نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی/ دانشگاه اراک

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف مقاله حاضر، تأثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری، کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (450 نفر) بود که 213 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ظرفیت جذب دانش منبیوا و همکاران (2003) پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند مشبکی و همکاران (2013) و پرسشنامه سرمایه انسانی پیکه و همکاران (2002) بود. روایی پرسشنامه‌ها مجدداً مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها بالاتر از 7/0 بود. برای مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فراموش سازمانی هدفمند بر سرمایه انسانی و نیز ظرفیت جذب دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه انسانی بر ظرفیت جذب دانش تأثیر معناداری دارد. علاوه بر این، فراموش سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی تأثیر معناداری دارد. جذب دانش، تحت تأثیر رهایی از دانش غیرمفید سازمانی و ایجاد تغییر و تحول به‌واسطه افزایش توانایی‌ها و مهارت‌های فردی کارکنان صورت می‌پذیرد. در واقع به‌منظور جذب دانش جدید و به‌کارگیری دانش جدید در زمینه ورزش و یا سازمان‌های ورزشی، لازم است تغییر و تحولاتی در سازمان صورت گیرد که این مهم با کمک توانمندسازی کارکنان توسط فراموشی سازمانی هدفمند می‌تواند اتفاق بیافتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Targeted Organizational Forgetting on Knowledge Absorption Capacity with the Mediating Role of Human Capital (case study: Ministry of Sport and Youth)

نویسندگان [English]

  • zeinab Mondalizadeh 1
  • sadaf nagsh javahei 2

1 sport management

2 public adiministration

چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate the effect of targeted organizational forgetfulness on the capacity to attract knowledge with the mediating role of human capital in Ministry of Sport and Youth. The research method was causal and applied in terms of purpose. The statistical population was 450 people of which 213 were considered as statistical samples. The sampling method was stratified random. Data collection tools were the Questionnaire for attracting the capacity of knowledge of Minbaeva et al. (2003), the questionnaire of targeted organizational Forgotten Moshabaki et al. (2012), and the human capital questionnaire of Pike et al. (2002). The sampling method was a simple random one. The validity of the questionnaires was again confirmed by experts and the Cronbach's alpha coefficient of the questionnaires was higher than 0.7. The results showed that targeted organizational forgetfulness has a significant effect on human capital and knowledge absorption capacity, and human capital has a significant effect on knowledge absorption capacity. In general, targeted organizational forgetfulness has a significant effect on the capacity to absorb knowledge through the mediating role of human capital. Knowledge acquisition is influenced by the release of unprofitable organizational knowledge and the creation of change and development by increasing the individual abilities and skills of employees. In fact, in order to attract new knowledge and apply new knowledge in the field of sports or sports organizations, it is necessary to make changes in the organization, which can be done with the help of staff empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • targeted organizational forget
  • knowledge absorption
  • human capital
  • sport