نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 استاد مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

دانش باید یک منبع کلیدی ایجاد ارزش برای سازمان‌ها باشد و سیستم مدیریت دانش باید در سیستم مدیریت کلی سازمان تعبیه شود. بر این اساس، مدیریت دانش در استاندارد ایزو30401 گنجانده شده است که الزامات سیستم‌های مدیریت دانش را مشخص می‌کند. هدف مقاله حاضر این بود که عوامل مورد نیاز برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در صنعت فرودگاهی را بر پایه ایزو30401 تعیین نماید. برای دستیابی به این هدف، ابتدا عوامل مدیریت دانش در صنعت فرودگاهی با استفاده از روش فراترکیب شناسایی و بر پایه ایزو30401 دسته‌بندی شدند و در ادامه مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. برای بررسی روایی ساختاری مدل مفهومی، پرسشنامه بین 384 نفر از کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پخش و روایی مدل با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. یافته‌ها نشان داد عوامل مورد نیاز جهت پیاده‌سازی یک سیستم مدیریتی برای مدیریت دانش در فرودگاهها دربرگیرنده «اجزای» سیستم مدیریتی است که در ارتباط با دانش هستند؛ یعنی راهبرد، فرهنگ مدیریت دانش، ساختار، حاکمیت و رهبری، نقش‌ها و مسئولیت‌ها، طرح‌ریزی، فناوری و زیرساخت و عملیات سازمان و در برگیرنده الزاماتی است، که هرکدام نماینده یک «بعد» از «سیستم مدیریت دانش» است که به یک‌دیگر وابسته هستند یعنی گسترش دانش، انتقال و تبدیل دانش و توانمندسازها. این پژوهش اولین مطالعه‌ای است که یک چشم‌انداز یکپارچه از عوامل مورد نیاز برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در فرودگاهها برپایه ایزو 30401 را ارائه می‌دهد. چنین شناسایی عوامل سیستم مدیریت دانش، به خوبی می‌تواند راهبردهای کارساز برای ارتقاء مدیریت دانش در ایجاد ارزش و بهبود کارکرد سازمان‌ها تدوین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Required Factors for Implementing of Knowledge Management System Based on ISO 30401: Operational approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Hashemi 1
  • Seyed Aligholi Rowshan 2
  • Habibollah Salarzehi 3
  • Nour Mohammad Yaghobi 4

1 PhD Student in Public Administration, Zahedan branch, Islamic Azad University

2 Faculty Member/ University of Sistan and Baluchestan

3 Associate Professor of Public Administration, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran

4 Professor of Management, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Knowledge must be a key value-creating resource for organizations and knowledge management system (KMS) shall be embedded into overall enterprise management system. Accordingly, KM has been included into ISO 30401 standard specifying requirements for KMSs. The purpose of the paper was identified required factors (RFs) for the implementation of KM in the airport industry based on ISO 30401. In order to achieve this purpose, knowledge management factors in the airport industry were first identified by utilized a Meta-synthesis method and classified based on ISO 30401, and embeded them into a conceptual model. The questionnaire distributed to 384 of employees Iran Airports and Air Navigation Company (IAANC) and the relationship between RFs and the structural validity of the conceptual model of research was examined by the method of confirmatory factor analysis. The findings showed that the RFs to implement a management system for KM in IAANC include the strategy, organization’s KM culture, structure, governance and leadership; roles and responsibilities; planning, technology, processes and operation and includes requirements that each representing a dimension of the KMS, which are interdependent: Knowledge development, knowledge conveyance and transformation and KM enablers. This study is the first to provide an integrative perspective of RFs for implementing KMS in the airports based on ISO 30401. Such an identification of the RFs of the KMS could well formulate effective strategies for enhancing in value creating and improving performance of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management system
  • . Implementing of knowledge management system
  • ISO 30401
  • Airport