نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر باهدف تحلیل کیفی و کمی مطالعات مربوط به کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش به‌منظور شناسایی این کاربردها و همچنین محورهای موضوعی عمده و ابعاد آن‌ها انجام شده است. روش مطالعه پیش‌رو توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش مرور نظام‌مند پتیگرو و رابرت(2008) انجام‌شده و در آن برای تحلیل‌ متون و مصورسازی یافته‌ها از روش تحلیل محتوا با نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای و دیتارپر استفاده شده است.  یافته‌ها تحلیل مطالعات حوزه کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش ضمن ارائه فراوانی موضوعات، وضعیت استنادی مطالعات و روند تغییر موضوعات در بازه زمانی بررسی‌شده نشان داد این پژوهش‌ها شامل پنج محور موضوعی اصلی به این شرح هستند: ساخت و ایجاد هستی‌شناسی در حوزه مدیریت دانش، طراحی سیستم‌های مدیریت دانش بر اساس هستی‌شناسی، استفاده از هستی‌شناسی در فرایند مدیریت دانش، نقش و هم‌افزایی هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش و چالش‌ها و رهنمودهای استفاده از هستی‌شناسی در مدیریت دانش. نتیجه‌گیری اگرچه پژوهش‌ها به ابعاد مختلف کاربرد هستی‌شناسی در مدیریت دانش به‌عنوان یک ابزار کمک‌کننده برای تسهیل مراحل مختلف فرایندهای مدیریت دانش پرداخته‌اند، اما تمرکز اغلب مطالعات بر ابعاد نظری باعث فقدان پیوند و درک واقعی و عملی از استفاده از ظرفیت‌های هستی‌شناسی در این حوزه شده است. اصالت اثر این مطالعه نخستین پژوهشی است که به تحلیل کیفی و کمی مطالعات حوزه کاربرد هستی‌شناسی در مدیریت دانش پرداخته است. نتایج آن می‌تواند به‌منظور توسعه هستی‌شناسی خاصِ این دامنه مورداستفاده قرار گیرد و با ارائه کاربردهای متصور برای هستی‌شناسی در دامنه مدیریت دانش، رهنمون محققان جهت استفاده از این پتاسیل‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Ontologies in Knowledge Management: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Hoda Homavandi 1
  • Yaghoub Norouzi 2
  • Shahed Rashidi 3

1 Ph.D. of Knowledge and Information Science ,Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science , University of Qom, Qom, Iran.

3 Ph.D. of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Ontologies as tools for visualizing domain knowledge and improving information search and retrieval have attracted the attention of many researchers in different subject areas. One of the domains where the application of ontologies can be the subject of many researches is knowledge management, while it has been less discussed so far. The aim of this research is the qualitative and quantitative analysis of studies related to the application of ontologies in the knowledge management domain in order to identify these applications the main subject areas and their aspects.

Literature Review
Reasons for creating ontologies include the ability to reuse knowledge, sharing a common understanding of the structure of information between human and software (machines), analyzing domain knowledge, describing basic concepts in a subject domain, and the relationship between them (Montenegro et al. 2012). Therefore, considering the application of ontology in knowledge engineering and since access to knowledge has a major contribution to the progress of societies in today's world, the way of accessing and managing this knowledge among the large amount of information is very important and challenging. Knowledge management is also one of the topics that is of interest to researchers in various fields. Ontologies are one of the tools for organizing and managing knowledge. Despite the significant number context-based research on the use of these tools and the use of ontologies in knowledge management, lack of connection and understanding between researches in the field of ontology and applied knowledge management will cause knowledge management to be deprived of these tools. Therefore, the following research aims to analyze the studies in the field of ontology application in knowledge management. As it mentioned, most of the research in this field is context-based. The fields of education (Yang, Chen, & Shao, 2004), architecture (Anumba et al, 2008), agriculture (Zheng et al., 2012) and medicine (Zhou et al., 2020) are among the context-based researches in the field of application of ontology in knowledge management. Moreover, identifying the obstacles and challenges of using these tools in the context of knowledge management is another aspect that has not been addressed in the researches. Therefore, this study focuses on researches that are generally discussed applications and methods the use of ontology in knowledge management and research about the application of ontologies in different domains knowledge management or the construction and implementation of ontologies in the field of knowledge management have been ignored. This research can provide a comprehensive view of the applications and capacities that the use of ontologies provides for knowledge management.

