.
Findings: Strategic planning has significantly more than average (68%) and project management (67%) and the role of strategic planning on project management has played a significant role (67%) in new information businesses.
Conclusion: The results showed that the average rank of human resources and supplier chain sub-component in strategic planning is equal to (2.65) and the sub-component of cultural and social factors of project management is equal to (3.08) is more important. From the perspective of business owners, they have had the greatest impact on new information businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • . project management
  • . new business
  • Information Management