نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت فرهنگی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

امروزه در اثر تغییر و تحولات پیش‌بینی‌نشده محیطی و تکنولوژیکی توجه به صرفه‌جویی‌ها، افزایش نوآوری و انعطاف‌پذیری برای انواع کسب‌وکارها در کسب مزیت رقابتی پایدار امری ضروری است. در این میان آنچه به سازمان‌ها در افزایش توانایی‌ها و رویارویی با چالش‌ها یاری می‌رساند، ایجاد و پرورش تیم‌های مناسب و اثربخش از افراد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل شخصیتی بر انسجام تیمی کارکنان شرکت اسنوا با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) است ازاین‌رو داده‌های بررسی‌شده از طریق پرسشنامه‌های استاندارد عوامل شخصیتی گلدبرگ (1992)، تسهیم دانش چانگ و همکاران (2015) و انسجام تیمی وستر و ویس (1991) در میان کارکنان شاغل در شرکت اسنوا در سال 1399 و به حجم نمونه 278 نفر گردآوری و در ارزیابی الگوی پیشنهادی از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد میان چهار مورد از عوامل شخصیتی (برونگرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی نسبت به تجربه) و اشتراک دانش با انسجام تیمی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما میان عامل شخصیتی (روان‌رنجوری) و انسجام تیمی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد. مسیرهای غیرمستقیم ‏عوامل شخصیتی نیز از طریق اشتراک دانش با انسجام تیمی در کارکنان معنادار است. لذا می­توان گفت عوامل شخصیتی در کنار سایر عوامل ازجمله اشتراک دانش، نقش کلیدی در انسجام تیمی ایفا می­کنند و لزوم توجه به این عوامل در برنامه‌های آموزشی برای تقویت انسجام تیمی مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Personality Factors on Team Cohesion of Employees According to the Mediating Role of Knowledge Sharing (Case Study: SNOWA Company)

نویسندگان [English]

  • Narges Atrian 1
  • Abbas Darvishi 2
  • Mehri Mahdikhani 3

1 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Shahin Shahr Branch, Islamic Azad University, Shahin Shahr, Iran

2 M.A in Business Administration, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 PhD Student in Business Administration, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Today, due to unforeseen environmental and technological changes, it is necessary to pay attention to savings and increase innovation and flexibility for all types of businesses in order to gain a sustainable competitive advantage. In the meantime, what helps organizations increase their capabilities and meet challenges is creating and nurturing appropriate and effective teams of individuals. The purpose of this study is to investigate the effect of personality factors on the team cohesion of SNOWA employees with regard to the mediating role of knowledge sharing. The study is a descriptive correlational study through structural equation modeling (SEM). SNOWA company was collected in 1399 with a sample size of 278 people and SPSS and AMOS software were used to evaluate the proposed model. The results showed that there is a positive and significant relationship between four factors of personality (extraversion, agreement, conscientiousness, and openness to experience) and knowledge sharing with the team cohesion of employees; but there is no positive and significant relationship between personality factor (neuroticism) and team cohesion of employees. Indirect paths of personality factors are also significant through knowledge sharing with team cohesion in employees. Therefore, it can be said that personality factors along with other factors such as knowledge sharing play a key role in team cohesion, and the need to pay attention to these factors in training programs to strengthen team cohesion is useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Personality Factors
  • Team Cohesion
احمدی، ‌علی‌اکبر و اسدی‌ تیتکانلو، ‌علی‌اصغر. (1395). بررسی میزان تسهیم دانش در کارکنان شهرداری. مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(2)، 251-264.‎
انصاری، منوچهر، جانعلیزاده شوکی، محمد و کرباسیان، مجید. (1394). بررسی رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی و احتمال بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی با استفاده از مدل پنج‌ عاملی شخصیت. فرایند مدیریت و توسعه، ۲۸(۳)، 3-20.
بابائیان، علی، سامانی، یوسف و اله کرمی، ذبیح. (1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های مأموریتی ناجا. علمی منابع انسانی ناجا، 5(37)، 9-28.
بخششی، مهدی، جلالی فراهانی، مجید و پورحسن، ساجد. (1391). رابطه کارآمدی مربیگری و انسجام تیمی در تیم‌های والیبال لیگ برتر ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 16، 175-188.
