نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل هم‌‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعات دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها آمیخته با رویکرد اکتشافی است. ابتدا از روش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور پیشینه‌های در حوزه هم‌کنش‌پذیری نسبت به استخراج شاخص‌های مختلف و بررسی شده در مطالعات گذشته پرداخته شده است. در مرحله دوم بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از مرحله کیفی، مطالعه‌ای کمی انجام گرفت تا به ‌تایید و تصدیق یافته‌های به‌دست‌آمده از مرحله کیفی بپردازد. برای مطالعه اکتشافی و استخراج مقوله‌های مربوطه به عوامل هم‌‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعات دانشگاهی از روش فراترکیب (الگوی سندلوسکی و باروسو) استفاده شد. روش پژوهش در قسمت کمی توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه اساتید فناوری اطلاعات، مدیران و خبرگان حوزه سیستم‌های اطلاعاتی در دانشگاه آزاد اسلامی بودند. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با فرمول کوکران 151 نفر انتخاب شد. به ‌منظور گردآوری داده‌های کیفی از روش کتابخانه‌ای و برای داده‌های کمی نیز از پرسشنامه محقق‌ساخته (50 گویه‌ای) استفاده شد که گویه‌های آن برگرفته از نتایج تحلیل فراترکیب در مرحله اول بود. جهت تحلیل داده‏ها در قسمت فراترکیب از روش سندلوسکی و باروسوکه و در قسمت کمی از روش‏های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل توصیفی، آزمون آماری t تک‌متغیره با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the interoperability factors of academic information systems in Iran (a mixed research in Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Omidiyan Bavarsad 1
  • Fatemeh Nooshinfard 2
  • Mohammad Reza Farhadpour 3

1 PhD Student of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Science Dep. Islamic Azad university- Science and Research Branch. Tehran. Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science Dep. Islamic Azad University -Ahvaz Branch. Ahvaz. Iran

چکیده [English]

The aim of the current research was to identify the factors of interoperability of academic information systems in Islamic Azad University. The method of research is based on the objective of the applied type and based on the data collection method mixed with the exploratory approach. Firstly, the qualitative method using library studies and review of history in the field of interoperability has been discussed in relation to the extraction of various indicators that have been examined in past studies. Secondly, based on the data collected from the qualitative stage, quantitative studies were conducted to confirm and make decisions made in the qualitative stage. For the exploratory study and extraction of categories related to the interoperability factors of academic information systems, metacombination method was used. The research method in the quantitative part is descriptive-survey. The statistical population of the research was all professors of information technology, managers and experts in the field of information systems in Islamic Azad University. The sample size was selected by simple random sampling with Cochran's formula of 151 people. In order to collect qualitative data, a library method was used, and for quantitative data, a researcher-made questionnaire (50 items) was used, the items of which were taken from the results of meta-composite analysis in the first stage. In order to analyze the data in the meta-composite part, the method of Sandelowski and Barosuke and in the quantitative part the methods of exploratory factor analysis, descriptive analysis, univariate t-test using SPSS and Lisrel software were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "information systems"
  • "academic information systems"
  • "technical interoperability"
  • " semantic interoperability"
  • "organizational interoperability"