Methodology
The present study is a descriptive-analytical one. It was conducted using Pettigrew and Roberts 's (2008) systematic review method. In order to analyze the texts and visualize the findings, the content analysis method using MaxQDA and Data Trapper software was applied. Accordingly, after formulating research questions and search keywords, inclusion and exclusion criteria, selected databases were searched. At first stage, 419 studies were retrieved, after reviewing and considering the defined inclusion and exclusion criteria, 47 studies were selected for final analysis. The results of the analysis of the studies were presented in the form of tables and graphs.

Results
In addition to presenting the frequency of subjects, the citation status
of studies and subject trends in this field over time, analysis of studies in the field of application of ontologies in knowledge management revealed that these researches include five main topics as follows: construction and creation of ontology in the field of knowledge management, design of knowledge management systems based on ontology, use of ontology in the process of knowledge management, role and synergy of ontologies in knowledge management and challenges and usage guidelines. From ontology in knowledge management.

Discussion
Analysis of 47 selected studies showed that Chinese researchers have studied this issue more than others. In Iran, the number of studies was significant compared to other countries. Moreover, the analysis of the studies indicates that in most of the studies in this field, analytical-descriptive approach has been applied. In terms of the year of conducting the research, most of the studies in this field were conducted in 2009. In Iran the first study was conducted in 2008 and other studies were conducted since 2019. Accordingly, most of the research in the field of the application of ontologies in knowledge management are analytical-descriptive, and case and experimental studies and literature review are in the next in terms of frequency, which have used tools such as texts, questionnaires, and the Delphi technique. Thematic analysis of the studies shows that the most focus of these research is on presenting the methods, models, frameworks and approaches that are used to build ontologies in the field of knowledge management. A number of these studies also dealt with the construction and development of ontology in the field of knowledge management. Ontology based knowledge management systems, the application of ontology in different parts of the knowledge management process, the role and synergy of ontology in knowledge management, and the guides and challenges in the construction of ontologies in the context of knowledge management are other major topics in these studies. The combination of the results of keyword analysis and the identification of the changing process of subjects over the time can confirm the relative superiority of technical aspects in the design and construction of ontologies in the field of knowledge management.

Conclusion
Although studies have addressed different dimensions of the application of ontology in knowledge management as a helpful tool to facilitate different stages of knowledge management processes, the focus of most studies on theoretical dimensions has caused a lack of connection and real practical understanding of applying ontology in this field. In this study, the emphasis is on the general ontologies of knowledge management, but the high importance of user-oriented studies, understanding the environment and the user community in design, construction and use of technologies, including ontology and their impact on the efficiency and effectiveness of knowledge management, require researchers to focus on these non-technical issues, and the results of this review show a significant lack of focus on these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management (KM)
  • Ontology
  • Systematic Review
  • Information Management Process
منابع
باواخانی، آناهیتا. (1394). نگاهی بر پیوند متقابل هستی‌شناسی‌ها و مدیریت دانش. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی. 2(3)،101-116.
حسن‌زاده، محمد. (1386). مدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران: کتابدار.
دادخواه، مهدی، کاهانی، محسن. (1396). مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی. رهیافت. 27(68)، 43-61.
شریف، عاطفه. (1387). کاربرد هستی‌شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(3 (مسلسل 43))، 97-116.
محمدی استانی، مرتضی. (1395). وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی. 3(3)، 21-32.
