نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران .

2 انشیار گروه علوم ارتباطات و دانش، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

3 دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری.ایران.

چکیده

هدف: یکی از عواملی که منجر به موفقیت مدیریت دانش در سازمان می شود، ممیزی دانش است. در تحقیق حاضر هدف ارائه الگوی تحلیل عاملی ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی ایران بود.
روش شناسی: روش اجرای پژوهش حاضر پیمایشی-توصیفی بود و جهت بررسی روابط بین متغیرها از الگوی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران نهایی و مدیران بخش های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود. روش نمونه گیری کتابخانه ها، با توجه به پراکندگی آن ها در کل کشور ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سپس به روش هدفمند کتابخانه مرکزی بزرگترین دانشگاه مرکز استان انتخاب شدند. تعداد 300 پرسشنامه در بین آنان توزیع شد که از این تعداد به 279 پرسشنامه پاسخ داده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای به منظور جمع‌آوری ادبیات نظری و پژوهشی استفاده گردید و همچنین به منظور جمع‌آوری داده‌های آماری از روش میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده ‌گردید.
یافته: براساس یافته ها بیشترین درصد به متغیر تحلیل جریان دانش (83/47) و کمترین درصد به ترسیم نقشه دانش (57/18) اختصاص دارد.
نتیجه گیری: استفاده از ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی منجر به جریان دانش می شود و مدل مناسب برای این سازمان‌ها شامل ابعاد و مولفه های ممیزی دانش است که باید راهنمای عمل مدیران کتابخانه های دانشگاهی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge audit in Iranian university libraries with factor analysis approach

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Abash 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Dariush Matlabi 3

1 Ph.D Student in Knowledge & Information Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Communication and Knowledge Sciences, Faculty of Humanities, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran. Iran.

3 Associate Professor of Human Science Faculty, Islamic Azad University, Yadegar-e Emam Khomeini (rah), Shahr-e Rey, Iran.

چکیده [English]

Objective: One of the factors that lead to the success of knowledge management in the organization is knowledge audit. In the present research, the aim was to present the factor analysis model of knowledge audit in Iranian university libraries.
Methodology: The method of conducting the current research was descriptive-survey, and the structural equation model was used to examine the relationships between variables. The statistical population of the research in the quantitative part included the final managers and managers of central library departments of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. Sampling method of libraries, according to their distribution in the whole country, they were selected first by random cluster sampling method and then by targeted method of the central library of the largest university in the center of the province. 300 questionnaires were distributed among them, of which 279 questionnaires were answered. To collect data in this research, library studies are used in order to collect theoretical and research literature, and in order to collect statistical data, a field method with a questionnaire tool is used.
Findings: Based on the findings, the highest percentage is assigned to the knowledge flow analysis variable (47.83) and the lowest percentage is assigned to knowledge map drawing (18.57).
Conclusion: The use of knowledge audit in academic libraries leads to the flow of knowledge, and the appropriate model for these organizations includes the dimensions and components of knowledge audit, which should be a guide to the actions of university library managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " knowledge management "
  • " knowledge audit"
  • "University libraries"
  • " Factor analysis model"