نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22054/jks.2022.66771.1492

چکیده

امروزه در اثر تغییر و تحولات پیش‌بینی‌نشده محیطی و تکنولوژیکی توجه به صرفه‌جویی‌ها، افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری برای انواع کسب‌وکارها در کسب مزیت رقابتی پایدار امری ضروری است. در این میان آنچه به سازمان‌ها در افزایش توانایی‌ها و رویارویی با چالش‌ها یاری می‌رساند، ایجاد و پرورش تیم‌های مناسب و اثربخش از افراد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل شخصیتی بر انسجام تیمی کارکنان شرکت اسنوا با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است ازاین‌رو داده‌های بررسی‌شده از طریق پرسشنامه‌های استاندارد عوامل شخصیتی گلدبرگ (1992)، تسهیم دانش چانگ و همکاران (2015) و انسجام تیمی وستر و ویس (1991) در میان کارکنان شاغل در شرکت اسنوا در سال 1399 و به حجم نمونه 278 نفر گردآوری و در ارزیابی الگوی پیشنهادی از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد میان چهار مورد از عوامل شخصیتی (برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی نسبت به تجربه) و اشتراک دانش با انسجام تیمی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما میان عامل شخصیتی (روان رنجوری) و انسجام تیمی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد. مسیرهای غیرمستقیم ‏عوامل شخصیتی نیز از طریق اشتراک دانش با انسجام تیمی در کارکنان معنادار است. لذا می‌توان گفت عوامل شخصیتی در کنار سایر عوامل ازجمله اشتراک دانش، نقش کلیدی در انسجام تیمی ایفا می‌کنند و لزوم توجه به این عوامل در برنامه-های آموزشی برای تقویت انسجام تیمی مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of personality factors on team cohesion of employees according to the mediating role of knowledge sharing (Case study: SNOWA company)

نویسندگان [English]

  • narges atrian 1
  • abbas darvishi 2
  • mehri mahdikhani 3

1 Department of Cultural Management, Shahin Shahr Branch, Islamic Azad University, Shahin Shahr, Iran

2 Department of Business Management, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

3 Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Today, due to unforeseen environmental and technological changes, it is necessary to pay attention to savings, increase innovation and flexibility for all types of businesses in order to gain a sustainable competitive advantage. In the meantime, what helps organizations increase their capabilities and meet challenges is creating and nurturing appropriate and effective teams of individuals. The purpose of this study is to investigate the effect of personality factors on team cohesion of SNOWA employees with regard to the mediating role of knowledge sharing. The study is a descriptive correlational study through structural equation modeling (SEM). SNOWA company was collected in 1399 with a sample size of 278 people and SPSS and AMOS software were used to evaluate the proposed model. The results showed that there is a positive and significant relationship between four factors of personality (extraversion, agreement, conscientiousness and openness to experience) and knowledge sharing with the team cohesion of employees; But there is no positive and significant relationship between personality factor (neuroticism) and team cohesion of employees. Indirect paths of personality factors are also significant through knowledge sharing with team cohesion in employees. Therefore, it can be said that personality factors along with other factors such as knowledge sharing, play a key role in team cohesion and the need to pay attention to these factors in training programs to strengthen team cohesion is useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality factors
  • team cohesion
  • Knowledge Sharing