هاشمی، پروین، خدیور، آمنه، شامی زنجانی، مهدی. (1397). توسعه هستان‌شناسی فرایندمحور برای فناوری‌های مدیریت دانش. پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات). 33(3)، 1153-1176.
Anumba, C. J., Issa, R. R., Pan, J., & Mutis, I. (2008). Ontology‐based information and knowledge management in construction. Construction Innovation.‏
Bergmann, R., & Schaaf, M. (2003). On the relations between structural case-based reasoning and ontology-based knowledge management. In WM 2003: Professionelles Wissesmanagement–Erfahrungen und Visionen, Beiträge der 2. Konferenz Professionelles Wissensmanagement. Gesellschaft für Informatik eV.
Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). The elusive definition of knowledge. In Emergent knowledge strategies (pp. 1-22). Springer, Cham.
Chen, Q., Jia, J., Fang, D., & Chen, R. (2009). Using Ontologies and XML Scheme in Distributed Knowledge Management System. JOURNAL OF INFORMATION &COMPUTATIONAL SCIENCE6(3), 1365-1373.
Chen, Q.,Gu, Y.,Yin, X.,Chen, X. (2008). Design and implement of distributed knowledge management system based on ontology, Journal of Computational Information Systems, Volume 4, Issue 1, Pages 279-286
Cob, Z. C., & Abdullah, R. (2008, August). Ontology-based Semantic Web services framework for knowledge management system. In 2008 International Symposium on Information Technology (Vol. 2, pp. 1-8). IEEE.
Decker, S. (2002). Semantic web methods for knowledge management (Doctoral dissertation, Karlsruhe, Univ., Diss., 2002).
Evangelou, C., Karacapilidis, N., & Khaled, O. A. (2005). Interweaving knowledge management, argumentation and decision making in a collaborative setting: the KAD ontology model. International Journal of Knowledge and Learning1(1-2), 130-145.
Fensel, D. and el al. (2000). On-To-Knowledge: Ontology- based Tools for knowledge management.
Fensel, D., Van Harmelen, F., Klein, M., Akkermans, H., Broekstra, J., Fluit, C., ... & Horrocks, I. (2000). On-To-Knowledge: ontology-based tools for knowledge management. In Proceedings of the eBusiness and eWork2000 Conference.
FU, R. X., Xin, Y. U. E., Ming, S. O. N. G., & XIN, Z. H. (2008). An architecture of knowledge management system based on agent and ontology. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications15(4), 126-130.
Gavrilova, T., & Kubelskiy, M. (2018, September). Knowledge management specification: building an ontology to get a shared understanding. In European Conference on Knowledge Management (pp. 1177-1180). Academic Conferences International Limited.
Gong, Y. Q., Lv, M., Wang, G., & Zhou, K. (2007, September). Research on process knowledge management based on ontology. In 2007 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (pp. 5390-5393). IEEE.
Guarino, N. 1998. June. Formal ontology and information systems. In Proceedings of FOIS (Vol. 98, No. 1998, pp. 81-97).
 
Khaled, T. Kechadi and A. K. Tari, "Ontology for knowledge management and improvement of data mining result," Proceedings 2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services, 2011, pp. 257-262, doi: 10.1109/ICSDM.2011.5969043.
Li and W. Li, "Application of Ontology to Question-Answer Knowledge Management System," 2007 First IEEE International Symposium on Information Technologies and Applications in Education, 2007, pp. 23-26, doi: 10.1109/ISITAE.2007.4409230.
Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2004). A formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American Society for Information Science and Technology55(7), 593-612.
Hong, Q. N., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., ... & Pluye, P. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. Education for Information, 34(4), 285-291.
Houhamdi, Z., & Athamena, B. (2015). Ontology-based knowledge management. Int. J. Eng. Technol7, 51-62.
Huang, H., Shi, Z., Cheng, Y., & Qiu, L. (2005, September). Service-oriented knowledge management on virtual organizations. In The Fifth International Conference on Computer and Information Technology (CIT'05) (pp. 1050-1054). IEEE.