جباری، نگین و مدهوشی، مهرداد. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌های گرگان. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۰(۳)، 45-65.
خاتمیان فر، پریسا. (1388). مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان‌ها. شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1(2)، 1-20.
خیراندیش، مهدی، خدایی، ارشیا و محمدی، علیرضا. (1394). مدل جامع عوامل مؤثر بر کار تیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس‌های سنجش آن. مطالعات رفتار سازمانی، 4(3)، 31-60.
دستجردی، رضا؛ ولی اله، فرزاد و کدیور، پروین. (1390). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 18(2)، 126-133.
رحمتی، مهرداد و قاسمی، حمیدرضا. (1396). بررسی تأثیر اشتراک دانش و تغییرات مثبت سازمانی بر انسجام تیمی در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی. دومین کنفرانس بین‌المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.
ریویر، کلود. (1397). درآمدی بر انسان‌شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: انتشارات نی.
شفیعان، هاجر؛ عزیززاده فروزی، منصوره؛ گروسی، بهشید؛ حقدوست، علی اکبر و نواده، سودابه. (1393). عوامل شخصیتی و دموگرافیک پیش‌بینی‌کننده سبک‌های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 11(1)، 90-100.
شفیعی، حسن و زارع، حسین. (1391). رابطه بین برون‌گرایی، درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 2(1)، 9-26.
صفرخانلو، جلال و نژاد اسماعیل عزیزی، محمدباقر. (1398). بررسی ارتباط بین ویژگی شخصیتی با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های امنیتی. مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، 14(52)، 29-58.
طهرانی، مریم؛ هادیزاده مقدم، اکرم؛ طبرسا، غلامعلی و حمیدی‌زاده، محمدرضا. (1393). تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد تیم‌های کاری. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 5(2)، 41-64.
غفوری، ابراهیم؛ ثابت، عباس و انوری، علی. (1399). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی بر اساس نقش میانجی اشتراک دانش. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (28)، 1-14.
فیست، جس و فیست، گرگوری. (1397). نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات روان.
قدم پور، عزت‌الله؛ مهرداد، حسین و جعفری، حسنعلی. (1390). بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش فرهنگی کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان لرستان. روانشناسی تربیتی، 2(1)، 81-101.
قنبری، سیروس و عبدالملکی، جمال. (1399). نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا). پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 9(1)، 1-22.
کارگر شورکی، محمدحسین؛ حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد؛ ناظری، علی و رشیدی، محمدمهدی. (1395). بررسی اثر ویژگی‌های شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه کارکنان (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت). مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، ۷ (۲۸)، 29-53.
میرکمالی، سیدمحمد؛ لطفی، علی و بابائی، محمدمهدی. (1397). رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل. مطالعات دانش شناسی، 4(14)، 83-98.
وحدانی، محسن؛ محرم‌زاده، مهرداد و سیدعامری، میرحسن. (1391). ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل ۵ عاملی) و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی. تعلیم و تربیت استثنایی، ۵(۱۱۳)، 5-14.
یبلویی، بهاره؛ مستحفظیان، مینا و مشکاتی، زهره. (1395). رابطه بین مؤلفه‌های اخلاقی با ویژگی‌های شخصیتی. اخلاق در علوم و فنّاوری، ۱۱(۱)، 137-144.
Aeron, S. & Pathak, S. (2012). Relationship between Team Member Personality and Team Cohesion: An Exploratory Study in IT Industry. Management and Labour Studies, 37(3), 267–282.
Agyemang, F. G., Dzandu, M. D., & Boateng, H. (2016). Knowledge Sharing among Teachers: The Role of the Big Five Personality Traits. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.
Ashton, M. C., Lee, K., & De Vries, R. E. (2014). The HEXACO Honesty-Humility, Agreeableness, and Emotionality factors: A review of research and theory. Personality and Social Psychology Review, 18(2), 139-152.
Bakar, H. A. (2017). Explaining cohesion linkages in workgroups: The cooperative communication in collectivism and high power distance workgroup context. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 33(3), 157-177.
Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2020). Neuroticism, trait fear of missing out, and phubbing: The mediating role of state fear of missing out and problematic Instagram use. International Journal of Mental Health and Addiction, 18(3), 628-639.
Banjongrewadee, M., Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Pipanmekaporn, T., Punjasawadwong, Y., & Mueankwan, S. (2020). The role of perceived stress and cognitive function on the relationship between neuroticism and depression among the elderly: a structural equation model approach. BMC psychiatry, 20(1), 1-8.
Bayraktar, S. (2017). Team cohesion: A multi method study of bank employees in Turkey. Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, 35(2), 1-21.
Black, J., Kim, K., Rhee, S., Wang, K. and Sakchutchawan, S. (2019). Self-efficacy and emotional intelligence: Influencing team cohesion to enhance team performance. Team Performance Management, 25(1/2), 100-119.
Brown, S., & Taylor, K. (2014). Household finances and the ‘Big five’ personality traits. J. Econ. Psychol, 45, 197–212.
Buchanan, L. B. (1998). The impact of big five personality characteristics on group cohesion and creative task performance (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Cervone, D., & Pervin, L. A. (2015). Personality: Theory and research. John Wiley & Sons.
Chen, X., Pu, J., Shi, W., & Zhou, Y. (2020). The impact of neuroticism on symptoms of anxiety and depression in elderly adults: The mediating role of rumination. Current Psychology, 39(1), 42-50.
Chung, H. F., Yang, Z., & Huang, P. H. (2015). How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking. Journal of business research, 68(6), 1216-1224.
Gacar. A. (2013). Investigation of Team Cohesion of the Turkish Professional Handball Player. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(2), 606-611.
Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological assessment, 4(1), 26-42.
Greene, C.N. (1989). Cohesion and Productivity in Work Groups. Small Group Behavior, 20, 70-86.
Harder, M.  (2008).  How  do  rewards  and  management  styles  influence  the  motivation  to share knowledge?. In: SMG Working Paper, 6, 1-16.
Hoegl, M., & Parboteeah, K. P. (2007). Creativity in innovative projects: How teamwork matters. Journal of Engineering and Technology Management, 24, 148–166.
Ipe, M. (2003). Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework. Human resource development review, 2(4), 337-359.
Jain, P. (2020). Role of Personality Traits on Team Cohesion and Team Effectiveness-An organizational case study. Psychology and Education Journal, 57(9), 4221-4229.
Jensen, R. A., Kirkegaard Thomsen, D., O'Connor, M., & Mehlsen, M. Y. (2020). Age differences in life stories and neuroticism mediate age differences in subjective well‐being. Applied Cognitive Psychology, 34 (1), 3-15.
John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 102-138.‏
Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2015). The wisdom of teams: Creating the high-performance organization. Harvard Business Review Press.
Keyton, J., & Springston, J. (1990). Redefining Cohesiveness in Groups. Small Group Research, 21, 234-254.
Kozlowski, S. W., Gully, S. M., McHugh, P. P., Salas, E., & Cannon-Bowers, J. A. (1996). A dynamic theory of leadership and team effectiveness: Developmental and task contingent leader roles. Research in personnel and human resources management, 14, 253-306.‏
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Lawler, E. E., & Worley, Ch. G. (2006). Built to change, How to achieve sustained organizational effectiveness. SF: Jossey-Bass.
Lee, M. H., & KO, K. M. (2019). The influence of supervisors’ leadership skills and team cohesion on team performance in environmental service industry. Ekoloji, 28(107), 1013-1017.
Lin, H. F., Lee, H. S., & Wang, D.W. (2009). Evaluation of factors influencing knowledgesharing based on a fuzzy AHP approach. Journal of Information Science, 36, 25-44.
Logan, T.  R. (2016). Influence of teamwork behaviors on workplace incivility as it applies to nurses. Creighton Journal of Interdisciplinary Leadership, 2(1), 47-53.
Lotfi, M., Muktar, S. N. B., Ologbo, A. C., & Chiemeke, K. C. (2016). The influence of the big-five personality traits dimensions on knowledge sharing behavior. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(1 S1), 241-241.
Lynn, M. (2021). Effects of the Big Five personality traits on tipping attitudes, motives, and behaviors. International Journal of Hospitality Management, 92, 102722.
