نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مستقل

2 دانشگاه قم، قم، ایران

3 پژوهشگر مستقل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی و کمی مطالعات مربوط به کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش به منظور شناسایی این کاربردها و همچنین محورهای موضوعی عمده و ابعاد آنها انجام شده است.
مطالعه پیش‌رو توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش مرور نظام‌مند پتیگرو و رابرت (2008) انجام شده و در آن برای تحلیل‌ متون و مصورسازی یافته‌ها از روش تحلیل محتوا با نرم افزار مکس‌کیو‌دی‌ای و دیتارپر استفاده شده است.
یافته‌ها تحلیل مطالعات حوزه کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش ضمن ارائه فراوانی موضوعات، وضعیت استنادی مطالعات و روند تغییر موضوعات در بازه زمانی بررسی‌شده؛ نشان داد این پژوهش‌ها شامل پنج محور موضوعی اصلی به این شرح هستند: ساخت و ایجاد هستی‌شناسی در حوزه مدیریت دانش، طراحی سیستم‌های مدیریت دانش براساس هستی‌شناسی، استفاده از هستی‌شناسی در فرایند مدیریت دانش، نقش و هم‌افزایی هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش و چالش‌ها و رهنمودهای استفاده از هستی‌شناسی در مدیریت دانش.
اگرچه پژوهش‌ها به ابعاد مختلف کاربرد هستی‌شناسی در مدیریت دانش بعنوان یک ابزار کمک کننده برای تسهیل مراحل مختلف فرایندهای مدیریت دانش پرداخته‌اند، اما تمرکز اغلب مطالعات بر ابعاد نظری باعث فقدان پیوند و درک واقعی و عملی از استفاده از ظرفیت‌های هستی شناسی در این حوزه شده است.
این مطالعه نخستین پژوهشی است که به تحلیل کیفی وکمی مطالعات حوزه کاربرد هستی‌شناسی در مدیریت دانش پرداخته است. نتایج آن می‌تواند به منظور توسعه هستی‌شناسی خاصِ این دامنه مورد استفاده قرار گیرد و با ارائه کاربردهای متصور برای هستی‌شناسی در دامنه مدیریت دانش، رهنمون محققان جهت استفاده از این پتاسیل‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying ontologies in knowledge management: a systematic review

نویسندگان [English]

  • Hoda Homavandi 1
  • Yaghoub Norouzi 2
  • Shahed Rashidi 3

1 independent researcher

2 University of Qom. Qom. Iran

3 independent researcher

چکیده [English]

Objective This study aims to provide a qualitative and quantitative analysis of the scientific literature focused on the application of ontologies in the knowledge management domain.
Methodology The Pettigrew and Roberts (2008) systematic review method has been applied to provide a descriptive-analytical study. Besides, the MaxQDA and Data Wrapper software has been used for the content analysis and visualization.
Findings In addition to presenting the frequency of subjects, the citation status of studies and subject trends in this field over time, analysis of studies in the field of application of ontologies in knowledge management revealed that these researches include five main topics as follows: construction and creation of ontology in the field of knowledge management, design of knowledge management systems based on ontology, use of ontology in the process of knowledge management, role and synergy of ontologies in knowledge management and challenges and usage guidelines.
Conclusion The focus of most studies on theoretical dimensions has caused a lack of deep and practical understanding about applying the potential diverse capacities of ontology in promoting the knowledge management
Originality This research is the first qualitative and quantitative analysis of studies on the application of ontology in knowledge management. The results can be helpful in gaining both a deeper understanding and promoting the development of ontologies in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management (KM)
  • Ontology
  • Systematic review
  • Information management process