Hu-Jun, W., & Jun, L. (2011, June). Design and implementation of knowledge management system based on ontology. In 2011 International Conference on Computer Science and Service System (CSSS) (pp. 3908-3911). IEEE.
Jung, J. J., & Król, D. (2012). Engineering knowledge and semantic systems. The Computer Journal55(3), 256-257.
Jurisica, I., Mylopoulos, J., & Yu, E. (1999, November). Using ontologies for knowledge management: An information systems perspective. In Proceedings of the Annual Meeting-American Society For Information Science (Vol. 36, pp. 482-496). Information Today; 1998.
Kumar, R. (2007). An ontology-based knowledge management framework for heterogeneous verification (Doctoral dissertation, Carnegie Mellon University).
Laclavik, M. (2005). Ontology and agent based approach for knowledge management. Doctor Thesis. Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
Lambrini, S., & Achilles, K. (2014, October). Biomedical Engineering through Ontologies. In International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (Vol. 2, pp. 240-247). SCITEPRESS.
Laware, G. W., & Kowalkowski, F. F. (2005). The Business Value of Taxonomies and Ontologies for Web and Knowledge Management Practices. In DMIN (pp. 41-50).
Li, H., & Li, W. (2007, November). Application of ontology to question-answer knowledge management system. In 2007 First IEEE International Symposium on Information Technologies and Applications in Education (pp. 23-26). IEEE.
Li, H., Li, W., Cai, Q., & Liu, H. (2009, August). A framework of ontology-based knowledge management system. In 2009 2nd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (pp. 374-377). IEEE.
Li, M., Liu, L., Yin, L. (2008). A framework for ontology-based domain expert finding in knowledge management systems. In 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering (2882-2889).
Liu, B. (2009, August). An ontology-based approach to knowledge management. In 2009 Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (Vol. 2, pp. 188-192). IEEE.
Liu, Y., Liu, X. H., & Yang, A. G. (2008, October). The application and research of ontology in knowledge management field. In 2008 IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (pp. 561-564). IEEE.
Mika, P., & Akkermans, H. (2004). Towards a new synthesis of ontology technology and knowledge management. The Knowledge Engineering Review19(4), 317-345.
Montenegro, N.; Gomes, J.C.; Urbano, P. & Duarte, J.P. 2012. A land use planning ontology: LBCS. Future Internet, 4(1), pp.65-82.
Noy, N.F. & McGuinness, D.L. 2001. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology.
Oliveri, A., Ribino, P., Gaglio, S., Re, G. L., Portuesi, T., La Corte, A., & Trapani, F. (2009). Kromos: Ontology based Information Management for ICT Societies. In ICSOFT (2) (pp. 318-325).
Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. John Wiley & Sons.
Quintas P, Lefrere P & Jones G (1997), "Knowledge Management: a strategic agenda", Long Range Planning, 30(3), 385-39.
Razmerita, L., Angehrn, A., & Maedche, A. (2003, June). Ontology-based user modeling for knowledge management systems. In International Conference on User Modeling (pp. 213-217). Springer, Berlin, Heidelberg.
Saito, A., Umemoto, K., & Ikeda, M. (2007). A strategy‐based ontology of knowledge management technologies. Journal of knowledge Management.
Schreiber, G., Akkermans, H., Anjewierden, A., de Hoog, R., Shadbolt, N., Van de Velde, W. & Wielinga, B. (1999), Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
Sicilia, M. Á., Lytras, M., Rodríguez, E., & García-Barriocanal, E. (2006). Integrating descriptions of knowledge management learning activities into large ontological structures: a case study. Data & Knowledge Engineering57(2), 111-121.
Socaciu, T., & Pascu, P. (2016). Knowledge management and ontology. The USV Annals of Economics and Public Administration16(3), 144-148.
Stojanovic, L., Stojanovic, N., & Maedche, A. (2002, October). Change discovery in ontology-based knowledge management systems. In International Conference on Conceptual Modeling (pp. 51-62). Springer, Berlin, Heidelberg.