MacDougall, E. J. H., & McCann, S. J. (2020). The relation of neuroticism and social anxiety to willingness to volunteer. The Journal of Social Psychology, 160(4), 459-464.
Mahdikhani, M., & Yazdani, B. (2020). Transformational leadership and service quality in e-commerce businesses: The role of trust and team performance. International Journal of Law and Management, 62(1), 23-46.
McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1989). Rotation to maximize the construct validity of factors in the NEO Personality Inventory. Multivariate Behavioral Research, 24(1), 107-124.
O’Neil Jr, H. F., Wang, S., Chung, G., & Herl, H. (1998). Draft final report for validation of teamwork skills questionnaire using computer-based teamwork simulations. Los Angeles: University of California. National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing.‏
Onağ, Z., & Tepeci, M. (2014). Team effectiveness in sport teams: The effects of team cohesion, intra team communication and team norms on team member satisfaction and intent to remain. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 420-428.
Ouali, S., Mhiri, M., & Bouzguenda, L. (2016). A multidimensional knowledge model for business process modeling. Procedia Computer Science, 96, 654-663.
Park, S., Kim, S., & Magnusen, M. J. (2021). Two sides of the same coin: Exploring how the bright and dark sides of team cohesion can influence sport team performance. International Journal of Sports Science & Coaching, 17479541211042555.
Polley, R.B. (1987). The dimensions of Social Interaction:  A Method for Improving Rating Scales. Social Psychology Quarterly, 50, 72-82.
Salas, E., Cannon-Bowers, J.A., & Johnston, J.H. (1997). How can you turn a team of experts into an expert team? Emerging training strategies, in Zsambok, C.E. and Klein, G. (Eds). Naturalistic Decision Making, Erlbaum and Associates, Mahwah, NJ, 359-370.
Salas, E., Grossman, R., Hughes, A. M., & Coultas, C. W. (2015). Measuring team cohesion: Observations from the science. Human factors, 57(3), 365-374.
Silpa, N., Annamacharya, P., ChittiBabu, P., & RajithA, P. (2016) A study on effectiveness of teamwork with reference to apspdcl, kadapa. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2(2), 356-364.
Tackett, J.L., Hern ́andez, M.M., & Eisenberg, N. (2019). Agreeableness. In: McAdams, R.L., Shiner, J.T., Tackett, J.L. (Eds.), Handbook of Personality Development. The Guilford Press, 171–184.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of Intergroup Relations, Nelson Hall: Chicago, 7-24.
Thompson, L. (2002).  Making the Team.  Northwestern University, Upper Saddle River.
Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge Sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.
Westre, K. R., & Weiss, M. R. (1991). The relationship between perceived coaching behaviors and group cohesion in high school football teams. The Sport Psychologist, 5(1), 41-54.
Ahmadi, Ali Akbar and Asadi Titkanlu, Ali Asghar. (2015). Investigating the level of knowledge sharing among municipal employees. Management and accounting studies, 2(2), 264-251. [In Persian].
Ansari, Manouchehr, Janalizadeh Shouki, Mohammad and Karbasian, Majid. (2014). Investigating the relationship between personality traits and the probability of ineffective job behaviors using the five-factor model of personality. Management and Development Process, 28(3), 20-3. [In Persian].
Babaeian, Ali, Samani, Yousef and Alah Karami, Zabih. (2013). Investigating the relationship between personality traits and the job performance of the employees of the mission ranks of Naja. Naja Human Resources Scientific Quarterly, 5(37), 28-9. [In Persian].
Bakhsheshi, Mehdi, Jalali Farahani, Majid and Pour Hassan, Sajed. (2011). The relationship between coaching efficiency and team cohesion in Iranian Premier League volleyball teams. Sports Management Studies, No. 16, 175-188. [In Persian].
Dastjerdi, Reza, Farzad, Waliolah and Kadivar, Parvin. (2011). The role of big five personality factors in predicting psychological well-being. Scientific Journal of Birjand University of Medical Sciences, 18(2), 133-126. [In Persian].
Feist, Jess and Feist, Gregory. (2017). Personality theories, translated by Yahya Seyyed Mohammadi, Tehran: Ravan Publishing House. [In Persian].