Sure, Y., Staab, S., & Studer, R. (2002). Methodology for development and employment of ontology-based knowledge management applications. ACM Sigmod Record31(4), 18-23.
Thalmann, S., Seeber, I., Maier, R., Peinl, R., Pawlowski, J. M., Hetmank, L., ... & Bick, M. (2012, September). Ontology-based standardization on knowledge exchange in social knowledge management environments. In Proceedings of the 12th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies (pp. 1-8).
Usip, P. U., Umoren, E. M., Inyang, U. G., & Ntekop, M. M. (2017). An ontology-based temporal scheduling and complexity reduction model for timetabling knowledge management. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal2(1).
Ustymenko, S., & Schwartz, D. G. (2009, September). Trust and classification: towards community ontology revision and knowledge management. In 2009 IEEE Toronto International Conference Science and Technology for Humanity (TIC-STH) (pp. 262-267). IEEE.
Wang, Y., Yang, Z., Kong, P. H. H., & Gay, R. K. L. (2003, December). Ontology-based Web knowledge management. In Fourth International Conference on Information, Communications and Signal Processing, 2003 and the Fourth Pacific Rim Conference on Multimedia. Proceedings of the 2003 Joint (Vol. 3, pp. 1859-1863). IEEE.
Yang, S. J., Chen, I. Y. L., & Shao, N. W. (2004). Ontology enabled annotation and knowledge management for collaborative learning in virtual learning community. Journal of Educational Technology & Society, 7(4), 70-81.‏
Zhai, J., Liang, Y., Jiang, J., & Yu, Y. (2008, October). Fuzzy ontology models based on fuzzy linguistic variable for knowledge management and information retrieval. In International Conference on Intelligent Information Processing (pp. 58-67). Springer, Boston, MA.
Zhang, J., Zhao, W., Xie, G., & Chen, H. (2011). Ontology-based knowledge management system and application. Procedia Engineering15, 1021-1029.
Zheng, L., Chang, X., & Terpenny, J. (2013). Ontology development and optimization for data integration and knowledge management. In IIE Annual Conference. Proceedings (p. 142). Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE).
Zheng, Y. L., He, Q. Y., Ping, Q. I. A. N., & Ze, L. I. (2012). Construction of the ontology-based agricultural knowledge management system. Journal of Integrative Agriculture, 11(5), 700-709.‏
Zhou, F., He, Y., Ma, P., & Mahto, R. V. (2020). Knowledge management practice of medical cloud logistics industry: transportation resource semantic discovery based on ontology modelling. Journal of Intellectual Capital.
Zhou, M. J., & Tao, J. C. (2009, December). Development of Ontology-Based Knowledge Management System for Dynamical Participation. In 2009 First International Conference on Information Science and Engineering (pp. 837-840). IEEE.
References [in Persian]
Bavakhani, Anahita. (2014). A look at the mutual link between ontologies and knowledge management. Knowledge retrieval and semantic systems quarterly. 2(3), 101-116. [in Persian]
Dadkhah, Mehdi, Kahani, Mohsen. (2016). Information management using semantic web technology. the approach 27(68), 43-61. [in Persian]
Hassanzadeh, Mohammad. (2007). Knowledge management of concepts and infrastructures. Tehran: Ketabdar. [in Persian]
Hashemi, Parvin, Khadivar, Ameneh, Shami Zanjani, Mehdi. (2017). Development of a process-oriented ontology for knowledge management technologies. Information processing and management (information science and technology). 33(3), 1153-1176. [in Persian]
Mohammadi Ostani, Morteza. (2015). Semantic web and its application in knowledge management. Quarterly Journal of Information Management and Science. 3(3), 21-32. [in Persian]
Sharif, Atefeh. (2008). Application of ontologies in knowledge management system. Library and information, 11(3 (series 43)), 116-97. [in Persian]