Ghadampour, Ezzatullah, Mehrdad, Hossein and Jafari, Hassan Ali. (2011). Investigating the relationship between personality traits and cultural intelligence of the employees of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Lorestan Province. Educational Psychology Quarterly, 2(1), 81-101. [In Persian].
Ghafouri, Ebrahim, Sabet, Abbas and Anvari, Ali. (2019). Investigating the relationship between intellectual capital and financial performance based on the mediating role of knowledge sharing. Specialized Scientific Quarterly of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(28), 1-14. [In Persian].
Ghanbari, Sirous and Abdulmaleki, Jamal. (2019). The role of social capital on job performance with the mediation of teamwork (case study: Bu Ali Sina University employees). Strategic Researches of Iran's Social Issues, 9(1), 1-22. [In Persian].
Jabbari, Negin and Madhoushi, Mehrdad. (2013). Identifying factors affecting knowledge sharing behavior among faculty members of Gorgan universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(3), 45-65. [In Persian].
Kargar Shurki, Mohammad Hossein, Haji Mohammad Ali Jahromi, Meqdad, Nazeri, Ali and Rashidi, Mohammad Mehdi. (2015). Investigating the effect of personality traits on knowledge sharing and innovative work behavior of employees (Case Study: Oil Industry Research Institute). Strategic studies in oil and energy industry, 7(28), 29-53. [In Persian].
Khatamian Far, Parisa. (2009). An analytical review of the inhibiting factors and barriers to knowledge sharing in organizations. Shamseh: Electronic publication of the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi, 1(2), 1-20. [In Persian].
Kheirandish, Mehdi, Khodaei, Arshiya and Mohammadi, Alireza. (2014). A comprehensive model of factors affecting effective kartim in the context of the organization and its measurement scales. Organizational Behavior Studies, 4(3), 31-60. [In Persian].
Mirkamali, Seyyed Mohammad, Lotfi, Ali and Babaei, Mohammad Mahdi. (2017). The relationship between knowledge sharing and orientation to organizational innovation in Amol University of New Technologies. Scientific Studies, 4(14), 83-98. [In Persian].
Rahmati, Mehrdad and Ghasemi, Hamidreza. (2016). Investigating the effect of knowledge sharing and positive organizational changes on team cohesion in Central University of Medical Sciences. The second international conference on criticism and analysis of management in the third millennium. [In Persian].
Riviere, Claude. (2017). An introduction to anthropology, translated by Nasser Fakouhi, Tehran: Ney Publications. [In Persian].
Safar Khanlou, Jalal and Nejad Ismail Azizi, Mohammad Bagher. (2018). Examining the relationship between personality traits and the performance and job satisfaction of employees of security organizations. Quarterly Journal of Police Protection and Security Studies, 14(52), 29-58. [In Persian].
Shafi’an, Hajar, Azizzadeh Farouzi, Mansoureh, Garoussi, Behshid, Haqdoost, Ali Akbar and Navadeh, Soudabeh. (2013). Personality and demographic factors predicting learning styles in students of Kerman University of Medical Sciences. Journal of Development Steps in Medical Education, 11(1), 90-100. [In Persian].
Shafiei, Hassan and Zare, Hossein. (2011). The relationship between extroversion, introversion and attention bias to emotional faces in adolescents. Cognitive and Behavioral Sciences Research, 2(1), 26-9. [In Persian].
Tehrani, Maryam, Hadizadeh Moghadam, Akram, Tabarsa, Gholamali and Hamidizadeh, Mohammadreza. (2013). Explanation of organizational factors affecting the performance of work teams. Public Administration Perspectives, 5(2), 41-64. [In Persian].
Vahdani, Mohsen, Moharramzadeh, Mehrdad and Seyed Ameri, Mirhasan. (2011). The relationship between personality dimensions (5-factor model) and job burnout in teachers of exceptional schools in North Khorasan province. Journal of exceptional education and training, 5(113), 14-5. [In Persian].
Yabloui, Bahareh, Mustahfazian, Mina and Meshkati, Zohreh. (2015). The relationship between moral components and personality traits. Ethics in Science and Technology, 11(1), 137-144. [In Persian].